ןוסיחה רחא ץורימה


םויה .סדייא דגנ ןוסיח ביכרת אצמיי םייתנש ךותב יכ היה הארנ רושע ינפל
.םיביכרת לש ןושאר רוד ונידיב היהי ילוא םייפלא תנשב יכ ,םירובס םימיטפואה
?סדייאה ףיגנ דגנ ןוסיח ביכרת רוציל השק הכ עודמ

לש חווידב .המיא יררועמ םינותנה .סדייאה אשונב ףיקמ רקחמב לחוה זאמ רבע רבכ רושע
וקל רבכ םידלי ןויליממו םירגובמ ןוילימ 14-מ תוחפ אלש ,רמאנ ימלועה תואירבה ןוגרא
הלח םנמא .םיעוגנ ןוילימ 120 ויהי 2000 תנשב ,תיזחתה יפל .הז יפיגנ םוהיזב
ךא ,הלחמה תוחתפתה תא תמיוסמ הדימב בכעל תולגוסמה תופורת שיו ,הז םוחתב תומדקתה
תושדח תופורת לע תועידי תרושקתב תוצצ םעפ ידמ .יופירל איבהל וא התוא םולבל אל
הקיטויביטנאה .הילשאב אלא רבודמ ןיא רתוי םיעורגה םירקמבו ,תובזכאמ ןבור ךא ,לוכיבכ
.אצמנב ןניא ןיידע םיפיגנ דגנ תוליעי תופורת ךא ,םיקדייח תדחכהב החוכ תא החיכוה
םיביכרתל .תובר םינש הזמ ףטוש שומישב םייוצמ םיפיגנ דגנ ןוסיח יביכרת ,תאז תמועל
.תבצחהו ,וילופה ,תועובעבאה תלחמ תערכה םהיניב ,םיגשה לש הכורא הרוש תעדונ הלא

לש ןכוסמ אל ןזל ףוגה תפישח ידי לע .הטושפ תיארנ ןוסיח ביכרהל תורשפאה ,תינורקע
רחואמ בלשב םאו ,ןוסיחה תכרעמ תא ליעפהל רשפא ,(תמומ וא שלחומ ףיגנ ללכ ךרדב) ףיגנ
.דיימ ףדהיי אוה ,םילאה ףיגנה שולפי רתוי

םרוגהש םירקוח ורשיא רשאכ ,1983-בש ךכל הביסה ףא וז .הכ דע םירבדה וארנ תוחפל ךכ
HIV - Human Immunodefficiency ) "םדאב ינוסיחה לשכה ףיגנ" והוניכש ,ףיגנ אוה סדייאל
קפס ליטהל ,הרואכל ,הביס ןיא יכ ,זא היה הארנ .תמיוסמ החוור תחנא העמשנ (Virus
היפל ,הכרעהה .היהיש לככ רזומ ,שדחה ףיגנב המחלמל םתריהל ונלש ןוסיחה תכרעמ תלוכיב
תליחתב ,ןכאו .הריהז הכרעה זא הבשחנ ,םיאתמ ביכרת ונידיב היהי םינש רשע ךותב
היהי סדייאה דגנ ביכרת יכ םירקוח ורשיב ובש ,רמאמ "סמייט קרוי וינ"ב םסרפתה 1984
.תיביאנו תינטשפ תבשחנ תאזכ הכרעה םויהו ,רושע רבע זאמ .םייתנש ךותב יוסינל ןכומ
,םיינויסינ םלוכ ךא ,םדא ינבב םיינילק םייוסינ יבלשב םייוצמ םיביכרת יגוס רסירתכ
.החלצה חיטבהל ןכומ ונניא שיאו

?סדייא דגנ ליעי ןוסיח ביכרת אצמנב ןיידע ןיא ,םיצמאמה לכ ףרח ,עודמ

וב קוסעל וברה ךכ לכש ףיגנ היה אל םלועמ .םיידי קוביחב םיבשוי םניא ,ןבומכ ,םירקוחה
םוחתב םינעדמ .הלגנה לע ןיידע בר רתסנה ,לזמה עורל ,םלוא .הזה ףיגנכ ,רצק הכ ןמזב
תויברתב וייח רוזחמ לעו ולש םינגה לע ,ףיגנה הנבמ לע םיעדוי תירלוקלומה היגולויבה
םהמ רקיעבו ,םדאה ףוגב גהנתמ אוה דציכ :תולאשה ןניעב תודמוע ןיידע ךא ,הדבעמב םיאת
תחא .הנעמ םירקוחל ןיא ןיידע ךכ לע .ונלש ןוסיחה תכרעמ ןיבל וניב ןילמוגה יסחי
ףוגה לע ןגהל םדיקפתש םיאת םתוא אקווד ףקות ףיגנהש הדבועה איה תויזכרמה תויעבה
המכו ,סדייאה ףיגנ םכחותמ המכ דע רעיש אל ןיידע שיא 1984-ב .םימהזמ תשילפ ינפמ
המכ דע ,זא עדי אל םג שיא .ןוסיחה תכרעממ קומחל ידכ ,ותחתמאב אשונ אוה היעטה תוטיש
ותשילפ רחאל םג ,ףרה אלל תונתשהל ותלוכי העיגמ ןכיה דעו ,תיטנג הניחבמ ןווגמ אוה
רחא ישוק .והשלכ ביכרת ולומ ביצהל השקש רגתא ,םיהדה ל הקמקמח הרטמ ןכא יהוז .ףוגל
ולש תיביסמה הפקתמה ינפל ,םינש ךשמב םימעפל ,ףוגב יובח ראשיהל ףיגנה לש ותלוכי אוה
םירקחמ ףא לע ,סדייאה ירקוח םינעדמה עוד מ ,ןיבהל ןתינ הז עקר לע .ןוסיחה תכרעמ לע
.תונורתפל עיגהל םישקתמ ןיידע ,אשונב םיכרענש ריבכמל

