םהייח ליצמ היוס ןובלח :םצע חומ תולתשהב שדח ןדיע
העוב ידלי לש


םהב שומישה ביחרהל הרטמב - היוסה ינובלח לע דומלל ןויסנב ותישארש רקחמ
תלתשהל תרפושמ הטיש חותיפל איבה - םלועב בערה לע ךכב לקהלו ,םדא ינב תנזהל
תוצראב םידלי לש תובר תורשע לש םהייח הליצה רבכ השדחה הטישה .םצע חומ
םינוכמה םידלי - ןוסיחה תכרעמב םימגפ םע ודלונש ,ןפיו הילגנא ,הינמרג ,תירבה
םהילע ןגהל ידכ ,דודיבב םדלוויה םוימ םקיזחהל ךירצש םושמ - "העוב ידלי" םג
ילוחב לופיטל םג וז הטישב שמתשהל תורשפא םיקדוב התע .םיפיגנו םיקדייח ינפב
תחא אל ןתונה ,יעדמה רקחמה לש תוחתפתהה ךרד לש תנייוצמ המגוד יהוז .הימקואל
.שארמ םייופצ םניאש ךרע יבר תוריפ

,םצע חומ והמ הליחת רוקסנש יואר ,תאז ןיבהל ידכ ?םצע חומ תולתשהלו היוסה ינובלחל המ
םצע חומל ןיא ,םשה ןמ עמתשמל דוגינב .הז םוחתב תולתשהל הבר הכ תובישח תעדונ עודמו
זכרמבש ללחה תא אלממה ךימס םודא לזונ אוה םצע חומ .תלוגלוגב חומה םע רשק לכ
,דימתמ ןפואב םירצונ םהמ אצומה יאת וב םייוצמש ךכמ תעבונ המוצעה ותובישח .תומצעה
,תונווגמ תונוכת ילעב םיאת לש הבחר תשק תללכנ ךכב .םהינימל םדה יאת ,ונייח לכ ךשמב
םיניגמה םינבלה םיאתהו ונפוגל ןצמחה תא םיקפסמה ,םימודאה םיאתה םה םהיניב םיעודיהש
תואצותל םורגל הלולע ,םצעה חומ דוקפיתב רתויב הלק ולו ,העיגפ לכ .תולחמ ינפב ונילע
.ןוסא תורה

םד רסח יגוס .םצעה חומב ללוחתמש ינטרס ךילהת מ האצותכ תומרגנ ,תוימקואלה תיברמ
םרוגה םג םה םצעה חומב םימגפ .םצעה חומב אוה ףא םרוקמ ,תיטסלפא הימנא ומכ םינוש
(שמרח תרוצ םימודאה םדה יאתל הב) תישמרח הימנא ,הימסלת ומכ ,תונוש תויטנג תולחמל
תא .םינבל םד יאת לש םימייוסמ םיגוס םירצונ אל ןהב ,ןוסיחה תכרעמ לש רסח תולחמו
,רסח תולחמ לש םירקמב .םצע חומ תלתשה ידי לע אפרל תינורקע ןתינ וללה תולחמה
תריציל דימתמ רוקמכ לתשומה םצעה חומ שמשמ ,םצעה חומ לש יוקל דוקפית ןתביסש
םיאתב עוגנה םצעה חומ תא ףילחה ל שי הימקואל ילוח לצא ,תאז תמועל .םירסחה םיאתה
.אירב םצע חומ ומוקמב ליתשהלו ,םיריאממ

ינפקות לתש
ללחמ איצוהל אוה שרדנש המ לכ .רתויב הטושפ איה םצע חומ תלתשה ,תינכט הניחבמ
לש םדה ךות ל וקירזהלו ,ןתוא אלממה לזונה תא (םייכריה ןגא תומצע ללכ ךרדב) תומצעה
וניא ללכש ןונגנמב םדה ילכב םכרד םיטוונמ לתשומה םצעה חומבש אצומה יאת .לבקמה
דע התיה םצע חומ תלתשה ,תיסחיה תוטשפה ףא לע .לבקמה תומצע ךותב םיבשיתמו רורב
אצומה יאתמ דבלש ךכמ עבונ ישוקה .תורחא תומקר תלתשהמ רתוי השק רגתא ןורחאה ןמזל
תעלקנש הרז המקר לכ ףיקתהל םילגוסמ רשא ,םירגוב םינבל םד יאת םצעה חומ ליכמ
לבקמ ידי לע תוחדיהל לולע תורחא תולתשומ תומקר ומכ םצעה חומש קר אל ךכיפל .םכרדב
הבוגתל .תונוש תומקרל קזנ םורגיו לבקמה תא ףוקתי אוהש הלודג הנכס תמייקש אלא ,לתשה
."ןסכאמ דגנ לתש תבוגת" םשב םיארוק ,תינלטק ללכ ךרדב איהש ,וז

