םייחב (self tolerance/recognition) תימצע הרכה
תיתבישח הכפהמ - םיירבועהNeonatal Tolerance Revisited: Tuning on Newborn T Cells with
Dendritic Cells
Ridge JP, Fuchs EJ, Matzinger P
Science; 1996;271:1723-1726

ביבס הבסנ תימצעה (tolerance) תודימעל רשאב תטלשה הירואיתה םינש תורשע ךשמב
םיימצע םינגיטנא םיריכמה T יאת ,וז הירואית יפ לע .(clonal deletion) תיטבשה הדחכהה
NIH -המ 'בחו רגיצטמ ילופ .סומיטב םיירבועה םייחב םתלשבה ךילהת ןמזב הדחכה םירבוע
.השדח הרבס םילעמ

ידי לע ןה T יאת לש לופכ יוריגב ךרוצ שי ,תינוסיחה הבוגתה שחרתתש ידכש עודי םויכ
.(APC) ןגיטנאה יגיצמ יאת ינפ לע תויוצמה תויפיצפס תולוקלומ ידי לע ןהו ןגיטנאה
ןגיטנאה תא וריכי T-ה יאת בור ,APC-ל סחיב ההובג ןגיטנאה תמר םא ,םירקוחה תעדל
APC-ה יאת רפסמ םיירבועה םייחב ,עודיכ .הדחכה לש ךילהת ורבעיו ,ףסונה יוריגה אלל
ליאוה ,T-ה יאת תומלעיהמ תעבונ תודימעהש ןכתיי ןכ לעו ,רגובמל האוושהב ךומנ
תא םמוי ינב םירבכעל םירקוחה וקירזה ,אשונה תקידב ךרוצל .לופכ אלו דדוב אוה יוריגהו
ורגב רשאכ ,ולא םירבכעש וארה ןכאו ,APC יאת םהש ,םיטירטנד םיאת םע דחיב ןגיטנאה
יאת אלל ןתינ ןגיטנאה םהבש םירבכעל דוגינב ,ןגיטנא ותואל דואמ הפי ביגהל ועדי
תומכ םירקוחה וקירזה ,הדובע התואב ,ךשמהב .רגובה ליגב ןגיטנאל םידימע וראשנשו ,APC
תומכ ןתמ ןיפולחלו ,הניקת תינוסיח הבוגת וארהו ,ריעצה רבכעל ןגיטנאה לש תילמינימ
.תודימע תוחתפתהל איבה רגובה רבכעל ןגיטנאה לש (ליגרהמ 1,000 יפ) דואמ הלודג
אלא ,תינוסיחה תכרעמה לש תוחתפתהה בלשב היולת אל הבוגתה וא תודימעה תלאש רמולכ
.T יאתל לופכה יוריגה תרבעה תלוכיו ןגיטנאל סחיב APC-ה יאת רפסמב

ןויד
חתיפ הנש 50 -כ יפל .רבועבו דולייב תינוסיחה הבוגתה לש השיפתב ינכפהמ וניה הז רמאמ
.יודמ לש ויתודובעב רקיעב םיפסונ םיקוזיח הלביקש ,תיטבשה הדחכהה תיירואית תא טנורב
םירבכעהמ רוע לתשש ךכל דיתעב םורגי םמוי ינב םירבכעל םירז םיאת תקרזהש הארה אוה
תיטבשה הדחכהה לש וז הירואית .םיקרזומה םירבכעה ידי לע החדי אל םיאתה ימרות
םינגיטנא דגנ הבוגת חתפמ אל ףוגה עודמו ,ימצע אלל (self) ימצע ןיב הרכהה תא הריבסה
.םיימצע

תא חיכוהל הסנמה תפסונ הדובע העיפומ ,Science לש ןויליג ותואב ,ןודנה רמאמל ךשמהב
םינושארה םימיב חמב עגופה סוריו לש הנטק תומכ וקירזה 'בחו יטוזרס .השדחה הירואיתה
הלחמ לכ החתפתה אלו ,הניקת תיסקוטוטיצ הבוגת תוחתפתהל איבה רבדה .רבכעה ייחל
,סוריוול תודימע החתיפ ,הלודג סוריו תומכ הקרזוה הבש הרקבה תצובק ,תאז תמועל .ךשמהב
.םייגולוריונ םינמיס ועיפוהו

דולייב תודימעהש ררבתי ךשמהב ןכא םאש ,ןייצמ וללה תודובעה תא הוולמה תכרעמה רמאמ
,סומיטב תיטבש הדחכהב רבודמ אלשו ,APC-ה יאת רפסמל האוושהב ןגיטנאה תומכמ תעבונ
.םימייקה היגולונומיאה ירפס לכ בותכשב ךרוצל איבי רבדה

.22 'מע ,1997 רבמטפס ,22 הירטאידפב ןוכדע .('פורפ) סומע.,ינויצע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
New born T cells

Development of the Ability to Make IgG and IgA in Newborns and Infants

תיטבש הדחכה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©