.תלבוקמה ךרדב חתופי אוה יכ ונימאה ,םינש רפסמ ךותב ביכרת םדיב היהיש וויקש הלא
תופצלו ,םישנאל שלחומה ףיגנה תא קירזהל רשפא יא .טושפ וניא ונינפלש הרקמה םלוא
ןוסיחה תכרעמ .הלחמה ינפמ ונגיש םימיאתמה םינדגונה תא רציית םהלש ןוסיחה תכרעמש
לש הרקמב יד םהב ןיאש רבתסמ .הנממ קלח קר םיווהמ םינדגונהו ,תכבוסמו תבכרומ
םילגוסמ םה ןיא םלוא ,םינדגונ לש עפש תרציימ תינוסיחה תכרעמה .סדייאה ףיגנב תוקבדיה
שי תינוסיחה תכרעמב םיפסונ םיקלח וליא ,הלאשה תלאשנ .הלחמה ינפמ ונפוג לע ןגהל
ךשמב יכו ,הליפאב םיששגמ ןיידע םה יכ ,םידומ םירקוח .סדייאה ינפמ ןנוגתהל ידכ סייגל
.ךרדה תא ואצמ םרט ,אשונה תא רוקחל ולחה זאמ ףלחש רושעה

?רתוי םינקפס תויהלו 1984 לש ןוחטיבה תשוחתמ רענתהל םינעדמל םרג המ

רתוי םכחותמ ביוא סדייאה ףיגנב (םיפיגנה ירקוח) םיגולוריו םיאור עודמ ,ריבסנ הליחת
.םויכ םירכומה םירחאה םיפיגנה לכמ

תפטעמב ףוטע (DNA) א"נד לש ןטק לילס :םידורי םירוצי םה ,םללכב סדייאה ףיגנו ,םיפיגנ
םתשילפ עגרמ .ןסכאמה ףוגל שלפש רחאל אלא ,ומצע תא לפכשל לגוסמ וניאש ,תינובלח
,תועובעבאה ףיגנו וילופה ףיגנ ומכ ,הלאכ םנשי .םישרמ תויוגהנתה ןווגמ םיפיגנה םילגמ
הלא .הקעזאה תוכרעמ לכ תא ותסינכ םע ליעפמה ,לאימולש עשופ ומכ ףוגל םירדוחה
.סדייאה ףיגנ ךכ אל .םדגנכ תכרעמה תא ךכב םיליעפמו ןוסיחה תכרעמ יאת ידי לע םיעלבנ
בנגתמה - םדא ינבב םיעגופה םיטעמה דחא עודיה לככ - (retrovirus) סוריוורטר והז
היניעמ םלענ ךכו ,יאתה א"נד-ל רבחתמ אוה ,אתל ותשילפ רחאל .םלפודמ עשופכ םיאתה ךותל
אתהש םעפ לכב ומצע תא ליפכמ אוה יאתה א"נד-ה ןמ קלח ותויהב .ןוסיחה תכרעמ לש
.יאמצע ןפואב לפכתשמו יאתה א"נד-ה ןמ יפיגנה א"נד-ה קתינ םיוסמ בלשב .קלחתמ ןסכאמה
רוזחמל רשיה ,םישדח םיפיגנ אתה ןמ םיררחתשמ ףוסבלש דע ,ןסכאמה אתה ךותב הברתמ אוה
.םדה

בצמל רבעמב יכ עודי ךא ,ליעפ בצמל םודר בצממ רובעל ףיגנל םרוג המ עודי אל ןיידע
תא ףיקתמה רחא ףיגנ לכ .םישדח םיאת ףיקתמו ןסכאתה םהבש םיאתה תא לסחמ אוה ליעפ
עורל ,םלוא .ותוא םילסחמ היאתו ,ןוסיחה תכרעמ תא הלועפל ,רומאכ ,ררועמ ,ףוגה יאת
םיטיצופמילה - םינבלה םדה יאת - ןוסיחה תכרעמ יאת תא קר ףקות סדייאה ףיגנ ,לזמה
אוה ,רבד לש ופוסב ,ךכו .ןוסיחה תכרעמ לש הליעי הבוגת תריציל םיינויחה ,T גוסמ
שדוחב םסרפתהש רקחמב .הנגה רסח רתונ ףוגהו ,םימוהיז דגנ םיירקיעה םימחולה תא לסחמ
תובר םינש ךשמב רתתסהל לוכי ףיגנהש רמאנ ,(Nature) ר'ציינ יטירבה ןותיעב דקתשא ץרמ
יחשה תיבב ,ראווצב םייוצמה ,ונלש תינוסיחה תכרעמב תרוקיב יתמצ) הפמילה תוטולבב
וא ךכ .םדה םרזב T-ה יאת לש הדמשה עסמל ,תחא תבב וא הגרדהב ,תאצל זאו ,(העשפמבו
ףיגנ ,לכמ עורגהו .T-ה יאת לכ תא השעמל לסחמ אוה הלחמה לש יפוסה בלשב ,תרחא
לוכי דחא םדאב .ולש םינוש םינז ירסירת םויה םיעודי .תיטנג הניחבמ ביצי ונניא סדייאה
דדומתהל תלגוסמ הנניא תישונאה תינוסיחה תכרעמהש ,תאזכ תופיכתב הרוצ ףילחהל ףיגנה
.ומיע

