םידליב םצע-חומ תלתשהב םישודיח


םויה דע .טרפב םידליבו ללכב םצע-חומ תולתשה חטשב תרכינ תוחתפתה הלח ןורחאה רושעב
.םלועה יבחרב םצע-חומ תולתשה םידלי יפלא ורבע

הימנאב ומכ ,לשוכ הלוחה לש םצעה-חומ םהבש םיבצמב הריחבה לופיט איה םצע-חומ תלתשה
הלוכי הזכ בצמב .הימסלתב ומכ םדוקפתב םימוגפ םירצונה םיאתה רשאכ וא ,תיטסלפא
.דליה לש האלמה ותארבהל איבהל םרותמ םצע-חומב םוגפה םצעה-חומ תפלחה

הריגא תולחמב לשמל ומכ ,השק קזנל איבמה םיוסמ םיזנא לש רסח ףוגב םייק ןהבש ,תולחמב
ןקתל - םיזנאה תא הליכמה הניקת םצע-חומ תמקר הז הרקמב - המקר תלתשה הלוכי ,תונוש
םצע-חומ תלתשהב רבטצמה ןויסינה בור .ףוגב תונוש תומקרב ורדעהמ םימרגנה םיקזנה תא
םיעיפומה םירקמהמ לודג קלחב ,םדה ןטרס - הימקיולב .תוריאממ תולחמב לופיטב רושק
םהבש םיבצמ םתואב קר .ילנויצנוונוק יפרתומיכ לופיטב המלחהל עיגהל ןתינ םידליב
היצקידניא תמייק ,םידחוימ ןוכיס ימרוג םירתאמ םהבש םירקמב וא ,תשדחתמ הלחמה
םג .אירב םרותמ םצע-חומ לש הלתשהו הלוחה םצע-חומ סרה ונייה ,םצע-חומ תלתשהל
,םינטק ילנויצנוונוק לופיטב המלחהה ייוכיס רשאכ ,המוטסלבוריונ ומכ ,םיקצומ םילודיגב
םייוכיסה םירבוג ךכו ,הרשע יפ דע הלודגה תומכב לופיט ןתמ תרשפאמ םצע-חומ תלתשה
.הלחמה לע רבגתהל

יאת" םג םיארקנה ,(STEM CELLS) עזגה יאת םה םצע-חומ תלתשה ךרוצל םישורדה םיאתה
םינושה םדה יאת םיחתפתמ םהמו ,םצעה-חומב םיאתה תייסולכואמ 1%-כ םיווהמ םה ."בא
.ומצע הלוחהמ וא םרותמ הלתשהל הלא םיאת תחקל ןתינ .ןוסיחה תכרעמ יאתו

רבודמשכ ,העבראל דחא אוה ,תומקרה גוויס תניחבמ הלוחל םיאתיש ,םרות אוצמל יוכיסה
ושפחל ןתינ ,החפשמה ינבמ םיאתמ םרות ןיא םהבש םירקמב .הלוחה לש ויתויחאבו ויחאב
המאתהה תקידב .םלועב םינוש תומוקמב םימייקה םיימואל-ןיב וא םייצרא עדימ ירגאמב
.םד תקידב תועצמאב תישענ

,תוימצעה תולתשהה ןוויכל רקחמה חתפתה ,םיאתמ םרות אצמנ אל םילוחה בורלש ןוויכמ
ןגאה תומצעמ םצעה-חומ תא םיבאוש הזכ בצמב .ומצעל םצע-חומ רוקמכ שמשמ הלוחה ןהבש
ןתינ .םיינטרס םיאת לש תירעזמ תומכ ,לופיטה תובקעב ופוגב תמייק ובש בלשב ,הלוחה לש
תולודג תויומכב לופיט ןתמ רחאל ךכ רחאו ,םיריאממה םיאתה ידירשמ םצעה-חומ תא תוקנל
םדה תכרעמ לש טלחומ סרהל םרוגה - תיפוג-לכ הנירק בולישב םיתעל - היפרתומיכ לש
.הניקתה המר ל םיאתה תוששואתהל איבמ אוהו ,ימצעה םצעה-חומ תא םיריזחמ ,םצעה-חומב

