םצע-חמ תלתשה


,הלתשהה יהמ .תולחמ לש ברו ךלוה רפסימב לופיטל םויכ תשמשמ םצע-חמ תלתשה
לופיטה תטיש איה - םיברה היכוביסו הינוכיס תורמל - עודמו תעצבתמ איה דציכ
.תפדעומה

לופיטה יעצמאכ ,םצעה-חמ תלתשה אשונ תא תורתוכל האיבה ליבונר'צב יניערגה רוכב הנואתה
.המצוע-יבר םינונימב הנירק יעגפנל ינויחה

םלועה תמחלמ םויס םע הקימעה תננימ הנירק לש תויגולויבה תועפשהה תנבהב תוניינעתהה
הנירקל םדא-ינב תפישחל ומרג תוצצפה .ןפי לע םוטא-תוצצפ יתש תלטה תובקעב ,הינשה
הנירקה לש תוינלטק תועפשה ינפב ןנוגתהל דציכ םירקחמ תכירעל וליבוהו ,תיויטקאוידר
.םצעה-חמ תמקיר לע

לוכי רבכעש אצמימ לע ויתימעו (Leon Jacobson) ןוסבוקי'ג ןואיל ר"ד וחוויד ,1950-ב
1951-ב .הנרקהה ךלהמב ולש לוחטה תא םיסכמ םא תינלטק הנירק ינפמ ןגומ תויהל
ידירו-ךות יוריע ונתנ רבכעל .ינלטק ןונימב רבכע ויתימעו (Lawrence) סנרול ונירקה
רבכעה תא וליצה ךכו ,תיטנג הניחבמ ול ההזה רחא רבכעמ וחקלנש ,םצע-חמ יאת לש
לע חווט-תכורא הכלשה התיה ,ידמל םיטושפ ויה רוחאל טבמב רשא ,הלא םייוסינל .ןרקומה
ובשח הליחתב .(ע"מה) םצע-חמ תלתשהל םירושקה האופרהו היגולונומיאה ,היגולויבה
םלוא ,סיסמ םרוגל הרושק התיה תונרקומ תויח לע םצעה-חמו לוחטה לש הניגמה העפשההש
יכ ,םייטנגוטיצו םייטנג םינמס תרזעבו רקחמ-תודבעמ רפסמב ,תיעמשמ-דח חכוה 1955-ב
ובשיתה רשא ,םרותב םרוקמש םייח םיאת לש םתוחכונב אלא ,סיסמ םרוגב רבודמ אל
רוזחל הל ורשפיאו ולש העוגפה םצעה-חמ תמקיר תא שדחמ ומקיש ךכו לבקמה לש םצעה-חמב
.םייאתה םדה יביכרמ תא רוצילו ןיקתה הרשוכל

ל ותקרזה ידי לע םדא ינבל םצע-חמ ליתשהל ןתינש ויתימעו (Thomas) סמות וארה 1957-ב
תונברוק תשמחל םצע-חמ 1958-ב ליתשהש ,(Mathe) התמ ידי-לע תמוא הז אצמימ .דירוה ךות
הקפיס ךא ,דבלב תינמז התיה םצעה-חמ תטילק .היבלסוגיבש הקניוב ימוטאה רוכה ןוסא
םגו הלא םייוסינב םג םלוא .םהלש םצעה-חמ תוששואתהל דע שורדה ןמזה-קרפ תא םיעגפנל
.רתויב תובזכאמ ,ךורא-חווטל ,תואצותה ויה ןכמ-רחאל ועצובש םדא-ינבב םיבר םייוסינב

תמאתה לש התובישח תנבה םע הפונתל וסנכנ םצע-חמ תלתשהב לופיטהו רקחמה תומדקתה
דומילו םינושה ויביכרמ לע םצעה-חמ הנבימ לש ותרכה ,םיאתמה םרותה תאיצמל תומקרה
.דקפתמ וניא אוה הב הפוקתב הלוחב לופיטה

?םצע חמ תמקר יהמ
- םדה-תכרעמ יאת םירצונ הבו םצעה לש יגופסה קלחב תמקוממה המקירה איה םצעה-חמ
םיטיצופמילל ולישביש ןוסיחה-תכרעמ לש םא-יאת .תויסטו םינבל םיאת ,תומודא תוירודכ
תכרעמה יאת ןכו , * םינילובולגונומיא םישירפמה * המסלפ יאת , * B-ו T גוסמ
,דבכבו תואירב םייוצמה םיינעלב םיאת - םיגאפורקמ : * תילילתודנאולוקיטרה
.םצעהמ ןדיסה תגיפסל םיארחאה ,הליעפה םצעה תמקירב םייוצמה םיאת - םיטסלקואיטסואו


םצעה תמקיר י"ע ןגומ אוה םש ,תולודגה תומצעה זכרמבש תיגופסה המקירב םקוממ םצעה חמ
.םד-ילכב הרישעו הפופצ איהש תינוציחה

לעב אוהש (pluripotent stem cell) "עזג את" יורקה ףתושמ םא-אתב םרוקמ וללה םיאתה לכ
.ליעל ונינמש םיאתהמ דחא לכל הלשבהו תוקלחתה לש תלוכי


םייפוסה וירצותו םצעה-חמב (עזג-את) ףתושמה םאה-את

םיאצוי םילשבה םיאתה קרו הלשבה לש םינוש םיבלשב םיאתה תורוש לכ םייוצמ םצעה-חמב
.םיינומרוהו םייאת הרקב-ינונגנמ לש םחוקיפב ,םדה-םרזל