םירקוחה בור ורבס םינומשה תונש ףוסבש דע ,ןכוסמ הכו ביצי יתלב הכ אוה סדייאה ףיגנ
ששח םייק דימת ןכש ,ןוסיח ביכרת ךותל םיתמומ וא םישלחומ םיפיגנ סינכהל הקדצה ןיאש
,T-אתל רודחל לולע אוה ,דדוב יח ףיגנ רתונ םא םג .ותמוה םיפיגנה לכ אל אמש
ובוחב ןמוט שלחומ ףיגנ םג .עונמל רומא היה ביכרתהש םוהיזה תא רוצילו וב תוברתהל
אל ןיידע ,הלחמה תוחתפתהל םורגל לגוסמ וניאש ,שלחומ ףיגנ רוציל וחילצהש ףא .ןוכיס
לש ותואצמיהל ויהי תוכלשה ולא תעדל ןיא .קוחר חווטל ויתועפשה תא תופצל ןתינ
אוה ,סדייאה תלחמ תוחתפתהל םורגי אל םא םג .הנש 20 ךשמב םדאה ףוגב הזכ סוריוורטר
,לשמל ,לולע אוה קוחרה חווטב .תונוש םיכרדב יטנגה ךרעמה לע עיפשהל לולע ןיידע
.ןטרסל םימרוגה םינג ררועל

ידכש ,הנקסמל ועיגה םירקוחה בור .ביכרתה תנכהל ךרדב ןושארה לושכמה היה הז ששח
דובעל םוקמב ,לשמל .ןוסיח יביכרת תנכה לש תורחא תוקינכטל תונפל שי תאזכ הנכס עונמל
םינכוסמ יתלב םיפילחת רוציל ךכו ,יפיגנ ןובלח לש םיעטקב שמתשהל רשפא ,םלש ףיגנ םע
,םינגיטנא םינוכמו ףיגנה תפטעמ ינפ לע םימקוממה ,הלאה םינובלחה תא .סדייאה ףיגנל
ינבב הלחמ םרוג ונניאש (vaccinia) היניסקוה ףיגנ ןוגכ ,ןכוסמ יתלב אשנל רבחל רשפא
הלאכ תוקינכטב םיקפומה םיביכרת .תועובעבא דגנ ןוסיחה ביכרת תריציל שמשמו םדא
.(recombinants) םייטננבמוקר ןוסיח יביכרת םיארקנ

יטננבמוקר ןוסיח ביכרת רצייל וחילצה המוד הקינכטב רשאכ ,1986-ב ןוידל הלע אשונה
ףיגנ דגנ ביכרת קיפהל רשפא וז ךרדבש ,היה הארנ 1990-ב .B גוסמ תיפיגנה תבהצה דגנ
םיפיגנ וליכהש ןוסיח יביכרת ולביקש ,םיפוקב ויה זא דע וגשוהש תוחלצהה .סדייאה
,הנושארל חכוה םיזנפמיש לע וכרענש םייוסינב .םפוגמ סדייאה תלחמ תא ופדהו ,םימלש
תפטעמהמ חקלנש ןובלח לש עטק תועצמאב סדייאה ףיגנ ינפמ הנגה תבוגת ררוע ל ןתינש
.ףיגנה לש תינוציחה

םירזוח תונויסינ .םימי הכיראה אל וז ךא .הווקת לש חתפ חתפנש ,היה המוד רצק ןמז ךשמל
לצא הבוגתה .ןולשיכב בושו בוש ומייתסה יטננבמוקר ביכרת םע ןוסיח תקרזה לש
הנגהה הגשוה םהבש םירקמב יכ ,וריבסה םירקוחה .ןוסיחה רחאל רצק ןמז הכעד םיזנפמישה
ינבל ןוסיח חותיפל הייפיצה עקר לע דחוימב ,םיבזכאמ םירבדה .םיבורמ םיביכרת ונתינ
תוקירז עברא קירזהל ,תוחתפתמ תונידמב אל טרפב ,םירקוח םינעוט ,ישעמ הז ןיא .םדא
ןובלח עטקמ תופצל ,םירובס םה ,ןתינ אל .הנש לכב ףחד תקירז ךכ רחאו ,תוינושאר ןוסיח
םע דובעל תורשפאה תא םילסופ םניא םה .בכרומ הכ ףיגנ דגנ ביכרת רצייל ןטנטק
רפסמ היה ,םיפוקב הלאכ םיביכרת וסונ םהבש םירקחמב יכ ,םישיגדמ לבא םיטננבמוקר
תריצימ ועבנ ,ויה םא ,תוחלצההש םג המ .תוחלצהה רפסממ ךרעל השיש יפ לודג תונולשכה
.םיילמיטפוא םיאנת

