ינוסיחה לשכה תורישב אפרמ - המילשמ האופר


העיצמו ,סדייאה ילוח לש םהייח תוכיא רופישל תמתרנ ,המילשמ האופרל "ןיסידמ" תללכמ
.סדייאה ףיגנל םילשמ יתפורת לופיטכ - רוקידו וצאיש ,אפרמ יחמצ - המילשמה האופרה תא

לופיטה םוחתמ םיחמומו סדייאב המחלמל דעווה ,"ןיסידמ" תללכמל ףתושמ ןויע םויב
.ףיגנב המחלמל תומילשמהו תופסונה םיכרדה ונחבנ ,סדייאה יאשנב ילאנויצנוונוקה

האופרהמ םילופיט בוליש .הנשב 18,000 $-כב תכרעומ לארשיב סדייא הלוחב לופיטה תולע
.לופיטה תויולעמ ךוסחל יושע ,יאוולה תועפות ןותימל המילשמה

רשקהב ןה ,סדייאה תלחמב לופיטל תופורתה לש ןתוליעיל רשאב םלועב וכרענ םיבר םירקחמ
לייטקוקב שומישה יכ וארה חווט יכורא םיינילק םייוסינ .ילכלכה רשקהב ןהו יתואירבה
ףיגנ יאשנ לש ןוסיחה תכרעמ בוצייל איבמ םנמא ,םיפיגנ תודגונ תופורת רפסמ בלשמה
.טושפ קסע הניא לייטקוקה תא תוביכרמה תופורתה תליטנ םלוא ,הרופישל וליפאו HIV -ה
,ךכל ףסונב .םייחה תוכיאב השק העיגפ םישח םירחאו ,דואמ הרמ הפורתה םימיוסמ םילוחל
.דואמ תוהובג ןניה בלושמה יתפורתה לופיטב תויולעה

יאשנ לש םהייח תוכיא רופישל תמתרנ ,סדייאב המחלמל דעווה ףותישב ,"ןיסידמ" תללכמ
אפרמ יחמצ - המילשמה האופרהמ םילופיט ,םיאשנל םניח ילופיט העיצמו ,HIV -ה ףיגנ
.רוקידהו וצאישה תקינכטל ףסונב ,םילשמ יתפורת לופיטכ

:םיאבה םיאשונה וגצוה ,יאמ שדוחב "ןיסידמ" תללכמב ךרענש ןויעה םוי תרגסמב
:"ןיסידמ" תללכמ ןקידו תיניס האופרו אפרמ יחמצל החמומ ,זגירדור לואר ר"ד
.ינוסיחה לשכה תורישב אפרמ יחמצ - המילשמ האופר
זכרמב תינילק היגולונומיאל ירא-ןב תור ןוכמ להנמ ,ץיאוטנב יבצ 'פורפ
האופרל תילאנויצנבנוקה האופרה ןיב היצרגטניאה :תובוחרב ןלפק יאופרה
.סדייאה תלחמ תבוטל ,המילשמה
הלוחב לופיטה :ש"הת אביש ח"היב סדייא ילוחל ןועמ להנמ ,יול קיציא ר"ד
.סדייאה
לופיטה יכרדו רקחמה תובישח :סדייאב המחלמל דעווה ל"כנמ ,יול קירטפ
.סדייאה ילוחב לופיטב תומדקתמה

יאופרה זכרמב תינילק היגולונומיאל ירא-ןב תור ןוכמ להנמ ,ץיאוטנב יבצ 'פורפ
האופרל תילנויצנבנוקה האופרה ןיב היצרגטניאה תא רקס ,תובוחרב ןלפק
סדייאה זכרמב ימוימוי יוטיב ידיל האב איהש יפכ ,סדייאה ילוח תבוטל ,המילשמה
תונורחאה םיינשה יכ ,ןייצ ץיאוטנב 'פורפ .להנמ אוה ותואש "רוא הוונ" שדחה
תסנכה םע ,סדייא ילוחו HIV -ה ףיגנ יאשנב לופיטב תיטמרד ךרד תצירפ תונייצמ
ףיגנה לוסיחל טלחומ ןורתפ ןיידע ןיא ,תאז תורמל .שומישל תושדחה תופורתה
קפסמ הנעמ ןיא םילוחה לש תובר תויעבל ,ןכ לע רתי .הלחמה לש אלמ יופירלו
המורת תויהל היושע תומילשמ תושיגלש דועב ,תילאנויצנבנוקה האופרה ידי-לע
תושיגה יתש תא בלשל איה הרטמה "רוא הוונ" סדייאה זכרמב .ןנורתפל תיתועמשמ
.בולישה ןורתימ הנהיי קקזנ לכש ךכ

