היגרלא


,תועפות רפסמב אטבתמ לבסה .םיבר םישנאל לבס תמרוגו רוביצב הצופנ העפות איה היגרלא
תקלד ,המטסא ,תוריצע ,םילושלש ,תועמוד םייניע ,תינורכ תלזנ ,תופייע ,שאר יבאכ :ןוגכ
.ןואכיד וליפאו רועב תויעב ,םיקרפ

ילמרונ םרוג לע ,ןוסיחה תוכרעמ לש ידמ הפירח הבוגת איה תיעדמה התועמשמב היגרלא
.ןפוד תואצוי תועפות םושל םורגי אל רחא םדא לצא וליאו דחא םדאל קיזמש

לש הבוגת אלא ,תינוסיחה תכרעמה לש הרישי הבוגת קר אל איה היגרלא ,תיממעה תועמשמב
יצימב רוסחמ .רועהו המישנה תכרעמ ,לוכיעה תכרעמ לש רקיעב ,ףוגב תורחא תוכרעמ
לש הרדסל םורגל לוכי ,לכאנה ןוזמה לש ןיקת לוכיע לע םיארחאו םימיזנא םהש ,לוכיע
.ליעל ונמנש תועפות

:תוירקיע תוצובק יתשל היגרלאל םיצופנה םימרוגה תא קלחל ןתינ
,םייח ילעב בג לע םיליפט ,םימייוסמ םיחמצ לש החירפ :םייתביבס םימרוג
.דועו סוסירו יוקינ ירמוח ,הקיטמסוק ירמוח ,קבאב תאשינה תיבה תידרק
.1
תוריפב הרבדה ירמוח ,רומיש ירמוח ,לכאמ יעבצ :לכאנה ןוזמבש םימרוג
ךא ,היסולכואה לכל םיקיזמ - ןוזמל םיפסומה םירחא םיימיכ םירמוח ,תוקריבו
,בלח ירצומ ןוגכ - םירחא ןוזמ ירמוח .תויגרלא תועפותב םיביגמ קלח קר
םימרוג םה ףא רדה ירפ ,דלוקוש ,הציב ,הטיח ירצומ ,םירמש ,םיגד ,רשב
לש תויגרלא תובוגת ןיב רשק םייק .היסולכואהמ קלחל תויגרלא תועפותל
ןפואב תונוזמ לכעל לוכיעה תכרעמ לש התלוכי ןיבל תינוסיחה תכרעמה
.ןיקת
.2


םינגרלא

?תיגרלאה הבוגתה תמרגנ עודמ
דחוימב .רתויב םינטקה םהיביכרמל תונוזמה לש ינכימו ימיכ ךילהת םייק לוכיעה ךילהתב
תא םיקיעזמ ,םדל םיסנכנ ףוסה דע וקרופ אלש םיביכרמ .םינובלחה לש בוט קוריפ בושח
.תויגרלא תועפותל םימרוגו ןוסיחה תכרעמ

םהו םייעמה תורידח הלדג ,הכלהכ לכעתה אלש וא ,ונל םיאתמ אל ןוזמ םיכרוצ ונא רשאכ
אוה ןכ-לעו רז םרוגכ םתוא ההזמ ףוגה .וקרופ אלש םילודגה םיקיקלחה תא םדל םיריבעמ
םניאש ,בלח ירצומ םה םייעמ תורידח הנשמה םיירקיעה םימרוגה דחא .תינוסיח הבוגת רצוי
איבהל הלוכי םייעמה תונפדב העיצפ םג .תרגובה היסולכואה לש הובג זוחאל םימיאתמ
,םינוש םימרוגמ םרגיהל הלוכי םייעמה תוריקב ,רתויב הריעזה ולו ,העיצפ .יגרלאה בצמל
"ילוק" ,"םיקוקוטפרטס" ,"הלנומלס" ,"הלגיש" גוסמ םיבר םיקדייח .םיליפטמ םג םהיניב
אל לוכיעל םהיתושרפהב םימרוג םה ,העיצפה יקזנל ףסונב .םישלח םייעמב םיברתמ םירחאו
.םילושלשל בור-יפ-לעו ,ןוזמה לש ןיקת

תועפותל תמרוגש ,"הדידנק" םשב הקיזמ שבוע תיירטפ לש התוציפנ הלדגו תכלוה הנורחאל
הלוכי איה םשמו םייעמב תבשייתמ איה .דואמ תורומחל דעו תולק תועפותמ ,תובר תויגרלא
םדאה רשאכ .רועל ףאו (הניגו) םישנב קיתרנל ,ןתשה תכרעמל ומכ ,תורחא תוכרעמל דודנל
הירטפה תא רתאל ןתינ םויכ .הדידנקה תואצמיה תא קודבל שי "שיגרה יעמה תנומסת"מ לבוס
התכיפהל םירזועש ,הדגנ תויעבט םיכרדב םילופיט םיעצומו ,תיטרפ הדבעמב תוקידבב
.הליעפ-יתלבל

