רב תויח תויסולכוא ןוסיר - "ןוסיח ידי לע ןוסיר"
תוירופ ידגונ םינוסיח ידי לע םיקיזמו


:אובמ
,םלועה לש םינוש םירוזיאב הלועו רזוח םייח ילעב תויסולכוא לש תוברתה ןסרל ךרוצה
וא תואלקחל םיקיזמ םנהש םייח ילעבב רקיעב רבודמ .תונוש תוביס לש אצוי לעופ אוהו
תוררועמה ,םיקיזמה תתמה לע ללככ תוססובמ םויכ ןוסירה תוטיש .תולחמ יריבעמ םנהש
תודימע תשיכר ,הרטמה םניאש םייח ילעבב העיגפ - םינוש םיטביהמ רובצה ברקב תודגנתה
.םדאב הפיקע וא הרישי תיתואירב העיגפו הביבסב העיגפ ,םיקיזמה לצא

300-ב ךרעמ םויכ ןרפסמ .הילרטסואל תובנרא 12-כ הפוריאמ ואבוה הנש 150-כ ינפל
115-ב םידמאנ םיקזנה .רתויב תויניצר תילכלכו תיגולוקא היעבל וכפה ןהו ןוילימ
םייח ילעב ,םיחמצ יגוס לש תומלעה דצב ,רשבהו רמצה תישעתל ,הנשל רלוד ןוילימ
.עקרקה לש היזוראו

99%-מ הלעמל לסיחש ,המוסקימה ףיגנ ,תובנראל ידוחי ףיגנ הילרטסואב וררחש 50-ה תונשב
הידממל הרזח היסולכואהו ףיגנל ןוסיח תובנראה ושכר רצק ןמז ךות ךא ,ןתיסולכואמ
תחפשממ ףיגנ תרזעב םעפה ,שדוחמ לוסיח עצבמב ולחה 1995 רבוטקואב .םימדוקה
הביבסל רורחשה .םיימינפ םד יפטשב הוולמ תינלטק הלחמ םרוגש ףיגנ (RHD) סוריויצלקה
ףיגנה .הילרטסוא חרזמ-םורד יפוח לומש Wardang יאב תרקובמ הרוצב תושעיהל היה רומא
תורשע דדונ אוהש ךות ,המצע תשביב ההוז םימי רפסמ רובעכ רבכו ,יאב "אולכ" ראשנ אל
םירטמוליק יפלא לש חטשב תובנרא ינוילימ דימשמ אוהשכו ,ןוויכ לכל םירטמוליק תואמו
ודשחנ םיאווח םג ךא ,םיחיש יבובז ידי לע הרבעה התיה העפותל הביסהש עצוה .םיעובר
םצמוצמ וניה םיסוריויצלקה תחפשמ לע עדיה .תשביה זכרמ לא ףיגנה לש תנווכמ הרבעהב
רהמ ומדקתהש ,הלשממה ינעדמ תא םישאמ ,ןוגרוא תטיסרבינואב תימס 'א ,דחא החמומ .רתויב
יחמומו תויתלשממה תויונכוסה .יוארכ ותוא דומלל ילבמ הביבסל ףיגנה רורחש םע ידמ
.RHD ידי לע םירחא תויח ינימ תקבדה ןוגכ ,תימס הזוחש תונכסב םיטעממ ,םירחא םיפיגנ
דחא היח ןיממ רובע ל םילגוסמ הלא םיפיגנש ןעוט ,וז החפשממ רחא ףיגנ רקחש ,תימס
שומישה ךשמה תא רשאל םאה - הטלחה ינפב םייתלשממה םיפוגה םידמוע התע .והנשמל
לש תיעבטה תוטשפתהה רחא בוקעל :תופולח יתש םילרטסואל שי ,שומישה ורשאי םא ?ףיגנב
.תשביה לכ ינפ לע ולש תולודג תויומכ רורחש ידי לע ךילהתה תא זרזל וא ףיגנה

