דוקפיתו הנבמ - ןוסיחה תכרעמ


םימייאמה םישלופ המכ דגנ תחא הנועבו תעב לועל תלגוסמ ונלש תינוסיחה תכרעמה
.רעזמל שי םתוא תונולשיכ םג שי תובר תוחלצה דצב םלוא .ונתואירב לע

,םיקדייח םיסוריו ןוגכ ,םיארנ יתלבו םינטק םיביואב האלמ םייח ונא הבש הביבסה
ןוסיחה תכרעמ הדימעמ םדגנ .תונכוסמ תולחמ ונל םורגל םילגוסמ םקלח .תוירטפו םייאת-דח
תלעופה ,וז תכרעמ לע .םלשומ הלועפ ףותישב םילעופה ,םיאת לש תבכרומ תכרעמ ונלש
דיקפתה לטומ ,בוריקב הנש 65-60-ל דעו םירופס םישדוח ינב ונתויה זאמ הבר תוליעיב
םיניגמה םיאתה תוברתה ,שלופה יוהיז :םיבלש השולשב תישענ הנגהה .ונתואירב לע ןגהל
דגנ תחא הנועבו תעב החלצהב לועפל תלגוסמ תינוסיחה תכרעמה ,השעמל .שלופה תליטקו
תוימוהיז תולחמ לש תוצרתה .תוונלשיכ םג שי תובר תוחלצה דצב ,םלוא .םישלופ המכ
תקלד ןוגכ ,תוינומיאוטוא תולחמ) ונפוג לש םיימצע םיקלח לע הפקתה ,ןהינימל תויגרלא
.הז ןולשיכל תואמגוד םניה ןטרסו (תורחאו הצופנ תשרט ,םיקרפתולאשה ןה הלא ?תלעופ איה ךיא ,תבכרומ איה הממ ,תכרעמה לש הדוקפית לע עיפשמ המ
.וז הריקסב בישהל הסנא ןהילע

ןוסיחה תכרעמ לש םיאתה
חומב םירצונ תינוסיחה הכרעמה לש םיאתה לכ ,םיטיצובמורתהו תומודאה םדה תוירודכ ומכ
,םיטיצוגאפ :תוירקיע תוצובק שולשל םדיקפת יפ לע םיקלחמ םתוא ,(bone marrow) םצעה
םינייפואמ םירומאה םיאתה לכ .(B) יב גוסמ םיטיצופמילו (T) יט גוסמ םיטיצופמיל
םדה תורוניצ תועצמאב רביאל רביאמ רובעל םילגוסמ ,ףוגב הריהמו הלודג תודיינב
םישרפומה םידחוימ םינובלח תועצמאב םירשקותמו ,ךרוצה תעב תוריהמב םיברתמ ,הפמילהו
.םיניקופמיל םיארקנהו םדי לע


םצעה תמקיר י"ע ןגומ אוה םש ,תולודגה תומצעה זכרמבש תיגופסה המקירב םקוממ םצעה חמ
.םד-ילכב הרישעו הפופצ איהש תינוציחה

םיאתו םיפוג תומודמ תועורז תרזעב דוכלל םילוכי ,תיסחי םילודג םיאת - םייטיצוגאפ .1
,םירז םיאתב החלצהב "לפטל" לוכי דחא טיצוגאפ .םלכעלו םתוא עולבל ,םתוא קתשל ,םירז
ארקנ הז ךילהת .קבאו טסבזא ןוגכ םיבר םיקיקלח וא/ו םירחאו םיסוריו ,םיקדייח ןוגכ
ברוא םיטיצוגאפה לש םקלח .שלופה לש ותוהזב וא וביטב הנתומ וניאו הזוטיצוגאפ
ילכ םירבוע םכרדש םיננסמה םילעופה ,"הפמיל ירשק" םייורקה םינטק םינבמב םישלופל
תכרעמ ,עול ,הפ ןוגכ ,וילא תוסינכב ףאו ,ףוגב םינוש תומוקמב םימקוממהו ,הפמילה
תא עונמל םיטיצוגאפה ולכוי ,הובג וניא םירזה םיאתה רפסמ םא ,השעמל .לוכיעהו המישנה
הלא ושעי ,םהב לפטל "םילמיג ןיש"ה לש םתלוכי לע הלוע םישלופה רפסמ םא .ףוגל םתרידח
.ב .(ךשמהב האר) ןיקופמיל תועצמאב םיקחרמבש םהירבח תא וקיעזי .א :םיאבה םירבדה תא
םיארקנה םיאתל הריהמ השיג רשפאל ידכ ,םוקמבש םדה ילכ תא ביחרמה ,ןימטסיה ושירפי
וסייגלו טיצופמיל ינפב וגיצהל ידכ םישלופה םיאתה דחא תא דימצי םהמ קלח .ג .לגדל
.(ךשמהב האר) הלועפל

