סדייאה ףיגנב לופיטו ןוסיחל תוינכדע תושיג


רתויב רקחנה ףיגנה וניה (HIV) שכרנה ינוסיחה לשכה ףיגנ ,םינש רושעמ הלעמל הזמ
הנשה ךלהמב םלועה יבחרב ומסרופ ףיגנה לע רקחמ תודובע 45,000-מ הלעמל ,םלועב
.דבלב הנורחאה

איבתש ךרד תצירפ הלח אל ןיידע ,רקחמ תדובע לש בר הכ רפסמל אשומ ותויה תורמל
.ףיגנה ידי לע תמרגנה סדייאה תלחממ טלחומ יופירל

תמירג ןפואו םייח רוזחמ ,הנבמ לע םויכ עודיה םוצעה עדיהמ תצקמ איבנ ,הז הריקס רמאמב
קלח תוגציימ רשא רקחמ תודובע לש ןטק רפסמ גיצנ רמאמה ףוסב .HIV -ה ידי לע הלחמה
.סדייאה תלחמב לופיטל תוינשדח תושיגמ ןטק

.RETROVIRUS -ה תצובקמ LENTIVIRUS -ה תחפשמל ךייש HIV -ה ףיגנ

:ףיגנה ייח רוזחמ
ןיב רשקה ,CD4 -ל gp120 ה תורשקה תועצמאב ,CD4 רוטפצרה ילעב םיאתל רדוח ףיגנה
gp41 ידי לע ךוותמ הז ךילהת ,ןסכאמה אתה ןפודב ףיגנה תפטעמ יוחיא רשפאמ םהינש
.LAF1 ןוגכ adhesion molecules וב תוברועמו

תא ךפוה RT -הו RNA -ל ביבסמש תינובלחה תפטעמה תא לישמ ףיגנה ,הרדחהה רחאל
.RNA -ה

אתה םוזומורכב גזמתמ ,ףיגנה DNA ,זארגטניא םיזנאה תועצמאב .ילריו-ורפ DNA -ל
םינובלחה תריצי רחאל .יאתה קותעשהו לופכשה תכרעמב ףיגנה שמתשמ הז בלשמ .ןסכאמה
םיליעפ ףיגנ ינובלחל םיכפוה םהו ולאה םינובלחה תא ךתוח יפיגנה זאטורפה ,םיילאריוה
םיאת םניה ףיגנה ידי לע םיקבדומה םיירקיעה םיאתה .םלשה ףיגנה תיינב םלשות םהמש
יאת רקיעב םיללכנ ולא םיאת תצובקב (+CD4 םינוכמ) CD4 רוטפצרה תא םיליכמה
תכרעמה תא תסוול וניה ולא םיאת לש ירקיעה םדיקפת T inducer יאתו T helper
איה תמרוג HIV -ה ףיגנב הקבדהש הנושארה האצותה .םיניקוטיצ תריצי ידי לע תינוסיחה
.םיטיצונומו B ,T יאת רוצייב הדיריל

תריצי הנשי זאו אתה לועפשל דע הטקש הניה הקבדהה קבדומה אתב ,םירקמה תיברמב
תומל םירקמה בורב איבמה רבד ןסכאמה אתל ץוחמ לא םיצרופש םישדח םילריו םיקיקלח
.אתה

םינסכאמה םיאתל תוומה תמירג ףאו אתל אתמ תוקבדהה תיברמש איה תחוורה הרבסה םויכ
(syncytia) םיקבדומ םניאש ולאכל םיקבדומ םיאת לש תודמציה רצויה ןונגנמ תרזעב הניה
אתה טעומ םימי רפסמ רחאלש יניערג בר ,קנע את רצונ ,יוחיאה תובקעב .םהיניב יוחיאו
תא ריבסמ הז אצממ . +CD4 יאת רפסמב הלודגה הדיריל םאתמב תאצמנ וזה העפותה .תומי
תיטסרדה הדיריה תמועל ,םיקבדומה +CD4 יאת לש תיסחי ךומנה רפסמ ןיב לדבהה
.םילוח לצא םרפסמב