תוירופה תרקב ידי לע םיקיזמה תויסולכוא ןוסיר לש ןויערה הלע הלא תויעבל הבושתכ
ידי לע םיקיזמה לצא ןוירה תעינמ וניה ,וז היגטרטסאב םיחיטבמה םינוויכה דחא .םהלש
.ןימה תכרעמ לש םינוש םיביכרמ דגנכ תימצעה תינומיאה תכרעמה תינפה

ענמת ,ערז יאת לש םיינגיטנא וא ןימ ינומרוה דגנכ םיימצע םינדגונ תריצי רורע ידי לע
ךלת וז הטיש םושי ידי לע .ןוירהל הסינכ וא הנכה םייחה ילעב לש ןוסיחה תכרעמ
אללו תויוצר יתלב תויגולוקא תועפות םורגל ילבמ הגרדהב לדלדתתו םיקיזמה תיסולכוא
ןוסחא תורבח ,תיאלקחה הישעתה ידי לע דואמ שקובמ וניה הז גוסמ ןורתפ .םדאל ןוכיס
,הביבסה תוכיא ינוגראו תואירבה תויושר תכימתל הכזיו ,ןוזמ ירצומו תיאלקח תרצות
.בחרה רוביצה לש ןבומכו

םיחטשבו םימצמוצמ םיחטשב םיקיזמ תויסולכוא ןוסירל המישי תויהל הלוכי וז השיג
תוביסמה ,תובנראה תויסולכוא תא ןסר ל םיאתהל הלוכי איה .דחאכ םילודג םייפרגואיג
איה .יאווהב רכוסה ילוביב תועגופה תודלוחה דגנכ וא ,הילרטסואב םיאלקחל םימוצע םיקזנ
,תורגממב םייתואירבו םיילכלכ םיקזנ םימרוגה תודלוחו םירבכע ןסרל הליעי תויהל הלוכי
.םלועה יקלח לכב ,םיינוריע םיחטשב םגו ,םילמנבו תוינאב

:תוירופ דגנ םינוסיח
,םיממושה םיחותפה םיחטשב םילדגו םיכלוהה רבה יסוס ירדעב היעבה תדקמתמ ב"הרא ברעמב
התע דע חילצה תומדאב לופיטל דרשמה .םתוברתה תייעב לפוטת אל םא עגפיהל םילולעש
םלוא ;ץומיא תינכותל הנש לכב םהמ םיפלא תריסמ ידי לע גנטסומה יסוס רפסמ לע חקפל
ורסמנש הלא םוקמב םיאבה םישדח םיחייס םידלונ םג הנש לכבו ,דואמ הרקי וז הטיש
הדאוונ רבדמב תוסוס 267 רבעש ראוניב ףסא תומדאב לופיטל ילרדפה דרשמה .ץומיאל
רמוחמ קפומה - תוברתה ענומה ביכרת - (PZP) Porchine Zona Pellucida ןהל קירזהו
ויהוא ,קרוי וינב תולייא לע הקדבנ ביכרתה לש ותעפשה .הריזחה תויציב תא ףיקמה
תוליפ לע םג הסונ אוה 1995 ץיקב .תויח ינגב םיקנוי יגוס 68 דוע לעו ,דנלירמו
.הקירפא םורדב

