תיצמת תרזעב לופיט :תינוסיחה תכרעמל ךמות לופיט
(סומית) תרהה תטולב


המדקה
?תינוסיחה תכרעמב הערפה תרצונ ךיא
םיירקיע םישומיש
?ונלש תינוסיחה תכרעמה לש תושלחיהב ןיחבהל ונא םילוכי ךיא


המדקה
לשב םרגנה תינוסיחה תכרעמה לש תוליעפה רשוכ תדירימ עבונ תולחמה ןמ תובר לש ןרוקמ
לש דוקפתה רשוכב הדירי .תישפנו תיזיפ תושישת ,חתמ ,היוקל הנוזת ,יוקל םייח חרוא
םישנא לצא האצמנ הדורי תינוסיח תכרעמ .תובר תולחמ תעפוהל תמרוג תינוסיחה תכרעמה
תולחמו תונשנו תורזוח תוימוהיז תולחמ ,םיקרפמ תוקלדמ ,תונוש תויגרלאמ םילבוסה
.תוילודיג

םצע ירוחאמ תאצמנ איה .תינוסיחה תכרעמה לש תירקיעה הטולבה הנה (סומית) תרהה תטולב
איהו תורופא תודרדרו תונוא יתשמ תבכרומ הטולבה .ראווצל בורק ,ןוילעה וקלחב ,הזחה
םיאת םה ולא .T גוסמ םיטיצופמיל תריציל רקיעב ,ןוסיחה תכרעממ קלח ןינבל תיארחא
תינוסיחה תכרעמה .םירז םיאתו תוירטפ ,םיפיגנ ,םיקדייח ינפב הנגהל םיארחאש םינבל
.ןטרסה תלחמ ללוכ תולחמ תוחתפתה דגנ ינויח הנגה יעצמא הווהמ

?תינוסיחה תכרעמב הערפה תרצונ ךיא
:תובר תוביס תויהל תויושע ןוסיחה תכרעמב הערפהל
ועגפי ונתאמ םידחא .ליגה םע תדרוי תינוסיחה תודגנתההש אוה רתויב יעבט
.םירחאה רשאמ רתויו רתוי םדקומ ךכמ
דוקפית תדיריל תומרוגה תוירקיעה תוביסה תחא וניה ךשוממ (סרטס) קחד בצמ
.תינוסיחה תכרעמה
.תישפנ הניחבמ םילבוסשכ תעפשומ תינוסיחה תכרעמה
הלחמ דגנ עגיימ "קבאמ"מ האצותכ תשתומ ונלש הנגהה תכרעמ תובורק םיתיעל
.('וכו תרכוס ,תינורכ טיכנורב ומכ) תכשוממ םירמוח ףוליח תלחמ וא תיתקלד
תשחרתמ הז הרקמב .(םזיטמואר) ןורגישה איה ןהמ תחאש ,תוינומיא-וטוא תולחמ
הלחמ ימרוגב קבאמל הנכומ תויהל םוקמב .תינוסיחה תכרעמב הכפהמ ןיעמ
.ותוא תפקותו ףוגה דגנכ הנופ ןוסיחה תכרעמ ,ץוחבמ םימייאמ
םינשנו םירזוח םימוליצו םייתנירק וא םיימיכ םילופיט תובקעב ,ןטרס תלחמב
ןוסיחה תכרעמו םדה יביכרמב העיגפו הלוחה בצמב תורדרדיה שי ,(ןגטנר)
.ולש
הליטנ תובקעב תינוסיחה תכרעמה תושלחה איה בטיה תרכומו העודי הדבוע
.תורחא תופורת לש וא הקיטויביטנא לש תכשוממ

תכרעמ רשוכ תרבגהו תולחמ תענומ תוליעפכ ןוסיחה תכרעמ קוזיחב לפטל םיברמ םויה
לש םיפילחת ןתמ ידי-לע וא (סומית) תרהה תטולב תוליעפ קוזיח ידי-לע תעצבתמ ןוסיחה
.תיסחי ריעצ ליגב תנוונתמש הטולבה

(סומית) תרהה תטולב תוליעפ תרבגה
םידעצב טוקנל ךרוצ שי ,תרהה תטולב לש יוקל דוקפת לע םידיעמה םינמיס םימייק םא
:ראשה ןיב ללוכ תרהה תטולב תלועפ רופיש .הדוקפת רופישל
הליכמה הנוכנ הנוזת ידי-לע גישהל ןתינ תאז .התוצווכתה וא התוקמטצה תעינמ
,E -ו C ינימטיו ,ןטורק אטיב ומכ (םיטנדיסקואיטנא) ןוצמיח יענומ םיביכרמ
.םוינלסו ץבא
.1
ינומרוה רוצייל םישרדנה (C ןימטיוו B6 ןימטיו ןוגכ) םיניזמ םירמוח תכירצ
.םתוליעפל וא תרהה תטולב
.2
.(סומית) תרהה תומקר יזיכרת םיליכמה םירצומב שומיש
.3

