תינוסיחה תכרעמה תא תקזחמ הבהאה


םלוכו ,ןטרסה תלחמ םע תודדומתהה אשונב ובתכנ ,ףיקמ רקחמ לע םיססבתמה ,םיבר םירפס
םינכומ ויהו תויחל וצרש הלא ויה הלחמה לע רובגל וחילצהש םילוחהש הנקסמל ועיגה
ינרב ר"ד לש ורפסב .תבהואו תכמות הביבסב והש םג ךא ,םהייחב םייוניש ךכ םשל תושעל
ןהיניב רשגהו ,םיתמה לש ץרא שיו םייחה לש ץרא הנשי" :בותכ - םיסנו האופר הבהא - לגיס
."תינוסיחה תכרעמה תא תקזחמ הבהא .הבהאה אוה

יכ םיפוצ .םדאה לש תינוסיחה תכרעמה תוטטומתה רבדב תונשנו תורזוח תוזרכהל םידע ונא
תכרעמ - םלועה לכב הכמ רבכ סדייאה תלחמו ןטרס הלוח היהי שיא האמ לכמ דחא בורקב
.תסרוק ןוסיחה

םירבטצמ םש .תויעבה רוקמ ןומט הארנכ םש לבא ,םילפטמל תיארנ יתלב איה םדאה שפנ
יבצמל תיארחא שפנה .תולחמה לכ תועבונ םשמו ,המודכו םידחפה ,םשאה ישגר ,תוקעומה
ותואירב .תולחמל ףושח תוחפ אוה ,בהאנו בהוא ,וקלחב חמש םדאה רשאכ .םדאה לש חורה
עגופ ,תובורק םיתעל סעוכש םדא .תעגפנ ,בר ןמז ךשמב תוגאדבו םיחתמב יורשה םדא לש
.ומצעב השעמל

תא ריוואה םוהיזב םיאור םיחמומ .תיגולוקאה היעבה תא דואמ םישיגדמ תרושקתה יעצמא
לכב אצמנ אוהו ,תושונאל ןכוסמ רתוי הברה ביוא םייק לבא .תושונאה לש לודגה ביואה
הנווכהו ,םדה רוזחמבו לוכיעה תכרעמב ,ףוגה רוע לע ,ןוזמב ,םימב ,ריוואב :םוקמ
םגו םתוא דדובל ,ליגר פוקסורקימב רתאל רשפא םיקדייחה תא .םיסוריוולו םיקדייחל
הדבעמ יאנתב קרו ,םיקדייחהמ רתוי הברה םיריעז םיסוריווה .תיסחי תולקב ,םלסחל
סוריווה .שדח ןז הלגתמ םעפ ידמ יכ ,םיגוסה לכ תא אל זא םגו ,םתוא רתאל רשפא םידחוימ
ןפוצב יוניש .ונילע ןגהל םיכירצש ,םיינדגונה םיאתה תא וליפאו ,ףוגה יאת תא ףקות
הביבס לש תוברתהל םורגלו יטנגה ןורכזה תא שבשל ידכ ויד ,דחא את לש (D.N.A.) יטנגה
.רתוי העיגפו השלח ןוסיחה תכרעמ ,אירב אל םייח-חרוא םילהנמש םישנא לצא .תינטרס

ןיא תואצמהו םישודיח שי ךכ םשל .םוטפמיסב לפטל איה תילנויצנבנוקה האופרה לש השיגה
לש תיביטנרטלאה השיגה יפל .יאופרה רושכימהו היגולונכטה יחטשבו ,האופרה חטשב רופס
םימרוגה םהמ רתאל שי וז השיג יפל .שפנבו ףוגב ,םלשה םדאב לפטל ךירצ ,תיעבטה האופרה
ילגרה :םינוש םילגרה תונשל שי ;תינוסיחה תכרעמה לש השלוחו ףוגה תורדרדהל ואיבהש
.תוחוכהו םיבאשמה לכ תא עיקשהל בושח הלאבו ,הבישחו הליכא