ךותל םיגנטסומה ירדע תא ץבקל ידכ םיקוסמב םירקוחה ושמתשה םינורחאה םהיתונויסינב
תחאה ,תוקירז יתש הסוס לכל וקירזה הליחתב .תובקנהמ םירכזה ודרפוה תואלכמבו ,תואלכמ
רדעה ץוביק לש ץחלהמ האצותכ ץרפתהל היושעה) ,תעפש דגנ הינשהו ןוירה תעינמל
הנשב .ףסונ PZP ביכרת ןהל קרזוה .םיפסונ םייעובש תואלכמב וראשנ תוסוסה .(תואלכמב
םורק תא הנשמ PZP .יתנש דח ןוסיחב יד ןכמ רחאלו ,תוקירזה יתש תושרדנ הנושארה
תויח ינימ .התורפהלו ודעב רודחל ערזהמ ענומ אוהש ךכ ,הבקנה תיציב תא ףיקמה ןובלחה
בצק ילעב םה .םהלש תוברתהה לאיצנטופ ידי לע םירחאמ םילדבנ ,םיקיזמכ םירדגומה םינוש
תורגבל םיעיגמ םה ,ההובג תורידתב םילודג םירגש םירצימ םהש ךכב ,ילמיסקמ תוברתה
לש תוברתהה לאיצנטופב העיגפ ,ךכיפל .הכומנ םייח תלחות םהל שיו ריעצ ליגב תינימ
הרטמה תויח .תונוש גרה תוטישב שומיש רשאמ ןוסירל רתוי ליעי תויהל יושע םיקיזמ
רתי תמיוסמ הנועב וא םיוסמ םוקמב הברתמה ,םיוסמ יוצר ןימ תויהל תויושע הזכ לופיטל
תויח ינימ וא ,הקירמא ןופצב בנז ינבל םיאבצ וא הילרטסואב ורוגנק ומכ ,הדימה לע
ןווכמו ךיפה תויהל ךירצ רוקעה ,יוצר ןימ לש הרקמב .םיקיזמלו רב תויחל וכפהש תותיובמ
יוצר ,הילרטסואב תובנראה ומכ ,קיזמל ךפהש ןימל ,ינש דצמ .םילפוטמה םיקנויל קוידב
.םיבחרנ םיחטשב הלודג היסולכוא תוסכל הכירצ רוזיפה תטישו ךיפה יתלב היהי רוקיעהש
תויחב עגפיו רוזחי הז גוסמ לופיטש ןוכיס שי ,ארפ יסוס וא רב יריזח ומכ תויח יבגל
שומישלו הרטמה ןימל תמאתומ תויהל הכירצ רוקיעהו רוזיפה תכרעמ ןכל .תותיובמה
.ץוחנה

.ןימה יאת דגנ הינשהו ,ןימה תוטולב דגנ תינפומ תחאה :תוירוגטק יתש רוקיעה תוטישל
ידי לע וניה הב שומישו ,ןימ ינומרוה תשרפהב העיגפל תנווכמ ןימה תוטולב דגנ הלועפה
.הקירמא ןופצב הסונמו הכיפה איהו ,םירודכ וא םיציח ,תונויתיפ

ךא ,היירי ילכ וא תונויתיפ ידי לע םושיל תנתינ ןימה יאתב העיגפל תנווכמה ךרדה םג
.ןימ יאת לש םינגיטנא םיאטבמה םיימזינגרואורקימ םיאשנ ידי לע רוזיפ תרשפאמ םג איה
אל וז הטיש .םיקרח ידי לע וא הקבדהב ,ינימ עגמב היסולכואב םירבעומ תויהל םילוכי םה
תחלצה חיטבמש רבד .דעיה תיסולכואב היכרריהה עגפת אל ךכו ןימה ינומרוה דוקפתב עגפת
.תוברתהב םיברועמה םיטרפה בור ןוסירב רתי

:תויעב רפסמל הנעמו לופיט תשרוד ,הלא תוטיש םושיל השיגה
היהי תוברתהה בצקש ידכ רוקיע רובעל תשרדנ רבה תיסולכואמ קלח הזיא
?ילילש
.1
ליעפ היהי ,שקובמה היחה ןימל ידוחיי היהיש תוירופ דגונ חתפ ל ןתינ םאה
?ןגיטנאל הדיחי הפישח רחאל ליעיו ןמז ךרואל
.2
?יוצרה היסולכואה קלח תא וסכיש רוזיפ תוכרעמ חתפ ל ןתינ םאה
.3
וא םניטקהל ןתינ ךיאו תכרעמב םילולכה םינוכיסה תא ךירעהל ןתינ םאה
?םלטבל
.4