הלתשהה תחלצהל סיסבה - תומקרה םואית
.לבקמל םרותה ןיב המאתהב ךרוצ שי ,לתשומ רביא לכ לצא תחלצומ הטילק רשפאל ידכ
והז - היחדה ךילהתב תערכמ תובישח ילעב םה םונגב םיוסמ רוזיא לש וירצות יכ אצמנ
םינג לש רבצ הז רוזיא ללוכ םדאב .(Major Histocompatability Complex) MHC רוזיא
םינובלחהו ,6 םוסומורכב םימקוממה ,(Human Leukocyte Antigens) HLA םינג םייורקה
הרכהה לש םינושה םיטבהב םיברועמה םייתמקיר םינגיטנא םתוא םה םדי-לע םידדוקמה
םהמ הלאב קודב ל םג ןתינו ,תויתדבעמ תוטישב תוהזל ןתינ וללה םינובלחה תא .תינוסיחה
תושענה תוינושארה תוקידבה השעמל הלא .הלוחל ילאיצנטופה םרותה ןיב תוהז תמייק
לכש ךכב בשחתהבו ,החפשמה ינבמ דחא אוה םרותה םירקמה בורב .םיאתמה םרותה רותיאל
םיהז תויה ל םיחא ינש לש יוכיסה ירה ,םירוהה ינשמ יתשרות ןעטימ לבקמ םיחאהמ דחא
.25% איה וז םינגיטנא תכרעמב ןיטולחל

םרותה ןיב תיתשרות תוהז תמייק ,ההז-םואת אוהש םרות הלוחל שי רשאכ ,םירידנ םירקימב
.(syngeneic) - תיאנגניס הלתשה יהוז .ינוסיח םוסחמ לכ ןיאו לתשומל

יביכרמב המאתה שיש תורמל ,תיתשרות םיהז לתשומהו םרותה ןיא םירקימה לש םבור-בורב
ןיא םויכש םיפסונ םייתמקיר םינגיטנא םנשי .(HLA) הקידבל םינתינה תומקרה גוויס
,(allogeneic) תיאנגולא הלתשה היורק הלא םירקימב הלתשה .הדבעמב םתוהזל וניתורשפאב
.םיחא ןיב ללכ-ךרדב תישענו ,רתויב הצופנה איה

תישענ הז הרקמב .הלתשהל רוקמכ שמש ל ומצע הלוחה לש םצעה-חמ לוכי תומיוסמ תולחמב
האפקה ךילהת רבוע ,לופיטה ינפל הלוחהמ חקלנ םצעה-חמ .(autologous) תיגולוטוא הלתשה
.ךרוצה אובב ול לתשומו ,(-196° לש הרוטרפמטב) םידחוימ האפקה-יאנתב ןסחואמ ,רקובמ

םג ע"מה עצבל תונורחאה םינשב ולחה ,תיסחי-ךומנ אוה םיאתמ םרות אוצמל יוכיסהו ליאוה
ררועתה ליבקמ ןפואבו ,הלוחל םרותה ןיב טלחומ המאתה רסוח וא תיקלח המאתה שי רשאכ
.החפשמב םיאתמ םרות אצמנ אל םרובעש םיבר םילוח םתואל םירז םימרות תאיצמב ךרוצה
שרודה ,ךבוסמ עצבימ והז ,HLA -ה תכרעמב םירתאהמ דחא לכב םיברה םיביכרמב בשחתהב
הלועפ-ףותיש ןכו ,ןמואיתלו םיבדנתמ לש תומקר גוויסל ,םיבשחוממ עדימ-יזכרמ תמקה
שופיח םירשפאמ םהו ,ונצראב םגו ,םלועב םידחא תומוקמב םימייק הלאכ םיזכרמ .ימואלניב
.םרות ול אצמנ אלש הלוחל םיאתמה ,רז םרות רחא

הזכ הרקימב .(ABO) םדה תוצובקב המאתה ןיא םא םג תעצבתמ ע"מה יכ ןייצל וננוצרב
עונמל ידכ ,םרותה לש תומודאה םדה תוירודכ קוליסל םידחוימ םיעצמאב םיטקונ
.תומיאתמ אל תומודא תוירודכ יוריעמ תועבונש ,תויוצר-אל יאול-תועפות

לופכה יגולונומיאה םוסחמה
Host ) היחדה תבוגת .םירחא םירביא תלתשהב תמייק הניאש תידוחיי היעב תמייק ע"מהב
.ע"מהב ףאו םירביא תולתשהב תררועתמה תירקיעה היעבה איה ,( HVG-Versus Graft
ןיב המאתה-יא רתוי שיש לככו ,לתשה תא תוחדל תלגוסמ לתשומה לש תינוסיחה תכרעמה
תינוסיחה תכרעמה לש יברמ יוכידב ךרוצ ךכיפל שי .היחדה תנכס הלדג ןכ לתשומל םרותה
יוכיד איה הלתשהל ןיכמה לופיטה תורטממ תחא ,ןכאו .ותייחד תא עונמל ידכ ,לתשה-לבקמב
.ךשמהב רבסויש יפכ ,לתשומה לש ןוסיחה-ןונגנמ