םישנא רשאכ :תואבה תועפותב רתויו רתוי תלקתנ ינא ,תיטסירטמוטפואכ יתדובע תרגסמב
תבהוא הביבסב םיאצמנש םישנא ;הניקת םתייארו הבוט םתואירב ,תישפנ הניחבמ םירשואמ
םיכיראמ םהידלי תברקב םייחש םישישק ;תודידבב םייחש םישנאמ רתוי םיאירב ,תכמותו
םייחש םידלימ רתוי םיאירב תבהוא הביבסב םייחש םידלי ;דבל םייחש םישישקמ רתוי םימי
םידלי ברקב ,הייארב םייוניש לש העפותל הדע ינא םוי ידמ .תנייועו תמייאמ הביבסב
.ישפנה םבצמב םייוניש תובקעב ,םירגובמו

םיפידעמו ,ןורוויע לש לובגל דע ,הדורי הייאר לש בצמב לופיטל םיעיגמש םישנאה םיברתמ
.םיירטיס-וד םינוויכב םירדשמ םייניעהו חומהש עודי .םהילע תמייאמה תואיצמל שחכתהל
חומה ,תואיצמהמ אכודמו בזכואמ שיגרמש םדא לצא .תיביטקלס איה הייארהש עודי ןכ ומכ
הייארה ילולסמב קתנ ולצא רצונ ,תוארל אל רחוב הזכ םדא .הביבסהמ םייוריגל ביגהל לדח
םייניעה תאופרב .בר ןמז ךשמנ אוה םיתיעלו ,ינמז אוה קתנה םיתיעל .חומהו ןיעה ןיבש
םורג ל לוכי בר ןמז ךשמנש דורי ישפנ בצמ .יגולוכיספ ןורוויע םשב הז בצמ םינכמ
תובר תוכרעמ .ףוגה לכל ךשוח ןירקמ םייניעב ךשוחה .ןורוויע ידכ דע הייארה תורדרדהל
.תינוסיחה תכרעמה םג ךכו - תושלחנ ןה רוא ילבו ,הייארלו רואל תורושק ףוגב

שי .ונפוג לש היגולוקאה תא תונשל ,לכ םדוק ,םיכירצ ונא תינוסיחה תכרעמה תא קזחל ידכ
עיגי ףוגלש ושוריפ ןויקנ .הייקנ תימינפו תינוציח הביבס לע ,עובק ןפואב ,דיפקהל ךרוצ
תומהזמש תובשחמ ,תוילילש תובשחממ ונחומ תא ןקורנש ושוריפ ןויקנ .יעבטו ירט ,יקנ ןוזמ
ףוגב םירצוי ,השגרה לכו הבישח לגרה לכ ,העד לכ .םיאתמ אל ןוזממ רתוי ףא ונפוג תא
הטולב לכו ,ףוגב תוימינפה תוטולבה לע העיפשמ תיבצע-ןיב תרושקת .הנוש תימיכ הביבס
הבישח .ףוגה תא םינובש םייבויח םינומרוה תררחשמ תיבויח הבישח .רחא ןומרוה השירפמ
.תולחמל העיגפ הביבס םירצויו ףוגה תא םיליערמש ,םיילילש םינומרוה תררחשמ תילילש

המוד .ופוגב תימינפה היגולוקאה תא םג תונשל ךכ ידי-לעו ,עגר ןב העד תונשל לוכי םדא
ינאש ,אירב ינאש טילחהלו .טילחהל ךירצ הליחתש ןבומכ .ןשעל קיספהל הטלחהל רבדה
ימצע תבהאו ,םייחה תא בהוא םג ינא ימצע תא בהוא ינא םא .בהוא ינאש טילחהל ,ץימא
םייח תוכיא .ייח תוכיא תא רפשל ידכ ,תישפנהו תיזיפה יתואירב ןעמל לכה תושעל השוריפ
שי וז הרטמ תגשהל .םיעגפ ינפב הדימעו ,רתוי הקזח ןוסיח תכרעמ התיא איבת ,הבוט
,הנוזתל ,המישנל הנווכהו ,םינוכנ םייח ילגרה סייגלו העש ידמ היגרנאו הבשחמ עיקשהל
.דועו הנוכנ הבישחל ,העונתל