ימוי םוי עגמב אבה ,ש"הת אביש ח"היב סדייא ילוחל ןועמ להנמ ,יול קיציא ר"ד
לש ינמוהה דצהמ ,סיפסוהב סדייאה ילוחב לופיטה אשונ תא רקס ,םילוחה םע
איה םויכ סדייאה תלחמש ךכל ומרתש םימרוגה לכמ ,יול ר"ד לש ותעדל .היעבה
הבושחה המורתהש הארנ ,הבוט םייח תוכיא םעו דובכב התיא תויחל ןתינש הלחמ
העייסש ,םלועב םילוח תצובק ףא דוע ןיא .םמצע םילוחה ידי לע הנתינ רתויב
תואירבה ינוגריא םויכ םיניבמ התוליעפ תוכזב .סדייאה ילוח תצובק ומכ המצעל
יכו ,םיאשנה יפלאמ םלעתהל ןתינ אלש ,לארשיב םילוחה תופוק בורו םלועב
קוחרה חווטל םלתשמ ףא אלא ,תיתרבחו תירסומ הבוח קר וניא םהב לופיטה
.תילכלכה הניחבהמ

הרזעה" - םמצעל רוזעל םיבייח םה יכ םילוחהו םיאשנה ודמל תינטרפה המרב םג
לש רתוי הבוטו הריהמ המלחהל איבת ,ומצעל קינעהל םהמ דחא לכ לוכיש "תימצעה
יכ הרבחה תא דמלתו ,םיבושח םיגשיהל רקחמהו האופרה ישנא תא ףוחדת ,הלוחה
."יל ימ ,יל ינא ןיא םא" ,דימתמ רתוי ,וישכע

תינכות ,ןיסידממ זגירדור לואר ר"ד הנב - "הליהקה ןעמל ןיסידמ" תוליעפ תרגסמב
ילופיט תללוכה ,HIV-ה ףיגנ יאשנל םניח ןתניתש ,המילשמה האופרהמ םילופיט
תא ןוחבל ידכ תינילק הייפצכ עצבתת תינכותה .אפרמ יחמצו רוקיד ,וצאיש
.םיאשנה לש םהייח תוכיא רופישל םילשמה לופיטב תלעותה

םיסונמ םילפטמו םדא חוכ הידימלת ברקמ "ןיסידמ" תללכמ סייגת םילופיטל ףסונב
.םיאשנה לש םהיתבבו םיסיפסוהב ,םילוחה יתבב סדייאה ילוחב לופיטל
המחלמל דעווה תובידאב ,לארשיב סדייא ילוח םיאשנ יבגל םייטסיטטס םינותנ
:סדייאב
.500 -כ :סדייאה ילוח רפסמ
.1,500 -כ :סדייאה ףיגנ יאשנ רפסמ
ליג דע - "דלי" רידגמ ימלועה תואירבה ןוגריא) 14 -כ :סדייא ילוח םידלי
.(13
.88 -כ :סדייאה ףיגנ יאשנ םידלי
םבור .סדייאה ףיגנ יאשנ 12,000 -ל 10,000 ןיב ץראב םייח ,תוכרעה יפ-לע
.אשנ ותויה לע עדוי וניא עירכמה
.7 :סדייאה ילוחב םילפטמה םיזכרמ
שדוחל רלוד 1,500 -כ :(תויסיסבה תופורתה 3) עצוממ לייטקוקב לופיטה תולע
.הנשל רלוד 18,000 -כ

.39 'מע ,1998 יאמ ,64 הירוב לע תואירב :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
The Body: an Aids and HIV Information Resource

Aids and HIV

Aids :The War Within

Alternative Medicine and Aids

Exploring Ways to Booster the Immune Response in Patients with Aids

Alternative HIV Therapies


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©