וניתוחוכ לע שא


.ףוגה לש םייחה תמקרב עוגפל ילבמ ,תולחמ ימרוג םיננתסמ רוצעל רשפא דציכ

,םיינשה .קרמ הפיליפו רלפק ןו'ג םירקוחל קנעוי וז הנשל ץיוורוה סורג הזיאול סרפ
האופרלו היגולונומיאל ידוהיה ימואלה זכרמב זוי דראווה ןוכמב םידבוע ,וזל הז םיאושנה
.ב"הרא ,ודרולוק ,רוונדב ,המישנה יכרד לש

האופרל לבונ יסרפב ,ןכמ רחאל ,וכז םהמ 92 .םינעדמ 35 וב וכז ,סרפה דסונ זאמ
דרפלא ,הרבעש הנשב היגולויסיפלו האופרל לבונ סרפ יכוז ינשמ דחא ,לשמל .היגולויסיפלו
.1989 תנשב ץיוורוה סרפב הכז ,ןמליג

T-יאת ותועצמאבש ןטלוקה לש הלועפה ךרדו הנבמה תנבהב םתדובע לע סרפב וכז קרמו רלפק
,"םיביוא"ה הרטמה יאת תא םיהזמ ,תינוסיחה תכרעמב יזכרמ ביכרמ םיווהמה ,"םיחצור"
,ףוגה לש םיאת - ללכ ךרדב - םה הרטמה יאת .ףוגה לש םיאירבה ויאת תא ףוקתלמ םיענמנו
לש םיאת ,לשמל ,תויהל םילוכי םירחא הרטמ יאת .(ףיגנ וא קדייח) רז שלופ ידיב "ושבכנ"ש
ינפל םמצע תא םיגיצמ םיינטרסה םיכילהתה לשבש םיינטרס םיאת ,ףוגב לתשוהש רז רביא
התועמשמש תועט) םירזכ T -ה יאתל םיארנ קרש ףוגה לש םיליגר םיאת וא ,םירזכ T-ה יאת
.(תינומיא-וטוא הלחמ תוחתפתה

וא ףיגנש את ,לשמל) רז שלופ ידיב "שבכנ"ש ףוגה לש את םירתאמ םיחצור T יאת רשאכ
תא תוהזל םיחצורה םיאתה לש םתלוכי .ותוא םיגרוהו וילא םידמצנ םה ,(וכותל ורדח קדייח
תויוצמה םינטלוק לש תוידוחיי תולוקלומ ןיב תינבמ המאתה לע תססובמ ,םהלש הרטמה יאת
םיאתה םהינפל םיגיצמש ("םינגיטנא") "תוירלוקלומ תוהז תודועת" ןיבל ,םהימורק לע
לש ןטלוקה ןיב ,(לוענמו חתפמ ןיבש המאתהל המודה) המאתה הלגתמ רשאכ .םדי לע םיקדבנה
דימשמ אוהו ,"ביוא" וינפלש חצורה אתה "ןיבמ" ,קדבנה אתה לש "יוהיזה טלש"ל T-ה את
.ותוא

םיגצומה םינובלח ןיבל T-ה יאת לש הרכהה ינטלוק ןיב תינבמ המאתהש ןיבהל רשפא ןאכמ
הלגתמש הרקמב :ןוסא תרה תויהל היושע ,ףוגב םינוש םיאת לש םהימורק לע עבטה ךרדב
התוא םידימשמו - האירבהו תיעבטה המקרה לע םיחצורה T-ה יאת םירעתסמ ,תאזכ המאתה
תושחרתמ ןכא הלאכ תוירקת ."וניתוחוכ לע שא" לש ידמל הפירח תירקתב רבודמ .םחר אלל
,השעמל ,םיליבומה ,םינוש םימוגפ םיכילהתמו הרקבה תכרעמב תויועטמ האצותכ ,םיתעל
תשרט ,תינורגש םיקרפ תקלד ,םירוענ תרכוס תמגוד ,תוינומיא וטוא תולחמ לש תוחתפתהל
.דועו ,הצופנ

תעדונ ,טרפב םיחצור T יאת לשו ,ללכב T יאת לש הרירבהו הרשכהה יכילהתל ,רמולכ
,ישונאה רבועה לש ותוחתפתה יבלשב .ףוגה לש םויקה תלוכי םצעל הלעמב הנושאר תובישח
םייושעה ,םינושה םינובלחל םג םימיאתמה םינטלוק ילעב םיחצור T יאת וב םירצונ
הדילה ןמזל ךומס ,אירב םדאב ,לבא .ףוגב םיאירב םיאת לש םהימורק לע םיגצומ תויהל
םירז םינובלחל םימיאתמש םינטלוקה תא םיאשונש ,םיאתהש דועב ,הלאה םיאתה םידמשומ
.ףוגב םהלש תויתרגשה רויסה תומישמל םיררחושמ ,םהשלכ

תודוה ךא ,םכרוצ לכ םינבומ םניא ןיידע ,הזה הרירבהו הרשכהה ךילהת לש ויבלשו ותוהמ
-ה יאת תא שמשמה ןטלוקה לש והנבמ ררבתה ,קרמו רלפק גוזה ינב לש תיזכרמה םתמורתל
בכרומ ינובלח הנבמ אוה ןטלוקה יכ וליג םיינשה .םידידיו םיביוא יוהיזל ןקתמכ T
רשאכ ,ןטלוקה לש רחא ביכרמ לש ורוצייל יארחא הזכ ןג לכ .םינג רפסמ ידי לע דדוקמה
המיאתמ הרוצ לכ .תורוצ לש (ןוילירטכ) דואמ לודג רפסמב דחי בלתשהל םייושע םיביכרמה
,ןטלוקה יביכרמ תא וטביש םג קרמו רלפק .תחא ("תירלוקלומ תוהז תדועת") הגוצת ןובלחל
תמרב ,יטנגה יונישה תועמשמ רחא בקעמו ,םינוש םיירלוקלומ םיפוריצ עוציב רשפיאש רבד
תא הבר הדימב ומדיק הלא םירקחמ .ולוכ ןטלוקה לש דוקפתה תמרבו ידממ-תלתה הנבמה
םירקחמ םודיקב עייסל םייושע םג םהו ,T יאת ידי לע הרטמ את יוהיז לש ךילהתה תנבה
יאת בור םידמשומ םהבש םיכילהתה ,רמולכ ,T-ה יאת לש הרירבה תכרעמ תרכה םתילכתש
םיאירב םיאת לש םהימורק לע םיגצומש םינובלחל םיאתהל םייושעש ,םינטלוק םיאשונה T-ה
רקח לע רקיעבו ,תינוסיחה תכרעמה רקח לע תויתועמשמ תוכלשה שי הלא םייוליגל .ףוגב
.תוינומיא-וטואה תולחמה

.תיללכ םילוח תפוק תאצוהב ,30 ,26 'מע ,1995 לירפא ,םינתיא .םעונ ,ןליא :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
B -ו T יאת תודוא

T יאת לש םינטלוקו םינדגונ

םינטלוק

T יאת לש םינטלוקו הימקול

תיפיצפס תוניסח


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©