היגרלא ררועמו שימג


םייפורטה ימוגה יצעב םרוקמש םירצומ םתוא אלל ינרדומ םלוע ראתל השק
40,000-כ .ףרשה יבורמ םיבולבלחה תחפשמ םע םינמנה םיצע ,(Hevea brasiliensis)
300-כ .דועו םייפגמ ,תורוניצ ,םיגימצ :ימוגה - שימגה ןממחפה תא םיליכמ םינוש םירצומ
(םירטטק) םירתנצ ,םידירוו םיקרוע ימסוח ,תופפכ :האופרב םישמשמ םהבש םיצופנה ןמ
.תויטסלא תושובחתו םיקבדימ םידגא

םילולכה םינובלחל םא יכ ,ומצע ןמחפל אל ;ימוגל םייגרלא םישנא ינוילימ יכ ררבתמ ,ךא
ףא שיו ,תוימומדאלו ץוצקעל ,דרגל םרוג ימוגה םישיגר םישנאל .יעבטה (קו'צואק) גמצב
ינוסיח םלה ללגב םגרוהל לוכי ימוג עגמש ,דחוימב םישיגר - םיבר אל - םדא-ינב
לבא ,םייאופר םיתווצב ימוגל רתי-תושיגר לש תועפות ונחבוא הליחתב .(סיסקליפאנא)
הברמל .(םימודנוקו תופפכ) הטימבו חבטמב שומישה תבחרה םע הלדג "ןוכיסה תצובק"
הפירח תלזנ לש םירקמ ללוכ - ימוגל רתי-תושיגרכ והוזש היגרלא ינמיס ולגתה העתפהה
המכ ינפל .ימוג ירצומ םע עגמב ואב אל טעמכש םישנא ברקב םג - תויטמטסא תועפותו
ררבתמ .ריווא םוהיז :הלא םישנא לש יגרלאה םשוגירל ןיינעמ רבסה הלעוה םישדוח
דוע .דואמ םיכומנ םיזוכירב םנמא ,ימוג יקיקלח םיאצמנ םישיבכה ריוואבו ינוריע ריוואבש
םישנא לש םפוגמ ואצוהש ימוג-ינדגונל םירשקנ ,ריוואב םיאשינה הלא ימוג יקיקלח יכ אצמנ
המישנה יכרדל קומע םירדוח הלא םיקיקלח ,ךומנ ,רומאכ ,ריוואב זוכירהש םגה .םישיגר
ורוקמ שיבכהו ריעה ריוואב אשינה ימוגה לש ובור .תואירב םירבטצמ םה ךכו ,םש םידכלנו
.תינוכמה יגימצ קחשב

שי ,םנמא .ותא תויחל םג השק םיגרלא םישנאל ךא ,ימוג אלל םלוע ראתל השק ,רומאכ
ןוגכ תונוכתב ימוגה ומכ םינייטצמ םניא םהש אלא ,םייגרלאופיה ,םייתוכאלמ ימוג יפילחת
שינרוק הנירתק ,תוינקירמא תורקוח יתש תוזמור התע .םיפיגנ ינפב תומיטאו קזוח ,תושימג
וניאשו ליזרבב ורוקמש ,גמצ רצוי חמצ :ירשפא ןורתפ לע (Cornish, Siler) ,רליס הרובדו
ומשו םיבכרומה תחפשמ םע הנמנה ןטק ירבדמ חיש לע תועיבצמ ןה .ימוגה ץעל בורק
תיטנג סדנוהמ ןז רוציל התע תוסנמ תורקוחה .(Parthenium argentatum) תינקיסקמ הלויאוג
םיבר םישנא ,החלצהב טקיורפה רתכוי ןכא םא .רבה ןז לש וזמ ההובג ולש גמצה תקופתש
םייפורט ימוג יצע ירהש ,תלעות וזיא - עמשמ יתרת - חמצת ןאכ ונל םג ילואו .הלקה ואצמי
ימוגה יקיקלחל יגרלאש ימ ,םייתניב .תירבדמה הלויאוגה ןכ אל ,ונצראל םימיאתמ םניא
.ימוג ,עודיכ ,הליכמ המצע איהש אלא ,ך"בא תכסמ םע בבותסהל לוכי ריוואב םיאשינה
םאה :הלאשה תלאשנ תאז לכבו ,רליסו שינרוק תורקוחל החלצה לחאל בטומ :הנורחא הרעהו
?ימוגה ץע גמצל םישיגרה רפסממ ןטק היהי הלויאוגה גמצל םישיגרה רפסמ

.8 'מע ,1995 ,12 ואלילג .יבצ ,ןומצע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
hevea brasiliensis -ה ץעמ ימוג ףוסיא

?תויגרלאו סקטייל ,טלפסא ,םיגימצ ןיב רשקה המ

סקטיילל היגרלא

סקטיילמ םינגרלא

סקטיילל היגרלא


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©