תכוראו הקזח ,הבחר תודימע גישה אל יטננבמוקר ביכרת םוש לבא .הדבעמב תוחלצה ויה
םיאת תרבעהב וא ,(ינימ עגמב ומכ) תיריר המקר ךרד הקבדהב רבודשכ ,ףיגנה דגנ חווט
עגממ האצותכ תוקבדיה וענמי אל םיביכרתה :תרחא ןושל .(םד יוריע וא הקרזה ךרד) םיעוגנ
.הלחמב קבדיהל רתויב תוצופנה םיכרדה יתש - םד יוריעמ וא ינימ

הזיא .םילושכמ העורז ןיידע ךרדה ,תחלצומכ הלגתת םיטננבמוקרה תריצי תקינכט םא םג
?ןובלחה תא קיפהל יאדכ (םינז וא) ןז הזיאמ ?רתויב בוטה ביכרתה תא רוציי יפיגנ ןובלח
.חלצומה ףוריצה הלגתיש דע ןוחבל היהי ךירצ םינובלח המכ עדוי וניא שיאו ,םוצע רחבמה
,םייתניב .ונלש ןוסיחה תכרעמ תועורז לכ תא ררועל וילע חלצומ היהי ביכרתש ידכ
.שיש המב קפתסהל תוצלאנ הז םוחתב היגולונכטויבב תוקסועה תורבחה

םבור ,םדא ינבב וסונש םייטננבמוקרה םיביכרתה 11 ךותמ ,הכ דע ?ונל תועיצמ ןה המו
לע אצמנש (ןיאטרפוקילג) ירכוס ןובלח והז .gp 160 ןובלחב אלמ וא יקלח שומיש ושע
gp -ה ןובלח .וילא רודחלו T-ה אתל דמציהל לגוסמ ףיגנה ןיא וידעלב .ףיגנה ינפ חטש
קלחה אוה gp 120 ארקנה ,רותפכ יומד טלוב קלח :םיירקיע םיקלח ינשמ בכרומ 160
ןפודבש הטילבה תא ןגעמה ,gp 41 ,רתוי ןטק ןובלחו ,ןסכאמה אתל דמצנ ףיגנה ותרזעבש
,תינוסיחה תכרעמה לע דחוימב הקזח תררועמ העפשה ילעב םה הלאה תפטעמה ינובלח .ףיגנה
.יטננבמוקר ביכרתב שמשל םייעבט םידמעומ םה ןכלו

ךכב הצוענ תפטעמ ינובלח לע םיססובמה םיביכרתה יגוס לכל תפתושמה תפסונ היעב
השולשמ דדובמ ףיגנה ,רמולכ .דבלב תורוקמ השולשמ הדבעמב וללה םינובלחה תא םיקיפמש
תויברתב ולפכושו וברתה םיפיגנהמ קלח .םיעוגנ םישנא ינוילימ םנשי םלועבש דועב ,םילוח
התואנ תינוסיח הבוגת ררועל םילוכי הלא םירצומ םאה .םינש רשעכ ךשמב תודבעמב המקר
רואל דחוימב הדירטמ וז הלאש ?םלועב םייוצמה סדייאה ףיגנ לש םינזה ןווגימ דגנכ
לכב הנשל דחא זוחאכ לש בצקב הנתשמ gp 120 ןובלחה תא רציימה יפיגנה ןגהש ,הדבועה
ףסונ ,הלאכ תויעב ?םידעצ המכב ונתוא םידקי דימת ףיגנהש רבדה שוריפ ןיא םאה .ףיגנ
דחא תא ואיבהש םה ,תקפסמ תינוסיח הבוגת ררועי אל יטננבמוקר ביכרת אמש הגאדה לע
דגנ ןוסיחה יבא ,(Salk) קלאס סנו'ג :שדח ןויער תוגהל ,ןוסיחה יביכרת חטשב םיחמומה
ביכרתה הסונ הכ דע .ליעפ יתלב םלש ףיגנמ יושעה ביכרתב םייוסינ ךורעל לחה ,וילופה
תא ,תמיוסמ הדימב ולו ,רפשמ אוה םא קודבל הרטמב ,סדייא יפיגנ םיאשונה םילוחב קר
תועפשהה תא ונתנבהל םורתל היושע קלאס לש ותדובע .םהלש העוגפה ןוסיחה תכרעמ
הלאל ןוסיח יביכרת חותיפב עייסת ףא ילואו ,תינוסיחה תכרעמה ןיבל ףיגנה ןיב תוידדהה
.וקבדנ םרטש

יעדמה ןותיעב ועיפוה 1991 תנש יהלשב .םוחתב םיקסועה תא תודירטמ תופסונ תולאש
אשונב הכ דע וכרענש םיבר םירקחמל תחתמ עקרקה תא וטמשש ,םימוסרפ המכ ר'ציינ
ילגנאה ןוכמב דבועה גולוריו ,(Sttot) טוטס סמיי'ג ידיב בתכנ םהבש טלובה .סדייאה
םיפוקל םרוגה ףיגנ - SIV-ה תא ורקח ויתימעו אוה .םייגולויב הרקבלו םינקתל ימואלה
ףיגנ - SIV-ל רתויב המודה ףיגנה והז .סדייאל המודה הלחמב רצק ןמז ךותב תוקלל
ידי לע הלחמה ינפמ קקמ יפוק לע ןגהל ןתינש ,םהימדוקכ ,ואצמ םה םג .ישונאה סדייאה
תבוגת רוצי ל ןתינש ,וליג דוע .שדח לכ ןיא ךכב .ליעפ יתלב ףיגנ ליכמה ביכרת תקרזה
עיתפמ וניא הז אצממ םג .SIV-ב םיעוגנ ,םיישונא T-יאת תקרזה ידי לע םיפוקה לצא הנגה
תואצמיה לע םידיעמה הרהזא תותוא ,יאדוול בורק ,םירגשמ הלא םיאתו ליאוה ,דחוימב
.הנגה תבוגתל ףוקה לש תינוסיחה תכרעמה תא םיררועמ ךכבו ,םכותב ףיגנה