םיירקיע םישומיש
ךרד תולטינה תרהה תויצמת לש ןתוליעי לע םידיעמה דואמ םיבר םיינילק םינותנ םימייק
םינובלחב תורישעה ולא תויצמת תעילבש וארה םיינילק םייוסינ לש בר רפסמ .הפה
:ל דחוימב תוליעי תרהב םרוקמש (םידיטפפילופ)
.םירגובמו םידלי לצא המישנ יכרדב םינשנו םירזוח םימוהיז תעינמ
.1
ינב לצא ינוסיח לשכל םימרוג םייפיגנ םימוהיז רשאכ T יאתב םימגפ ןוקית
.(HIV) םדא
.2
.Hepatitis B גוסמ דבכב הפירח תקלדב לופיט
.3
לופיט םירבועה ןטרס ילוח לצא יפקיה םדב םיטיצוקואלה רפסמ םוקיש
.תונבלה םדה תוירודכ רפסמב הדיריו םצעה חמ יוכידל םרוג רשא יפרתומיכ
.4
לצא ןוזמל תויגרלא תובוגתו תחשה תחדק ,המטסא ללוכ ,תויגרלאב לופיט
לש חווט בחר קוזיחב תאטבתמ ולא םירקמב תרהה תויצמת תוליעי .םידלי
וז העפשה .סומיתה תטולב תוליעפב רופישל תודוה הארנכ ,תינוסיחה תכרעמה
הליטנש ןעוטה ,תוטולב תיצמתב לופיט לש םייסיסבה תונורקעה דחא תא תמאות
תא תקזחמ והשלכ םייח לעב לש תמיוסמ הטולבמ שרפומה רמוח לש הפה ךרד
תבחרנו תיללכ העפשה איה תלבקתמה האצותה .םדאה לצא הטולבה התוא
וחילצה סומיתה תויצמתש תולגל ןיינעמ .הטולבה תלועפב רופיש לע הדיעמה
םא ןיב ,םיבכעמ T יאת ןיבל (T-Helpers) םירזוע יאת ןיב סחיה תא רידסהל
הובג אוה םא ןיבו ,ןטרסו םיינורכ םימוהיז ,סדייא לש הרקמב ומכ ךומנ סחיה
ןוגכ ,ףוגה ינדגונ ידי-לע תומרגנה תולחמו תונרגימ ,תויגרלא לש הרקמב ומכ
.תיתנורגש םיקרפמ תקלד
.5

?ונלש תינוסיחה תכרעמה לש תושלחיהב ןיחבהל ונא םילוכי ךיא
,ךמצעב םהב ןיחבהל לוכי התאש םימוטפמיס שי לבא .הרורב הנחבא ןחבאל לוכי אפור קר
:לשמל
.תולקב םיננטצמ םא
.תולק תולחממ וליפא םילחהל בר ןמז חקול םא
.טאל םיאפרנ םיעצפ םא

חרואל תודות תוריהמב םימילחמ ןכ םא אלא ,החפשמה אפורב ץעווהל ךירצ ולא םירקמב
שומיש וא (תקפסמ הנישו תינפוג תוליעפ הברה ,הנוכנ הנוזת ללוכ) אירב םייח
םילגעמ תקפומה סומיתה תטולב תיצמת לש קודבו זכורמ רצומ םיווהמה םידיטפפילופב
.תיעדמו תרקובמ הרוצב

?היפארתומיתהמ תקפומ האצות וזיא
תטולב לש ידוקפתה ךרעל םיווש טעמכ םהש םירמוח לע תססובמ סומיתה תפורת תוליעי
;תורחא תוערפהלו תוקלדל תועיגפה תא תיחפת תקזוחמ תינוסיח תכרעמ .ריעצ םדאב סומיתה
.הלוחה לש יללכה בצמה תא רפשתו תומייקה תולחמה בורמ יופירה תא ץיאתו רשפאת איה

?תופצל שי יאוול תועפות וליאל
תטולב לש תויעבטה תושרפהל הבר הדימב םימוד הפורתה תא םיביכרמה םירמוחהו ליאוה
תויצמת ידי-לע ןוסיחה תכרעמב לופיט .יאוול תועפותמ שושחל ןיא ,האירבה (סומית) תרהה
הבושחה העפשהה .תוקירזו תוילבטב שומישב םישדוח 2-3 לש ןמז קרפל ץלמומ סומיתה
,רישי ןפואב העפשהה שגרות אל םא .הריהמ תוששואתהו ףוגה בצמב רופיש ךרד תיפצנ רתויב
.ל"נה יופירה תטיש תא ריכמה אפורב ץעווהל יוצר

תוחיטב
שומישמ האצותכ םרגיהל תולולעה תוילילש תועפות וא יאוול תועפות לכ לע חווד אל
.(סומית) תרהה תויצמתב

.6-7 'מע ,1998 ילוי ,36 'סמ 'ז ךרכ ,סולפ הנוזת .(M.D.,ר"ד) ןועדג ,ןוריע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
האופרל תויפוליח תושיג

תרהה תומקר יזיכרת

ןוסיחה תכרעמ קוזיח

ךלש ןוסיחה תבוגת תא ריבגהל דציכ

Health World Online Journal


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©