האוושהב הברהב םינטק םיאת םניה םיטיצופמילה לכ - יט גוסמ םיטיצופמיל .2
תעב ,יט יאתש ןייצל בושח .אתה ברימ תא ספותה רתוי לודג ןיערג ילעבו ,םיטיצוגאפל
ולבקי הרשכהו תורגב ךילהת .והשלכ דיקפת אלמל םילגוסמ םניא ,םצעה חומ תא םתביזע
,תיתפמיל הטולב איה סומיטה .םמש ןאכמו (תירבעב ,תמרה) סומיט ארקנה דחוימ רביאב
,הלודג הניה תמדקומה ונתודליבו ,בלה ןיבל הזחה םצע ןיב תאצמנה ,ריהב רופא עבצ תלעב
הידמימב הגיסנל הליחתמ ןימה ינומרוה תעפוה םע .דואמ הליעפו ,בלה לכ תא הסכמ
םילגסמה ,םייוניש םיאתה םירבוע סומיטב .הנקיזה תארקל תיפוס תנוונתמ איהו ,הדוקפיתבו
:תוצובק עבראל יטה יאת תא קלחנ דיקפתה יפ לע .דחוימה םדיקפת תא אלמל םתוא

שלופ .שלופה םרוגה תא תוהזל דיקפתה לטומ םהילעש ,(helpers) "םיהזמ יט יאת" .א
םיאת ינוילימ רצוי סומיטה ."ןגיטנא" ארקנ תינוסיחה תכרעמה תא ררועל לגוסמה
את"ש ךכ ,דבלב דחא ןגיטנא תוהזל תלוכיה הצובק לכל .תוברו תונוש תוצובקל םיכייתשמה
וליפא ,רחא סוריו לכ ההזי אל ,םיוסמ גוסמ תעפשל םרוגה סוריו תוהזל לגוסמה ,"ההזמ יט
.וז הלאש לע תונעל השק ?תומייק "ההזמ יט יאת" לש תוצובק המכ .םהיניב ןוימדה בר םא
ורצונש םייתוכאלמ םישלופל ףאו ,שלופ לכל תדחוימ הצובק תמייקש איה החנהה ,םלוא
.היצולובאה ךלהמב וב הלקתנ םרט תינוסיחה תכרעמהשו הדבעמב

םושמ תאז ,תינוסיחה תכרעמה תלעפהל םיאנת םה ןגיטנאה יוהיזו "םיהזמ יט יאת" תלעפה
לש הקותישל המגוד .שלופה תא לוטקל םדיקפתמש םירחא םיאת םיליעפמ הלא םיאתש
הרקמב .AIDS ילוח לצא תוארל ןתינ ,"םיהזמ יט יאת" לש םרדעה לשב ,תינוסיחה תכרעמה
.יוצמ שלופ לכל הלוחה ףושח ,זאו ,"םיהזמה יט יאת" תא לסחמ םפוגל רדוחה סוריווה ,םהלש
הריוואב קר תויחל םילגוסמה ,סומיט אלל םידלונה תוקונית לש םבצמ אוה רתוי עורג
.תטלחומ הרוצב תילירטס

שלופל וא סוריוול דמציהל םתלוכיל תודות הז םשל וכזש ,(killers) "םיחצור יט יאת" .ב
םה הז םשל .םדימשהלו ,ןטרס אתל וא םיסוריו ידי לע סלכואמה ונפוגבש אתל ,רחא
םה "םיחצורה יטה יאת" םג .ורבחתה וילא אתה םורק תא םיסרוהה םירמוח םישירפמ
יט יאת" ידי לע תישענ םתלעפה .דחא ביוא את קר תוהזל םיעדוי ,רמולכ ,םיידוחיי
."םיהזמ