:ןוגכ תופסונ םיכרדב םרגהל לוכי קבדומה אתה תוומ
.(תיטיל תוליעפ) םיקבדומה םיאתה תא גרוה ףיגנה :תיטפוטיצ היצקפניא
.ותוא תגרוהו קבדומכ אתה תא ההזמ תינומיאה תכרעמה
.סיזוטפופאל היצקודניא תלעפה

רושק +CD4 יאת דוביא יכ הארה ,םיקבדומ םיאתב סיזוטפופאה ךילהת לע רקחמה
אלא ,היצרפילורפל ילמרונה בצמב ומכ האיבמ הנניאש םיטיצופמילה לש היצביטקאל
.ולאה םיאתה לש סיזוטפופאל

ורבע הדבעמב ולעפושו תיטמוטפמיסאה הפוקתב םילוחמ וחקלנש ףיגנב םיקבדומ םיאת
TCR -ל םינדגונ ידי לע םג ,םויצלק לש םירופונוי ידי לע םג השענ לועפשה .סיזוטפופא
.Class II dependent bacterial superantigen MHC תועצמאב וליפאו

.םיקבדומה םיאתב סיזוטפופא לש הובג עקר היה םיאתה לועפש אלל םג

,םינובלח לש הזתניס תשרוד סיזוטפופאל תמרוגה T יאת לש היצביטקא יכ ,עודי םויכ
לש תונויסינב ,ןכאו .סיזוטפופאה ךילהת תא אכדל רשפאש הבשחמל האיבה וז הדבוע
תענומ IL-2 -ו IL-1 םיניקוטיצה לש הפסוה וא CD28 -ל םינדגונ לש הינש היצלומיטס
.T-ה יאת תוליעפ לש רוזחש ונשיו "תודבאתה"

גושגשל םיצוחנה םיניקוטיצ תשרפה לע עיפשמ ףיגנה ,םמצע םיקבדומה םיאתה גרהל ףסונב
,ןכלו המצע תא שדחל וזה תכרעמה תא ענומ אוה ךכ ידי לעו ןוסיחה תכרעמ יאת תוברתהו
.םיינויח םיאתב רוסחמה תא (םיוסמ בלשמ) קיבדהל החילצמ הנניא תכרעמה

לש םירוסרוקרפ םילאירפירפ םירגאמבו סומיטב קיבדמו תיתפמילה תכרעמל םג רדוח ףיגנה
תפסונ העיגפ ךרד יהוז ,תוברתהו תורגבתה רובעל םהמ תענומ וז הקבדה רשאכ T יאת
.ןוסיחה תכרעמ יאת רגאמב

םהב םיטלובה רשאכ HIV -ה ףיגנב םיקבדומ רשא CD4+ יאת דבלמ םיפסונ םיאת יגוס םנשי
םיכרד שולשב הניה םיגאפורקמל ףיגנה תשילפ ןונגנמ יכ םירעשמ .םיגאפורקמה םה
:תוירקיע
.םיגאפורקמה ידי לע ףיגנב םיקבדומ םיאת תעילב תעב
.FC Receptor -ה תועצמאב
ןה םיגאפורקמה תא ףקות ףיגנה .טנמילפמוקה תכרעמל םירוטפצר ךוותב
:תוארבו חמב ןהו הפמילה תוטולבב
.חמב ,הילגורקימו רלואולאב ,תוארב

neuronal cells -בו לתודנא יאת ,םיילאילתיפא םיאתב םג שחרתהל הלוכי in vitro הקבדה
.ףיגנל רוטפצרכ לעופ דיסורברסוטקלג רשאכ CNS המ

גרההל ילבמ in vitro ףיגנה תוברתה "לובסל" םילוכי םירגוב םיגאפורקמ יאת יכ ןייצל שי
Slim disease תארקנש העפותל האיבמה םיניקוטיצ לש תנזואמ אל השרפה הנשי םלוא
.רתוי ףאו ףוגה לקשממ 10% לש דוביאל תמרוגו