תומוד וא תוהז ויתומקרש םרות אוצמל איהו ,וז הבוגת לע רבגתהל החוטב תחא ךרד שי
וזכ המאתה םיאצומ םיתעל .ההז םואת אוה רתויב חוטבה םרותה .לבקמה לש ולאל רתויב
ןיא ךדיאמ .םיחא םניאש םישנא ןיב רתויב םירידנ םירקמבו םימואת םניא םא םג ,םיחא ןיב
ויתונוכתמ תיצחמ הרוה לכמ לבקמ דליה ירהש ,םהידליל םירוה ןיב וזכ המאתה םיאצומ
.םימאות םצע חומ ימרות היסולכואה ןמ שילש ינשכל ןיא תורחאו ולא תוביסמ .תויתשרותה
בורל ואיבה ,םילבקמל םימאות םניאש םימרותמ םצע חומ ליתשהל רבעב ושענש תונויסנ
,הלאכ םימרותמ םצע חומ תלתשה רשפאל ידכ אופיא עקשוה בר ץמאמ .ןוסא תורה תואצותל
לע המאתהה רסוח תיעב לע רבגתה ל היהי רשפאש םירקוחל היה הארנ .םירוהה דחאמ לשמל
לתשה תבוגתל םיארחאה ,םירגובה םינבלה םיאתה תא םרותה לש םצעה חוממ וקיחריש ךכ ידי
.דבלב אצומה יאת תא הלוחל וקירזיו ,ןסכאמ דגנ

הקלחמה שאר ,ררושמ רשא ר"ד םע הלועפ ףותיש ךות ,ךכב הנושארל ונחלצה 1978 תנשב קר
םיאתה תא דירפהל ןתינ יכ וניליג םירבכעב ונכרעש םייוסינב .ןמציו ןוכמב יוסינ תויחל
םייחמצ םינובלחב שומיש ךות ,רתויב טושפ ךילהתב ,אצומה יאתמ ,םינכוסמה םירגובה
תבוגת לש הרומחה היעבה לע רבגתהל ידכ ךרדה תא ונחתפ ךכב .םיניטקלה גוסמ םידחוימ
תולחמו הימקואל ילוחב םג ילואו ,העוב ידליב ליעי לופיטל ,םדאב ןסכאמ דגנ לתשה
יוארה ןמ ,םדאבו םייח ילעבב םייוסינה תא ראתנש ינפל םלוא .םצעה חומב ןרוקמש תורחא
םילוכי ונייה אל םהידעלבש ,םיניטקלה ,םיאלפומ םייחמצ םינובלח םתוא םה המ הארנש
.הז בושח גשיהל עיגהל