המישנ
דימת ,םיקוסעה םישנאה בור .םימשונו םייח ונאש הדבועה תא הילאמ תנבומכ םילבקמ ונא
לכו ,תועטוקמ תומישנ םימשונ םה .ןוכנ םימשונ םניא םג ןכלו ,םיחותמו םיצוחל ,םירהממ
בצמב קר .תואירה חפנמ שילש קר המישנב םילצנמ םישנאה בור .המישנה תא תעטוק תושגרתה
רשפא .תואירה חפנ אולמב תעצבתמ המישנה ,תרקובמ המישנה רשאכ ,תטלחומ הייפרה לש
.היזיוולטב הייפצ וא רותב הנתמה ,העיסנ ידכ ךות ,תע לכב המישנה לש ןוכנ לוגרת עצבל
.ףוגל עוגרמ איבהל ידכ היד ,דבלב וז הלועפ .הפישנהו הפיאשה בצק תא טאהל אוה רקיעה
.הנישה תוכיא תא םירפשמ םג זאו ,הנישה ינפל תוקומע תומישנ לגרתל יוצר

וא הבישיב ועצב ל רשפא .ףוגה לכב ןוצמיחה תלועפ תא ץירמהל רזועש ,המישנ ליגרת ןלהל
,ריווא םושנלו ףואשל ליחתהלו הכימשב תוסכתהל ,תורואה תא םעמעל יוצר .הביכשב
תופכבו םיידיה תופכב ,המישנה יכרדב תורירק םישיגרמ רשאכ .הקספה אלל ,תופיצרב
הנושארה םעפב .דואמ עיגרמ הז המישנ לוגרת .ףוגה לכב טשפתה ןצמחהש םיעדוי ,םיילגרה
העש יצחל דע ,הגרדהב ,לוגרתה ךשמ תא לידגה ל םוי ידמו ,תופוצר תוקד שמח לגרתל יוצר
.םויב

הנוזת
ףוליחל תרזוע תיעבט הנוזת .םינוכנ הנוזת ילגרה אוה ףוגה ןוסיחל םיעייסמה םיעצמאה דחא
םע דדומתהל הלוכי ןוסיחה תכרעמ זאו ,םילערמ הקנתמו ררחתשמ ףוגה .ןיקת םירמוח
.התוא םיפקותש םיפיגנה

,הסח :ומכ) םילעה דחוימבו ,םיקוריה תוקריה .הנועה תוקריו תוריפ תליכאב תוברהל ץלמומ
בושח ,ןכ ומכ .םדה לשו םייעמה לש ןויקנה ילעופ םה (המודכו םיטבנ ,ירלס ,היליזורטפ
.תומימחפ םע יחה ןמ ןובלח ,תחא החוראב בברעל אל דואמ

הביק לע ןושיל בוט .הנישה ינפל תועש עברא ,תודבכ תוחורא לוכאלמ ענמיהל דואמ יוצר
,לוכיעה תכרעמ לע סמוע ןיא רשאכ .ומצע תא הנוב אוה הלילבו ,קחשנ ףוגה םויב יכ ,הקיר
הלק ,רקובה תועשב ,תלוספהמ תוררחתשהה םגו ,רתוי הליעי ,רתוי הריהמ ףוגה תוקנתה
.רתוי

העונת
לומ ,םתדובע םוקמב תובר תועש ךשמב אסכל םיקתורמ םיבר םישנא ובש ןדיעב םייח ונא
.םילצונמ םניא ףוגב םיבר םירירש .המודכו דומיל ירפס לומ ,היזיוולט לומ ,םיבשחמ יפוסמ
בוט םירזהל ידכ העונתל קוקז ףוגה .ףוגב תורחא תוכרעמב ןווינ רצוי םירירשה ןווינ
קוקז ףוגה .לוכיעה תכרעמ תא תוליעיב ליעפהלו ,םיאתל ןצמח ריבעהל ,םדה תא רתוי
,ףוגה לש רורוויאל תמרוג העונתה .םיחתממ ררחתשהל ידכ םג ,טרופסלו תולמעתהל ,העונתל
אלל ,יביסאפ ףוגו ,הציב םירצוי םידמוע םימ .קנחמ לש השגרהל םרוג דמוע ריוואש דועב
.תולחמ רציימ ,העונת