?AIDS -ל םרוג HIV -ה ףיגנ דציכ
םוי ידימ םירצונ םישדח ףיגנ יקיקלח דראילימ תוחפל יכ וארה ,הנורחאה הנשהמ םירקחמ
רסוחה תא םילשהל הסנמ ףוגהו סרהנ + CD4 יאת לש ההז רפסמ ךרעבו .קבדומ הלוחב
בצקמ הובג ותוברתה בצק ךא ףוגב םיימוי ךשמל קר עצוממב דרוש ףיגנה ,םנמא .הזה רידאה
.ולש התומתה

ףיגנה תיסולכואב הדירי הנשי תינושאר הבוגת םיביגמ TK יאת רשאכ ,יטוקאה בלשב
.T יאתל םיחלשנה םילנגיסב הדירי תאז תובקעבו

םימייקה םיפוטיפאה תא םיהזמה T יאת לש םייפיצפס (clone) םיטבש קר וז העפות ללגב
.(דדוב טבש קר ראשנ םיתיעל) םימייק םיראשנ

הנוש רופיסה HIV -ה ידי לע הקבדהב ,הנתשמ ונניא ןגיטנאה רשאכ תקפסמ וזה הבוגתה
!ןיטולחל

רתאב יוניש ונשי ,חראמה DNA -ל יפיגנה םונגה לש הסינכ לכ יכ םיכירעמ םיבר םירקוח
הנתשמה ףיגנכ HIV ה ףיגנ תא הדימעמ וז הנוכת ,םדוקה רודה תמועל יפיגנה םונגב דחא
.םויכ עודיה רתויב

התיה ףיגנה תייסולכוא תינומיא תכרעמ אלל יכ בשוח ,וכרענש םייטמתמ םילדומ יפל
HIV ב קבדומ םדאל חקולה עצוממה ןמזה) םינש 10 ךשמבש ךכ ,םיימוי ידימ תלפכומ
.ירוקמה ףיגנהמ םירסומ תורוד יפלא רפסמ ,ףוגב ףיגנה תוחכונ לש (AIDS ב תולחל

תורשע ךשמב קר םירבוע םדאה ינבש ,הזכ יטנג יוניש רובעל לוכי ףיגנה ,ולא םינש 10-ב
.םינש ינוילימ

ןכלו םייפיגנה םידיטפפב ינבימ יונישל תואיבמ תויצטומהמ קלח יכ ,איה הרעשהה
םיעיפשמ אל ולאכ םייוניש ,תובורק םיתיעל .םינתשמ ןוסיחה תכרעמל םיגצומה םיפוטיפאה
תויהל םיכפוה םידיטפפש ךכל םורגל םילוכי םה ,םיתיעל םלוא ,תינוסיחה תוליעפה לע
.תינוסיחה הנגהה תכרעמ ידי לע םיהוזמ יתלב

תינוסיחה תכרעמה רשא דע תוחפל ףיגנל ינויצולובא ןורתי תונקהל הלוכי וזכ היצטומ
רבכ תעב וב ךא שדחה ףיגנה תמר תא תיחפת וז הבוגת .םישדחה םידיטפפה דגנכ ביגת
.הקבדהה לש טלחומ לוסיח ענמי ךכו תושדח תויצטומ וחתפתי

ןמזה ךשמב הנושו Breaking point תארקנ HIV ה ףיגנ לש םיבר םיטנאירו תוחתפתה תליחת
ןיב תכשמנ ,םיטנאירוה תוחתפתה תליחתל דע ,וז הפוקת .םדא ל םדאמ הילא םיעיגמש
.תיטמוטפמיסאה הפוקתה תארקנו הנש הרשע םייתשל םייתנש

וז ןה ,תינומיאה תכרעמה לש ינושארה בצמב דואמ יולת AIDS תעפוהל דע הריגדה ךשמ
.םיליבאירו םיפוטיפא דגנכ הביגמה וז ןהו םירומש םיפוטיפא דגנכ הביגמה

.רתויב הריהמהו רתויב הבוטה הקבדהה תלוכי לעב ףיגנה הברתי ,יטוקאה בלשה ךשמב

,רתוי תיביטקאל תכפוה תכרעמהש לככ ,סוריוה לש םינוש םיטנאירו םיאצומ אל הז בלשב
תוטטומתה םע .םינוש םיטנאירו אוצמל םיליחתמו רתוי השקל תכפוה ףיגנה תודרשיה תלוכי
לש םיבר םיטנאירו ואצמי אל ובש ןושארה בלשל הרזח שי AIDS ה תעפוהו ןוסיחה תכרעמ
.ףיגנה