קירזה ,תרוקיב תצובק וויהש ,םיפוק העבראל .םלוכמ םיהדמה אוה טוטס לש ישילשה אצממה
םיפוקהמ םיינש לש ןוסיחה תכרעמ הביגה אלפה הברמל .םיעוגנ יתלב םיישונא T- יאת
?דציכה .SIV-ל םג אלא - היופצ התיהש הבוגת - םירז םיאת לש םתוחכונל קר אל הלאה
לש ףיגנ דגנ תינוסיח הבוגת ררועל ,עוגנ אל ישונא T את לוכי ךיא ,םירקוחה והמת
?םלועמ השגפ אל םהלש תינוסיחה תכרעמהש ,םיפוק

,(Arthur) רותרא יראל םשב גולונומיא לבא ,םיאצממה תונמיהמב וקפקיפ םיבר םירקוח
SIV-הו HIV-ה יפיגנ .העפותל רבסה אצמ ,ןוטגנישוובש ןטרסה רקחל ימואלה ןוכמהמ
ומצע תא ליפכמ ףיגנה .הדבעמב םילדגה םיישונא םיאת ךותב םיחתפתמ רקחמל םישמשמה
ךרד הצנה לש ךילהתב םיבר םיפיגנ םיעוגנה םיאתהמ םיחיגמ רבד לש ופוסבו ,אתה ךותב
לאש ,הלאה הדבעמה יפיגנש ןכתייה .ןסכאמה ףוגב ומכ תיברתב םיגהנתמ םהו ,אתה ןפוד
ורבעוהש תעב ףוקה ףוגל ותוא וריבעהו ,םהלש םינסכאמה םיאתה ןמ ןובלח ולזג ,רותרא
הביגה ףוקה לש תינוסיחה תכרעמהש עיתפמ הז ןיא ,ןכ םא ?ןוסיחה תמר תקידב םשל וילא
םיישונא םינובלח ,אופא ,ומיע אשנ ףיגנה .SIV דגנ םג אלא ,םיישונאה םיאתה דגנ קר אל
ףיגנ םתוא חקול השעמלש חיכוה ףאו ,םהב רבודמש םינובלחה תא אצמ ןכא רותרא ."םיבונג"
.הריגדה ןמזב םיישונאה םיאתהמ םיפוקה

.הזע הלטלט (םיביכרתה יניכמ) םיגולוניסקוה תא הלטליט רותראו טוטס לש םתדובע
םיאת םע ביגהל ותלוכי - סדייאה ףיגנ לש ינטשה ויפוא תא בוש ושיגדה םישדחה םיאצממה
.תונושמו תונוש תובוגת םייח

ןוסיחה תכרעמ ןיבל ףוגל םישלופה םיסוריוורטרה ןיב שחרתמ המ עדוי וניא שיא ,השעמל
המ ?ןוסיחה תכרעמב רחא וא הז ביכרמ ליעפמ ףיגנה ינובלח ךותמ ןובלח הזיא .ןסכאמה לש
?לדג אוה םכותבש םיישונאה םיאתב וא ףיגנב םרוקמ םאה ?וללה םינובלחה לש םרוקמ
תואכדמה תובוגתה ןה ולא ,הלא םינובלח דגנ תונווכמה ןוסיחה תכרעמ לש היתובוגת ללשמו
?הלחמה תא

ךרענש יוסינב הרקש יפכ ,סדייאה ףיגנ דגנ יהשלכ הנגה קפיסש ביכרת אצמנשכ םג
יתשב תלעופ םדאה ףוגב ןוסיחה תכרעמ .לעפ אוה דציכ םירקוחה וניבה אל ,םיזנפמישב
רזה שלופל םידמצנה םינובלחה הלא ,םינדגונ רוציי לע תיארחא תחאה עורזה :תועורז
תבכרומ וז .תיאת הבוגת הליעפמ היינשה עורזה ;ותדמשהל םיאיבמו םדה רוזחמב אצמנה
ררבתיש דע .ותוא םידימשמו שלופ לכ דגנכ ידוחיי ןפואב םילעפומה ,גרה יאת לש ךרעממ
רחא שופיחה אשיי ,סדייאה ףיגנ לורטינב הליעפ וללה תוכרעמה יתש מ וזיא םירקוחל
.הייעטו יוסינ לש יפוא ןוסיח ביכרת

