תויחל רשפא תויושיגר ילב


תורמל ,ןהינימל תויגרלאל תדחוימ בל תמושת םישידקמ תונורחאה םינשה 30-ב קר
לש םלבס תא רעזמל רשפא םיינשדח םילופיט תועצמאב .ןימוי תקיתע איה העפותהש
םיספות תיניסה האופרה לש התודדומתה יכרדו היתונורקע .תיגרלאה הבוגתה ילעב
.ברעמב תובר תונידמב הצואת

האופרה .תונורחאה םינשה 30-ב הבר הצואת תרבוצש ,ןימוי תקיתע העפות איה היגרלא
םיוסמ רמוח םע ףוגה לש השיגפ םהב ,םירקמל היגרלאה תועפות תא תמצמצמ תיברעמה
הבוגתל םרוגש רבד ,(םירחאו IgE ןוגכ) םיינוסיח םיסקלפמוקב היילעל האיבמ ("ןגרלא")
תובוגת לש םורטקפסה תא םיביחרמ (םתשיגל םיכסמ ינאו) םיבר םיחמומ ,תאז םע .תיגרלאה
תויגרנא וא םירמוח םע עגמל תילאמרונ אל הרוצב ביגמ ףוגה םהבש םיבצמל םג תויגרלא
תאז השיג .םיינוסיחה םיסקלפמוקב היילע אלל (דועו בשחמ תנירק ,שמש ןוגכ) תונוש
לוכי דואמ םיבר םירקמבש ןוויכמ ,תויגרלאב לופיטלו הנבהל אצומ תדוקנכ רתוי המיאתמ
םד תקידב) םינדגונ תקידבב הלגתי רבדהש אלב םינוש םירמוחל שיגר תויהל ףוגה
םינעוטה ,תינרמשה השיגב םיטקונה םיאפורה לש םמעז תא ילע םיקהל אלש ידכ .(תויגרלאל
םשב ריכזא ןתוא תועפותה לכל וז הבתכב ארקא ,היגרלאב רבודמ אל הלא םירקמב יכ
."תויושיגר"

ןהמ תולחמה ןמ תוברל תיארחא ,תונורחאה םינשב הלדגו תכלוה רומאכש ,תויושיגרה תעפות
,שמשה תחת רבד לכל םישיגר תויהל םילולע םדואמ ינבש ררבתמ .םויכ םדואמ ינב םילבוס
,םינימטיווכ םיסיסב ןוזמ יביכרמל הז ללכבו) ןוזמל תויושיגר ןנשי .שמשה תנירק תוברל
םימרוגל (שבוי ,תוחל ,חור ,םוח ,רוק) ריוואה גזמ ימרוגל ,('וכו םירכוס ,םיחלמ ,םילרנימ
םירמוחל (דועו םינקבאו םיחמצ ינימ ,ריווא גוזימ ,ריווא םוהיז ,שבוע ,קבא) םייתביבס
,ףסכ ,בהז ,לקינ) תוכתמ ,(םינוש םיזאג ,ריווא ירהטמ ,טסבזא ,םיבשע/םיקרח ילטוק) םימיכ
הביק תוצמוח ,ןימ ינומרוה) ומצע ףוגה י"ע םירצוימה םימיזנאו םינומרוהל ,('וכו םגלמא
.דועו ריינ ,םידב ,קיטסלפ ,םייח ילעבל ,(דועו

אלש םוטפמיס טעמכ ןיא ,השעמל .םינווגמו םיבר תויושיגרמ עובנל םילולעש םימוטפמיסה
רדס יפל תויושיגרמ םרגיהל תולולעה תועפות לש תיקלח המישר ןלהל .תושיגרמ עובנל לולע
:ב-א