Graft Versus Host ) ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ איה ,ע"מהל תילוגסה ,תפסונה היעבה
םיטיצופמיל) ינוסיח רשוכ ילעב םיאת הליכמ תומצעה-חמ תמקירש רחאמ .(GVHD -Disease
רחאל ררועתהל הלולע וז הבוגת .ותלתשה רחאל ןסכאמה דגנ ביגהל לתשה לוכי ,(T גוסמ
תחתפתמו רתויב החיכש איה ;לתשומל םרותה ןיב האלמ המאתה שי רשאכ םג ,לתשה תטילק
םיארחאה םיאתהש חכוה .טלקנ לתשה ןהב תולתשההמ 90%-70%-כב תונוש הרמוח תוגרדב
איה ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ .םרותב םרוקמש ,T גוסמ םילשב םיטיצופמיל םה וז הבוגתל
,רועה :םה הב םיעגפנה םיירקיעה םירביאה .םילתשומהמ 30%-15%-ב תינלטקו השק הלחמ
תויהל הלוכי העיגפה תגרד .הפמילה תכרעמו םדה-תרצוי תכרעמה ןכו ,דבכה ,לוכיעה תכרעמ
דעו ,לתשה תטילקל ךומסב ,הפירח הרוצב חתפתהל הלוכי הלחמה .רתויב השק דעו הלק ןיב
םימי 100 רחאל תחתפתמ איה רשאכ - תינורכ הרוצב ןכו ,הלתשהה רחאל םוי 100-ל
.הלתשההמ

הבוגתה יוכיד ידי לע ןוגכ ,ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ תא עונמל וסינ תובר תושיגב
רחאל םישדוח 6-3 ךשמב ,ןוסיחה תכרעמ יאכדמ םירישכת תרזעב לתשומב תינוסיחה
לופיט םייק אל ףא .םירחא םייתעינמ םילופיט ומכ ,ליעיכ חכוה אלש לופיט ,הלתשהה
.תחתפתמ איה רשאכ וז הלחמל ןוצר עיבשמ

אוה הרקיעש ,ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ תעינמל השדח השיג םושייב ולחה רפסמ םינש ינפל
םג .לתשומל ויוריע ינפל ,לתשה ןמ ,הלחמה ימרוג םהש ,T גוסמ םיטיצופמילה קוליס
יאופר רקחמ להנתמ ,םילשוריב "הסדה" םילוחה-תיבב תומצע-חמ תלתשהל הקלחמה - ונתקלחמב
.תונוש תוקינכט תועצמאב T גוסמ םיטיצופמילה קוליסל תוליעי תוטיש רותיאל

הפירחה הבוגתה תא ןה ענומ לתשהמ הלא םיטיצופמיל לש טלחומ קוליס יכ וחיכוה תואצותה
לש הז ינלטק ךוביס ענמנ ךכבו ,ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ לש תינורכה הבוגתה תא ןהו
.םצע-חמ ילתשומ

הלתשהל הנכהה
.םייטירק םיבלש רפסימ רבוע ע"מהל קוקזה הלוח
.םיאתמה םרותה תריחבו יאופרה ובצמ תכרעה
.(conditioning) הלתשהל ותנכה
.הלתשהה עוציב
.לתשה תטילקל דע וב ךמותה לופיטהו לתשומה דודיב
.ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ לש הנכס תמייק ובש ,ןוסיחה-ןונגנמ םוקיש בלש

:םיכרד רפסמב תישענ ע"מהל לתשה לבקמ תנכה
הלוחהש הרקמב .לתשה תיחד תא עונמל ידכ ,ולש תינוסיחה תכרעמה תא אכדל שי ,תישאר
תידוסיה הלחמה תא לסחל שי ,םצעה-חמ ירצות לש תיתשרות הלחממ וא תראממ הלחממ לבוס
.לתשה תטילקל ,תומצעה-חמב יסיפ "ללח" ןיכהל שי םירקמה ינשב .הלתשהה ינפל

ימיכ לופיט ,הנרקה תוללוכ תינוסיחה תכרעמה יוכידל םויה תולבוקמה לופיטה תוטיש
.ןוסיחה ןונגנמ יוכידל םיידוחיי םירישכתו םיטיצופמיל דגנכ םינדגונ ןתמ ,םיאת תליטקל

,(Total Body Irradiation - TBI) ףוגה לכ תנרקה ידי לע ללכ-ךרדב עצובמ יתנירקה לופיטה
ןויסינ שכרנ וז הטישב .םצעה-חמ תטילקל יסיפ ללח תנכהו תראממה המקירה תא לסחל ידכ
,דאר 1200 ביבס ,"תינלטק" הנירק תומכב םישמתשמשכ ,םדא-ינבב ןהו הדבעמ-תויחב ןה בר
.םימי רפסמ ךשמב דאר 200 תונב תונמב תעטוקמ הרוצב תנתינה

Fractionated Total ) תידיאופמילה תכרעמה לש תעטוקמ הנרקה איה תרחא הנרקה תטיש
- םייתפמיל םירביא לש תינרירב הנרקה לע תססובמ וז הטיש .(Lymphoid Irradiation - TLI
.תואיר ומכ הנירקל םישיגר םירביא יוסיכ ךות ,לוחטו (סומית) תרה ,הפמילה תוטולב
.השורדה הנירקה-תנמ תלבקל דע ,דאר 200-100 לש תוכומנ תוימוי תונמב תנתינ הנירקה
"קוליס" גישה ל ןתינ ךכו הנירקל תיתפמילה המקירה לש רתיה תושיגר תא תלצנמ וז השיג
,תורחא תוינויח תומקר לש השק הפישח תעינמ ךות ,תיתפמילה המקירה יאת לש םדקתמ
הדבעמ תויחב ןוסיחה-ןונגנמ יוכיד ל ליעי יעצמאכ החכוהש ,וז הטיש .ףוגה לכ תנרקהב
.םלועב ע"מהל םירחא םיזכרמבו ונתקלחמב תמשוימ ,םדאבו

רישכתה .םיאת ילטוק םירישכתב לופיט ידי לע םג ,רומאכ ,השענ תינוסיחה תכרעמה יוכיד
םיאתה תדחכהב ןהו ןוסיחה תכרעמ יוכידב ןה ליעפ רשא ,דימפסופולקיצ אוה רתויב ליעיה
.םיריאממה

