יתמו םינסחמ ימ תא - חומה םורק תקלד


דחא .ןענומל היה ןתינ אל רבעבש ,םידלי תולחמ דגנ םישדח םינוסיח וחתופ תונורחאה םינשב
לכ .(ב"יה) B הזנאולפניא סוליפומה םשב ארקנ םידלי תולחמב רתויב םימילאה םיקדייחהמ
םילוח םידלי 100-כ םכותמש ,םידלי 200-מ רתוי לש םזופשאל לארשיב םרוג ב"יהה ,הנש
םג םיארקנ קדייחה דגנ הלא םישידח םינוסיח עודמ ,ןבומ ןאכמ .חומה םורק תקלדב
החוטב הרוצב הז קדייח דגנ ןסח ל ןתינ םויכש ןוויכמ ."חומה םורק תקלד דגנ םינוסיח"
.םרוג אוהש תולחמה תאו ותוא ריכהל יוצר ,הליעיו

(ב"יה) B הזנאולפניא סוליפומהמ האולחתה
:םיירקיע האולחת יגוס ינשל םרוג ב"יה
תולחמה לכמ תיצחמכ רומאכ הווהמה) חומה םורק תקלד :ןוגכ ,תוינרדוח תולחמ
םיקרפ ,תוירוע-תת תומקר ,האיר תוקלדו ;(הז קדייח םרוגש תוינרדוחה
.תומצעו
.1
.דועו םייניע תקלד ,םיינזוא תקלד :ןוגכ ,תוינרדוח ןניאש תולחמ
.2

ולחש םידלי ,םירקמה תיברמבש תויה ,רתויב הדיחפמה איה תוינרדוח תולחמ לש הירוגטקה
ךותמ דחא דלי ,לארשיב .םישק םיכוביסמ ולבסי ףא םקלחו םילוח-יתבב םיזופשאל םיעיגמ
ףלא 100 לכמ םידלי 35 :תורחא םילמבו) ב"יה םרוגש תינרדוח הלחמ לשב זפשאתמ 500
םידליהמ זוחא 20-כש ,הארמ םיאליגה תקולח .(הנש לכב םיזפשאתמ 5 ליג ל תחתמ םידלי
הנושארה הנשב םילוח רבכ זוחא 70-כ ,םהייחל םינושארה םישדוחה תששב םילוח רבכ
הפוריא תונידמב תיפצנ המוד תוחיכש .םהייחל תונושארה םייתנשב רבכ זוחא 90-כו
ןדבוא :ןוגכ ,תיגולוריונ תוכנבו ההובג התומתב יוטיב ידיל האב הלחמה תרמוח .ב"הראבו
תויוצמ ולא תועפות .םיקותישו ילכש רוגיפ ,העונתב תוערפה ,םיסוכרפ ,הייארו העימש
.חומה םורק תקלדב ולחש ,םידליה ללכמ זוחא 20-כב

הלחמה תואצות ןיידע ,םדקתמ יטויביטנא לופיט ללוכ ,יאופרה לופיטב םישודיחה תורמל
הפידע קדייחב הקבדהה תא עונמל תורשפא לכש ,וילאמ ןבומו רתויב תושק ןה הז קדייחמ
.החתפתה רבכש הלחמב לופיט לע

תקלד לש םירקמה תיברמ תאש ןוויכמ .חוטבו ליעי ןוסיח תרזעב איה רתויב הבוטה העינמה
תוחיכש תא דירוי ודגנ ליעי ןוסיחש ירה ,ב"יה םרוג ךרה ליגב תיקדייחה חומה םורק
יתנשה םירקמה רפסמ .יברעמה םלועב תונוש תוצראב הרק רבכש יפכ ,תרכינ הרוצב הלחמה
.10-מ תוחפל 200-מ דרי ,לשמל ,דנלניפב

ב"יה דגנ ןוסיחה
,התייה וללה םינוסיחה םע היעבה .1986 תנשב ב"הראב קווש רבכ םינוסיח לש ןושאר רוד
תוקלל םייטירקה םה הלא םיאליג רומאכו ,םייתנשל תחתמ םיאליגב םיליעי ויה אל םהש
תוצראב בחרנ שומישל וסנכוה םהו תומדקתמ תוטישב וחתופ םישדח םיביכרת ,ךכיפל .הלחמב
ורשוא לארשיב םג .םיישדוח ליגמ לחה םידליו תוקונית ןוסיחב ,ב"הראבו הפוריא ברעמ
,ב"יה דגנ םינוסיח השולש ומשרנ 1993 תנש תליחת דעו הז גוסמ םישדח םינוסיח שומישל
הדעו הנימ ץראב םידליה יאפור דוגיא .םיישדוח ליגמ לחה םידליב שומישל ורשואש
.םיישדוח ליגב תוקוניתה לכ תא םהב ןסחל הצילמהו ב"יה דגנ םינוסיחב הנדש ,תדחוימ
דרשמ ל"כנמ דילש םינוסיחו תוימוהיז תולחמל תצעיימה הדעווה םג הפרטצה וז הצלמהל
.תואירבה