םיזאג ;(רוזחמ תקספה) תולב ;הליחב ;הנקא ;םזילוהוכלא ;םיינזוא תולחמו העימש ןדבוא
תקלד ;קיתרנב תקלד ;(סיטיסוניס) תותגה תקלד ;ןואכיד ;G6PD ;דוריג ;לוכיעה תכרעמב
תבטרה ;(רתי תונתלעפ) תויביטקארפיה ;(המזקא ,סיטיטמרד) רוע תקלד ;םייעמ תקלד ;םידירו
;תורובח ;תוגהנתה תוערפה ;הימלוב ,הליכא סומלוב ;תימצע הבערה ;לוכיע תוערפה ;הליל
;(הפבו לוכיעה 'עמב) םיביכ ;םירירש יבאכ ;תויוחיפנו ןטב יבאכ ;(הירקיטרוא) תלרח ;הדרח
;העיסנ תלחמ ;הדימל תוערפה ;ךומנ/הובג םד ץחל ;תוילכ (תולחמ) ;הרמ סיכ (תויעב)
;תויוחיפנ ;תלזנ ;הניש ידודנ ;רעיש תרישנ ;רתי לקשמ ;ריינמ (תנומסת) ;שאר יבאכו תונרגימ
;םישוטיע ;תוקוניתב םייעמ תיווע ;הינרפוזיכס ;תרוחרחס ;הימסלגופיהו תרכוס
תחדק ;קאילצ ;בל יסוכריפ ;ףאב םיפילופ ;תורקע ;תוריצע ;תונבצע ;תינורכ תופייע/תופייע
תונפקות ;יחומ קותיש ;לושלש ;(וגיטרו) רערועמ לקשמ יוויש ;ןורגיש ;(המטסא) תרצק ;תחשה
.תונוש תואירב תויעב דועו ;(תויביסרגא)

ירה ,םינוש םישנא לצא תומוד תועפותל םורגל םיתיעל םיטונ םימיוסמ םינגרלאש תורמל
הדבועה ,לשמל .םינוש םישנא לצא תונוש תועפותל םורגל לוכי ןגרלא לכ .ךכב חרכה ןיאש
תושיגר םורגת דימתש תוארהל ידכ הב ןיא ,רועב תדרגמ החירפ דחאל תמרוג בלחל תושיגרש
תוקלד ,שארו ןטב יבאכ ,םיינזואב םילזונל םג םורגל הלוכי איה .רועב תועפותל בלחל
.דועו

תדלומ תויהל הלוכי תושיגרה .תויושיגרב תוקלל ,וייח לש רחא וא הז בלשב ,לולע םדא לכ
הלוכי איה .תיזיפ וא תישפנ המוארט וא רתי תפישחמ האצותכ והשלכ בלשב רצוויהל וא
.הנקיזב וא תורגבב ,תודליב עיפוהל

הרואכל ,תיטמוטפמיס-א תויהל הלוכי ףאו תושק וא תולק תובוגת רוציל הלוכי תושיגר
םיינוציח םימוטפמיסב תאטבתמ הניא הרואכל תיטמוטפמיס-א תושיגר .תובר םינש ךשמ ,תוחפל
.םדוקפיתבו םימינפה םירביאב העיגפב ,ףוגה ךותב רבטצמ ,הארנ יתלב קזנ םורגל הלולע ךא
הלאש ?וז הלחמב הלוחה הקל עודמ :הבר היהת הייהתהו ,יהשלכ הלחמ םדאה הלגי ןמז רחאל
אלל לזרבל תושיגרמ םינש ךשמ הלבסש) השיא ,אמגודל .הנעמ אלל םירקמה בורב תראשנ וז
ףוגה לכב דוריג ,ףוגב םינוש םיבאכ לע הננולתהו אפורה לצא דחא םוי העיפוה (התעידי
תמרוגה ,תומצעב תקלדמ תלבוס איהש אפורה טילחה תובר תוקידב רחאל .רעיש תרישנו
דבלמ ןורתפ הלוחל עיצה אל אפורהש ןוויכמ .םיקסופ יתלבה םידוריגלו םיבאכל
ןיב .תויושיגר תקידבל יתאפרמל הלוחה העיגה ,הבצמב יוניש םושל המרת אלש ,הקיטויביטנא
תויושיגרה קוליס רחאל .B Comp ןימטיוולו םיחלמל ,לזרבל תושיגר הלצא התלגתה ראשה
םיבאכה ,חומצל רזח רעישה .ליעל ורכזוהש םימוטפמיסה ןיטולחל וקספ ,דאפירדובמנ תטישב
.ומלענ םידוריגהו

,(סופול) תבאז ,ןטרסל םג םורגל תויושיגר תולולע רתוי םישק םירקמב .תיסחי לק הרקמ הז
.דועו האירו בל תולחמ

(הקיטקרפוריכל ר"דו תיניס האופרל ר"ד ,הנוזתל ר"ד) דאפירדובמנ ר"ד האיצמה 1983 תנשב
:הל הארק איה .תותימצל ןקוליסלו תויושיגר ןוחביאל תינכפהמ הטיש הינרופילק םורדמ
:תירבעל םוגרתבו ,NAET - NAMBUDRIPAD ALLERGY ELIMINATION TECHNIQUE
.תויגרלא קוליסל דאפירדובמנ תקינכט

