היגרלאו םיחא לע - ?יכונא י'צפא רמושה


תיגרלא רתי-תושיגרב ןרוקמש ,תוקסופ יתלב תויושטעתהבו ףלוד ףאב תאטבתמה ,"תחשה תחדק"
.ינרדומה ןדיעב אקווד דואמ ץופנ ,רבתסמ ךכ ,השענש דרטמ איה ,םיחמצ לש הקבא ירגרגל
ןמ םיזוחא 10-מ הלעמל ,םייחה לש רחא וא הז בלשב ,הנממ םילבוס םויכ יכ םיכירעמ
קר 1929 תנשב .העודי התיה אלש טעמכ איה הנש םייתאמ ינפלש דועב תאז .היסולכואה
10 - 1968-בו ,םיזוחא 5 - 1958-ב ,תחשה-תחדקמ ולבס ץיווש לש הירע יבשותמ דחא זוחא
.הידבשבו הילגנאב תחשה-תחדקב םיקולה זוחא לפכוהש טעמכ םיעבשה תונש ךלהמב .םיזוחא
.ןפיבו תירבה תוצראב המשרנ ,תודחא םינש לש רוגיפב יכ םא ,המוד הילע

,2/ג"ל "עדמ" :ואר) "ןוחבא תייטה" איה העפותה תוטשפתה רבסהל תויורשפאה תחא יכ ןבומ
יעצמא רופיש דצב ,םתואירב בצמל בל תמושת רתי תונקהל םישנא לש םתייטנ - (92 'מע
תתל הלוכי הניא ןוחבא תייטה יכ לע תועיבצמה תויודע שי םלואו .םיאפורה לש ןוחבאה
.תחשה-תחדקב האולחתה תמרב הילעל אלמ רבסה

םילבוסה םירעה יבשות זוחא יכ ררבתה םיבר םירקחמב :ריוואה םוהיז אוה ףסונ רבסה
,םיירפכ םירוזא יבשותמ (10 יפ דע - םימיוסמ םירקמב) הבר הדימב הובג תחשה-תחדקמ
םוהיזב הרושק תחשה-תחדק יכ אוה ירשפא רבסה .רתוי ןטק לדבהה תונורחאה םינשבש םגה
תחשה-תחדק תא םירשוקה םירקחמה רקיע .םיירפכ םירוזאל םג ךלוהו טשפתמה ,ריוואה
ססירשכ יכ חוויד ויקוט תטיסרבינואמ (Sh. Takafuji) י'גופקט .ןפיב ושענ ריוואה םוהיזל
יעונמ לש הטילפ יקיקלח םע דחי (םינגיטנא) םידגנא ללוכה סיסרת םירבכע לש םהיפאל
יקיקלח) דבלב םידגנא ססירשכ רשאמ I9E תצובקמ םינדגונ רתוי 100 יפ םהב ורצונ לזיד
םינדגונה םה IgE ינדגונ ;(IgE ינדגונ תריצי ,םמצעלשכ ,ורשיה אל םיעונמה תטילפ
תא שירפהל (mast cells) םוטיפה יאת תא םיררועמה םה - תיגרלא רתי-תושיגרב םיברועמה
לכ אלש אלא .תקלד ינמיסו תלזנ םירשמה - ןימטסיה לשמל ומכ - םהב םירוגאה םירמוחה
תחשה תחדק תכיפהל יארחאש אוה ינרדומה ריוואה םוהיזש החנהה םע םיבשייתמ םיאצממה
התיה 19-ה האמה תליחתב - ירוטסיה ןותנ אוה הז ןיינעב דחוימב טלוב .הפיגמ-טעמכל
ורבע םהייחש םישנאה ,םעה-תלד ברקב הרידנו ,הילגנא יעוש ברקב תיסחי-הצופנ העפותה
עזיה ישנא ירהש ,ןוחבא תייטהב רלוקה תא תולתל תורשפא שי ןאכ םג .תשורחה תובורא לצב
םיעיבצמ הז הרקמב םג ךא .תלזנ לש הרקמ לכב אפורב ץעוויהל ידכמ ,םיינעו ,ויה םידורט
.ןוחבא תייטהב קר אל ,ישממ רעפב ,םנמוא ,רבודמ יכ לע םיאצמימה