םילעופה םינדגונ םה הלא .ןוסיחה תכרעמ תא םיאכדמ םיירטיצופמיל-יטנא םינדגונ םג
וחתופ תונורחאה םינשב .תינוסיחה הבוגתה לע םיארחאה םיטיצופמילה דגנכ ידוחיי ןפואב
בלשב םיבלושמ הלא םינדגונ .םדאה לש םיטיצופמיל דגנכ * םייטבש-דחו םייטבש-בר םינדגונ
היחדה תנכס םהב םיבצמב רקיעב ,ןוסיחה ןונגנמ יוכיד תא ריבגהל תנמ לע יתנכהה לופיטה
.תומקרה גוויסב ןיטולחל ההז אל םרותמ תולתשהב ומכ .רתוי ההובג

.ורכזוהש םיעצמאה לש בוליש ללוכה ,בלושמה לופיטה אוה רתויב ליעיה יתנכהה לופיטה
וניב המאתהה תדימלו ינילקה ובצמל ,הלוחה לבוס הנממ הלחמל םאתהב םירחבנ םיבולישה
.םרותה ןיבל

הלתשהה ךילהת
ידי לע ,ןותחתה ףוגה תיצחמ תמדרה וא תיללכ המדרהב חותינה-רדחב חקלנ םצעה-חמ
םצע-חמ יאת בואשל רשפא ךרוצה הרקמב .(לסכה) תוירוחאה ןגאה תומצעמ תובורמ תוביאש
אל ןכלו ,םד תמורתכ והירה םצע-חמ ןתמ ,םרותה יבגל .תוימדקה ןגאה תומצעמו הזחה-םצעמ
.המדרההמ האצותכ םיירשפא םיכוביסל טרפ ,םיכוביס לכ םייופצ

םיינמוש המקיר-יקלחמ םיאתה ףיחרת תא םיקנמה ,םיננסמ ךרד םיריבעמ באשנש םצעה-חמ תא
,ףסונ לופיט אלל ,קרזומ תומצעה-חמ היה םינש שולשכ ינפל דע .םישותכ םצע-יקלח וא
דגנ לתשה תלחמ תעינמל תושדח תושיג תומשוימש זאמ .הלוחה לש יזכרמ דירול תורישי
ויורע ינפל ,T גוסמ םיטיצופמילה קוליסל הדבעמב לופיט תומצעה-חמ רבוע ,ןסכאמה
.הלוחל

תא עונמל הרטמב ,T גוסמ םיטיצופמיל קוליסל תונוש תוטיש יתש וסונ ונתקלחמב
הטיש ונלעפה ,ןמצייו ןוכממ רנזייר ריאי ר"ד םע הלועפ-ףותישב .לתשומב לתשה-תלחמ
תלחמ ימרוג םיטיצופמיל קוליס ךות םד-יאתב תכרעמה תרשעה לע תססבתמה ,ודי-לע החתופש
Soybean ) היוס ןיטקל םע םצעה-חמ יאת םירגדומ וז הטישב .ןסכאמה דגנ לתשה
םירגדומ ינש בלשב .T-םיטיצופמיל לש יקלח תומיצלו עזג-יאת תרשעהל םרוגה ,(agglutinin
ירתאב תורשקנ שבכה-תוירודכ .שבכ לש םד-תוירודכ םע עזג-יאתב םירשעומה םצעה-חמ יאת
קלסל ןתינ ןתוא ,(תוטזור) "תונשוש" תורצונו ,T גוסמ םיטיצופמילה ביבס םידחוימ רושיק
.תיסחי-הטושפ הדרפה ידי-לע תכרעמהמ


תא םידירפמ ןושאר בלשב .ותלתשה ינפל םצעה-חממ T גוסמ םיטיצופמילה קוליס תקינכט
עזגה-יאתל :רנזייר תטיש .תומודאה תוירודכה עקשיממ םיטיצופמילהו עזגה יאת
תא םיחינמ רשאכ .םיטיצופמילה תומיצל םרוגה ,היוס ןיטקל םיפיסומ םיטיצופמילהו
םירתונ ןוילעה לזונבו ,תומיצ ורבעש םיאת םתוא םיעקוש ,ןובלח תסימת לע םיאתה תבורעת
ביבס תוטזור תורצויה שבכ-תוירודכ םיפיסומ הלאל .תומיצ ורבע אלש םיטיצופמילו עזג-יאת
םירשעומ עזג-יאת ליכמה ןוילעה לזונהו םיעיקשמ תוטזורה תא .T גוסמ םיטיצופמילה
.הלוחל הרועמ
דגנכ ןדגונ םיפיסומ םיטיצופמילהו עזגה יאת תבורעתל :"הסדה" ח"היבב החתופש הטיש
סרהל םרוגה םילשמ תכרעמל םיפיסומ ינש בלשב .םהילא רשקתמהT-םיטיצופמיל
.הלוחל םירעמ T-םיטיצופמילמ יקנה םצעה-חמ תא .T-םיטיצופמילה


,הילגנאב 'גדירבמייק תטיסרבינואמ (Waldmann) ןמדלוו ר"ד םע הלועפ ףותישב ,ליבקמב
םינדגונ T-ה יאת לע םיליעפמ ונא וז הטישב .רתוי-הטושפ הטיש םושייב ונלחתה
םרשוכב ץוענ הדלוחה ינדגונ לש םדוחיי .םדא לש םיטיצופמיל דגנכ הדלוח לש םייטבש-דח
םיטיצופמילה גרהל םורגל ןתינ םרותה בויסנמ םילשמ תרזעב ךכו ,םדא לש * םילשמ רושקל
.הריהמו הליעי הרוצב הלתשהה ינפל םקוליסו תומצעה-חמב