.םצעה-חומ םוקמב ,םדה ןמ בא יאת לש ףוסיא תרשפאמה הטיש החתופ תונורחאה םינשב
תומכ תמייק ,םצעה-חומ תוליעפ תא םיזרזמה םירמוח ןתמו יפרתומיכ לופיט רחאלש רבתסה
לבקל ןתינ ,םדה ןמ הלא םיאת דירפמה ,רישכמ תועצמאבו ,יפקיהה םדב בא-יאת לש הלודג
האיבמ הלא םיאתמ הלתשהש ,אצמנ דוע .באכ אלבו המדרה אלב הלתשהל הקיפסמה תומכ
אליממו ,הלתשהה רחאל םצעה-חומ תוששואתהל דע שורדה ןמזה ךשמב יתועמשמ רוציקל
.תולתשהל הדיחיב הלוחה לש ותוהש רוציקל

השענש ,הלוחה לש םצעה-חומ יוכיד לש הפוקתב הכורכ תונושה היתורוצב םצע-חומ תלתשה
,וז הפוקתב .לתשוהש םצעה-חומ תוששואתהל דע תונרקהו תיוויסנטניא היפרתומיכ תועצמאב
םימוהיזל תינוציק הרוצב ףושח הלוחה ,תועובש השימח דעו םייעובשמ ךשמיהל הלוכיה
.םייתיירטפו םייפיגנ ,םייקדייח

רדיינש זכרמב המקוה ,םצע-חומ תלתשה ל םיקוקזה םידליל המיאתמ הכימת ןתמ ךרוצל
.םידליל קרו ךא תדעוימה ,םצע-חומ תלתשה ל הנושארה הדיחיה לארשיב םידלי תאופרל

תווצה .םהב םיהושה םידליל הנגהה ברמ תא םינתונה םיילירטס םירדח תללוכ הדיחיה
םיטביהל בר שגד ןתמ ךות םידליב לופיטב וחמתהש תויחאמו םיאפורמ בכרומ לפטמה
.הלתשהה ךלהמב החפשמב הכימתלו ,המצע הלחמבו לופיטב םיכורכה ,םיישפנה

ומלועו םידחוימה ויכרצ תרכה לע היונב תווצה לש תילופיטה השיגה סיסבבש םלועה תסיפת
בושח קלח ךכיפל .הלא םיכרצ דוביכ לעו ,רגובמה לש הלאמ םינושה ,דליה לש ימינפה
,קוסיעב תאפרמ ,תינטאיד ,גולוכיספ ,תורומ ,םיילאיצוס םידבוע םה לפטמה תווצהמ
.ותחפשמ לעו דליה לע לקהל םדיקפתש ,םיבדנתמו תויטסיפרתויסיפ

דחאמ הלתשה עוציב תרשפאמה הטיש החתופ ,הלתשהל םיאתמ םרות אצמנ אל םהבש ,םיבצמב
ידי לע החתופש ,וז תינויסינ הטיש .הדבעמב דחוימ לופיט רבוע םצעה-חומש רחאל ,םירוהה
םיבצמב ינויסינ לופיטכ תולתשהל הדיחיב םויה תמשוימ ,ןמצייו ןוכמב רנזייר ריאי 'פורפה
.רחא ןורתפ אצמנ אל םהבש

הנורחאל לחוה ,יפקיהה םדה ןמ םיאת לש תולתשהו ,םימרותמו תוימצע םצע-חומ תולתשהל טרפ
םידלונה ,תוקונית לש רובטה לבחמ םיאת ףוסיאב םידליב םצע-חומ תלתשהל הדיחיב
הדילה רחאל דימ - רובטה לבח םדבש ררבתה .הלתשהל קוקזה הלוח דלי ןהבש תוחפשמל
.הלתשה עצבל םתועצמאב ןתינש ,בא יאת לש הלודג תומכ תמייק - דולייה ןמ וקותינ רחאלו
לש תובר תויורשפאל חתפ חתופ ,הילשה םע קרזנ םויה דעש ,םיאת לש הז הלדנ-יתלב רוקמ
.תולחמ לש בחר ןווגמב םידליב לופיט

,םויה אובבו ,דלווייש קונית לכ לש רובטה לבחמ םיאת איפקהל היהי ןתינ דיתעבש ןכתיי
.םרות שפחל ךרוצ היהי אל ,םצע-חומ תלתשהב רושקה לופיט ל קקדזי םא

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,4-5 'מע ,1996 טסוגוא ,םינתיא .קחצי ,ביני :תאמ :רוקמ
זכרמ ,םידלי היגולוקנוא-היגולוטמהל זכרמה ,םצע-חומ תלתשהל הדיחיה .ביני קחצי ר"ד
.לארשיב םידלי תאופרל רדיינש

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
םצע-חומ תולתשהב תומדקתה

Allergy, Immunology and Transplantation

םצע-חומ תולתשהל תינכת

תולתשה לש היגולויבונומיאל אובמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©