תינוסיחה תכרעמהו הנאוחירמ


הבוגתה .תינוסיחה תכרעמה לש התוליעפ רשוכ לע םיעיפשמ םינווגמו םיבר םימרוג
םינומרוהל םתפישחמ ,יתנוזתה םבצממ תעפשומ םיינגיטנא םייורגל םדא-ינב לש תינוסיחה
םימס יכ רבתסה הנורחאב .םדאה לש ישפנה ובצממ וליפאו םיבצעה-תכרעמ תוליעפמ ,םינוש
לע םג םיעיפשמ ,םדאה לש ישפנה ובצמ לעו םיבצעה-תכרעמ לע אוה םתוליעפ רקיעש ,םינוש
חמצמ - שישחכ והומכ - רצוימה הנאוחירמ אוה וללה םימסה דחא .תינוסיחה תכרעמה
םלוא .תישפנ הניחבמ רתוי "בוט" שיגרהל םימיוסמ םישנאל םרוג הנאוחירמ ןושיע .סיבנקה
םתבוגת תלוכיבו םינשעמה לש ינוסיחה םרשוכב הדיריל הנאוחירמה תמרוג ליבקמב
לוניבנק-ורדיה-הרטטל הפישח וא ,הנאוחירמ ןושיע יכ ררבתה .םינוש הלחמ-יללוחמל
םתוליעפ תא םיאכדמ ,תישפנה תכרעמה לע לעופה הנאוחירמב ביכרמה אוהש ,(THC ,ק"הט)
.םימוהיז ינפמ ףוגה לע םיניגמה , 1 םיטיצונומהו םיטיצופמילה ,ןוסיחה-תכרעמ יאת לש

דחא תא וחנעיפ ,ב"הרא ,יוניליא ,ןוגראב תימואלה הדבעמהמ וירבחו ןמרבוה רזעילא
תא ולצינ הלא םירקוח .םדאב תינוסיחה תוליעפה תא ק"הט אכדמ םתרזעב רשא םיכילהתה
יבלשל תוניימתה יכילהת תורשהל ןתינ תיברתב םילדגה םדאמ הימקיל יאתבש הדבועה
- םימיאתמ םירמוח תרזעב - תורשהל ןתינ םימיוסמ הימקיל יאתב .רתוי-םילשב תוחתפתה
ק"הטל הימקיל יאת ופשח רשאכ .םילשב םיטיצונומ לש תונוכת ילעב םיאתל תוניימתה
הרואכל .םיטיצונומל תיקלח תוניימתהל םורגל םילוכי הלא םירמוח יכ ררבתה ,ויתורזגנו
םתוליעפל דוגינב םלואו .ויוכידל אלו ינוסיחה רשוכה תרבגהל םורגל היה ךירצ הז ךילהת
קר אלא ,םילשב םיטיצונומל תוניימתה התרשה אל ק"הטל הפישחה ,םירחא םירשמ םימרוג לש
הלוכי הנאוחירמש תורשפאה תא ועיצה םירקוחה .תיקלח הלשבה ילעב םיאת לש םתעפוהל
לש באה-יאתב ןיקת יתלב תוניימתה לולסמ תיירשה י"ע תינוסיחה תכרעמב םגפל םורגל
היבלשב הניקת תוניימתהל םורגל הלוכי הנאוחירמ יכ איה תרחא תורשפא .םיטיצונומה
תרדס לש תיפוסה האצותה .םיאתה תוחתפתה ךשמהב רוצעמל םורגל ןכמ רחאלו םינושארה
ןוסיחה תכרעמ יאת לש םזוכירב הדיריל םורגת הנאוחירמל הפישח יכ הארמ וז םיכילהת
.ינוסיחה רשוכב םגפ םרגיי ךכו האלמ הלשבה ורבעש

םיילוש תרעה
ןונגנמב הבושח הילוח :(םיטיצוקיל) םינבל םד יאת לש גוס - םיטיצונומ
.ףוגל ושלפש םימהזמ םעלובב ,ףוגה לש ןוסיחה
.1

עבטה יעדמב םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוהב ,142 'מע ,1988 ,3 -ב"ל עדמ :רוקמ
.היגולונכטבו

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןוסיחה תכרעמו הנאוחירמ

ןוסיחה תכרעמ לע הנאוחירמ לש תוילילש תועפשה

םירגבתמל תודבוע :הנאוחירמ

סיבנק לע לכה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©