תויסולכוא לש היגולוקאה
רכינ קלח רוקיעש ,החנהה תא קודבל איה תויסולכוא ןסרל תינכתה לש תירקיעה הלטמה
םירפסמב היסולכואה תא רומשיו יובירה בצק תא ןיטקי ,איהשלכ רב תויח תויסולכואמ
תא םיאכדמו יובירל תירקיע םימרות היסולכואב םיטילש םיטרפש ,איה תינכתה תחנה .םינטק
וכישמי םאה - םדמעמב העיגפ אלל ,ורקועי םיטילשה םא .םיעונכ םיטרפ לש יובירל המורתה
תובנרא תיסולכואב הקדבנ וז הלאש ?ןימה יובירל םורת ל םהמ עונמלו םיעונכה תא אכדל
וכישמהו היכרריהב ןדמעמ לע ורמש ,תורצוצח תרישק ורבעש תוטילש תובקנש אצמנו ,יבשב
המוד האצות .תינימה תוליעפב תותוחנ תובקנ תופתתשה וענמו ,ןהלש תינימה תוגהנתהב
הזיא הלאשה תלאשנ ןיידע ךא .ר"מק 100 לש חטשב הדש יוסינב םילעושב יוסינב האצמנ
ידכ .רב תויסולכואב תוברתהב הדירי גישהל ידכ רקועמ תויהל ךירצ היסולכואהמ קלח
ורחבנ הלא םייוסינב .הילרטסואב םינש 3 םיכשמנש םייוסינ םילהנתמ ,ךכ לע תונעל
לש םינוש םיזוחא תורצוצח תרישק חותינב ורקוע ןהבו תובנרא לש תונוש תויסולכוא
ןוסירל הליעי וז הטיש םאה ורפסי הלא םייוסינ תואצות .80% דע ספאמ ,תובקנה
םירקוחה .תיביטקפא היהתש ידכ רוקיע שורדה תובקנה זוחא המו ,רב תובנרא תויסולכוא
.תוירופ ינדגונ םיסדנוהמ םייפיגנ םיביכרתב םייוסינ ל םינותנ קפסי יוסינהש םיפצמ

םיסדנוהמ םימזינגרואל תידוחי רוזיפ תכרעמ
.ןוסירל הרטמ םישמשמה םייחה ילעב תא ףוקתיש ,קדיח וא ףיגנ היהי וז תכרעמב אשנה
ןגה יוטיבל רוטומורפ ןכו ,ןימה תכרעמ לש ןגיטנאל דדקמה א"נד עטקמ תאשל ךירצ אשנה
.תינוסיחה הבוגתה תרבגהל םיניקוטיצ ףאו רזה

רבכ היסולכואב אצמנ הז ףיגנ .המוסקימה ףיגנ וניה תובנראב וז השיגל םיאתמה ףיגנה
,וז הצובקמ םיפיגנב הדובע ל הקינכטה ןכלו ,היניצקוה ףיגנ לש בורק אוה ,הנש 40-כ
תוינויח תא רומשל איה הלא םירקחמב הרטמה .הז ףיגנל םג םיאתת רבעב וחתופש
עוגפל ילבמ םיעודי םינג ירתא ןיב ,רז א"נד יעטקמ תסנכה ידי לע ,ףיגנה תויביטקפניאו
תיברתב םיסדנוהמ םיפיגנ וחתופ םהמו ,המוסקימה ףיגנמ םידימסלפ םיאשנ ונבנ .ףיגנב
.רצותה תא אטבלו רז א"נד תאשל לגוסמ ףיגנהש חכוה .םיאת

תובנרא תקבדהב .תעפשה ףיגנ לש ןיניטולגאמה ןגיטנא אטבמה המוסקימ ףיגנ סדנוה ןכ ומכ
.ןיניטולגאמהה דגנ םגו המוסקימה דגנ םינדגונ ורצונ

תורחתהל לכוי תוירופ ידגונ םינג אשונה ףיגנ םהב םיאנתה םהמ ,קודבל םישקבמ םירקוחה
תא ואשיש ,יתביבס רוזיפל תוקינכט חתפל בושח ןכ ומכ .עבטב רוזיפ רחאל רב יפיגנב
יוביר ןוסיר גישהל ידכ ,רחא קיזמ לכ וא ,תובנראה תיסולכואמ קיפסמ קלחל םיפיגנה
.היסולכוא

