?תולחמ יופירל ןוסיח


יכ םינעדמה ונימאה ,ינוסיח בויסנ חתפל 1885-ב רטספ יאול לש םינושארה ויתונויסנ זאמ
וגיצה םירקוח :שדח חוכיו ררועתמ הנורחאל .ןאפרל אל ךא ,תולחמ עונמל לוכי ןוסיח
.תואצותה תא ריבסהל דציכ םהיתועדב םיקלחנ םינעדמהו ,ספרהו תערצ םיאפרמה םינוסיח

טעמל ,תרחא תיאופר תוברעתה לכמ רתוי תישונאה התומתה תא ודירוה ,הארנה לככ ,םינוסיח
לוכי םינוסיחב שומישה יכ ,םינעוטה םירקוח שי םויכש אלא .הנייגיה לע הרימשמ ילוא
אפרל םג לוכי אוה - תולחמ תעינמב ליעי קר וניא ,םתעדל ,ןוסיחה ;רתוי ףא ונל עייסל
.ןתוא

לש תינוסיחה תכרעמה תוליעפ תא ריבגהל ושענש תונויסנמ האצותכ הפונת רבצ הז ןויער
.החלצהב ורתכוה אל תונויסנה הז הרקמבש יפ לע ףא ,סדייאה ףיגנמ ועגפנ רשא םישנא
תמצוע לע עיפשהל ןתינ אלש איה ,םויה דע ,םירקוחה ידיב הטוקנה תיתרוסמה החנהה
תכרעמה ,םירקוחה בור םירמוא ,הלחמב עגפנ םדאהש עגרמ .תינוסיחה תכרעמה תוליעפ
שמתשהל ךרוצ שי ,המישמב תלשכנ איה םא .תילמיסקמה המצועב הימרוג תא תפקות תינוסיחה
.םירזה םישלופה תא תורישי תופקותה תופורתב

םילוחה םדא ינב לצא תינוסיחה תכרעמה קוזיח תונויסנב םיקסועה םירקוח וחוויד הנורחאל
ןתינש תודמלמ תונושארה תואצותה יכ ,תפחשו (וחירי-תנשוש) סיזאינמשיל ,תערצ ,ספרהב
.הלא תולחמב ועגפנ רבכש םדא ינב לש תינוסיחה תכרעמה תא קזחל

אוה .תירבה תוצראב םירגובמהמ םיזוחא 20 ףקות (HSV-2) 2 גוסמ סקלפמיס ספרהה ףיגנ
םמצעמ םיאפרנ רשא ןימה ירבא לע םיעצפ תעפוהל םרוגו ןימ יסחי תועצמאב רבעומ
.שדחמ םיצרפתמו ,תומיוסמ תופוקתב

,ןוטגנישוו תטיסרבינואמ םירקוח ינש ,(Straus) סוארטשו (Corey) ירוק וגיצה הנש ינפל
רבעש 2-ספרהה ףיגנ קרזוה םילוח 98-ל .ספרה ילוחב ינשדח לופיט לש יוסינ תואצות
,תאז םע ,םירקוחה .הלחמה יעצפ תרזח תמר תא םיזוחא 30-ב ותיחפה רשא ,םייוניש רפסמ
.תומיאתמה תואצותל תוריהזב סחייתהל שי יכ ,םינייצמ

לופיטהמ השולש יפ הלודג התוליעיו ריוולקיצא איה ספרהב לופיטל תלבוקמה הפורתה
.(םיעצפה תרזחב םיזוחא 90) לש הדירי הלח הפורתה תלבק רחאל ,ןכש ,ףיגנה תועצמאב

תא תחקל שי תובוט תואצות לבקל ידכ" .תונורסח םג שי ,התוליעי תורמל ,וז הפורתל םלוא
לש תורשפאה ,םיבר םישנאל" .ירוקו סוארטש םירמוא ,"םייחה לכ ךשמב םויב םיימעפ הפורתה
."הברהב תפדעומ ,דבלב הנשב םיימעפ וא םעפ הקירז תלבק

.ןכש תואדווב רמול השק ?(ןוסיחה תרות) יגולונומיאה רקחמב םישדח םיקפוא םיחתפנ םאה
לע תופורת תוינרצי המכ םג ועידוה הנורחאל .תואצותה תועמשמ לע להנתמ ינריע חוכיו
ךשמה תא דדועת תוירחסמה תורבחה תוברועמש ,חינהל ריבס .הלא םירקחמל םורתל ןתנווכ
.דבלב תויאופר אלו ,תוילכלכ תוכלשה הנייהת ויתואצותש ךכ ,ימדקאה חוכיווה

.9 'מע ,1994 טסוגוא-ילוי ,ואלילג .ינור ,ץישפיל :רוקמ

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ספרה יפיגנ לש םייחה רוזחמ

רטספ יאול

Vaccines for You

ספרהה ףיגנל הפורת

רטספ לש ותדובע


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©