לכ תא ליעפהל ידכ םימי המכ םישורד ,בור יפ לע .(suppressor) "םיאכדמ יט יאת" .ג
דעש רחאמ ,ונירכועב וניה הז רבד .ונפוגל הנושארל רדחש שלופ דגנכ תינוסיחה תכרעמה
יוהיזה יכילהת תא רצקל ידכ םירצונ ןורכיז יאת .תונוש תולחמל םורגל שלופה לגוסמ זא
יאתל .ותדמשהב םיברועמה םיאתה תא תידיימ ליעפהלו ,רזוחה "ורוקיב"ב שלופ ותוא לש
תולחמ" תוארקנה תומיוסמ תוימוהיז תולחמב הקלנ םהל תודותו ,בר םייח ךרוא ןורכיז
.םייוצמה םישלופה לכל ןורכיז יאת םימייק אל ,ונרעצל .ונייחב תחא םעפ קר "תודלי

.םלצא ההובג תיסחיה האולחתל הביסה איה םידלי לצא ןורכיז יאת לש רדעה

תא אלמל םירשכומ םניא תומצעה חומ תא םבזועב ,יב יאת םג - יב גוסמ םיטיצופמיל .3
תופועב םילבקמ םה וז םתרשכה תא .ףוגל ושלפש םינגיטנאה דגנ םינדגונ רוציי - םדיקפת
ונא ןיא .םימי רפסמ םיהושו םירדוח םה הילא ,סויצירבפ ש"ע הסרוב תארקנה הטולבב
יב את לכ .יב - םיוניכ רמשנ ,תאז תורמל .םיקנויב הסרובל ליבקמה רביאה והמ םיעדוי
הזל המוד ךילהת רבוע םהילע יכ הדבועה לשב ,םיוסמ ןגיטנאל ידוחיי ןדגונ רוציל לגוסמ
םיפידעמ םבור לבא ,ףוגב םיבבותסמ םירגוב יב יאת .סומיטב "םיהזמה יטה יאת" לע רבועה
ןטבה ללח לש ילאשמה וקלחב םקוממהו ףוגבש לודגה יתפמילה רביאה ,לוחטה תא סלכאל
.םיהזמה יטה יאת ידי לע הלועפל וסיוגיש דע וניתמי לוחטב .הנוילעהםג החלצהב לעפי ,םיוסמ ןגיטנא דגנ והשלכ םייח לעב לש ופוגב רצונש ןדגונש ןייצל בושח
.ליבסה ןוסיחה ססובמ הז ןורקיע לע .רחא םייח לעבב

.םתוליעפ תא ראתנ ,תינוסיחה תכרעמב םיליעפה םיאתה תא ונרכיהש רחאל

םישלופב םיאתה תמחלמ
ידי לע דמשוהו לכוע ,עלבנ םקלח .ףוגל ורדח םיבר םיסוריווש חיננ - ןושאר בלש
.המינפ קומחל םקלחל רשפאמ לודגה םרפסמ םלוא .הפמילה ירשקב תרמשמב ויהש םיטיצוגאפ
ונממ עונמלו סוריווה תא סיבהל חילצת ןוסיחה תכרעמ םא עבקת השילפל הבוגתה תוריהמ
וילכ לע טלתשמ ,אתל רודחל חילצמש סוריו .םכותב תוברתהל ידכ םיבר םיאתל רודחל
תואמ) םיבר םיסוריווב סלכואמ אתה רשאכ ,בור יפ לע .םישדח םיסוריו תריציל ותוא לצנמו
.םיפסונ םיאתל רודחל וסני םיסוריווהו ,"ץצופתמ" אוה (םיבר םיפלאו

וגיצהל ולכויש ידכ ינוציחה םקלחל דחא סוריו ודימצי ןכל .הרזע םיקיעזמ םיטיצוגאפה
לש םינוש םיקלחב הריהמ הציר רחאל .ותוא ההזי םהמ דחאש הווקתב ,"םיהזמ יט יאת" ינפב
.ליעפל ךפהנ ךכבו טיצוגאפל רבחתמ יטה את .דחוימה "ההזמה יטה את" אצמנ ,ףוגה

"םיחצורה יטה יאת" תא ליעפ מ ,לודג בצקב הברתמ ליעפהו "ההזמה יטה את" - ינש בלש
רחאל .לוחטב ותוא אצמי ללכ ךרדבש ,"יב את" רחא שפחל אצויו ,תוברתהל םה ףא םיליחתמה
.םיבר םיה םיאת רוצילו תוברתהל ותוא דדועמו ותוא ליעפמ ,וילא רבחתמ ,וב שגפש