םינוש םיפוטיפא 10-ל דדוב פוטיפא ןיב ןיחבהל הלוכי ןוסיחה תכרעמ םילוחה תיברמ לצא
הביצי הנניא יוהיזה תלוכי םג רשאכ ,HLA ה תכרעמ ידי לע םיגצומה םיפוטיפאה לולכממ
.יטמוטפמיסאה בלשה ךלהמ ךשמב הלוח לכ לצא

םייפיגנ םימוהיז ילעב םילוח תמועל HIV ב םיקבדומה םילוח לצא טלוב הז תוביצי רסוח
.םירחא

HIV ב םיקבדומה םילוח ןוסיחל תושיגה
שי ,ליבקמבו 100 יפ לש רוטקפב תדרוי םדב ףיגנה תומכ םייתפורתה םילופיטה תיברמב
תושדח תויצטומ עיפוהל תוליחתמ ,ךרעל םייעובש ירחא ,םלוא ,CD4+ -ה יאתב הילע
.ןוסיחה תכרעמ יאתל ףיגנה ןיב תוחוכה יסחי בצמ תא תוכפוהש תורידנו

לע העפשהל איבהל הכירצ השדח תילריו יטנא הפורת לכ יכ השירדה הלוע ולא תויפצתמ
רקחמה יבלשב רבכ וז השירדב םיריכמ ויהו הדימב .םידדוב םימי ךות ףוגב םיפיגנה תומכ
.ךורא חווטל תופורת תאיצמ לע זבזובש דואמ רקי ןמז םיכסוח ויה ,םימדקומ רתויה

: HIV ה ףיגנ דגנכ ןוסיח חותיפ קודבל םיאב רשאכ תולוע חתפמ תולאש רפסמ
?תינוסיחה תכרעמל ףיגנה יקלח תגצהל רתויב הבוטה ךרדה יהמ
?ודגנכ הנגהל דוסה תא קיזחמ ףיגנה לש ביכרמ הזיא
דגנכ ןוסיח תלוכי תולעבו תוליעי ןיידע ןוסיח תוטיש לש "תונשי תונפוא" םאה
?תושדח תויטנג תוטיש חתפל ךרוצ שי וא HIV ה

:תוטיש יתשמ תחא לע םיססבתמ םיפיגנ דגנ םינוסיחה תיברמ
,ןגותפכ ותשלחה תורמלו תונוש תוטישב ףיגנה תא םישילחמ - "היצאונטא"
.רז שלופ וב האור ןיידע תינוסיחה תכרעמה
.1
,םילקימיכ תועצמאב ףיגנה לש יטנגה רמוחה תא םיפקות ,ףיגנה לש םלשומ גרה
אוהש (adjuvant) ץירממ םע יטנגה רמוחה תא םיפיחרמ .הנירק וא םומיח
.תינוסיחה הבוגתל (boosts) הצרמה תנתונש תימיכ תבורעת
.2

וללה תושיגה ,HIV דגנכ ןוסיח ןנכתל םיאבשכ ,םלוא .רתוי הליעיל תבשחנ ,הנושארה הטישה
.תוחיטב ימעטמ םירקוחה תיברמ ידי לע תוחדינ

בלשב יטרואת ןפואבש ןסכאמה םונגל סנכהל לוכי יטנגה רמוחהש ינפמ תיחדנ היצאונטאה
.ןטרסל םורגל לוכי רתוי רחואמ

ולעפוהש םינושה םיעצמאה ידי לע ולסוח אל םיפיגנהמ קלחש ינפמ התחדנ הינשה הטישה
.הלוחה ףוגל הקרזהה ינפל םהילע

לש םינגהמ קלח תרדחה לע וססבתהש HIV-ל םינוש םינוסיח 15 וסונ 1986-94 םינשה ןיב
- דדוב ןגיטנא לע וססבתה וללה םינוסיחה תיברמ ,םינגותפ םניאש םיפיגנ תרזעב ףיגנה
רוציל תונויסינה לכ .(ולש תודיחי תת רפסמ קר וחקלנ םיתיעל) HIV לש gp160 ןובלחה
.ולשכנ ליעי ןוסיח