םניאש םישנאל ,רתויב בוטה ןורתפה .םכתלוכיל םאתהב ,טרופס לש גוס לכב קוסעל יוצר
לא ךרדב ,םויב העש יצח לש הכילה .תיבצק הכילהב ,לגרב תכלל אוה ,למעתה ל םיבהוא
תא תונחהל ףידע .העונתה יקקפ ךותב תינוכמב העיסנמ רתוי הליעי ,הדובעה ןמ וא הדובעה
.הדובעה םוקמל דע לגרב תכללו ,ריעה תואובמב הינח שרגמב תינוכמה

הימדה םע היפרה
,היפרהב םיעקוש רשאכ .ונמצע םע רשקתל רתויב בוטה יעצמאה איה ,היצטידמ וא ,היפרה
תובשחממ שארה תא םינקורמ היפרה ידכ ךות .הניש םורט לש רדתל חומה ילג בצק תא םינשמ
,ונמצעל םייבויח םירסמ ריבעהל רשפא היפרהה תעב .הרקב אלל חומב תוצצורתמש תודירטמ
קתנמ ,היפרה ידכ ךות ,הימדהב שומיש .רתוי הבוטו הנוכנ הרוצב ףוגה תא תונבל ידכ
.ימינפה ונמלועל ונתוא רשוקו ,ינוציחה םלועה ןמ ונתוא

םיילילש הבישח ילגרה תונשל ,ונלש חומב תובשחמ ףילחהל םילוכי ונא הימדה ידי-לע
טלקנ אוה ,יבויח רסמ ,עובק ןפואב ,חומל םיפטפטמ רשאכ .םייבויח הבישח ילגרה תונבלו
תובשחמ תוחמוצ ךכ .טובנל ליחתמו המדאב טלקנש ערזל רבדה המוד .ירפ תתל ליחתמו
.םייבויח םישעמ ןהילא תוכשומ תויבויח תובשחמ .יבויח ןפואב ונתוא תונבל תולוכיש

עימשהל יוצר .הכישחב וליפא ,רתויב חונה םוקמב תבשל יוצר ,הקומע היפרהל עיגהל ידכ
לכ תא תופרהל שי המישנ ידכ ךות .תוקומע תומישנ םושנל ליחתהלו ,עקרב המיענ הקיסומ
תא אטבמש ,חתפמ טפשמ שארמ ןנכתל שי ,ןכ ומכ .םיילגרה תופכל דעו שארהמ ,ףוגה ירירש
,םיקסעב חילצהל ןוצר ,הלחממ אירבהל ןוצר תויהל לוכי הז .יבויח ןפואב תונביהל וננוצר
אלל ,תובר םימעפ ,ונמצעל טפשמה תא ןנשל שי היפרהה ידכ ךות .דועו הבהאב חילצהל ןוצר
לש תינוימד הנומת םיאורו היזיוולט עקרמ לע םילכתסמ ונאש ןיימדל ,ןכ ומכ .הקספה
םיעיפשמ םירבדה ,ךכב םידימתמ םא .תואיצמב ונמצע תא תואר ל םיצור ונייה דציכ :ונמצע
ךשמב םג ונתוא תוולל ליחתמ אוה ,הבשחמב טלקנ רסמה רשאכ .רבד לש ופוסב ,ונילע
.חילצהל ונתלוכיבו רוחבל ונתלוכיב ןימאהל םיליחתמ ונא .םוימויה

.תוקד רשע ךשמב ,םוי ידימ ,הנישל ךומס היפרהה תא עצבל יוצר

הבהא
תא בהוא וניאש םדא .בוהאל דומלל ךירצ בהאנ תויהל ידכ ךא ,בהאנ תויהל הצור דחא לכ
אוה םא .ומצעמ ול שיש המ קר םירחאל תתל לוכי םדא .םירחא בוהאל לגוסמ וניא ומצע
םא ,םירחאל הווקת קינעי אוה ,הווקת אלמ אוה םא .םירחאל החמש קינעי אוה ,החמש אלמ
.םירחאל הבהא קינעי אוה ,הבהא אלמ אוה