תוברתהל קיספהל םהל הרומ "ההזמה יטה את" .םיבר "יב יאת" רבכ םייוצמ - ישילש בלש
וכליו "יבה יאת" ידי לע ושרפויש םינובלח םניה הלא םינדגונ .םינדגונ רוציל ליחתהלו
.שלופה סוריווה תובקעב

הנגה רחא שופיחב ,םיאת ךות לא רודחל וחילצה םיסוריווהמ קלח םייתניב - יעיבר בלש
.םכותב תוברתהל תנמ לע םגו ,םיפקותה םיאתה ינפב

תא ןימזהלו תילריו הפקתה ינפמ םהינכש תא ריהזהל םיטילחמ םכותל רדח סוריווהש םיאתה
םידמצנ םיחצורה םיאתה .ללכה תבוטל תודבאתה ןיעמ - םתוא ודימשיש ידכ םיחצורה םיאתה
.םכותבש םיסוריווה תא םיפשוחו ,םתוא בבוסה םורקה תא םיסרוה ,םיפקתומה םיאתל
.הלועפמ םתוא םיאיצומו םיסוריוול םידמצנ םינדגונה

דואמ הברה םימייק וישכע ,םלוא .םיאתה לש ץחומ ןוחצינב תמייתסמ המחלמה - ישימח בלש
תא םיתיחפמו הלועפל םיסנכנ םיאכדמ םיאת .םירתוימ ירמגל םהש םינוש םיגוסמ םיאת
.סוריו ותוא לש תרזוח השילפ תארקל הייפיצב תוכירדב וראשיי "ןורכיז יט יאת" .םרפסמ

:ןוסיחה יאת ןיב םירשקמה םינובלח - םיניקופמיל

.ןוסיחה תכרעמ רקחמב שדח ףד וחתפ ,תובר אל םינש ינפל קר םתוא וליגש ,םיניקופמילה
לש תינוסיחה תכרעמה קוזיחב דבכנ םוקמ םיספות רבכו ,תונוש תודבעמב םירצוימ םקלח
.קחרממ םג םיאתה ןיב תרושקת תרשפאמ םתוליעפ .םילוח

םג ררועמ הז ןיקופמיל .1 ןיקורטניא תועצמאב "םיהזמ יט יאת" תא םיליעפמ םיטיצוגאפה .1
.ןוסיחה יאת תא דדועל תנמ לע ףוגה םוח תא תולעהל חומל םרוגו ,תוברתהל םיטיצוגאפ

יאת" לש םתוברתהל םרוגה 2 ןיקולרטניאה תא :םיניקופמיל העברא שירפמ "ההזמ יט את" .2
,לודגל ,תוברתהל קיספהל יב יאתל םרוגה BCGF -ה תאו "םיחצור יט יאת"ו "םיהזמ יט
המג אוה יעיברה ןיקופמילה .םיבר םידגונ רוצילו ןובלח תריציל תכרעמה תא חתפל
תעילבב םיטיצוגאפה תא דדועמו "םיחצור יב יאת" לעו "יב יאת" לע לעופה ,ןורפרטניא
יאת" דדועמה 1 ןיקולרטניא םישירפמו םירזוח םרותב םיטיצוגאפה .םיאתל ץוחמש םיסוריו
."םיהזמ יט

ליבסו ליעפ ןוסיח
ןוסיחב .ליעפה ןוסיחל םיכייתשמ ,םינדגונ תריציב םירתכומהו ליעל וראותש םיכילהתה לכ
םהב תומוקמל עיגהל ונילע רשאכ שמתשנ ,ונפוגל ןכומה ןמ םינדגונ תרדחה רמולכ ,ליבסה
(תודלי ,הנקיז) קיפסמ ליעי וניא ונפוג רשאכ ,ונל תורכומ אל תוימוהיז תולחמ תומייק
סויג םרט ונתוא לוטקל לולעו תוריהמב לעופה םרוג םייק ונפוגב רשאכ וא םינדגונ תריציב
.ךכל תואמגוד םניה םישחנ לערו סונטט .ונלש ןוסיחה

םיקדייחב םוהיז .סונטטה תמגוד ,ןלער םיליכמה םיקדייח םימייק יכ ףיסוהל םוקמה הז
ףשחנ ותדמשה םע .םלשה קדייחה דגנ םיכרענ יבו יט יאתש םושמ ,רתוי ןכוסמ הז גוסמ
.ןוסיחה תכרעמ תא עיתפמו ןלערה