םדה גוס תא םיעבוק םירכוס
םילגוסמ םה :תוניינעמ תונוכת יתשב םינייטצמה ,םנימב םידחוימ םינובלח םה םיניטקל
.םירחא םד יאתו םימודא םד יאת לש (היצניטולגא) התמצהל םורגל ןכו ,םירכוסל רשקתהל
םילופ לש תויצמת יכ אצמנ רשאכ ,תמדוקה האמה ףוסב רבכ ולגתנ םינושארה םיניטקלה
רשאכ ,הנש 30-כ ינפל קר ררועתה םהב דחוימ ןינע םלוא .םימודא םיאת ותימצה םינוש
תויהל היושע הלא םירכוסל יכ וארה תונוש תויודע .םירכוס םיפוצמ םיאתה לכ יכ ררבתה
שומישה ךלהו רבג ךכיפל .הלחמ ירקמב םג ןכו ,םינוש םייגולויב םיכילהתב הבר תובישח
לש םינושה םדה יגוס םיווהמ תנייוצמ המגוד .םיאת ינפ לע םירכוסה תריקחב םיניטקלב
לעש םייוסמ רכוסב אוה B גוסמ םיאתל A גוסמ םימודא םד יאת ןיב דיחיה לדבהה ;םדאה
גוסמ םיאת ,(ןימאזוטקלנגליטצא) דחא רכוס ןייפאמ A גוסמ םימודאה םדה יאת תא .םהינפ
תא םירסח O גוסמ םד ילעב וליאו ,(הזוטקלג) ומדוקמ טעמ ךא הנושה ,רחא רכוס ןייפאמ B
ךכ .םיניטקל תרזעב םינוש םיגוסמ םד ןיב לידבהל םג רשפא ךכל תודות .וללה םירכוסה
םיאת תתמצהל םרוג (ןימאזוטקלגליטצא םע תילוגס ביגמה) המיל תיעועשמ ןיטקלה ,לשמל
תופנכ עברא לש םיערזב יוצמה ןיטקלה וליאו ,םירחא םיגוסמ םד םע ביגמ וניאו ,A גוסמ
.O גוסמ םיאת קר תימצמ ,(סוטולה יניממ דחא)

יתרגש ןפואב םישמשמה B-יטנאו A-יטנא ,םייעבט םינדגונ םנמא םייוצמ ונמד לש בויסנב
םושמ דחוימב ,םד גוויסל םדל םיקנבב הברה םישמשמ םיניטקל םג םלוא .םדה יגוס תעיבקל
יגוס ינש םהלש םדא ינב לש םירידנ םירקמב - תאזמ הרתי .O םד גוסל יעבט ןדגונ ןיאש
םיפיסומ םא .םיאתמ ןיטקל ידי לע םינושה םיאתה ןיב דירפהל רשפא O-ו A לשמל ,םד
גוסמ םיאתה וליאו ,A גוסמ םיאתה קר ותמצוי ,המילה תיעועש ןיטקל תא תאזכ תבורעתל
.םיישפח וראשי O

.היוסה יערז לש םינובלחה רקחב סיל הנילה ר"ד םע דחי (.ש.נ) ונתאמ דחא קסע 1960 תנשמ
ךותו (יקסל'צק) ריצק םירפא 'פורפ לש ותמזויב ,1959-ב לחהש רקחמ תרגסמב הז היה
תואלקחה דרשמ ידי לע םינש רשע ךשמב הבידנ הכימת ךמתנ רשאו ,ומיע קודה הלועפ ףותיש
ינובלח לוצינל תושדח םיכרד חותיפ התיה רקחמה לש תוירקיעה תורטמה תחא .יאקירמאה
.תושונאהמ קלח לע םויה םג תצבורה בערה תפרח קוליסל םורתל ךכבו ,םדא תנזהל םיחמצ
יכ םג ונאצמ .םהב יוצמה ןיטקלל - היוסה ינובלחמ דחא רקחל ונשדקה םיצמאמה ברימ תא
ותרזעב תוהזל היה רשפא רתיה ןיב .דואמ תוניינעמו תובושח תונוכת רפסמ הז ןיטקלל
.םתוניימתהו םלודיג תעב םיאת ינפ לע םירכוס

ונזכרתה םיעבשה תונש תישארמ .האופרב דבכנ דיתע דעונ םיניטקלל יכ ,ונמאה תע התוא לכ
,םיטיצופמילה ,םינבלה םדה יאת לש הדרפהו ןויפיא יוהיזל םיניטקלה תא לצנל ץמאמב
םיטיצופמילה ןווגמ .ןהינימל תויחהו םדאה לש ןוסיחה תכרעמ לש ךוותה דומע תא םיווהמה
יאת ,םירחא .םינדגונה רוצייל ידעלב ןפואב םיארחא (B יאת) דחא גוסמ םיטיצופמיל .בחר
םילשב םניאש םיריעצ םיטיצופמיל שי .םיפיגנ תמגוד םירז םיפוג ףוקתל םדיקפת ,T
לע וללה םיאתה םיניגמ דציכ ןיבהל ידכ .אלמ ינוסיח רשוכ םהל םירגובו ,תינוסיח הניחבמ
תונוש םד תולחמב לשמל - םנקתכ םילעופ םה ןיא םיתעל עודמו ,תונוש תולחמ ינפב ףוגה
םהיתוצובקל םינבלה םיאתה תא דירפהל םיכרד אוצמל ינויח ךרוצ שי ,םדה ןטרס ללוכ
.תונושה