ל םיצמאמה ונפוה תונשיה תוטישב HIV-ל ןוסיח תריציב םינשנו םירזוח תונולשיכ רחאל
.תונוש תוטישב תיפיגנה הקבדהל ןורתפ תאיצמ

ודקמתהש םירקחמ רפסמ איבא ,וז הדובעב .םלועה יבחר לכב םישענ םירקחמ לש םוצע רפסמ
םילופיט הינשהו Gene Therapy תרזעב ,תחאה ,יופיר תוטיש לש תורגסמ יתשב
.םיפארתומיכ

לש םירחא םינובלח ומכ ,gp160 רוסרוקרפה יכ עדיה לע הססבתה (1) סור לש הצובקה
gp120 ,gp41 םיניאטורפוקילגל ךתחנ י'גלוג תכרעמ ךרד רבעומ ER-ל סנכנ ,ףיגנה תפטעמ
תרטמ ,CD4-ל םירשקנו אתה ינפ חטשל םיעיגמש ינפל תילנויצקנופ םיליעפל םיכפוהה
.gp41 -ו gp120 לש חטשה ינפ לע יוטיבה תא םוסחל התיה םירקוחה

לש תפטעמה ינובלח לש רבעמה תא םסוח אוה יכ ואצמ וירבחו סורש ןובלח חקלנ ךכ םשל
.ER-המ HIV-ה

.(sCD4-KDEL) CD4 סיסמה ןובלחה היה הזה ןובלחה

סנכהל לוכי אוה ,HIV לש הרקבה תחת ילריורטר רוטקול סנכומ הז ןובלחל דדוקמה DNA
.םייביטקפניא HIV יפיגנ תריצי לש תטלחומ המיסח קפסלו T יאת תורושל

המר רוציל וחילציש תנמ לעש ,הנקסמל ועיגה םירקוחה ,םיחלצומ אל תונויסינ רפסמ רחאל
רצונה gp160 -ה לש תומוצעה תומרה תא םוסחל לוכיה ,סיסמה ןובלחה לש ההובג קיפסמ
.HIV-ל תכיישה יוטיב תרקב תחת ותוא םישל ךרוצ שי ,םיקבדומ םיאתב

דדוקמה ןגה סנכוה וירחאש ףיגנה לש LTR-ה ףצרמ קלח ליכמה רוטקוה הנבינ ,ךכ םשל
.סיסמה CD4-ל

ןובלחה תא רצייל ליחתי ףיגנה ,HIV ה לש הקבדהה רחאל רצק ןמז יכ התיה הרעשהה
תואמ לש םירוטקפב ףיגנה לש LTR-ה לש לועפש זרזמ tat -ה ןובלח ,tat רוטביטקא-סנארטה
.יפיגנה LTR-ה תרקב תחת םיאצמנה HIV-ל םירז םינג יוטיבל םרוג הז לועפש רשאכ םימעפ

לש םוידמל תשרפומה (p24) ףיגנה יקיקלח תמר הקדבנ ,תדרוי ףיגנה תמר ןכאש רשאל ידכ
דע 3 יפמ רתוי לש ןובלחה תמרב הדירי הנשי ,תואצותב גצומש יפכ ,ןכאו .םיקבדומ םיאת
.יוליגל תנתינ הניאש המרל

.(2) rev -ה ןג לע ססבתה Gene Therapy -ה םוחתב ךרענש רחא רקחמ

הז ןובלח .יניערג ןובלחל דדוקמ (regulatory of virion protein expression) rev ןגה
קלח אוה הז רוזא RRV (Rev responsive element) יורקה הנבימ תועצמאב RNA -ל רשקינ
וניה rev -ה ןובלח .(splicing) ךותיח רבע אלש HIV-ה לש mRNA -ה לע env -ה רוזאמ
78-90 םיריישב ןובלחה לש C-terminal -ה הצקה רוזא .םיביטקפניא םיפיגנ תריציל יחרכה
doninant לש פיטונפ תוארמ ליעפה רוזאב תויצטומ .ןובלחה לש ליעפה רוזאה וניה
.ותוליעפ תא תובכעמש negative