ימ לכ ברקב ןומא יא תררועמ איהש דע ,היתואצותב המיהדמו תינכפהמ הכ איה וז הטיש
,ינא םג .הטישה תססבתמ היתונורקע לעש ,תיניס האופרב םיאפור תוברל ,הילע עמושש
דאפירדובמנ ר"ד לע הנושארל יתעמששכ ןומא רסוחבו הבר תונקפסב יתבגה ,יתונוועב
דומללו סרוקל םשריהל יתוא ועינה הילפוטממ המכ םע םיירקמ םישגפמ רפסמ קר .התדובעו
,םויה .רוזמ םהל אצמ אל רחא דחא ףאש ,םישנא אפרל ךיא דאפירדובמנ ר"דמ ישיא ןפואב
:אלמ ןוחטיבב רמאל לוכי ינא ,דאפירדובמנ תטישב תיביסנטסניא הדובע לש םייתנש רחאל
.תויושיגרמ םילבוסה בורל קלחו דח ,אלמ ןורתפ שי .א
.םייחה לכל תושיגרמ עבונש םוטפמיס לכ קלסלו איהש תושיגר לכב לפטל ןתינ .ב
.םינושו םיבר םיסוריוו םיקדייח ינפב םדא ינב ןסחל וז הטישב ןתינ .ג
,ויגוסל ספרה ,סדייא ,ןטרס ןוגכ ,תופסונ תולחמב םילופיט יבגל םירקחמ ךורעל שי .ד
.דועו

?דאפירדובמנ תטיש יהמ
תישאר ןגרלאה םרוג ובש בצמ איה תושיגר ,יללכ ןפואב ,תיניסה האופרה תסיפת יפל
לש תושלחיה ךכ בקע םרגית (בר אל) ןמז ךרואל .ףוגב (י'צ) היגרנאה תמירז יצורעב המיסחל
לגעמ והז .הלילח רזוחו םיפסונ םירמוחל שיגר ךופהל ףוגל םורגיש רבד ,םימינפ םירביא
.תיניסה האופרב היגולותפה סיסבב דמועש ןונגנמ אוהש ,(viscious circle) ירזכא םימסק
קיזחמ וב ,הרואכל טושפ לופיטב רמוח לכל תושיגר קלסל ןתינש ,התליג דאפירדובנמ ר"ד
רבד ,ףוגב תונוש תודוקנב תוציחל לש הרדיס ךרוע לפטמהש ןמזב ,ודיב רמוחה תא לפוטמה
רצונ ךכ .היגרנאה תמירזב תומיסחה תא חתופו םיטנוולרה םיימינפה םירביאה תא קזחמש
היגרנאה תמירזו קזח אוה לבא ,ותוא םסוחו שילחמש רמוח םע עגמב אצמנ ףוגה ובש בצמ
תוסימתב שומיש וא/ו רוקיד םג םיתיעלו תופסונ תוציחל תרזעב .הבוטו תישפוח
.לפוטמה לש וייח תיראשל עובק ךופהל הז יונישל לפטמה םרוג ,תודחוימ תויתפואמוה
םרגיתש ילבמ םיקסרפא לוכאל לכוי הזכש לופיט רחאל ,קסרפאל ,חיננ ,שיגר היהש לפוטמ
.וייח לכ ךשמל יאוול תעפות לכ ול

רקיעב ,םישנא יפלא .דבוע הז לבא ,יתימא תויהל ידכמ בוט עמשנ הז ,הדומ ינא ,בוש
רבכ (לארשיב םידבוע דאפירדובמנ תטישב םילפטמ השיש) ,ץראב ןאכ םג לבא ,ב"הראב
.תונושמו תונוש תויושיגרב היה ןרוקמשו ,םינש ךשמ ולבס ןהמ תועפותה לכמ ומילחה