םרזומ ץחל ןמזב .תויגרלא תועפות םיריבגמ ,לכואה ןמזב דחוימב :קחדו ץחל יבצמ
התלועפ ךכבו ,לוכיעה תכרעמל םדה תמירז תא תיחפמ אוהו הילכה תרתוי תטולבמ ןילנרדא
רתוי ונחנאשכ אקווד ,ברעב תרחואמ הליכא איה ונמצעל םימרוג ונאש עורגה רבדה .תשלחנ
שומישמ םייעמב רצונ ףסונ קזנ .רבטצמ קזנ אוה הז לגרה לש תואצות .םיצוחלו םיפייע
םיעצפל םימרוג םה םג - תופסונ תופורתבו םידיאורטסב ,הקיטויביטנאב ,םילשלשמב דימתמ
היגרלא ימרוג םירמוח תורידחל חתפה חתפנ ךכבו ,םייעמב םיבוטה םיקדייחה סרהל ,םינטק
תויוחיפנו םיזג םירצוי הלא .הדידנקה תיירטפ ללוכ ,םיקיזמ םיקדייח לש םתוברתהלו
.ולוכ ףוגה לש השלחה ןאכמו ,םייעמב

המישנה יכרדב היגרלא
םימרוגמ ןהו המישנה תכרעמ ךרד םירדוחש םימרוגמ םרגיהל תולוכי המישנה יכרדב תויגרלא
וז תכרעמב השלוח .החיל הברה תריצילו התשלחהל המישנה תכרעמב םרוג ןגרלאה .ןוזמבש
תא םימתוס ,החיל םירציימ ,ןוזממ וא הפיאשמ םיאבה ,םיקיזמ םירמוחש ךכמ םרגיהל הלוכי
,תחשה תחדק ,סיטיכנורב ,המטסא לש תועפות תועבונ ןאכמו ,ריוואה תאיציו תסינכ ללח
.'וכו תלזנםישיגר םישנאל לוכיעה יכרדבו המישנה יכרדב היגרלאל םימרוגה םיינייפואה תונוזמה דחא
השק םיתיעל ךא ,החפשמב תיטנג הייטנ תויהל הלוכי תויגרלא תועפותל .בלחה ירצומ םה
לצא חתפתהל םג תולוכי תויגרלא .וירוה םילכואש ןוזמ ותוא לכוא אצאצה יכ ,תאז עובקל
רשאכ ,םלעיהל םג תולוכי ןה .ןהמ ולבס אל םתודליבש תורמל ,רגובמ רתוי ליגב םישנא
.אירב םייח חרואל םירבועו וב הרבטצהש תלוספהמ ףוגה תא םיקנמ

?תויגרלא תועפות םצמצל וא עונמל ידכ תושעל ןתינ המ
רבדה רושק בור-יפ-לע ,תיתנוע איה העיגפה םא .ונב עגופש ינגרלאה םרוגה והמ ררבל בושח
רדוחה םרוגב השפחל שי - תדמתמ איה העיגפה םא .ליעל רכזוהש יפכ ,םיינוציח םימרוגב
ותוא אוה וננוזמב ןגרלא לש םיטלובה םינמיסה דחא .םייעמ יליפטב וא ןוזמה ךרד ונילא
,םחל ,בלח ירצומ תויהל לוכי הז .וילא םירוכמ טעמכ וא ,דחוימב םיבהוא ונחנאש ןוזמ
,שדוח תוחפל ונממ ענמיהל ,טירפתהמ הז ןוזמ דירוהל בושח .םיפסונ םירבדו םיציב ,הפק
,םיבר םישנא לצא םיינגרלא םימרוג םה בלח ירצומ .תותחופ תויגרלאה תועפותה םא תוארלו
בוט ,ןושאר יעצמאכ ,ןכל .תורחא תוביסמ תומרגנש תויגרלא תועפות םיקזחמ םה םיתיעלו
.םהמ ענמיהל

ךכל ןושארה דעצה .לוכיעה תכרעמ תא קזחל ונילע ,תויגרלא תובוגת םצמצל וננוצרב רשאכ
יחה ןוזמה .תוקרי יצימ תייתש ןכו ,לשובמ אלו יח ורקיעבש ,ינגרוא ןוזמ לש הנוזת אוה
ץלמומ .תיברעמה הנוזתב םויה םירסחש ,םילרנימו םינימטיו ,םימיזנא םיקפסמ םיצימהו
ולא םיפסות .הירטקודיפיבהו סולופודיצאה םהש ,םיבוט םייעמ יקדייח לש ןוזמ ףסות תחקל
תוקומע םייעמ תופיטש תושעל דואמ ץלמומ .עבט תויונחב םתונקל ןתינו תולוספקכ םימייק
לכ קוזיחל דואמ תעייסמ הטיח בשע ץימ תייתש .הטיח בשע ץימב םילופיטו (קינולוק)
ףוגה תא םיקזחמ םיחתממ רורחשו היפרה ,הבוט החונמ ,תינפוג תוליעפ .ףוגה תוכרעמ
.ותארבה תא םירשפאמו

תאצוהב ,5-6 'מע ,1998 ינוי-יאמ ,93 תרבוח ,תואירב ןוא עבט .הנינפ ,עלס-רב :רוקמ
.םינוחמצה תעונת
הנוזתלו תיאופר היגולויבל תיחמומ - עלס-רב הנינפ ר"ד

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
היגרלא

היגרלאל זכרמה

המטסאו היגרלא ,היגולונומיא אשונב תושדח


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©