"ביצי ךא השק" ןייסוח לש ובצמ


ויחאמ וחקלנש תומורתמ ,תומצע-חמ תלתשהל ףסונ חותינל ותוא םיניכמ ויאפור
:והינתנ .לופיטב דומעל ולכוי ךלמה לש ופוג תוכרעמ םא רורב אל .המסאבו דמחומ
."סנל ללפתמ לארשיב םעה"ףסונ חותינ רובעיש תורשפאה תארקל ,דחוימ הנכה לופיט לומתא רבע ןדרי ךלמ ןייסוח
.תועובש השימח ךותב היינשה םעפב ,תומצע-חמ תלתשהל

ךלמה היה םש ,הטוסנימבש "ויאמ" תאפרמל ןומע-תברמ רקובב לומתא ועיגה ויוולמו ךלמה
תלתשהו ןטרס דגנ םייפרתומיכ םילופיט תרדס רבעו ,םינורחאה םישדוחה תששב זפשואמ
תווצה קרשכ ,האפרמב דדובמ ףגאב דיימ ןייסוח זפשוא ,ובצמ תרמוח לשב .תומצע-חמ
.וילוח תטימל ברקתהל םישרומ רונ הכלמהו יאופרה

לש ובצמ יכ "תונורחא תועידי"ל שמא רמא ,'גארפ רימס ר"ד ,ןייסוח ךלמה לש ישיאה ואפור
םיסנמ ונחנאו ,תומצע-חמ לש תפסונ הלתשהל קוקז ןייסוח ךלמה" .ינריע אוה יכו ,ביצי ךלמה
,ןייסוח ךלמה לש ובצמב תורדרדיהה תובקעב יכ עדונ .אפורה רמא ,"לופיטל וניכהל
לש תפסונ תומכ ול םורתל ,המסאבו דמחומ םיכיסנה ,ויחא ינש עובשה ףוסב וקעזוה
.ךלמה לש וסוטמב תירבה-תוצראל החקלנ המורתה .תומצע-חמ

ךלמל וכרענש תוקידבב .ףסונה חותינב דומעל ןייסוח ךלמה לכוי םאה רורב אל תעכ ךא
האצותכ .דבכה לש ודוקפיתב העגפ ,רבעש םייפרתומיכה םילופיטה תרדס יכ ררבתה ,לומתא
ךלמה לש ויאפור" .תינוסיחה תכרעמה העגפנו ,תונבלה םדה-תוירודכ רוציי שלחנ ,ךכמ
יכ רעצב ךירעהש ,ןומע-תברב רוקמ שמא רמא ,"סנל םיווקמו ,ירשפא-יתלבה תא םישוע ןייסוח
.שונאה ובצמ לע רבגתהל דבלב םיזוחא 15 לש יוכיס ןייסוח ךלמל

,ץימאה םדאהש .סנ הרקיש ללפתמ לארשיב םעה" :לומתא רמא ,והינתנ ןימינב ,הלשממה שאר
- ןוגיה יעגרב ונתוא דדועל אבו ןדריה תא הצחש ,םולשה איבצמ ,ןמאנה ןכשה ,דידיה
,לארשיב וינכשלו ותוא בהואש םעל ,בהוא אוהש ץראל הרזח וכרד תא השעיו אירבי
."דואמ ותוא םיכירעמה

.2 'מע ,28.1.99 ,תונורחא תועידי .הנליא ,דקש-לבוש :רוקמ
."ויאמ" תאפרממ תחוודמ דקש-לבוש הנליא
.ירפ רדמס הפתתשה הבתכה תנכהב

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןייסוח ךלמה לש תיביטקארטניא היפרגויב

?המופמיל - איה המ

ךלמה הלח הב הלחמה - Non Hodgkins Lymphoma

Jordan's Leader Might Have Lymphatic Cancer

King Hussein May Return Home in Early January

It's Not Known Whether He'll Return For Follow-Up Visits


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©