ןיטולחל הענמנ הלתשהה ינפל T גוסמ םיטיצופמילה קוליסל ולא תוטיש לש ןמושיי זאמ
רחאל ןוסיחה ןונגנמ יוכידל ףסונ לופיט לכל וקקזנ אל םילוחהו ,ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ
.הלתשהה

ךמותה לופיטהו דודיבה
בקע ,דקפתמ וניא לתשומה לש םצעה-חמ וז הפוקתב .םייעובשכ םיפלוח לתשה תטילקל דע
תוירודכ הלוחל ןיא ךכו .תידוסיה ותלחמ ללגב םג םימעפלו לביק ותואש יתנכהה לופיטה
,תדרוי הלוחה תודגנתה ;הגרדהב דרוי ומדב תומודאה תוירודכה רפסימו ,תויסט וא תונבל
ןכל ;ויבגל םימילא םיכפוה ,ףוגב הליגרה היחמצב םרוקמש םיקדיח םגו םימוהיזל ףושח אוה
.רתויב ליעי ךמות לופיט וז הפוקתב שורד

ןתמ .תורקועמ תודיחיב ודודיב ידי לע םימוהיז תעינמ לע ססוב מ הז בלשב הלוחב לופיטה
םשל ,םימדקומ םייתנחבא םיעצמא תטיקנ ,ההובג תורידתב םיידיה תציחר ,דבלב לשובמ לכוא
לש ימצע רוצייו לתשה תטילקל דע .ץרמנו םדקומ לופיטו םיירשפא םוהיז-ידקומ רותיא
ייוריעל ןכו ,םמדל יושע אוה ןכ-אל םאש ,תויסט-ייוריעל הלוחה קקזנ םצעה-חמ ירצות
.ולש םדה תוריפסל םאתהב ,תומודא תוירודכ

ויכרצ לכ תא הלוחה לבקמ התועצמאב רשא ,תידירו-ךות הנזה םג ללוכ ךמותה לופיטה
םישורדה םייסיסבה םירמוחה לכ תקפסאו ופוג לקשימ לע הרימש ךות םיימויה םיירולקה
.ןיקת םינובלח ןזאמו הניקת הנוזתל

לתשה תטילקל םידדמה
לע םירומה םידדמה םהמ .טלקנ םצעה-חמ םא קודבל רשפא הלתשהה רחאל השולש-םייעובשכ
?לתשומה תומצעה-חמ תטילק
.יפקהה םדב תויסטהו תומודאה תוירודכה ,תונבלה תוירודכה רפסמב הילע
.םד-תרצוי הליעפ המקירב תומצעה-חמ סולכיא
:המגודל .םרותב הרוקמ החתפתהש םצעה-חמ תמקיר יכ םיחיכומ םתרזעבש םינמס
הלתשהה רחאל אשונ לתשומה .לתשומה לש יפקהה םדהמ םינבלה םיאתה תקידב
יאת ירה ,הנוש ןימ ינב םה לתשומהו םרותה םא .םרותה לש םצעה-חמ יאת תא
תטילק חכות ךכו ,םרותה ןימ תא ואשי םהירצותו לתשומה לש םצעה-חמ
תוירודכב םימיזנאוזיאו * (םינגיטנא) םידגנא םה םירחא םינמס .םצעה-חמ
לש הלאמ םינושו ,םרותה לש הלאל םיהזה לתשומה לש יפקהה םדב תומודאה
.לתשומה

הלתשהה רחאל ינוסיחה םוקישה
ןכ לע ,לתשה תיחד עונמל ידכ ,הנכהה ךילהתב דמשומ הלוחה לש ןוסיחה ןונגנמ ,רומאכ
רחאל :תאז דוע .םרותה לש םא יאתמ שדח ןוסיח ןונגנמ ,הלתשהה רחאל ,חתפל הלוחה ךירצ
ןסכאמה דגנ לתשה תבוגת ההובג תוחיכשבו םילוחה בורב תחתפתמ התיה ,לתשה תטילק
.הלוחה לש ןוסיחה ןונגנמ םוקיש תא בכעמ ומצע הז ךוביס ;תינורכה וא/ו הפירחה התרוצב
לש חלצומה קוליסה זאמ ,םינש שולשכ הזמ ,ןסכאמה דגנ לתשה תלחמ לילכ תענמנ ונתקלחמב
.הלתשהה ינפל T גוסמ םיטיצופמילה

לשב ,םינוש םיימוהיז םיכוביסל הלוחה ףושח הלתשהה רחאל םינושארה םימיה 100 ךשמב
וא תויקדיח ,תויפיגנ תולחמ תוחיכש וז הפוקתב .ןוסיחה תכרעמ לש דוריה הרשוכ
.תויתירטיפ

הנש דע םישדוח השולשכ ריבס דוקפיתל עיגמו הגרדהב םקתשמ לתשומה לש ןוסיחה ןונגנמ
וז הפוקת רחאל הנקיתל תרזוח ,הלתשהה רחאל תדרויש ,םינילובולגונומיאה תמר .הלתשההמ
12 ךות ותוניקתל רזוח ,הלתשהה רחאל דורי היה רשא ,םיטיצופמילה לש דוקפיתה רשוכו
.םישדוח

