לבס אלל ליבס ןוסיח


החוטבו תנגומ תומימח תשיטנ יתבר - המוארט איה ,םלועה ריוואל םאה םחרמ רבעמ - הדילה
םיקדייחל דולייה לש המישנה יכרדו ורוע םיפשחנ ,ותאצ םע דימ .תונכס תבורמ תואיצמ לא
תצובקל םיכיישה םינדגונב רבודמ ;םינדגונב ותוא הדייצ ותרוה ומיא ,םנמא .םיפיגנלו
עשיה רסח קוניתה .רבועה לש ופוגל הרהה לש המדמ ,הילשל דעבמ םירבועה ןוסיחה ינובלח
.המחרב רבוע ןיידע היהשכ ומיא ול הקינעהש םינדגונ - "ליבס ןוסיח" תרזעב ,ןכ םא ,ןגומ
םא ,םלואו .בלחב םישרפומה םינדגונ תרזעב ללועל הנגה הפיסומ הקינימ םא :ןכ לע רתי
.הנטב ירפל ליעי ןוסיח קינעהל לכות אל איה ,הכומנ הרהה ףוגב תמייקה םינדגונה תמר

לש ךרדב תאז תושעל ןבומכ רשפא ?םינדגונ תריצי הקינימ וא הרה השיאב ריבגהל ןתינ דציכ
,םנמאו .םינדגונ תריצי ףוגב םיררועמה םימרוג - רמולכ ,םינגיטנא תקרזה - "ליעפ ןוסיח"
.םידולייה תודימע תא ריבגהל ידכ תורה םישנ ןסחל עצוה הנש האממ הלעמל ינפל רבכ
,"אביש" יאופרה זכרמב תוקוניתו םיגפ תולחמל הקלחמהמ רדנילו טניווק ,ןמרג ,ןיבול
םיבשחנה ןוסיח יביכרת 17 שי םויכ יכ םינייצמ םה .זאמ תויוחתפתהה תא םירקוס
תצלפ ינפמ ןוסיח יביכרת ןוגכ ,רבוע ל וא םאל קזנ םימרוג םניא - רמולכ ,םיחוטבכ
ןגיטנאה יכ םה םיירקיעה תוששחה .("םידליה קותיש") וילופו (הירטפיד) תמרק ,(סונטט)
םאהמ םינדגונה רבעמ יכ - ןכו ,רבועב עגפיו הילשה ךרד רובעי (ביכרתבש ףיגנה - לשמל)
םא הלא תוששח רעזמל רשפא .םינדגונ ומצעב רוציל קוניתה לש ורשוכב דיתעב עגפי רבועל
.םינורחאה ןויריהה יבלשב ןוסיחה ןתינ

ולביק אלש תורה םישנ ןסחל הצילממ םינוסיח תוינידמ תעיבקל תינקירמאה הדעווה ,ןכאו
דגנכו תצלפ דגנכ (רבעב ונסוח אל ללכש וא) ןנוירה ינפל םינש רשע ךלהמב ףחד תוקירז
.תמרק

ןוילימ 4-כ םלועב םיתמ הנש ידמש איה הכרעהה יכ םינייצמ "האופרה"ב הריקסה ירבחמ
תומרוג םיפסונ םידלי ןוילימ 4-ל יכו ,ןוסיח תועצמאב ןענומ ל רשפאש תולחממ םידלי
דחי ,םיפסונ םיחותיפו םירקחמ יכ הווקת םיעיבמ םה .םנקת ל רשפא יאש םיקזנ ולא תולחמ
םיענומה םינוסיחה ףקיה תא וביחרי ,המיאתמ הקיקחו תואירבה יתוריש לש השיגב יוניש םע
רבעמ ,תפסונ המישמ היהת דיתעל תוהמיאל .תוקוניתה תואירב ןעמל תורה םישנל םינתינה
הרקמב ,םתסה ןמ לבא .םינוסיח תלבק - הנכהה יסרוקלו תוקירסל ,ץועייל ,בקעמל ,תוקידבל
.הריקדה תא החיכשמ השודקה הרטמה הז

.8 'מע ,1995 ,12 ואלילג .יבצ ,ןומצע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
הילשה

םילגע לצא תולחמ תעינמ

םינוסיח תודוא תויללכ תוצלמה

םידליל םינוסיח תודוא ןוידה !םתוא ונסח

ןוסיחה תכרעמו תיתפמיל תכרעמ

ןוסיחה תכרעמו ןטרס


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©