םינבל םד יאת תדרפה
,םינוש םיגוסמ םיטיצופמיל ,לוזו ליעי ,טושפ ןפואב דירפהל רשפא יכ וניליג 1975 תנשב
הז .המדא יזוגא לש ןיטקלבו ,היוסה ןיטקלב ךכ םשל ונשמתשה .םדא לש ןהו םירבכע לש ןה
הלועפ ףותישב ,ןטול ןבואר ר"ד ידי לע ןכל םדוק רצק ןמז ונתדבעמב הקונו קפוה ןורחאה
B-ו T יאת לש הדרפהה תא המגודל חקינ .יקסלטוקס דוהא ר"דו ןונד דוד 'פורפ םע
תא םיפיסומ וז תבורעתל .תבורעתב םייוצמ םה םש ,לוחטהמ םיקיפמ הלא םיאת .םירבכעב
םיראשנ T גוסמ םיאתה וליאו ,םתוא תימצמו B גוסמ םיאתה םע קר ביגמה ,היוסה ןיטקל
,םיישפוחה םיאתהמ םיתמצומה םיאתה תא םיקיחרמ תדחוימ ןוניס תטיש ידי לע .םיישפוח
ונחתיפש הדרפהה תוטיש וכז ןתוטשפ לשב .דרפנב םיאתה יגוסמ דחא לכ ונידיב שי התעו
.הל הצוחמו לארשיב תודבעמ לש לודג רפסמב םויכ תולבוקמ ןהו ,הבר תוירלופופל

םדא ינבלו םיפוקל - םירבכעמ
םצע חוממ דירפהל ןתינ יכ ,ררושמ רשא ר"ד םע ףותישב ,1978-ב וניליג ונתדובע ךשמהב
םירבכע תלצהל םיאתב שמתשהלו ,םדה תכרעמ לכל רוקמה םהש אצומה יאת תא םירבכע לש
רשפאש הווקתל דוסי הנתנ םירבכעב החלצהה .הנירק ידי לע סרהנ םהלש םצעה חומש םירז
1978 יהלשב ,ןכאו .םדא ינבב תולתשהל םצע חומ תדרפהל םג םיניטקלב שמתשהל היהי
ר"ד עדונה גולונומיאה ידי לע ,קרוי-וינב גנירטק ןולס ןוכמל (.ר.י) ונתיאמ דחא ןמזוה
הדיחיה שאר ,יליירוא דר'ציר ר"ד ידי לעו ,גנירטק ןולס ןוכמ אישנ זא ,דוג .א טרבור
.םדא ינבב ונלש תינשדחה השיגה תא םשייל תוסנל הרטמב ,ןוכמ ותואב םצע חומ תולתשהל
וניתמה תע התואב רבכ ןכש ,השק יגולוכיספ ץחל תחת קרוי-וינב רקחמה להנתה ותליחתמ
ןב ןורייטס ימר'גו דירדממ םייתנשה ןב הטנצניו ו'צנמ - םימסרופמ העוב ידלי ינש הדיחיב
התיה הדיחיה םתווקת ךכיפל ;םאות םרות אצמנ אל הלא םידליל .הנילורק םורדמ שולשה
םייוסינ לש רפסמ םישדוח רחאל םלוא .ונתטיש יפל םירוהה דחא לש םצע חומ יוקינב הנומט
יאת תדרפהל החתופש יפכ הטישה תא ליעפה ל ןתינ אל יכ ,לכה תבזכאל ,רבתסה הדבעמב
לכ תא קלסמ וניא היוסה ןיטקל םדא לש םצע חומב .םדא לש םיאת לע ,םירבכע לש םצע חומ
הטישב םירכינ םייוניש סינכהל ךרוצ היה ןכלו ,הייחדל םימרוגש םירגובה םיטיצופמילה
.תירוקמה