תוינומיא-וטוא תולחמ
םאתו יוהיזב לשכ שי םימעפלש הרוק ,םלוא .םירז םיאת קר ףיקתהל םירומא ןוסיחה יאת
.בצמה תא רימחמ "םיאכדמ יט יאת"ב רסוחש ןכתיי .םירזכ םיפקתומ ףוגה לש םיימצע
systemic lupus ) םיקרפ תקלד .תוינומיא-וטוא תוארקנה תולחמ תוחתפתמ ךכמ האצותכ
לוטיל הלוחה לע היהי הז הרקמב .ךכל תואמגוד ןניה - הצופנ תשרט ,הבאז ,(erythematosus
םג תונתינ הלא תופורת .םימיוסמ םינוזיטרוק ןוגכ ,ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמה תופורת
.ותייחד תא עונמל ידכ רז רביא לתשוה םהב םילוחל

תויגרלא תולחמ
תאטבתמו הלק העפותה בור יפ לע .תויגרלאמ םילבוס םלועה יבחרב םדא ינב ינוילימ
,רתוי םירומח םירקמ םג םנשי םלוא .דועו תושטעתה ,עומיד ,תלזנ ,רוע תחירפ ,םידוריגב
.תוומב ףא םימייתסמה ,םירחאו המטסא ומכ

,קבא ,םיחרפ תקבא ןוגכ ,םיינוימד םיביוא לע הפקתמל תאצוי ןוסיחה תכרעמ הז הרקמב
םיעלוב ,םיליפוניזואאה דחוימבו ,םיטיצוגאפה ."ןגרלא" יוניכה תא ולבקיש - תויח תוורפ
רשאכ רימחמ בצמה .תורכזומה תועפותל םרוגה ,ןימטסיה ארקנה רמוח םישירפמו ןגרלאה תא
.םייוצר אל םינדגונ םג םירצונ ךכמ האצותכו ,יבו יט יאת םג םיסיוגמ

ןטרס תולחמ
יט יאת" לעש םושמ תאז .ינוסיח לשכ לש האצות ,ןקלחב ,ןניה ןטרסה תולחמ םג ,השעמל
םיאת םידמוע בור יפ לע .ינטרס את ןיבל ילמרונ את ןיב לידבהל דיקפתה לטומ "םיחצור
,דואמ םיבר םהו ,ונפוגב םיקלחתמה םיאתה לכ יכ חינהל השקש םושמ תאז - םתמישמב הלא
היצקודניאה יבגל תורעשהה תובר .םידמשומ םיניקת אלה :רמולכ ,םיניקתו םיילמרונ םניה
ימרוג ,תיתשרותה הייטנה לש הדיצל ,הנמא םהיניב .(initiation) םיינטרס םיכילהת תלחתהל
תיביטקאוידר הנירק ,שמשה לש תולוגס הרטלוא םיינרקל תכשוממ הפישח ןוגכ ,םינוש הביבס
.םימיוסמ םיסוריו ,תואלקחב םיקיזמו יקרח ילטוק ןוגכ ,סוסיר ירמוח ,ןגטנרו

תולחמב םילוחו ךשוממ ישפנ סרטס ורבעש םישנא לצא רתוי תוחיכש ןטרס תולחמ
לש תוהובג תומרש םושמ ןכתיי . * ןילוסניאל תדוגנתו םדב ןילוסניא רתיב תונייפואמה
.ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמ םינוזיטרוקו ןילוסניא

,םינוכנ הנוזת ילגרהו הנותמ תיביטרופס תימוימוי תוליעפ ,בוט חור בצמ ,תאז תמועל
.הקזחל םייושע

.םד ץחל רתי ,לקשמ ףדוע ,ינשה גוסהמ תרכוס *

.23 ,16-18 'מע ,1997 ינוי ,הירוב לע תואירב .לאינד ,םי :רוקמ
.הנוזתהו ןוסיחה ,םינומרוהה תרותל החמומ ,םי לאינד ר"ד

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
ןוסיחה תכרעמב םיאת

תיפיצפס תוניסח

ןוסיחה תכרעמ

היגולונומיא אשונב םיחנומ תורדגה

תילמרונה ןוסיחה תכרעמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©