םיאלמ .תודרשיה לש םיחתמב םיקוסע םיבר םישנא .הבהאב אלמתהל דציכ תחא החסונ ןיא
םיבהוא םניא םה .הבהאל םוקמ םהב ראשנ אלו ,האנקבו האנשב ,םידחפב ,תוגאדב ,תורירמב
לכ םידמולש ומכ ,בוהאל דומלל ךירצ .םתלוזל הבהא ןירקהל םילוכי םניא ןכלו ,םמצע תא
תאז תושעל יוצר .הבהא תולימ ,העשו םוי ידימ ,ונמצעל רדשל םיכירצ ונא הליחת .רחא רבד
לוקב ונמצעל רמולו יארה לומ דומעל יוצר ,םימקשכ רקובבו .הנישה ינפל ,היפרה ידכ ךות
.תיבויח המינב לכה .זעמ ינא ,לוכי ינא ,רשכומ ינא ,הפי ינא :הבהא תולימ םר

.רתויב בוטה םדידי תא היזיולטה רישכמב םיאור םיברו ,תודידבב םייח םיבר םישנא
דדוב ראשנ םדאה ,וכות ךותב .תואיצמהמ תינמז החירב וז לבא ,תרדבמ םנמא היזיולטה
.תולחמ םינימזמו ףוגב קומע םילחלחמ הלאכ תושגר .וילוכסתו וידחפ ,ויתושגר םע רוגסו
קר .םישנא םע תרושקתב בלה תא חותפל בושח .םישיגרמש המ לע בורק םדא םע חחושל בושח
ףרטצהל תורשפא שי ,הלאכ םירבח ךל ןיא םא .ינשה תא דחא תונבל םילוכי םדא-ינב
תא ךל קינעהל םינכומו ,ךרשואו ךתבוט תא םיצורש םישנא ןיב תולבלו ,הכימת תוצובקל
.םתבהא

ררחשמ םישנא ןיב חותפ ץורע .םישנא ןיב החותפ תרושקת איה הבהא .סקס קר אל הז הבהא
הבהא לבקמ התא םא ,קבדמ רבד איה הבהא .שפנלו ףוגל החמש איבמו ,תוקעוממ ףוגה תא
תרשפאמו םדה ילכ תא הביחרמ ,םיבאכ הסיממ ,ףוגב תומיסח הסיממ הבהא .הבהא ןתונ התא
.תיבויח היגרנא לש המירז

באכה ,תמלענ הניטה ,ףוגה תא ררחשמ הז ,חכושו חלוס התא רשאכ .חולסל תעדל םג הז הבהא
.הקזח תינוסיח תכרעמ םירצויו ףוגה תא םינוב הבהאו בוט חור בצמ .תמלענ הלחמהו םלענ

ונפוג םע רשקה
.הקיטתסאו ןויקנ ,רדס ,הבוט הריווא וב םירמשנ רשאכ דחוימב ,ורצבמ אוה םדאה לש ותיב
תא םיתרשמה םיינויח דואמ םירביא םינכוש ובש תיב ,רחא תיב לע רבדל הצור ינא םלוא
עגרל תוקיספמ ןניא המישנה תכרעמו םדה תכרעמ .םדאה ףוגל הנווכה - הקספה אלל םדאה
עגרל תולדח ןניא תוילכה .קולדיתו ןוצמיח ,הנגה ,הנזה :ףוגב םירמוחה ףוליח תלועפ תא
ןוחטלו קרפל הלדח הניא לוכיעה תכרעמ .רציימ ףוגהש תלוספה תא הצוחה (איצוהל) ןנסל
ביגהלו םימשר ריבעהל ,תודוקפ תתל לדח וניא חומה .תלוספה תא ףוגהמ קלסלו ,ןוזמה תא
דימת אלש ,ונפוגב תושחורה תובר תויוליעפ דוע שיו ,םיבצעה תוכרעמ תועצמאב הביבסל
הסנרפ לוע ,הריירק יניינעב דורטו קוסע ,יברעמה םלועב ,םדאה .ןמויקל םיעדומ ונא
ויתובשחמל ,ופוגל בישקהלו עגרל רוצעל ול רשפאמ אל םייחה בצק .הרבחל םירחא תובוחו
עתפלו ,ץורימה תא רצוע אוה ,תולחמו םיבאכ ,םוריח יבצמל עלקנ אוה רשאכ קר .ויתושגרלו
בצקב ךישמהל ידכו ןוזיאה תא ומצעל ריזחהל ידכ ,םיאפורלו םילופיטל ץורל יאנפ ול שי
רתויב יטירקה בצמ ל עיגמ אוהש דע ,לגעמ ותואב בבותסהל ךישממ אוה .םייחה לש ררחסמה
.סרוק ופוגו