תא אכדל תולוכי trans-dominant rev mutation תריציש ךכ לע םיעיבצמ םירמאמ רפסמ
.םיישונא T יאת תורושב ףיגנה תלפכה

עזגמ rev ןובלח תוליעפ תא קהבומ ןפואב תובכעמ אל N-terminal -ה רוזאב תורחא תויצטומ
.reccesive negative תוארקנ ןכל סנארטב (Wild-type) רבה

N-terminal -ה רוזאב רסח תיצטומש ואצמ ,ןפיב וטויק תטיסרבינואמ הקנטה לש הצובקה
wild -ה ןובלח לש תוליעפה תא תבכעמו םיקבדומ םיאת לש המסלפוטיצב תמקמתמ (dREV)
ןיערגל הסינכל תואב םוגפו ונימא תוצמוח 7 לש רסחב יטנטומה rev ה לש cDNA -ה .type
CD4 ל םייבויחה HeLa יאתל רדחוה רוטקוה .(pLbsr) HIV-1 רוטקול רדחוה (dREV)
.rev ל ןגה אלל רוטקוה רדחוה ,ליבקמב

םע םיאתה ורגדוה ףיגנה תוברתה תריצי לע היצטומה לש בוכיעה טקפא תא קודבל הרטמב
תודיחיה רפסמל וקדבנ םיאתה ןכמ רחאל ,םימי 4 ךשמל HIV ב תינורכ םיקבדומה H9 יאת
םיאתבו דבל רוטקוה םע ,dREV ה םע (ףיגנה תוברתהל דדמ) םיליכמ םהש תויביטקפניאה
.םהלש תויחבו םויציסניס תריציב וקדבינ םיאתה ,ףסונב .רוטקוה אלל

אצמינ אל ,REV ןובלחה יטנטומה ןגה םע םיאתב יכ אצמנ ,הימיכוטסיהונומיא תרזעב
סנכנ יפיגנה ןובלחהש wild type -ה ןגה םע םיאתל דוגינב המסלפוטיצב ראשנ אלא ןיערגב
תוחכוה ןנשי ,חכומו עודי וניא ןיידע dREV לש בוכיעה ןונגנמש תורמל .אתה ןיערג ךותל
,ןכתי .dREV תוחכונב דקפתמ ונניא אוהו ןיערגל דודנל לוכי וניא REV יכ תוקזח
.ןיערגל REV תא םיאשונ רשא םיתמסלפוטיצ םירוטקפ לע המסלפוטיצב הרחתמ טנטומהו
.היפרטומיכה חטשב םייוסינ םיכרענ ,Gene therapy -ה םוחתב םיכרענש םייוסינל ליבקמב

תואצות ילעב ואצמנ (3) RT ה םיזנא לש םיבכעמ ינשב שומיש ידי לע וכרענש םייוסינ
.המסלפב הימריוה לעו CD4 ה יאת רפסמ לע תויבויח

תוברתהל בכעמכ שמשמש ןידימית לש גולנא וניה AZIDOVUDINE וא ZIDOVUDIN (AZT)
ךרואל תולבגומ ןניה רמוחה לש תווקמה תואצותה יכ וארה םינילק םירקחמ ,הנורחאל .ףיגנה
ידכ םירמוח רפסמ לש בוליש חתפל ךרוצ שי ןכל .ףיגנה לצא תודימע חותיפ לשב ןמז
.םיוסמ לייטקוקב לופיט תתל רשפאש ןמזה ךשמ תא תולעהל

םינז ללוכ HIV לש in vitro בוכיע הארמ RT ה לש ףסונ בכעמ וניה 3TC וא LAMIVUDINE
.in vitro תיטסיגרניס תוליעפ שי ולאה םיבכעמה ינשל .AZT ל םידימעה