,שדח רוא עורזל לוכי (David Strachan) ןחרטס (היגולוימדיפא) הפוגנתה רקוח ךרעש רקחמ
ודלונש תוקונית 17,414 תודוא ופסאנש םינותנ ןחב ןחרטס .הלוכ היעבה לע ,עיתפמו
תורענ ,7 ינב םידלי םתויהב ופסאנש םינותנו ,1958 סרמב דחא עובש ךלהמב ןודנולב
היטנה ןיב (היצלרוק) םאתמ אצמ אל רקוחה .הנש 23 ינב םירבגו םישנו ,11 ינב םירענו
תנשעמ םאה לש התויהל אל ףאו ,ירפכ וא ינוריע - םירוגמה רוזא ןיבל תחשה-תחדק ינמיסל
לדוג :תחשה-תחדקל היטנל הובג םאתמ הארה דחא םרוג ,האילפה הברמל .קבטמ תרזנתמ וא
םיחא ול שיש ימל רשאמ תחשה-תחדקב תוקלל רתוי הברה ההובג היטנ "דיחי ןב"ל .החפשמה
בל-םישל דיחי ןבל םירוה לש תרבגומה םתייטנ - ןוחבאה תייטה תורשפא הלוע בוש .תויחאו
םאתמה יכ ןחרטס אצמ דוע .קפסמ רבסה הז ןיא ,בוש ךא .ריקי-ןבה לש ןטק "י'צפא" לכל
ליגב .רתוי-םיריעצה םיחאה רפסמל רשאמ רתוי הברה לודג םירגובה םיחאה רפסמל
םירענ רשאמ תחשה-תחדקל (!)4-יפ ההובג היטנ וליג םידיחי םינב ,לשמל ,הנש הרשע-תחא
.םירגוב (תויחאו) םיחא העברא םהל ויהש

,תיגרלא רתי-תושיגר לש עקר תוחפל ןקלחלש - (המזקא) ברג לש תועפותב םג יכ ןיינעמ
םיחא ןחרטס תעדל .ברגל רתי תייטנ ושוריפ םירגוב םיחאו תויחא תוחפ :המוד םאתמ אצמנ
קבדיהלו הביבסה םע "ינייגה יתלב" עגמב אובל ךרה דליה לש וייוכיס תא םיריבגמ םירגוב
ליגב) תיסחי-רחואמ ליגב תויגרלא תועפותל היטנה תא ןיטקמ הז רבד יכו ,םינוש םיפיגנב
העפשהה יכ איה תרחא תורשפא .(אקווד הכופה - םירקוחה ןיב לבוקמ ךכ - העפשהה ,ריעצ
םירמוחהש ,םוטיפה יאתב םיעגופ ריעצ ליגב םהב םיקבדנשכ ,םימיוסמ םיפיגנ :רתוי-תילוגס
םיגייתסמ םיגולונומיאה ןמ םיבר .תיגרלא הבוגת לש םינמיס ,רומאכ ,םירשמ םהמ םישרפומה
,םיבר םיליפטל תופושחש תויסולכואב יכ הדבועה םע בשייתמ אוה ,םוקמ לכמ .רבסהה ןמ
יאנת רופיש םע יכו ,תיגרלאה רתיה-תושיגר ירקמ תיסחי-םיטעמ ,םייפורטה םירוזאב ומכ
.תויגרלא תועפותל היטנה הלוע האורבתה

לש םיאתמ ןונימל קוניתה תא םיפשוח םירגוב םיחא לש קורו תלזנ יכ איה תרחא תורשפא
םישנאל תינקומה וזל המודב ,(היצזיטידנסד) תושיגר-לא וב הרשמה ןונימ ,םיחרפ-תקבא
הביבס :הקדצה ,ןכ םא ,שי תילרוטספ היגלטסונל .ןגרלאה לש תוקרזה תרדס ידי לע םייגרלא
.םיחרופ תיז-יליתשכ םינבו ,םוהיזמ היקנו תירפכ

םימוסרפל ןמציו דסומ תאצוהב ,107-109 'מע ,1990 ,3 -ד"ל עדמ .יבצ ,ןומצע :רוקמ
.היגולונכטבו עבטה יעדמב

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תויגרלא תולחמל יגולונומיאה סיסבה

תויגרלא לע דומלל

היגרלא תודוא עדימ

היגרלאל זכרמה

ןיעה לש תויגרלא

?תוינרדומ תויגרלא


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©