תוירופ ידגונ םיסדנוהמ םיפיגנב שומישב םייקוחו םייתא םיטביה
הלא תולאש .הבש םינוכיסל רשאב תולאש רפסמ תוררועתמ ,תינשדח איה וז השיגו רחאמ
רוזיפב היעבה .הביבסל םיסדנוהמ םימזינגרואורקימ רוזיפ ללוכה יוסינ לכב תוררועתמ
רוצע ל ןתינ היהי אלש הניה ,טרפל טרפמ דעיה תויסולכואב רובעיש ,הזכ יביטקפניא ףיגנ
דעצ לכ קודבל ,הזכ רוזיפ תורשאמה תויושרה לע ,ךכש רחאמ .לחהש רחאל הז ךילהת
ומכ .דעיה תיסולכואל ידוחיי ףיגנהש וענכתשישכ קר רוזיפה תא רשאלו יוסינה תומדקתהב
.הב ךורכה ןוכיסהמ הברהב הלודג הטישהמ חמצתש הבוטהש ,קפוסמ תויהל רוביצה לע ,ןכ

תיציבה תפטעמ ינובלח .םייחה לעב ןימל תידוחיי הרוצב היונב םנמא הירפהה תכרעמ
םיוסמ ןימ לש ערז יאת ורשקי םירידנ םירקמבו ,ערזה יאת לש הלא תא תידוחיי םיריכמ
.רחא ןימ לש תיציבה תפטעמל

ידוחיי המוסקימה ףיגנ .דעיה תיסולכואל ףיגנה תוידוחיי תא םיחיטבמ תרחא המרב
ינובלח דגנ םינדגונ ורציי םה ,םירחא םייח ילעב קיבדי םא וליפא השעמל ךא ,תובנראל
.םהלש תוברתהה רשוכב עגפי אלש רבד ,תבנרא

,ינימ עגמב רבעומ אוהו הדימב ,םירחא םייח ילעבל ףיגנה תוטשפתה תא ליבגהל םג ןתינ
...ינימ ןיב ינימ עגממ םיענמנ ,לעושו בלכ ומכ תיטנגוליפ םיבורק םייח ילעב וליפא

םא ןיב ,תוירופ ידגונ םיסדנוהמ םיביכרת ידי לע תויסולכוא ןוסיר לש השיגה ,םויסל
תא לטבל וא ןיטקהל היושע איה .תמדקתמו תינשדח השיג הניה ,ואל םא םיקיזמ םייחה ילעב
יבגל תמשוימ הטישה .הביבסל םיקיזמו םיינסרה םירחא םירמוח וא םילערב שומישב ךרוצה
לש רב תויסולכוא יבגל .ב"הראב גנטסומה יסוס ומכ םויה רבכ תונטק תומיוסמ תויסולכוא
הדש ייוסינ לש םיבלשל םדקתמ רקחמה ,הילרטסואב םילעושהו תובנראה ומכ םיקיזמ
םימוסחמ תונבלו ,תעדה תא םהילע תתל שיש ,וז הטישב םינוכיס שי ןיידע .םימצמוצמ
הדימ הנקב הישומיש תא עבקיש המו םילודג הטישה לש היתונורתי .ןוכיסה תא וניטקיש
.יופצה חוורה תמועל ןוכיסה בישחת אוה ,לודג

.26 ,22-23 'מע ,1996 רבמטפס ,14 סיזתניס .הניני ,ןמלטיג ;ןתיא ,ילארשי :רוקמ
.לארשיב יגולויב רקחמל ןוכמה ,ןמלטיג הניניו ילארשי ןתיא ר"ד

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Immuno-Contraceptive Technologies to Assist in Managing Coyote
Depredations

The Development of Anti-fertility Vaccines is a New Approach

A Vaccine Against Pregnancy?

The Immune Aspects of Infertility

ערז יאתל םירבוחמה םינדגונ לש הנומת


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©