תוינלטק תולחמב רחבנ לופיטכ ע"מה
:תוינלטק תולחמ לש תודחא תוצובקל תלבוקמ תילופיט השיג םויה איה ע"מה
ע"מה ,םינושה היגוסל הימקיל ומכ ,תוריאממ םד-תולחמ לש בר רפסמב :תוריאממ תולחמ
לש הובג זוחאו ,תומישרמ תואצות תוגשומ םויה תומשוימה תוטישב .רחבנה לופיטה איה
.לילכ םיאירבמ ,אפרמ-יכושח רבעב ויהש ,םילוחה

םישיגרה ,םיקצומ םילודיג לש תוריאממ תולחמ םה ע"מה לוקש ל ןתינ םהבש םירחא םיבצמ
וא ,הנירקה תומכ אוה הלחמה לוסיח תא ליבגמה םרוגה ולא תולחמב .היפרתומיכו הנירקל
םג סורהת ,תראממה הלחמה תא לסחל החוכבש לופיט תומכ .הלוחל תתל ןתינש היפרתומיכה
לוסיחל תוינלטק לופיט-תונמ הלוחל תתל םילקוש הלא םירקמב .הלוחה לש תומצעה-חמ תא
הלוחב לתשוי - ינש בלשבו .םצעה-חמל םרגייש קזנב תובשחתה אלל ,ריאממה לודיגה
.תומצע-חמ

םייק ,םישכרנ וא םידלומ ,םיבר םיינילק םיבצמב :תומצעה-חמ ירצות לש רסח-תולחמ
הלחמ איה ,תיטסלפא הימנא :תומגוד רפסמ איבנ .םצעה-חמ ירצותב אלמ וא יקלח רסוח
תומודא תוירודכ ,םינבל םד-יאת לש רוציי ןיאו דקפתל םצעה-חמ קיספמ השקה התרוצבש
רצוי ,םאה-אתל ךיפה-יתלב קזנ םרגנש הארנכו ,הלחמה רוקמ עודי אל םירקמה בורב .תויסטו
תופורת תחיקלמ ךוביסכ וא ,תיפיגנ הלחמ רחאל הלחמה העיפומ םהב םירקימ םיעודי .םדה
לביק אל הלוחה םא ,םיבוט וז הלחמב הלתשהה תחלצה ייוכיס יכ אצמנ .םצעה-חמל תוליער
לש הרבגהלו הלוחה לש ןוסיחה-תכרעמ שוגירל םורגל םילולעש הלתשהה ינפל םד-ייוריע
רתויב ליעיה לופיטה איה תמדקומ ע"מה יכ םיארמ וכרענש םיבר םירקס .היחדה תנכס
.םיאתמ םרות שי הלוחל רשאכ ,הלחמב

אוהש - ( SCID-Combined Severe Immune Defficiency ) השק דלומ ינוסיח לשכ יבצמב
גוהנ .םירזוח םימוהיזמ ריעצ ליגב הלוחה תומל איבמה ,ןוסיחה תכרעמב הדילמ רומח םגפ
התיהש ,קיטסלפ תעובב םהלש טלחומה דודיבה ללגב ,"העוב-תוקונית" םילוחה תא תונכל היה
הלא םירקמב דיחיה לופיטה .תינוציחה הביבסב םיימוהיז םימרוג ינפמ םתרימשל תינויח
.ע"מה ידי לע אוה

וז .תוקניה-ליג לש תראממ סיסורטפואיטסואב םג דיחיה לופיטה איה םצע-חמ תלתשה
הליעפה םצעה תמקירב םייוצמה םיאתה םה - םיטסלקואיטסוא לש דלומ רסוח שי הב הלחמ
תקיחד ,תיתשרטו הסוחד םצע תריציל האיבמ וז הלחמ .םצעה ןמ ןדיסה תגיפסל םיארחאו
.תלוגלוגה-יבצע לע ץחלו תומצעה-חמ תמקיר

,םצעה-חמ ירצות לש יקלח וא םוגפ רוציב םינייפואמה םיבר םיינילק םיבצמ םימייק
וז ;(תינוכית-םי הימנא ףא תארקנה) הימסלט ומכ ,תויתשרות תולחממ ללכ-ךרדב םיעבונה
לש תרשרש רוצייב םגפ ללגב תומוגפ תומודא תוירודכ תורצונ הבש ,תיתשרות הלחמ
,תומקרב לזרב תעיקש בקע ,םיינלטק םיכוביסל תמרוג וז הלחמ .ןיבולגומהה תלוקלומ
םיתמ םילוחהו ,הלחמל ליעי לופיט לכ ןיא .םילוחה םיקקזנ םהל םדה ייוריע עפשב ורוקמש
םיאתמה לופיטה .תידרוכה הדעה ינב ברקב רקיעב הלחמה החיכש ונצראב .תיסחי-ריעצ ליגב
ולפוט ונתקלחמב .ע"מה אוה - םיאתמ םרות םהל שי רשאו ,םד-ייוריע ולביק םרטש םידליב
םיאירב םלוכ .הבר החלצהב רבע לופיטה .תינוכית-םי הימנאב וקלש ,םידלי השיש ע"מהב
.םרותה לש תומצעה-חמ דקפתמ םפוגבו

תונתינ תויסטה וא תונבלה תוירודכה ,תומודאה תוירודכה תומוגפ ןהב תורחא תובר תולחמ
לש האירב םצע-חמ תמקירב התפלחהו הלוחה לש םצעה-חמ תמקיר סרה ידי-לע יופירל ןה-ףא
.םרותה

