יושע שדח ןוסיח :ןמציו ןוכממ םירקוח לש ךרד תצירפ
םירוענ תרכוס לש תוחתפתה םולבל


.םדא ינב לע םג קודבל ולחה ,םייח ילעב לע החלצהב הסונ רבכש ,ןוסיחה תא
.הנש ידמ םיריעצ תואמ לצא תרכוסה תוצרפתה תא עונמל יושע ןוסיחה

םירוענה תרכוס תלחמ תוחתפתה תא םולבל יושעש ,ינכפהמ ןוסיח וחתיפ ןמציו ןוכממ םירקוח
תועובשב הסונמ ,םייח ילעבב םייוסינה בלש תא החלצהב רבעש ,ןוסיחה .םימדקומה היבלשב
.םידלי לע םג בורקב הסוניו ,םילשוריב "הסדה" םילוחה תיבב םילוח לע םינורחאה

םיקדייח סרהל ללכ ךרדב םישמשמה ,םינבל םד-יאתש ךכמ האצותכ תמרגנ םירוענ תרכוס
יארחאה ןומרוהה - ןילוסניא םירציימה םיאתה סרהל םימרוגו בלבלה תא םיפקות ,םיפיגנו
לולעה ,םדב םירכוסה תומר לש ןוזיא רסוח רצונ ,ךכמ האצותכ .ףוגב םירכוסה קוריפ לע
.תוומל וליפא םורגל םיינוציק םירקמב

םיריעצ לצא בורל העיפומ הלחמה .םירוענ תרכוסב םילוח 10,000-כ םויכ םימושר לארשיב
תמר תא קודבל םישרדנ הב םילוחה .תצרפתמ איה זאו היומס הרוצב הליחת ,20 ליג ינפל
ןילוסניאה תא ףילחמש ,ןילוסניא םמצעל םיקירזמו ,םויב םימעפ רפסמ םהלש םדב רכוסה
.יעבט ןפואב םהל רסחה

הנורחאב וליג ,ןהכ ןורי 'פורפ לש ותושארב ,ןמציו ןוכמב היגלונומיאל הקלחמהמ םירקוחה
ביכרמ ודדוב םה .םינבלה םדה-יאת "תפיקת"ל הרטמ שמשמו ,בלבלה יאתב אצמנש ןובלחה תא
ךילהתה :האצותה .הלש יומסה בלשב הלחמב םיעוגנה םירבכעל ותוא וקירזהו ,ונממ ןטק
.העיפוה אל הלחמהו ,םלבנ בלבלב עגופה יתקלדה

,זר רמתיא 'פורפ לש ולוהינב ,יוסינב םילשוריב "הסדה" םילוחה תיבב לחוה םיישדוח ינפל
לע ןוסיחה תא ולבקי םיקדבנה .הלחמב םישדח םילוח לע ןוסיחה תעפשה תא רוקחל דעונש
תנוכתמב יוסינ ליחתי בורקב .םבצמב רופיש לח םא קדביי זאו ,הנש יצח לש הפוקת ינפ
לומתא הרמא סאילא הנד ר"ד תרקוחה .הוקת-חתפב "רדיינש" םילוחה-תיבב םידלי ברקב המוד
.הלש םימדקומה םיבלשב םיאצמנה םילוח לצא הלחמה תוצרפתה תא עונמל יושע ןוסיחה יכ
ןוסיחה יכ ,ןייוצי .סאילא ר"ד הרמא ,"הלודג החלצה ונל תויה ל הלוכי הלאכ םילוח לצא"
.םלצא הצרפתה רבכ הלחמהש םילוח אפרי אל

.אבה עובשב ,תרכוסל תילארשיה הדוגאה לש יתנשה יעדמה סוניכב גצוי שדחה ןוסיחה

.10 'מע ,14.1.99 ,תונורחא תועידי .תירש ,םולבנזור :רוקמ
תואירב יניינעל ונתבתכ ,םולבנזור תירש

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
תוינומיאוטוא תולחמו םירוענ תרכס

תינומיאוטוא הלחמ איה םירוענ תרכס

ורשקהב יולת ןוסיחה

ןילוסניא תייולת תרכס תעינמ

Interleukin-4 as a Possible New Agent in Type I Diabetes Therapy

ןוסיחה תכרעמ ידי לע ןילוסניא תייולת תרכס תעינמ

I גוסמ תרכס תעינמ

םירוענ תרכס

םירז םיאת "לובסל" ףוגל רוזעל


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©