,עמשמ ,תינומיאוטואה הבוגתה :ףסונ םרוג 1991-ב הלעו ץצ ,הלא לכב יד אל םא ,ףוסבלו
רקחב רתויב תומותסה תועפותה תחא .םיימצע םיביכרמ דגנכ ףוגה לש ןוסיחה יאת תבוגת
אוהש תומכהמ הברהב םילודג םירפסמב T-יאת דימשהל ףיגנה חילצמ דציכ איה סדייאה
לש םינורחאה םיבלשה דע ,תיסחי תונטק תויומכב םדה רוזחמב יוצמ ףיגנה ןכש ?ףקות
,ףיגנה דגנכ םינדגונ לש רתויב תולודג תויומכ רציימ ףוגהש יפ לע ףא :דועו תאז .הלחמה
סדייאה ףיגנ יכ חווד ובש ,דקתשא ץרמ שדוחב םסרפתהש יוליגה .הלחמל לוכי אוה ןיא
לש םימדקומה םיבלשב וליפאש ,ועמשמ ,הברתמ אוה םשו םינש ךשמב הפמילה תוטולבב רתתסמ
םיענכושמ לכה אל ןיידע ,תאז לכבו .תועיתפמ תויומכב םייובח םיפיגנ ףוגב םנשי םוהיזה
םירקוח שי .ףיגנה ידי לע םרגנה T-יאת לש ינומהה סרהה תא ריבסהל ידכ הלאב ידש
תכרעמה לש התוביצי תא רערעמ אוהש ךכב ,םיפיקע םיקזנ םג םרוג ףיגנה יכ ,םירובסה
.T-יאת לש תודבאתה ךילהת ןיעכ - המצע דגנ המחלמל תאצל התוא ררועמו תינוסיחה

לע םיססבתמ םלוככ םבור ,סדייאב תוינומיאוטואה יביכרמ תא םיריבסמ םילדומ רפסמ
םישלופ דגנ הפקתמ להנל ודעונ ונלש T-ה יאת .ןוסיחה תכרעמ לש תואלפומה תויורזומה
ירפ'ג ?ונמצע ונלש תומקרה תא םיפקות םה ןיא עודמ ?רז והימ םיהזמ םה דציכ ךא .םירז
,רבוקנוב תיטירבה היבמולוק לש הטיסרבינואה ןמ ןקיטרואת-גולונומיא ,(Hoffman) ןמפוה
הלועפל סנכיהל םינכומה ,T-יאת ונפוגב םייוצמ ,ותנעטל .תניינעמ הירואת חתיפ ,הדנק
תכרעמ ,ילמרונ ןפואב .םהלש םינפה חטש לע םיוסמ ןובלח םיאשונה םיאת םיהזמ םהש עגרב
ונפוגש ,םירובס םיבר םיגולונומיא .םיימצעה ףוגה ינובלח דגנכ הביגמ הנניא ןוסיחה
ךילהת תא םימייסמ םהש ינפל דוע ,ודגנ הלועפל םינווכמה T-ה יאת בור תא דימשמ
לש תרחא םיאת תרוש ידי לע םיאכודמ אלא םידמשומ םה ןיא יכ ,ןעוט ןמפוה .םתוחתפתה
.ומצע ףוגה יאת תא ףוקתל םהמ תענומה ,ןוסיחה ןונגנמ

תחאב הצוענ הבושתה ?ןוסיח יביכרת ל ?תוינומיאוטואל ?סדייאל הז לכ רשקתמ ךיאו
תפטעמ לע תמקוממה הטילב התוא ,gp120-ה :םדוק ונראיתש ןובלחה לש תורזומה תונוכתה
םירקחממ .חותיפ יבלשב םויה םיאצמנה םייטננבמוקרה םיביכרתהמ םיברבו סדייאה ףיגנ
T-ה יאת לש םיימצע םיביכרמל בר ןוימד המוד הז ןובלח לש יזכרמה וקלח יכ ,הלוע
T-יאת םתוא םג םיפקתומ ,ףיגנה דגנכ תינוסיח הבוגת תשחרתמש עגרב .ףיגנה ףקות םתואש
ליבוהל הז ןוימד לולע םדאה ףוגב .םהיניב ברה ןוימדה ללגב ,ףיגנה תא םינסכאמה
הלא לכ .ףיגנ םיאשונ םניאש T-יאת םג ןוסיחה תכרעמ ףוקתת הפוסבש ,תויועט לש תרשרשל
חתופ ףוגהשכ :תורחא םילימב .ןוסיחה תכרעמ לש תיללכ תוטטומתהל ,רבד לש ופוסב ,ואיבי
םיאת םתוא ,ומצע ףוגה יאתמ קלח םג הפקתהב םיסרהנ ,סדייאה ףיגנ דגנכ תינוסיח הפקתמב
תכרעמה לש המילבהו ןוזיאה ,הרקבה תשר תשבתשמ ךכ .תינוסיחה הבוגתה לע םיארחאה
.ימצע סרה תמחלמ תלהנמ איהו ,תינוסיחה

יטננבמוקר ביכרתש ןכתיי ירה ,רבדה ךכ ןכא םא .ןוסא תרה האצות דילוהל לולע הז שיחרת
אוה ןיא םאה gp120-ה דגנ הקזח תינוסיח הבוגת וררועב .ומצע ףוגה דגנ קשנ הווהי
רבד - ןוסיחה תכרעמ תוטטומתה ל םרוג אוהש ךכב ,ימצע סרה תלועפ תאז םע דחי ררועמ
אוה ,"הגאדל הביס תוחפל ןאכ שי" .תמייק תאזכ תורשפאש ןימאמ ןמפוה ?עונמל רומא היהש
:ןויגיהה תא דגונכ הליחת הארנה ,סדייא דגנ ביכרתל שדח ןויערל עיגמ אוה ןאכמו .ןעוט
תולגל ונל םורגיש ךכב ,םיילנויצנבנוקה םיביכרתה לש הזל ךופהה ןוויכב לעפיש ביכרת"
."וב םחליי תע התואבו ,שלופה יפלכ תונלבוס רתי אקווד

