השדח ינוסיח רסח תלחמ - ןורפרטניא -ל ןטלוקב רסחA Mutation in the Interferon Receptor Gene and Susceptibility to
Mycobacterial Infection.
Newport MJ, Huxley CM
N Engl J Med
1996;335;1941-1949

תלדגהו לקשמב הדירי ,ךשוממ םוחמ ולבסש םידלי 4 הבש ,הטלמב ןטק רפכמ החפשמ תראותמ
,םילוח 2-ב) םינוש םימוירטבוקימ ידי לע םימוהיזמ םילבוסכ ואצמנ םלוכ .לוחטו דבכ
רטפיהל ולא םידלי וחילצה אל ,םייפיצפס םירישכתב םילופיט תורמל .(םויבא םוירטקבוקימ
תילנומרוההו תיאתה תינוסיחה תכרעמה תקידב .םינש המכ ךות ותמ 4-ה ךותמ 3-ו ,ללוחמהמ
.םגפ לכ תולגל החילצה אל

ידי לע יוריגל םיביגמ םניא םהו הכומנ דואמ איה םידליב TNF -ה תמרש ררבתה ךשמהב
Interferon -ל ןטלוקה ,תאז תמועל ךא ,הניקת התיהש בויסנב ותמר הקדבנ ןכל .Interferon
תוקידבבו ,6 םוזומורכב אצמנ ןטלוקל דדוקמה ןגה .T יאת חטש ינפ לע אצמנ אל
ןובלח תריציל האיבמה 395 דיטואלקונב תיתדוקנ היצטומ תמייקש ,אצמנ תוירלוקלומ
.ןובלחה לש יאת ךותה קלחה תא ליכמ וניאש ,םוגפ

דגנ תוננוגתה יכילהתבש ךכ לע עיבצמה רבד ,םוירקטבוקיממ םימוהיזמ קר ולבס םילוחה 4
אלל האלמ הנגה תתל םילגוסמה םיפסונ םינונגנמ םניש ,םיסוריוו תוירטפכ ,םירחא םימהזמ
תוליעפב חרכה שי םיילירטקבורקימ םייאת ךות םיללוחמב קבאמב קרו ,תינילק תונמתסה לכ
.Interferon

ןויד
טשופמ םוהיזמ ורטפנש תוקונית לש תוחפשמו תוקונית תפרצב םירקוח וקדב ,יוליגה תובקעב
ןכסמ טשופמ םוהיז חתפתמ םינוסיח ןוילימ 2-ל דע 1-ב ,עודיכ .(BCG) תפחשל ןוסיח רחאל
N Engl ) Interferon -ל ןטלוקב םגפמ םילבוס םהש אצמנ ולא תוחפשמ וקדבנ רשאכ .םייח
תדבוע תא קזחמה רבד ,הטלממ החפשמב ראותש הזל ההז (J Med 1996;335;1956-1961
Knock-out תטישב ,ךכמ הרתי .םייאת ךות םיללוחמ דגנ תוננוגתהב Interferon -ה תובישח
אצמנש יפכ םגפ ותוא קוידב אצמנ םהבו ,Interferon -ל ןטלוק ירסח םירבכע ורצי
תרישק רחאל רצונה ,IL-12 ךרד תכוותמ ןורפרטניאה תלועפש ררבתה הנורחאל .םילוחב
דגנ הבוגתב העיגפל רישיה םרוגה אוה ךכמ עבונה IL-12 -ה רסח .ולש ןטלוקל ןורפרטניאה
.תונושה תוירטקבוקימה

תולגל ידכ .ןטלוקל דדוקמה םוזומורכהו רוזאה אצמנ הבש ךרדה איה תפסונ תניינעמ הדוקנ
ואצמנ וז הטישב ."םיטילטסורקימ" םינמסב שומישב ישונאה םונגה לש הריקס התשענ תאז
אוה םירתאה 8-מ דחא .םהילא םייטוגיזומוה ויה םילוחה 4 לכש ,םירתא 8 ,6 םוזומורכב
רורב ךא ,תיסחי רצק היה שופיחה ,םירקוחה לש םלזמל .םוגפה ןגה אצמנ ובש רוזאה ןכא
.אצמנ היהש דע בר ןמז רבוע היה ,לשמל 22 םוזומורכב דדוקמ היה ןגה םאש

.23 'מע ,1997 רבמטפס ,22 הירטאידפב ןוכדע .('פורפ) סומע ,ינויצע :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
?ןורפרטניא הז המ

ןורפרטניא תודוא רצק רמאמ

תיפיצפס-אל תינומיא הנגה

Journal of Interferon & Cytokine Research

םינטלוק


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©