4 ונתינ ל"מל 200-500 לש 4CD יאת תמר ילעב םילוח 366 לע ךרענ (3) יחכונה רקחמה
:םילופיט יגוס
.3TC -ל (ובצלפ) ובניא + תועש 8 לכ AZT לש 200 mg :1 הצובק
. AZT-ל (ובצלפ) ובניא + תועש 12 לכ 3TC לש 300 mg :2 הצובק
.תועש 8 לכ AZT לש 200 mg + תועש 12 לכ 3TC לש 150 mg :3 הצובק
.תועש 8 לכ AZT לש 200 mg + תועש 12 לכ 3TC לש 300 mg :4 הצובק
יעיבר ,ינש עובשב וכרענ תויתדבעמ תוקידב ,הפה ךרד תועובש 24 ךשמל ןתינ לופיטה
.תועובש 4 לכ ךשמב ןכמ רחאלו
:ויה וכרענש תוקידבה
.T יאת תמר
.המסלפב ףיגנה לש RNA ה תמר
.p24 ל םינדגונה תמר

תואצות
-ה תמרב 0.8-1.0 log לש תקהבומ הדיריל איבה 3TC ו AZT ,םירמוחה ינש לש בולישה
.דבל תופורתהמ תחא לכב לופיטה תמועל תועובשה 24 ךשמב יפיגנה RNA

.תועובש 52 ךרוא ל םג הדדמנ יפיגנה RNA -ה תמרב הדיריה

אלל ףיגנה לש הקבדהה תומדקתהל יובינל ןימא דדמ הווהמ המסלפב יפיגנה RNA -ה תמר
+CD4 יאת תמר לש הילעב הוולמ התיה RNA -ה תמרב הדיריה .CD4+ -ה יאת תמרל רשק
הזה רקחמה ,ושענש םירחא םירקחמל דוגינב .םילופיטה תליחת ינפל הדדמנש סיסבה תמרמ
.תועובש 52 רחאל םג סיסבה תמרל CD4+ יאת לש הדירי ןיאש הארמ

,םילעפושמה ולאל םיחנ CD4 םיטיצופמילב הנוש םינושה םירמוחה ינש לש ןוחריזה יכ עודי
הארנכ שי םירמוחה ינשמ דחא לכלש ךכ לע העיבצמ וז הדבוע יכ םירעשמ םירקוחה
.םיקבדומ םיאת לש תונוש הרטמ תויסולכוא

תיקלח הדירימ עבונ 3TC -ו AZT לש בולישה לש רבגומה ילריויטנאה טקפאהש עצומ
.AZT -ל תודימעל

יכ אצמנ ,דרפינב רמוח לכב םילופיט םע םיבלושמ םילופיטל האוושהב ךרענש ליבקמ יוסינב
.בלושמ לופיטב רתוי ךומנ בצקב תועיפומ AZT -ל תודימע תורצויה תויצטומ

םילריויטנאה םילופיטה יכ הדבועל םירע ,(4) ןאכ רכזואמה ןורחאה רמאמה ירבחמ
לש הברה תוליערה בקע רתויב םילבגומ םניה HIV לש RT -ה םיזנאב עוגפל םידעוימה
.םויכ תונתינה תופורתל םידימע םינז לש הריהמ תוחתפתה תובקעבו ולא םיבכעמ

אוה ,דדוב ליעפ רתא לעב רמידומוהכ עודי HIV -ה לש זאטורפה םיזנא הנבמש ןוויכמ
תא ךתוח HIV -ה לש זאטורפה .ותוליעפ תא בכעיש רמוח ןונכתל תילאידיא הרטמ הווהמ
.םילריו םימיזנאלו הביל ינובלחל Gag, Gag-Pol םיניאטורפילופה

אל םיקיקלח תריציל איבמ תופורת תועצמאב ןהו הזנגטומ ידי לע ןה ,םיזנאה בוכיע
.הז זאטורפ לש בכעמ וניה ,ABT-538 םג ארקנה Ritonavir .ףיגנה לש םיביטקפניא
םיטנאירו דגנכ ןהו הדבעמב וחתופש ףיגנה לש םיבר םינז דגנכ תוליעפ הארמ Ritonavir
in vitro םידימעה HIV לש םינז לע חווד רבכ יכ ,ןייצל שי .םילוחמ ודדובש םיבר
.הפורתל