?ב"יה דגנ םינוסיחה הנבמ והמ
םע התוא םירבחמו ,הקיזמ הניא המצעלשכ איהש ,קדייחה לש תירכוסה תפטעמה תא םיחקול
דומצת תארקנ איהו ןובלחל דמצומ רכוסה הבש ,השדח הלוקלומ תרצונ .והשלכ ןובלח
.דואמ ריעצ ליגב םג םינדגונ ודגנ רוציל לגוסמ ףוגהש ,רמוח אוה ןובלחה .(CONJUGATE)
דוס ןאכמו ,תירכוסה תפטעמה דגנ םינדגונ רוציל לגוסמ ונניא ףוגה ,םייתנשל תחתמש ליגב
לבא !!ודגנ בטיה ןנוגתהל םילגוסמ םניא טושפ םה - םיריעצ םידליב קדייחה לש תומילאה
קר אל םינדגונ רציימ ףוגהו תרחא תכרעמ ליעפמ ןובלחה ,דחי ןובלחו רכוס םידימצמשכ
לע וחתופש ,םינוסיח השולש שי ץראב ,רומאכ .קדייחה תפטעמ דגנ םג אלא ,ןובלחה דגנ
רכוסה לש רוביחה תרוצו הנוש אוה ןובלחה םהמ דחא לכבשכ ,דמצומה ןוסיחה לש ןורקיעה
שי ןוסיח לכלש תורמל .ההז הרוצב םייונב םינוסיחה לכ אלש ןאכמ .הנוש איה ןובלחל
.רתויב םיליעיו םיחוטב םה םינוסיחה תשולש ,ירמגל רחא הנבמ

ארקנה וללה םינוסיחהמ דחא בחרנ שומישל הסינכה תיללכה םילוחה תפוק ,1993 יאממ לחה
קדייח לש תירכוסה תפטעמה לש הדמצה לע ססובמה ,ןוסיח והז .(HIBTITER) רטיטביה
תא .(תמרק ,הרכסא) הירטפיד דגנ ןוסיחה לש ןובלחל ובכרהב המודה ,ןובלח םע ב"יה
.דלילו םאל תואירבה תנחתב םינתינה ,םייתרגשה םינוסיחה םע דחיב קירזהל ןתינ ןוסיחה
ההובגה ותולע לשב ,ב"יה דגנ םידליה תא ןסחל ומצע לע חקל אל תואירבה דרשמ ,הז בלשב
תא שוכרל ןתינ התעמו ,היחטובמ תרזעל הצלחנ תיללכה םילוח תפוק ןכל .ןוסיחה לש
שילשכ אוה תואפרמב ןוסיחה לש וריחמ .לפטמה אפורהמ םשרמ יפל ,היתואפרמב ןוסיחה
איה תילאידיאה ןתמה תרוצ ,אלמ ןוסיח קוניתל תונקהל ידכ .םייטרפ תחקרמ יתבב ותולעמ
,םישדוח 6 - 4 םיאליגב תופסונ תוקירז ,םיישדוח ליגב לבקי אוה הנושאר הקירז :ןמקלדכ
הנמה ןתמ תעב רתוי הובג אוה דליה ליגש לככ .שדוח 15 ליגב תיעיבר ףחד תנמו
םיליגה ןיב הנתינ הנושארה הנמה םא ,ךכיפל .ךשמהב תונמ תוחפל קקזנ אוה ךכ ,הנושארה
ןתייש תויחנהה יפל ,האלה ךכו ןוסיח לש תונמ שולש קר לבקי אוהש ירה ,םישדוח 11 - 7
ליג רחאל ץראב םירקמה טועימ לשב ,םייתנש ליג רחאל ןוסיח תתל ךרוצ טעמכ ןיא .אפורה
.שדוח 24 ליג רחאל םג ןסחל יוצר ןוכיסה תוצובקב .ןוכיס תוצובקל ןבומכ טרפ ,הז
.דועו תוריאממ תולחמ םע םילוח ,לוחטה תרכנ םלצאש םילוח םיללכנ ולא תוצובקב

,תוירעזמ תועפותב רבודמ ןאכ ךא ,יאוול תועפות שי הז ןוסיחל םג םירחא םינוסיחל המודב
הלא םינוסיח ,ללככ .םוח טעמ ןכו (םיימוקמ םדואו תוחיפנ) הלק תימוקמ הבוגת ןוגכ
.םידליל רתויב םיחוטבה ןיב םיבשחנ םהו ,םיכר םידליבו תוקוניתב בטיה םילבסנ

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,14-15 'מע ,1993 ינוי ,םינתיא .ןור ,ןגד :רוקמ
.םידליב תוימוהיז תולחמל תיללכה ח"פוק לש תיצראה הדיחיה להנמ ןגד ןור 'פורפ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
חומה םורק תקלדל םימוטפמיסו םינמיס

תיקדייח חומה םורק תקלד

(meningococcal) חומה םורק תקלד

םידלי לצא חומה םורק תקלד דגנ ןוסיח תודוא תושדח

ראשנ תונרעב ךרוצה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©