םיביכרת תעילב י"ע תוירירה לש ןוסיחה תכרעמ תלעפה
םתקרזה םוקמב


םיביכרתה בור .םיביכרת תרזעב תוקבדמ תולחמב םיגולוימדיפאה םימחלנ תובר םינש ךשמב
לש הקלח לע השעמל םירתוומ ךכב .םדב םינדגונ םירצונ ךכ ל הבוגתכו הקרזהב םינתינ
תכרעמ .ןתשהו ןימה יכרדבו המישנה יכרדב ,יעמב רמולכ ,תוירירה לש תינוסיחה תכרעמה
ןפואל רשאב קיפסמ עדי רסוחמ בורל ,החנזוה ףוגב םינדגונה ללכמ 70%-כ תרצימה ,וז
.הדוקפית

ןה רשאב הלא תוכרעמ ךרד ונפוגל םישלופ תולחמה ימרוג םימזינגרואורקימה בור ,השעמל
"ירוחא ךוליהב" וא ינימ עגמב םג ךא ,ריואהו ןוזמה םע רקיעב ,הביבסל תוצורפה םיכרדה
,ךכ םא .(רועה תעיצפ ךות איה ףוגל םימזינגרואורקימ תרידחל תפסונה ךרדה) .ןתשה יכרדב
תחא .תוירירה לש ןוסיחה תכרעמב הליחת םילקתנ ונפוגל םישלופה םימזינגרואורקימה בור
אוה יעמב תוירירה לש ןוסיחה תכרעמ תא תורגל ןווכמה ביכרתל תומסרופמה תואמגודה
יח ןז השעמל וניה הז ביכרת .העילבב ןבומכ ןתינש ,םידלי קותיש דגנ ןיבייס ביכרת
.(וילופ) םידליה קותיש ףיגנ לש שלחומ

םיסדנוהמ וא םישלחומ םייח םיביכרת ידי לע תינוסיח הבוגת רוציל םיסנמ ,םויכ םירקחמב
,ץיוושב הנורחאל קוושמ ערילוח דגנ הז גוסמ ביכרת .הלחמל םורגל םילגוסמ םניאש ,תיטנג
.דיאופייט דגנ ביכרת ב"הראב ץפוה םינש שמחכ ינפלו

,תונוש תופסות םע דחיב םינגיטנאב תשמתשמ העילבב ןתמל םיביכרת רוציל תפסונ הטיש
.ףיגנל תינוסיחה הבוגתה תאו םייעמב םתודירש תא תרפשמה ןגמ תבכשב םיפוצמ

םיטחמב ךרוצ ןיא רשאב ,םיקרזומה לע לודג ןורתי שי הפה ךרד םינתינה םיביכרתל
דגנ םיביכרת 15 לש חותיפ עצבמ לע 1992-ב זירכה ם"ואה .דואמ הלק הליטנהו םיקרזמו
רפסמ םימרענ הלא םיביכרת חותיפל םירקוחה לש םכרדב .העילבב ונתניש תוקבדמ תולחמ
יוריגל ואיבה אלו םהלש תוינגיטנאהמ קלח ודביא ,רבעב וחתופש םישלחומ םיביכרת :םיישק
ומכ ,ףוגה לש תופסונ הנגה תוכרעמב םילקתנ םה ךדיאמ ;תינוסיחה תכרעמה לש קיפסמ
ךות המלענו השלח התיה איה ,תינוסיח הבוגת הרצונשכ םיתיעל .הביקה תוצמוחו םימיזנא
םינתינש םיביכרת חותיפל ץמאמה בור תינפהל ומרג הלא םיישק .הנש דע םישדוח רפסמ
םירצונ ,הקרזהב .עלבנ וא קרזומ ביכרתל תינוסיחה הבוגתב יתוהמ לדבה שי .הקרזהב
הבוגתכ םירציימ תוירירב םיינוסיחה םיאתה .םדה םרזב םיאשינה IgG סופיטמ םינדגונ
םוקמב דימ שלופה תא םידכולו תירירה חטש לע םישרפומה ,IgA סופיטמ םינדגונ יוריגל
.ףוגל הסינכה

יכרד תא םידפרמה ,םיטיצופמיל ,םינבל םיאת לש םירבצב אצמנ הלא םינדגונ תריציל חתפמה
.(Peyer patches) "ראייפ יאלט" םיארקנ םה ,לשמל יעמב .ןתשהו ןימה ,המישנה ,לוכיעה
םירמוח דוכלל םדיקפתש M יאת םיארקנה םיאת םיאצמנ הלא םינבמ לש םידוקדוקב
רמוחה תא םיקרפמ הלא םיאת ."ןגיטנא יגיצמ םיאת"ל המינפ םריבעהלו ,יעמב םירבועה
ליחתת "רז"כ ההוזמ רמוחה םא .T-ו B גוסמ םיטיצופמילל ונממ םיעטקמ "םיגיצמ"ו טלקנה
לולכלו רתוי הפיקמ םג תויהל הלוכי תינוסיחה הבוגתה .IgA גוסמ םיידוחי םינדגונ תריצי
ינש םירצונ םש ,ערילוחה קדייחב םוהיזב לשמל ומכ .IgM גוסמ ,םדב םינדגונ תריצי םג
תלוכיב אלא ,דבלב םינדגונ תריציב אל ןבומכ דדמית ביכרת לש ותוליעי .םינדגונה יגוס
.רזוח םוהיז םע דדומתהל ףוגה

