ינוסיח רסחמ לבוסה רבועל תימחר ךות םצע חמ תלתשה
בלושמIn Utero Transplantation of Paternal CD34 Haematopoietic
Progenitor Cell in a Patient with X-Linked Severe Combined
Immunodeficiency
Wengler SG, Lanfranchi A Lancet 1996;346:1484-1487

ריעצ ליגב רטפנ ויחאש רבועב רבודמ .ישונא רבועב םצע חמ תלתשה לש ןושארה רואיתה והז
הרבע םאה ןוירהל 20 עובשב .תיאשנכ האצמנ םאהו (SCID) השק ינוסיח רסח בקע
תויגולונומיא תוטישב ןה התשענ הנחבאה .הלחמב עוגנ אצמנ רכזה רבועהו ,סיזטנצוינמא
אצמנ ובש ירלוקלומ רוריב ידי לע ןהו (םינגוטימל הבוגת רסוחו T יאת תואצמיה רסח)
.רטפנש ויחא לצא אצמנש יפכ ,םיניקואלרטניאל ןטלוקה לש -ה תרשרשל דדוקמה ןגב םגפ
םיינושאר בא יאת קר הבר הדיפקב ורחבנ םכותמו ,ויבאמ ואצוה םצע חמ ק"מס 700 -כ
21 -הו 20 -ה עובשב םיימעפ וקרזוהו יברמ רוהיט ורבע ולא םיאת .(stem cell, CD34)
קפצה ללח ךותל התשענ הקרזהה .(18x10 6 וקרזוהש CD34 יאת לוכה ךס) םיירבועה םייחל
.3,600g לקשמב אירב קונית אצוהו ,ירסיק חותינ עצוב 38 -ה עובשב .דנואסרטלוא תרזעב
.ןסכאמ דגנ לתש תלחמ לש םינמיס לכ םירחא םירביאב וא רועב ואצמנ אל ותקידבב
התיה םיטיצופמילה גושגש תלוכיו ,ןיקת T יאת רפסמ וארה תויגולונומיאה תוקידבה
ךא ,יהבא רוקממ ויה קוניתה לש (CD3) T-ה יאת לכש ,וארה תופסונ תוקידב .ליגל םאתהב
הארה םישדוח המכ לש בקעמ .(סוגולוטוא) קוניתה לש ויה B-ה יאת לכ תאז תמועל
.םיינוסיח םירסח לכ אלל הניקת תוחתפתה

ןויד
,תויחב םיבר תונויסנ רחאל אב אוהו ,SCID-ה תלחמב לופיטב ךרד תצירפ קפס אלל יהוז
N Engl J Med ) אשונב תימחר ךות הלתשה לש הרקמ ראיתש ףסונ רמאמ .םישבכב רקיעב
.הדילה רחאל הנשמ רתוי לש בקעמ םע דואמ תובוט תואצות הארה ,(1996;335:1806-1810
:םימרוג המכמ תעבונ ולא םירקמב הברה החלצהה
הביבסב ןבומכ ראשנ (רבועה) ןסכאמהו ,םיילמיסקמ םיילירטס םיאנתב תישענ הלתשהה .א
הלתשהב תיניצר ףגנ ןבא םיווהמש םימוהיזל תורשפאה תענמנ ךכבו ,םיבר םישדוח תילירטס
.הליגר

הנחבאל עיגהל ןתינ 11-12 עובשב הילש יסיס תקידב לש תוינשדחה תוטישה תרזב .ב
.םימדקומ תועובשב הלתשה עצבלו ,ריעצ רבוע ליגב הלחמה לש תקיודמ תירלוקלומ

"לחנתה"ל לק םילתשומה םיאתל ןכלו ,סלכואמ וניאו לשב וניא ןיידע רבועה לש םצעה חמ .ג
.םילודג םירפסמב T יאת רציילו םצעה חמב

רבד ,םצעה חמ תלתשה ינפל (conditioning) הנכהב ךרוצ ןיא ינוסיח רסח םע ולא םילוחב .ד
.םיבר םיכוביס ענומה

ענומ ,דבלב (CD34) םינושאר בא יאת תקרזהו םצעה חמ לש אלמ (purification) רוהיט .ה
.T יאתב קר אלא ,אלמ םצע חמב ךרוצ ןיא ולא םירקמב .ןסכאמה דגנ לתש תלחמ תוחתפתה

ר"ד .רתויב תחלצומ תויהל היושע הדילה רחאל םג םצע חמ תלתשהש ,ןייצל יואר ןכ ומכ
SCID םע םידלי 13 ךותמ 12 -ב החלצה לע החוויד ב"הראב קויד תטיסרבינואמ ילקב
.םהייחל ןושארה שדוחב םצע חמ תלתשה ורבעש

.21 'מע ,1997 רבמטפס ,22 הירטאידפב ןוכדע .('פורפ) סומע ,ינויצע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תוינושאר ינוסיח רסח תולחמל םיחנומ ןולימ

םצע חמ תלתשה אשונב םירתאל םירושיק םע רתא

תימחר ךות םצע חמ תלתשה

עזג יאת תודוא

עזג יאתל ןוחנומ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©