,הז ןוגכ ןויער הלע אל םלועמ ?הלחמה ימרוג םיפיגנהמ קלח יפלכ "תונלבוס" הלגיש ביכרת
) סנאייס יעדמה תעה בתכב םסריפש רמאמב .תונקפסב ךכ לע םיביגמ םיבר םיגולונומיאו
שיש ,םירבכעב ךרעש םיניינעמ םייוסינ לע ןמפוה חוויד ,םייתנשכ ינפל (Science
לדומב םיכמותה םידיחיה םינותנה הלא ,הכ דע .גיצהש הירואיתה תא ססבל ידכ םהיתואצותב
ירחא ףיגנה דגנ םינדגונ ורצי ,סדייאה ףיגנל ופשחנ אלש םירבכע ,וחוויד יפל .ולש
שיש ךכל תטלוב תודע יהוז .ףיגנה יביכרממ דחאל המודה ימצע ןובלח ואשנש םיאתל ופשחנש
ליבומה ןוימד ,םיקנויב ימצע ןובלח ןיבל סדייאה ףיגנ ןיב ןוימד לש תמיוסמ הדימ תוחפל
.ןמפוה רובס ,םוקמ לכמ ,ךכ .סדייאב הארנכ הרוקש יפכ ,תובזוכ תויוהז לש הידגרטל

סדייא יכ ,םויה רורב .ותותימא תא חיכוהל השק יכ םא ,ןמפוה לש לדומהמ םלעתהל השק
:קומע ץובב עוקש רקחמהש המוד הז בלשב .רתויב הכובסו םינפ תבר ,השק הלחמ איה
ףוחד ביכרת תאיצמב ךרוצה הז דגנכו ,םיאצממו םינותנ לש ךבס ,תורתוס תוירואית ,תוקיפס
ירחא לופיטה ,הפמילה תוטולבב תודחא םינש ךשמב ןנקמ ףיגנהש יפ לע ףא .םעפ יאמ
עונמל ידכ רשפאה לככ תושעל שי תישאר יכ ,הארנ .יוכיס רסח בשחנ הלחמב תוקבדיהה
תעינמב רתויב ליעי תויהל דיתעב חתופיש ןוסיח לכ לע ,ךכיפל .ףיגנב תוקבדיה
.תוקבדיהה

םוקמ ותואב טעמכ םידמוע ונאש רבדה שוריפ םאה .תכבתסמו תכלוה הנומתהש ,המוד םיתיעל
,ביכרתל תופצל היהי רשפא יתמ םירקוח ולאשת םא ?הלחתהה תדוקנב ,1983-ב ונדמע ובש
םירקוח שי .רושע ינפל םג ונעמשש המ הזו ,םויה הכרעהה יהוז .םינש רשע-כ דועב :ורמאי
לש ןושאר רוד ונידיב היהי 2000 תנשב יכ םירובסו ,םיימיטפוא רתוי תצק םיעמשנה
םה לבא ,האלמ הנגה וקפסי אל םה .50%-כ לש תוליעי ילעב ויהי הלא םיביכרת .םיביכרת
.הפיגמה תוטשפתה תא ובכעי טלחהב

.תודדועמ תואצות ףא שיו .שאונ םירמוא אל ,םהינפב תובצינש תויעבה ףרח ,םירקוחה ,ןכאו
םדיב הלע יכ ,וקיסקמ וינב תירוזאה םיטאמירפה תדבעממ םינעדמ וזירכה 1993 יאמ ףוסב
רתויב הצופנה תוקבדיהה ךרד - ינימ עגמ תועצמאב הלחמב תוקבדיה ינפמ םיפוק לע ןגהל
.שלחומ םלש ףיגנ ליכמה יתרוסמה ביכרתב שומיש ידי-לע - םויה

,ולח רבכש םישנאה לש תקחודה םתייעב תא רותפל ישוקה םה לכמ רתוי םיגיאדמה םימרוגה
הכ וננמז היה אל וליא" .בוט רקחמ לוהינב םיישקהו ,ןוסיח ביכרת תאיצמבש תויתיעבה
,תופיחדה תורמל םלוא" ,םירקוחה דחא רובס ,"יסיסב רקחמב םויה םיזכרתמ ונייה ,קוחד
לע םיביצקתה לכ תא רזפל םעט ןיאו ,םייסיסב םירקחמ תכירעב ךוסחל ונל רוסאש המוד
תעדל ,לכמ ארונה ."ןוסא ענמנ ,תוריהזבו טאל םדקתנ םא .תע םרטב םיינילק תונויסינ
.ןוחטיב לש הילשא קר םישנאל קפסיש ,המודמ ביכרת היהי ,םירקוחה

אל םגו רחמ הז היהי אלש חינהל שיו ,םירוסייבו םיישק ךות ,טאל ,הארנכ ,אובת החלצהה
.אבה שדוחב

:תפסונ האירקל
.67-63 'מע ,אל ךרכ ,1987 עדמ ,"סדייאו ןטרס יללוחמ - םיסוריוורטר" ,ילא תשק
.73-68 ,8 'מע ,אל ךרכ ,1987 עדמ ,"?2000-ה תונש תפיגמ" ,המלש ןיעמ

Green W.C. "AIDS and The Immune System", Scientific American, sep.
1993, pp. 98-105.