:םישלחומ םייח םיביכרת
םינגיטנא יאשנב שמתשהל םירקוחה םיננכתמ ,תירירה לש ןוסיחה תבוגת תא תורגל ידכ
.םינגיטנאה תא תומגודה תורחא תוידיאופמיל תומקרלו ,"רייאפ יאלט"ל תיעבט םינווכמה
תענומ ,ולש תיעבטה הנגהה תכרעמו M יאת ידי לע תולקב טלקנ ,לשמל ערילוחה קדייח
הצובק .ותומילאל םימרוגה תא ונממ קלסל שיש ןבומכ ךא .תוצמוחו םימיזנא ידי לע ותסירה
םינלערל םידדוקמה םינגה תא קדייחהמ האיצוה ןיול ןוריימ תושארב דנלירמ תטיסרבינואמ
,םיאירב םישנא 200 ללכש יוסינב ןכאו .תונוכתה רתי תא הריאשה ךא ,לושלשל םימרוגש
הנגההש אדוול ידכ .לושלשה תועפות ינפמ הנגה 100%-ל איבה ביכרתה לש תחא הנמ ןתמ
םיביכרתה ןיב .היזנודניאב שיא 67,000 ףיקמה יוסינ התע םייקתמ בר ןמזל תראשנ
םייעמ תולחמ ןהש סיזולגישו דיאופייט דגנ םיביכרת םיללכנ חותיפב םיאצמנה םישלחומה
.תוחתפתמ תוצראב תוחיכש

:םינגיטנא יאשנכ םימזינגרואורקימ
ןתינ תינוסיחה הבוגתה תא רפשל ידכו ,M יאתב בטיה םיטלקנ תולחמה ימרוג לכ אל
הבוגת םיררועמ יעבט ןפואבש ,הלנומלסו ערילוח ומכ םימזינגרואורקימל םינגיטנא ריבעהל
.תדפצו תלעש ,תמרק ,תחדק ימרוג לש םינג הלנומלסב אטבל תוסנמ רקחמ תוצובק רפסמ .וז
,דמלנ תויחב םימהזמב םייוסינמו הלנומלסב ל"נה םינגה יוטיבב תוחלצה שי התע דע
.םילאה םרוגה ינפמ הנגה ונקה הלא םיביכרתש

דגנ העילבב ןוסיחל רבעב שמישש קדייחה וניהש ,BCG - ףסונ אשנב םיניינעתמ םירקוחה
,תפחש , Lyme תלחמ דגנכ ,הלאכ םיביכרת תחתפמ ,דנלירמב Medimmune תרבח .תפחש
לש םינגיטנא ליכהש BCG קדייחש תוארהל וחילצה םירקוחה .ןתשה יכרד לש םימוהיזו
הז יוסינ תואצות .ףאה ךרד ןתמ רחאל ,וז הלחמ דגנ םירבכע ןסיח Lyme תלחמ םרוג
,םדב IgG -ו תוירירב IgA סופיטמ םינדגונ תריציל איבה ביכרתהש רחאמ ,דואמ תודדועמ
.תויצרק תציקע ידי לע םדל תורישי רדוח הלחמה םרוגו רחאמ הבושח וז הבוגת .דחאכ
םישדוח 18 ךשמב - ןמז ךרואל םינדגונה תדירש איה הלא םייוסינמ תפסונ תדדועמ האצות
.םתמרב התדירי התפצנ אל ןוסיחה ןמ

ךכ ,אשנה דגנ םג םינדגונ רוציל ףוגה יושע ,םינגיטנא יאשנכ םייח םינגיטנאב שומישב
ערילוחה קדייחב םישמתשמל .דבלב תחא םעפ ידוחי ינגיטנא הנבמ לעב אשנב שמתשהל ןתינש
2,000-כ שי הלנומלסה קדייחל תאז תמועלו םייגולורס םינז ינש קר הריחבל שי ,אשנכ
.הז קדייח סיסב לע םיביכרת חותיפל תולבגומ יתלב תויורשפא חתופה רחבמ ,םינז