תומרוגה ,ימיזנא רסח לש תויתשרות תולחמ ןה ע"מהב לופיט ןכתיי םהב ,םירחא םיבצמ
תועודי .רסחה םיזנאה ללגב ,קרפתמ וניאש רצותה רגאנ וללה תולחמב ;הריגא-תולחמל
תיקלח החלצהב ועצוב םצע-חמ תולתשהו הז גוסמ תוינלטק תויתשרות תולחמ 50-מ הלעמל
םייקתמו םוגפה תא ןיקתה םצעה-חמ ףילחמ ,הלתשהה תחלצה םע .ןהמ 35-כב האלמ וא
.רסחה םיזנאה לש ורוציי

תיגולוטוא הלתשה
םרותמ ע"מהו םיאתמ םרות שי ע"מהל םיקקזנה םילוחה תיצחממ תוחפל קר לזמה-עורל
רשפא הלא םירקמב .יוסינ-יבלשב תאצמנ ןיידע ,החפשמ-ןב וניאש ההז םרותמ וא ,ההז-אל
.(ימצע רוקממ) תיגולוטוא הלתשה עצבל םיתיעל

השיגרה ,םצעה-חמב תעגופ הניאש ,תראממ הלחמב םילוחב םג עצבל רשפא תיגולוטוא ע"מה
היחד תנכסב ,םרות תאיצמב תוכורכה תויעבהמ ענמיהל ךכבו ,םיאת-לטוק לופיטלו הנירקל
האפקהב ןסחואמו הלוחה לש םצעה-חמ ףסאנ ןושארה בלשב .ןסכאמה דגנכ לתשה תלחמבו
תא ףא לטוקה ,ריאממה לודיגה לוסיחל םיאת-לטוקו יתנירק לופיט רבוע הלוחה .הקומע
.אפקוהש םצעה-חמ הלוחל רזחומ ינש בלשב .ולש םצעה-חמ


אוה ,לודיג-יאת ליכמ אוה םא ;הלוחה ןמ באשנ םצע-חמ .תוריאממ תולחמב תיגולוטוא ע"מה
תורישי רבעומ אוה ,לודיג יאתמ יקנ םצעה-חמ םאב .תיתגרדה האפקה רבועו םהמ "הקונמ"
- 196° לש הרוטרפמטב ילזונ ןקנחב ןסכואמ אפקוהש םצעה-חמ .לופיט אלל ,איפקמל
ול קרזומ ךשמהבו ,ריאממה לודיגה לוסיחל ימיכו יתנירק לופיט םייתניב רבוע הלוחה
.37° -ב רשפוהש רחאל ולש םצעה-חמ

בלשב ,םצעה-חמב תעגופה ,תראממ הלחמב םילוחב םג תיגולוטוא ע"מה םשייל ןתינ םיתיעל
רשאכ ,הגופהה תפוקתב םצע-חמ הלוחה ןמ ףוסאל ןתינ הלא םירקמב .הלחמה לש הגופה
ורוהיטל ,תונוש תוקינכט םויכ םיסנמ הז םצע-חמ לע .ילמינימ אוה םיריאממה םיאתה רפסימ
סרוהה ,ינלטק-לע ןונימב המצוע-בר לופיט םילבקמ םילוחה .ותאפקה ינפל םיריאממ םיאתמ
.הקונמה ימצעה םצעה-חמ םהל רזחומ וירחאלו ,םהלש םצעה-חמ תא ףאו לודיגה תא

יבלשב תואצמנו רתויב תוינשדח ןה תיגולוטוא ע"מהב לופיטל תוטישה יכ ןייצל ונילע
העיגפל תובוט תוטיש אוצמל הרטמב םויכ םיכרענ םיבר םירקחמ .םיינושאר םושייו יוסינ
לופיט םיסנמ .םצעה-חמ לש םיילמרונה םיאתל קיזת אלש ,םיריאממה םיאתב תידוחיי
ידוחיי ןפואב םיעגופה ,םיאת-ילטוק םירמוחב וא ,םיימקיל םיאת דגנ םייטבש-דח םינדגונב
ןכ ומכ .ומצע םצעה-חמ לש םאה-יאת לש םוקישה רשוכב העיגפ אלל ,םיריאממ םיאתב
םינלער וא תופורת בוליש ידי-לע םיריאממ םיאת קר לוטקל דציכ םירקחמ םיעצובמ
.םייטבש-דח םינדגונ תרזעב ,לודיגה-יאתל םחוטל ןתינש ,המצוע-יבר

דיתעל טבמ
בורב רשא ,םדאב תולחמ לש ךלוהו לדג רפסימב תרחבנ לופיט-תטישל ,אופיא ,התיה ע"מה
תקינכטב הבר תומדקתה הלח תונורחאה םינשב .ינרמש לופיטב ןורתיפ ןהל ןיא םירקמה
הנכהו לופיט תוינבת לש ןחותיפל תודוה רקיעב ,היתואצותב טלוב רופישו הלתשהה
דגנ לתשה תלחמל םורגל וא ,לתשה תיחדל איבהל םילולעה םיכוביס תעינמו רתוי-תובוט
.ןסכאמה

אוה .ע"מהב לופיטה תואצותב ףסונ רופישל םורתי םיפיגנ דגנ תוליעי תופורת לש ןחותיפ
.ןוסיחה ןונגנמ םוקיש תפוקתב ןהל ףשחנ אוהש תולחמ לע רבגתהל הלוחה ייוכיס תא רפשי
האלמ תוהז ןיא םהב םירקמב ,ע"מהב תואצותה רופישל תצרמנ תירקחמ תוליעפ השורד ןיידע
עדימ-קנב םיקהל ךרוצ ררועתהל יושע בורקה דיתעב .הלוחל םרותה ןיב תומקר-םואיתב
םימרותמ תולתשה רשפאל ידכ ,םצע-חמ ימרות םיבדנתמל תומקר םואיתו גוויס לש יזכרמ
.בשחוממ ימואלניב הלועפ-ףותישבו ,תומקר-תוהז ילעב םירז