"ןבל-לוחכ" ןוסיח ביכרת
יפתתשמ ועיבה ,ינוי שדוחב ןילרבב םייקתהש סדייאל ימואל-ןיבה יעישתה סנכב
,ןוכנ .הלחמה םע תודדומתהל םייסלקה רקחמה ינוויכ לכ טעמכ וצומ יכ ,ששח סוניכה
ףיגנ לש ותלוכי םע תודדומתהל ינשדח ןורתפ לכ קפואב הארנ אל ןיידע ,םויהל
לכ .וסיבהל ןוסיחה תכרעמ לש תלוכי רסוחל ךכב םורגלו ,ותרוצ תא תונשל סדייאה
ותונתשה ללגב ,ולשכנ םינושה ףיגנה יביכרמ דגנכ ןוסיח ביכרת חתפל תונויסנה
.תדמתמה
ש"ע םייחה יעדמל הטלוקפב ,היגולונומיאו אתה רקחל הקלחמהמ ינושרג ןתנוי 'פורפ
איה סדייאה ףיגנ לש ותודרשה יכ רובס ,ביבא-לת תטיסרבינואבש זייו .ס 'גרו'ג
ינונגנמ היצולובאה ךלהמב חתיפ ףיגנה ,וז הסרג יפל .היצולובאה ךלהמ לש הדלות
ידי-לע רתיה ןיב ,ןוסיחה תכרעמ לש הפקתה תורשפא לכל הבוגת םירשפאמה תודרשיה
את םע תורשקתהל שמשמה ,gp 120 ןובלחה רקיעב ,וינובלח לש דימתמ יוניש
.ןסכאמה
וב דעומ רצק בלש יוצמ ,T גוסמ םיטיצופמילה יאתל סדייאה ףיגנ תרידח ךילהתב
הז הרקמב שמשמ ןטלוקה .אתה םורק ינפ-לע יוצמה ןטלוקל רשקנ gp 120 ןובלחה
ןטלוקו ףיגנה ןובלח םירבחתמ וב עגרב ."חתפמ"כ ןובלחה םיאתמ וילאו ,"לוענמ"כ
םייונישב הוולמה ,שדחמ ןוגרא - "חתפמ"הו "לוענמ"ה - םינובלחה ינש םירבוע ,אתה
,ףוקתל הלוכי ןוסיחה תכרעמ התיה םתוא ,םישדח םירתא םיפשחנ טק עגרל .םיינבמ
רסוח ללגב ,הלא םירתא יכ חינמ ינושרג 'פורפ .רצק הכ היה םהייח ןמז אלמלא
"חרט" אל אוה ןכלו ,ףיגנה תודרשיהל םויא םיווהמ םניא ,ןוסיחה תכרעמל םתונימז
הפרות תדוקנכ ישומיש לאיטנצופ ,אופיא ,שי ,ולא םירתאל .איהשלכ ךרדב םהילע ןגהל
.ףיגנה לש
םע אתה ןטלוק לש הביצי תבוכרת קירזהל ינושרג 'פורפ חילצה םימדוק םירקחמב
וניאש ,הז דימצתל םיידוחיי םינדגונ דדובל תנמ-לע םירבכעל ,gp 120 ןובלחה
ןתוא דגנכ םג םינווכמ הלא םינדגונ יכ איה החנהה .םייעבט םיאנתב ,רומאכ ,ביצי
םיארנ הלא םינדגונ .רתויב םירצק ןמז יקרפל תופשחנה ,ףיגנה לש הפרות תודוקנ
לש ביכרכ ףא אלא ,םיידיתע ןוסיח יביכרת לש ביכרכ קר אל תובלתשהב םיחיטבמ
ריהמ יוהיז ילוא ,ורשפאיש ,רתויב תוידוחייו תושיגר ,תוינשדח ןוחבא תוכרע
.םינושארה םינדגונה ףוגב ורצונ םרטב דוע ףיגנה תקבדה לש קייודמו

.47 ,8-13 'מע ,1994 ,3 ואלילג .בוט-ןמיס-רב היער :םוגרת .קרמ ,לוודלוק :רוקמ
בתוכ ,ב"הראב םהדרופ תטיסרבינואב תילגנאל רוספורפ ,(Mark Caldwell) לוודלוק קרמ
.ירלופופ עדמ יאשונב

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Statistics on Aids in Israel and the World

The Latest on Aids Vaccines

A Resource of Updates on Aids

Basic Information on Aids Vaccines

HIV Insite

New Studies about Aids Vaccines

Latest News on Aids in UK

President Clinton's Call for an Aids Vaccine: May 18, 1997

Cel-Sci Announces Clinical Details of Aids Vaccine Study

Harvard AIDS Institute

The Body: Aids Vaccines

About Aids Vaccine Trials:January 1998

CNN - Nairobi Prostitutes May Hold Key to AIDS Vaccine - October 25,
1997

AIDS Medical Image Gallery

Aids Vaccines

סדייאו היגולונומיא

Understanding the Epidemic

AIDS - HIV Protease inhibitors promise new hope


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©