םיזוכירל העיגמו ,בטיה תגפסנ הפורתה יכ וארה םישנאב םיינושאר םייטניק-וקמרפ םייוסינ
.in vitro וגשוהש בוכיעל םישורדה םיזוכיר רשאמ המסלפב רתוי םיהובג

.phase 1-2 םיינילק םייוסינ לע םיחוודמ רמאמה ירבחמ

לש סיסבה תומר ןיב תקהבומ תונוש התיה אל םהלש םילוח 62 לע ךרענ יחכונה רקחמה
.םדב הימריוה תמר וא +CD4 יאת רפסמ
:תוישאר תוצובק יתשל וקלחתה םילוחה
:לופיט תוצובק שולשל הקלחנו םויב (םיהז) םילופיט העברא הלביק - 1 הצובק
(ובצלפ) ובניא
mg Ritonavir
mg Ritonavir

:לופיט תוצובק שולשל הקלחנ םגו םויב (םיהז) םילופיט השולש הלביק - 2 הצובק
(ובצלפ) ובניא
mg Ritonavir
mg Ritonavir

.תועובש 12 וכשמנו הפה ךרד וכרענ םילופיטה

תואצות
.ובניאה תוצובק תמועל םילופיטה יגוס לכ ןיב םיקהבומ םייוניש ופצינ

תומר לכב המוד היה םינושארה תועובשה ךלהמב הפצינש ינושארה ילריו-יטנאה טקפאה
הלח תועובש 12 רחאל ,םלוא ,המסלפב הימריוב 1.7 log ךרעב לש הדירי :ונתינש הפורתה
.הדיריב הגיסנ

התיה תעצוממה הדיריה ,הימריוה יוליגל רתוי השיגר הזילנא הרבעש םילוח 20 לש הצובק
.תועובש 12 רחאל םג 1.8 log דע 1.0

דדובל ןתינ היה אל ףאו המסלפב ףיגנה לש RNA תולגל ןתינ היה אל םילוחה ינשב
.םדה לזונמ םיביטקפניא םיסוריו

לש בולישה לש ילריו יטנאה טקפאל המוד הארנ Ritonavir לש ילריו יטנאה טקפאה לכה ךסב
.3TC ו AZT

ןיעל הארנה בלשב ןורתיפה היהי םירמוח רפסמ לש בולשה יכ הארנ ,םירחאו ולא םייוסינמ
.HIV יאשנב היפרתומיכ תועצמאב לופיטה םוחתב

:תורוקמ
1. Linda Buonocore and Jhon K. Rose. Biockade of human
immunodeficiency virus type 1 production in CD4+T cells by an
intracellular CD4 expressed under control of the viral long terminal
repeat.
Proc. Natl. Acad. Sci USA, Vol 90.pp 2695-2699 April 1993.
2. Rika A. et al. Use of a human immunodeficiency virus type 1 Rev mutant
without nuclear dysfunction as a cadidate for potential AIDS therapy.
Journal of virology, 69(3).pp. 1591-1599, Mar. 1995.
3. Joseph J. Eron et al. Treatment with Lamivudeine, Zidovudine, or both in
HIV-Positive patients with 200 to 500 CD4+ cells per cubic millimeter.
Engl. J. M ed. Vol 333(25). pp 1662-1669. Dec 21, 1995.
4. Martin Markowitz et al. A preliminary study of Ritonavir, an inhibitor of
HIV-1 protease, to treat HIV-1 infection.
Engl. J. Med. Vol 333(23). pp 1534-1539. Dec 7, 1995.

.46-49 'מע ,1996 ינוי ,13 סיזתניס .הכרב ,רגר ;ןוליא ,יאלוכסא :תאמ :רוקמ
יעדמל הטלוקפה ,היגולויבורקימו היגולונומיאל הקלחמה .רגר הכרב 'פורפו יאלוכסא ןוליא
.בגנב ןוירוג-ןב תטיסרבינוא ,תואירבה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
סדייאו םדאה ףוג

סדייא אשונב עדימ זכרמ

?סדייאל םרוג אוה דציכו HIV הז המ

?סדייא הז המ

?HIV הז המ

HIV -ב םחליהל םדה יאתל עייסל השדח הטיש וליג םינעדמ

סדייאב םחליהל תושדח תוטיש


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©