:םייתוכאלמ םיאשנ
תצמוח תא דורשל חילציש ידכ ,םירמילופב ןגיטנאה תא םינעדמה םיפצמ רחא ירקחמ ןוויכב
תונש עצמאב רבכ .(דילוקילג-דיטקלילופ) PLG וניה ץופנה רמוחה .םייעמה ימיזנאו הביקה
ןתינ ,ןגיטנא תוליכמה PLG תויושע תולוספקורקימ תרזעבש 'גירדלוא ןו'ג הארה םינומשה
.תינוסיח הבוגת רוצילו ,המישנה יכרדבו יעמב תינוסיחה תכרעמה יאתל ןגיטנא ריבעהל
םיפסונ םירמוח .םילא ילוק קדייחב םימוהיז דגנ ןוסיחל וז הטיש םינעדמה םיסנמ םויכ
הנבמב םימודה םיינמוש םירמוח םהש ,םימוזופיל םניה םינגיטנאל תופיטעכ םישמשמה
םירמוח תויושע תופיטעה רשאב ,וז הטישל החלצה םיפוצ םינעדמה .םיאתה ימורקל
היצלוספקורקימה תטישב היעבה .תימצע תינוסיח הבוגת םיררועמ םניאש ,םיצופנ םייגולויב
םיביכרתה תמועל ,הנטק ןוסיחה תוליעי ןכלו ,M יאת ידי לע טלקנ ןטק קלח קרש ,איה
םיסנמ ,M יאת ידי לע םיקיקלחה תטילק תא רפשל ידכ .ףוגב םמצעמ םיברתמש ,םייחה
.םיאתה ידי לע ףדעומ העודי אל הביסמש לדוג ,ןורקימ 10-ל 1 ןיב לש םילדגב םרציל

וילופה ביכרתב ןויסינה .ןמז ךרואל ןוסיחה תינקה איה תירירה ןוסיחב תירקיעה היעבה
ןמז ךרואל ןכה םידמועה ,"ןורכיז יאת" רצייל תלגוסמ וז תכרעמש הארה ,תפחשהו שלחומה
יכרד לש תויפיגנ תולחמב ומכ ,םיתעל ךא .םישלופה םע תשדוחמ השיגפב תידיימ םיביגמו
םירקוחה ואצמי אל םא וליפא .תורזוח תוקבדה שחרתהל תולולע םידליב םייעמהו המישנה
םירצק םינמזל וליפא ,הז גוסמ םיביכרתל תובישח שי ןיידע ,ןוסיחה ןמז תא ךיראהל םיכרד
םילייטמ לע ןגהל םייושעש ,תורחא םייעמ תולחמו ערילוח דגנ םיביכרת תמגודכ ,הנשכ לש
החירפל תופצ ל שי תואבה םינשה שש ךשמבש ,םיאבנמ םירקוחה .עסמה ןמזל תולשחנ תוצראל
.םיקרזמ אלל ןוסיחה לש םוחתב תומדקתהו

חותיפב תויריר יביכרת :1 רפסמ הלבט
ביכרתה אשנ
םרוגה
הלחמה
תמומ וא שלחומ קדייח
ערילוח וירביו
ערילוח
םישלחומ םיקדייח ;תולוספקורקימ
ילוק
םילושלש
םישלחומ םיקדייח ;תולוספקורקימ
הלגיש
םילושלש
שלחומ קדייח
הלנומלס
דיאופייט
שלחומ ףיגנ ;תולוספקורקימ
הזנאולפניאראפ ףיגנ
המישנה יכרד םוהיז
שלחומ ףיגנ ;תולוספקורקימ
תעפשה ףיגנ
תעפש
הלנומלסב סדנוהמ ביכרת
סוקוקוטפרטס
תואיר תקלד
וילופב ,הלנומלסב סדנוהמ ביכרת
תולוספקורקימבו
HIV ףיגנ
סדייא
ונדא ףיגנב סדנוהמ ביכרת
תבלכה ףיגנ
תבלכ
ונדא ףיגנב סדנוהמ ביכרת
רב-ןייטשפא ףיגנ
סיזואלקונונומ

.49-50 'מע ,1994 רבמצד ,7 ןוילג ,סיזתניס .ןתיא ,ילארשי :רוקמ
(1994)-ב עיפוהש רמאמ יפ לע ,הנויצ סנ ,יגולויב רקחמל ןוכמה ,ילארשי ןתיא ר"ד
SCIENCE 265:1522

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
הפה ךרד םינוסיח

תולחמ רפסמ דגנ הנגהל םיליבומ הפה ךרד םינוסיח

תעפשה דגנ ילארוא ןוסיח יוסינ

h pyroli : סוקלואה קדייח דגנ ילארוא ןוסיח

ןוסיחה תכרעמ לש הימוטנאה

ןוסיחה תכרעמ

Phagocytosis

ןוסיחה תכרעמב IgM

תילמרונ ןוסיח תכרעמ


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©