ע"מהב רתוי בחרנ שומיש רשפאי םיריאממ םיאתמ תומצע-חמ רוהיטל תוטישה חותיפ
.הז לופיטב תואצותה רופישו תיגולוטוא

םיבלשב תומיוסמ תוריאממ תולחמב םילוחל ורומישו תומצע-חמ תאפקה לוקשל םוקמ שי
תויתחפשמ תוביסמ) תראממ הלחמ חתפל הובג ןוכיס ילעב םישנאל ןכו ,הגופהב וא םיינושאר
תומצע-חמ םרובע רשאו הנירקל וא םיימיכ םירמוחל ףשחהל םילולע רשא םידבוע וא (לשמל
.ךרוצה תעב םוקישל רוקמ היהי ןסחואמה

:םיחנומ ןולימ
לש תוליעפ ילעב םינוש ףוג-ילזונבו בויסנב םייוצמה םינובלח - םינילובולגונומיא
םתוליעפבו ימינפה םנבימב הזמ הז םינושה םיירקיע םיגוס 5 םהיניב ;םינדגונ
.תיגולויבה
וא תומקר םינייפאמו אתה-םורקב םימקוממה םידגנא - םייתמקיר (םינגיטנא) םידגנא
ןוסיחה ןונגנמ יאת ןיב רשקה תפשו תורכיהה ירתא תא םיווהמ םה .םידדוב םיאת
.תורזו תוימצע תומקר ןיבל
.םינדגונ ידי לע ךוותמה ןוסיח - ילרומוה ןוסיח
.T גוסמ םיטיצופמיל ידי-לע רקיעב ךוותמה ןוסיח - יאת ןוסיח
םה ;םצעה-חמב השענ םתלשבהו םתונמיתה ךילהתש םיטיצופמיל - B גוסמ םיטיצופמיל
.(המסלפ-יאת) םינדגונ-ירצוי םיאתל ,תינוסיחה הבוגתה ךלהמב ,םיחתפתמ
תטולב ידי-לע רקובמ םתלשבהו םתונמיתה ךילהתש םיטיצופמיל - T גוסמ םיטיצופמיל
םיקדיח ,םיפיגנ דגנ תדוגנתלו תינוסיחה הבוגתה תרקבל םיארחא םה .(סומית) תרהה
םיטיצופמילל םיעייסמ הלא םיאת .םיינטרס םיאתו רז לתש סרהל ,םיליפטו םימיוסמ
.םינדגונ רוציל B גוסמ
תוליעפ ילעב םקלח ,בויסנב םייוצמה םינובלח 15-כ לש ךרעמ - (complement) םילשמ
לש חטש-ידגנא דגנכ םינווכמה םינדגונ ףוריצב ,םיאת תסמהל םורגל םילוכיה ,תימיזנא
.אתה
םיאת לש דחא טבש ידי לע רצונה ןדגונ - (monoclona antibody) יטבש-דח ןדגונ
.דיחא ידגנא הנבימ םע ביגמהו םינדגונ ירצוי
םיבר םיטבש ידי-לע םירצונה םינדגונ - (clonal antibodies) םייטבש-דח םינדגונ
.םינוש םיידגנא םינבימ םע םיביגמה ,םינדגונ-ירצוי םיאת לש םינושו
םידדונ םקלחש ,ינעלב רשוכ ילעב םיאת לש תכרעמ - תכרעמ ,תילילתודנאולוקיטר
.דועו קפצה-ללח ,לוחט ,דבכ ,תואיר - תויתפמיל תומקרב םיעובק םקלחו םדה-םרזב
םקוריפבו םירז םידגנא לש םקוליסב - ןוסיחה-תכרעמב הבר תובישח הלא םיאתל
.תינוסיחה הבוגתה תוחתפתהב בלשכ ,תכרעמה לש םירחא םיאתל םתגצהבו
.םתוא םישירפמו םינדגונ םירצוי ,B גוסמ םיטיצופמילמ םיחתפתמה םיאת - המסלפ-יאת

דסומ תאצוה ,117 ,96-101 'מע ,1986/7 ,2-3 ,ל עדמ .ןועמש ,ןיולס ;ןבואר ,רוא :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב םימוסרפל ןמציו
תירבעה הטיסרבינואה לש האופרל רפסה תיבב האופר דמל ,(S. Slavin) ןיולס ןועמש
תינוסיחה הבוגתה ןונגנמ רקחב קסע .תימינפ האופרב החמתהו ,םילשוריב "הסדה"ו
יאופרה זכרמב םצע-חמ תלתשהב החמתהו ב"הראב ,הינרופילק ,דרופנטס תטיסרבינואב
רקחמ תדבעמ להנמו םצע-חמ תלתשהל הקלחמה להנמכ ןהכמ .ב"הרא ,לטאיסב םצע-חמ תלתשהל
.םילשוריב "הסדה" םילוחה תיבב היגולויבונומיא אשונב

תיבב היגולוטמהב החמתהו הילטיאב ונלימ תטיסרבינואב האופר דמל (R. Or) רוא ןבואר
"הסדה" םילוחה תיבב םצע-חמ תלתשהל הקלחמב ריכב אפור םויכ .םילשוריב "הסדה" םילוח
.םילשוריב

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Chapter 1 - The Nuts and Bolts of Bone Marrow Transplants

Resource of links for bone marrow

The Bone Marrow Foundation

Advances in Transplant Theory

Bone Marrow Transplantation and Peripheral Blood Stem Cell
Transplantation

Introduction to Transplant Immunology

Allergy, Immunology, and Transplantation


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©