אל ונתיאמ םיבר .ליגרה םדאל רתסנ תקזחב אוה ,ויתושגרו וידוקפת ,והנבמ לע ,ףוגה
תותוא חלוש רוזאה רשאכ קרו ,המודכו דבכה ,בלבלה םיאצמנ ןכיה םידמולו םיקמעתמ
םג .ונפוגב תוניינעתהה הליחתמ ,הנכס ונל תפקשנ יכ םישחו םיבאכ םישיגרמ ונאו ,הקוצמ
המ ול ריבסהלו הלוחה םע חחושל יאנפ םהל ןיא ללכ ךרדב .ךכל םיעייסמ םניא םיאפורה
וליפאו ,םיליכשמ םישנא םג .עיפוהש םוטפמיסל הפורת תניתנב םיקפתסמ םהו ,ופוגב הרוק
.ףוגה ירותסמל רושקה לכב המיהדמ תורוב םיתיעל םילגמ ,עדמ ישנא

אוה םיתיעל .ןמזה בור ץחלב אצמנו ידמ תוחפ עעונתמ ,ידמ רתוי לכוא עצוממה םדאה
וחומב תוצצורתמ תובשחמ ,לגוסמ וניאו זכרתהל הצור אוה :ויתובשחמל ןודא וניא וליפא
חתפל םיפאוש םלוכ .הלילב םדריהל וא ,רפס ךותמ ףד אורקל ול השק וליפאש דע ,רדס אלל
תנכוש ףוגב .ףוגה תא םיחכושו ,תינוציחה םתימדת תא רפשל ,םייחב םדקתהל ,םתוישיא תא
תא בורקמ ריכהל ידכ .דחאכ ,םינפבו ץוחבמ - םייחה תוכופהת לכל העיגפו השיגר שפנ
,הסירק תארקל ףוגה תא ליבומש ,ףרוטמה ץורימה תא רוצעל ונילע ,ונלש ימינפה תיבה
ףוגה ןכאש אדוול - תימינפה ונתכלממ ךותל זכרתהלו קומע םושנל ,"םיבשוח עגר" תושעל
.יוארכ דקפתמו אירב

םינוחמצה תעונת תאצוהב ,21-24 'מע ,1998 ,96 תואירב ןוא עבט .המיס ,ילאכימ :רוקמ
.לארשיב םינועבטהו
איה ,התדובע תרגסמב .אירב םייח חרואל הכירדמו תיטסירטמוטפוא איה ילאכימ המיס
םייוניש תובקעב ,םירגובמו םידלי לצא ,הייארב םייוניש לש תועפותב םוי ידמ תלקתנ
םתייארו הבוט םתואירב ,תישפנ הניחבמ םירשואמ םישנא רשאכ ,הירבדל .ישפנה םבצמב
תינוסיחה תכרעמה תושלחיהל םימרוגה תא רתאל שי ,תואירבב תורדרדה הלחשכ .הניקת
.הבישח ילגרה ללוכ ,םילגרה תונשלו

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Psychoneuroimmunology

Stress Inhibits Immune System

Immunity, Holism and Phyto-therapy

Immunodeficiency and Depression

Immune Enhancement

Herbs Which Boost Immune System.or Thought to

Supporting The Immune System With Massage

Boosting Your Immune Response - Helpful Suggestions

World Online Health Journal

Alternative Approaches to Medicine Center


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©