לש םייחה לכלו קיודמ קוליסו ןוחביאב וז הטיש לש התחלצהש ,ריבסהל םוקמה ןאכ
תטיש תא 1964 תנשב איצמהש ,יפ ר"דל המחו הלודג הדות תבייח ,תויושיגרה
םירירש תודגנתה תקידב תרזעב ,תרשפאמ וז הטיש .(Applied Kinesiology) היגולויסניקה
לש עדומה-תתמ וא ,ופוגמ רשייה תקיודמו המלש היצמרופניא לבקל ,(Muscle Testing)
לפוטמה תא ביצהש רחאל ,לפטמהשכ עצבתמ ףוגהמ היצמרופניא תלבק ךילהת .לפוטמה
דגנכ ץחול .(ךדיב אצמנש רמוחל שיגר התא םאה :לשמל) הלאש לאוש ,המיאתמה החונתב
לפוטמה לש עדומ-תתה תועצמאב תלבקתמ הבושתה .(אל וא ןכ) הבושת לבקמו םיאתמה רירשה
שיגר המל קר אל לפטמה עדוי ךכ .רירשה לש וקזוחב (ומצע לע לכה ,השעמל ,עדויש)
ידכ תושעל שי דוע המ ןכו ,אל וא חילצה לפוטמב עציבש לופיטה םא םג אלא ,לפוטמה
.םייחה לכל יביטקפא היהי לופיטהש

לש הרדיסב ליחתמו ,לפוטמה שיגר םירמוח הזיאל לפטמה ןחבאמ דאפירדובמנ תטישב ,ןכ םא
תצובק וא רמוחל תושיגר םיקלסמ לופיט לכב .ןוכנה רדסב תויושיגרה לכ קוליסל םילופיט
?ןוכנה רדסה והמ :תחא םירמוח

,ונימא תוצמוח ,םיציב) םינובלח :םיסיסבה ןוזמה יביכרמל תויושיגרב לפטל שי תישאר
,םיחלמ ,םייתוכאלמ םיקיתממו םירכוס ,(A, B, C, D) םינימטיו ,ןדיס ('וכו ןיאזק
םתוא ,םירחא תונוזמו הת/הפק ,סיסב ירמוחו הביק תוצמוח ,םינגד ,לזרב ,תוכתמו םילארנימ
בצמב םייוניש ,םירקמה בורב ,לפוטמה האור הז בלשב .ימוי-םוי ןפואב לפוטמה ךרוצ
.תרפתשמ תיללכה ותשגרהו םישלחנ וא םימלענ םינוש םימוטפמיס :ותואירב

םימרוג :לפוטמה תואירב לע םיעיפשמה ,םירחא םימרוגב לפטל ליחתהל ןתינ הז בלשב
םורגל לולע ןוכנה רדסב אלש לופיט .םירחאו םימיוסמ תונוזמ ,ריווא גזמ ימרוג ,םיתביבס
,םינימטיוול תושיגר קוליס ינפל ,לשמל ,קבאל היגרלא קוליסל לופיט .םילופיטה ןולשיכל
םהמ םימוטפמיסה תפרחהל ףא עורגה הרקמב איבהלו ,חילצהל אלש לולע םילארנימו םיחלמ
.לפוטמה לבוס

לגוסמ ףוגהשכ :ןיינב לש תודוסי תיינבל לושמ םייסיסבה ןוזמה יביכרמל תויושיגרה קוליס
.יפוד אלל ןה ולש ןיינבה ינבא .יללכ ןפואב יוארכ דקפתמו קזח אוה ,הלא םיביכרמ לכעל
כ"חא קרו 20-ה המוקה תא תישאר תונבל םיצור וינובש ןיינבל הרוק המ ראתל ךרוצ ןיא
.תודוסיה תא

דע דחא) םילופיט לש ןטק רפסמל םיקוקזה שי .לפוטמל לפוטממ הנוש םילופיטה רפסמ
םיקוקזה םישנא .(רתוי ףאו םישש דע םיעברא) םילופיט לש בר רפסמל םיקוקזה שיו ,(םירשע
בורל ורבע הלא םילפוטמ .תושקו תונוש תובר ילוח תועפותמ כ"דב םילבוס םיבר םילופיטל
קוליסל ולפוטי אל םא הלא םילוח .םבצמב יתועמשמ יוניש אלל םיבר םיאפרמו םיאפור לצא
.לדגי תויושיגרה רפסמו םינשה םע רדרדיהל ךישמי םבצמ ,םילבוס םה ןהמ תויושיגרה

תויעב רותפל וז הטישב רשפא .ןוחרקה הצק קר אוה דאפירדובמנ תטישב תויגרלא קוליס
,הפורת לכ אלל םינוש םיקדייחו םיסוריווב וקבדנש םישנא אפרל ,תונושו תובר תואירב
,תונוש תודלי תולחמ דגנ ןסחל רשפא .םדב םינמושו לורטסלוכ ,רכוס תמר דירוהל רשפא
םג ןבומכו תונורחאה םינשב םירקחנו םיקדבנ הלא םיאשונ .דועו תורחא תובר תולחמו
.הלא םימיב

ךרד תוצירפל תולבגומ יתלב תויורשפא ,יתעדל ,תורוצא דאפירדובמנ תטיש לש היתונויערב
.תויאופר

םימיהדמ םייוניש םוי ידמ םיווח םלועהו הקירמא ןופצ יבחרב דאפירדובמנ תטישב םילפוטמ
1995 תנשב השענ ןכש המ .הז םוחתב םיבר םירקחמ ושענ אל הכ דע ,תאז םע .םתואירבב
.בלחל תויגרלא יופיר אשונב רקחמ ,UCLA םע ףותישב הכרע דאפירדובמנ ר"דש הז

,וירצומו בלחל תויגרלאה תובוגתה וקספ םיקדבנה לכ לצא .הטישה תוליעי תא חיכוה רקחמה
.תובוט ויה הדבעמה תוקידבו

אב הז רקחמ .רלדנה ר"דו ןנוג ר"ד י"ע ץראב ךרענש ,ףסונ רקחמ םייתסה שממ הלא םימיב
המרל דע) תיתועמשמ הדיריל םורגל דאפירדובמנ תטישב םילופיט תועצמאב ןתינ םאה קודבל
לורטסלוכ לש ההובג המרמ םילבוסה לש םמדב םידירצילגירטו לורטסלוכ לש (תילמרונ
,םילבוקמה םיאופרה תעה יבתכמ דחאב בורקב םסרפתהל דיתעש רקחמה .םידירצילגירטו
.הטישה תוליעי תא קפס לכל לעמ חיכוה

:הנבהל תודוקנ רפסמ
,לשמל ,ןכל .ומצע םוטפמיסב אלו (תושיגרה) םוטפמיסל םרוגב תלפטמ דאפירדובמנ תטיש .א
ינפל ןמז רתויש המכ לופיטב ליחתהל אלא הנועל תוכחל ןיא תיתנוע היגרלא לש הרקמב
.םימוטפמיסה תעפוה ןמז

,ןימ יסחי ,תצמואמ תוליעפמ ןכו ןגרלאה םע עגממ ענמיהל שי לופיט לכ רחאלש הממיב .ב
.לפטמה ידי לע תונתינ תויפיצפס תוארוה .דועו תודבכ תוחורא ,םימסו לוהוכלא

רשאכש הארמ ןויסינה .תיטנגה המרב םג עיפשמ ,עובק ותויהל רבעמ ,ףוגב רצונש יונישה .ג
תושיגר ינפמ "ןסוחמ" ,דלונשכ ,הקונית םג ,יהשלכ תושיגר קוליסל ןוירהב השיא תלפוטמ
.רמוח ותואל

לילכ םיאפרנ דאפירדובמנ תטישב םילפוטמהמ םיזוחא 80-90-כש ,הארמ הקיטסיטטסה .ד
םימלענ ,םילופיטה תומדקתה דע .םלבסב דאמ תיתועמשמ הלקהל םיעיגמ וא היגרלאה תויעבמ
תויעבכ ,וז הטישב לופיטל לפוטמה תא ואיבהש הלאמ םינוש םימוטפמיס םג דחוימ "סונוב"כ
.'וכו תופייע ,םיישפנ םיבצמ ,ןתש תויעב ,תונוש לוכיע

םויס דע תוחפל לופיטב ךישמהל וילע דאפירדובמנ תטישב לפטל ליחתמ לפוטמש עגרב .ה
.ףוגב חתפתמש ךילהתה עצמאב קיספהל אלו םייסיסבה םירמוחה

ןורסח ויה הכ דעש תויעבל ןורתפ ןתמב .ןפוד תאצוי ךרד תצירפב ןאכ רבודמ ,םוכיסל
לע תוליקמה תויוחתפתה ולח םינורחאה םישדוחב וליפאו השדח ןיידע הטישה .הוקת
םתרטמו םלועבו ץראב םיעצבתמ םירקחמ :תויושיגר קוליסל םילופיט םרבועב םילפוטמה
.וז הטישב שמתשהל ןתינ םיפסונ םישומיש הזיאל קודבל

.15-17 'מע ,1997 טסוגוא ,הירוב לע תואירב .ידע ,ןנאש :רוקמ
תויגרלא יופירו תיניס האופרל החמומ ,ןנאש ידע

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
Learn About Allergies

Allergies

Web Doctor: Allergies

Allergy Society of South Africa

The Immunologic Basis of Allergy

Diagnosis of Allergies: Allergen-specific IgE Antibody


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©