שומישה ינפל ,םייח ילעבב התוא קודבל היה ךירצ ןיידע ,השדחה הדרפהה תטיש הדבועשמ
דואמ המוד םהלש םצעה חומש םיפוקב הליחת הטישה התסונ ךכ םשל .םדא ינבב ינילקה
,םהלש םצעה חומ תא תימהל ידכ םיפוקה ונרקוה ,םירבכעה ומכ .םדאה לש הזל ויתונוכתב
וכרענ וזכ הרוצב .םימאות אל ,םירחא םיפוקמ םצע חומ םהב לתשוה ןכמ רחאל דימו
ינבל וכרצ יד חוטב ךילהתה אצמנ ,1980 ףוסב ,םייתנש ץקמ קרו ,םיפוק תורשעב תולתשה
אל ,ותעוב ךותב דחא לכ ,ןיתמהל וכישמהש ימר'גו ו'צנמ ןבומכ ויה לופיטל םינושארה .םדא
,לשמל ,ו'צנמ .םענומל חילצה אל דודיבהש ,םינשנו םירזוח םימוהיז לשב ,תוומ ףס לע תחא
םיפוקב תונויסנה ומייתסה ולזמל .םינוי דחוימב ,תופוע ידי לע תרבעומה השק תפחשב הקל
ןתממ םימי שדוח ךות אלפומ ןפואב .רתויב רומח בלשל העיגה ותלחמ רשאכ שממ ,החלצהב
הגוסנ תפחשה תלחמ .ו'צנמ לש תינוסיחה תכרעמב המישרמ תוששואתה הלח הקונמה םצעה חומ
החלצהב לפוט הפוקת התואב .דירדמל וירוהו ו'צנמ ורזח םישדוח השולש ץקמו ,התיה אלכ
הליב הז דלי ןכש ,תדחוימ תושגרתה הררוע איה ףא הריהמה ותוששואתה רשא ,ימר'ג םג
תויחאה תווצ לש בוהאה םדלי תויהל ךפה וז הפוקת תצורמבו ,םינש יצחו שולש ותעוב ךותב
.גנירטק ןולס ןוכמ לש םילוחה תיבב םיאפורהו

.בטיה םידקפתמו םיאירב ימר'גו ו'צנמ ,ליעל הראותש ךרדה תצירפ זאמ םינש שמח ,םויכ
תא םיבחש ,ןאפיו הילרטסוא ,תירבה תוצרא יבחרב םיפסונ םידלי לש תובר תורשע םהומכ
םיאפורה ולביקש הכרדה רחאל קר עצוב וללה תולתשהה ןמ רכינ קלח .היוסה ןיטקלל םהייח
דחא ידי לע ,םהלש םילוחה יתבב ןיפוליחל וא ןמציו ןוכמב הקיסיפויבל הקלחמב םיליתשמה
יכ תודיעמה ל"וחמ םייאופר םיזכרממ תוינפ ונילא עיגהל תוכישממ התע .(ר.י) ונתיאמ
קרוי-וינב גנירטק ןולס ןוכמב - תקדבנ ןכ ומכ .בחרתהל דמוע היוסה ןיטקלב שומישה
הימקואל ילוחב םצע חומ תלתשהל וז הטישב שמתשהל תורשפאה - םירחא םילוח יתב רפסמבו
.רתויב תודדועמ הכ דע ולבקתנש תואצותה .תורחא תושק םד תולחמו

'מע ,1986 ץיק ,13 ןוילג ,ןמציו ןוכמ .('פורפ) ןתנ ,ןורש ;(ר"ד) ריאי ,רנזייר :רוקמ
.9-12
םייאופרה םיצמאמה ךלהמב המשוי ,ןמציו ןוכמב חנוה הל דוסיהש ,םצע חומ תלתשהל הטישה
יניערגה רוכב .ז.ש לירפא שדוחב עראש ןוסאב הנירקה יעגפנ לש םהייח תלצהל ולעפוהש
.הניארקואבש ליבונר'צב
םצע חומ תלתשהל החמומ ,לייג טרבור 'פורפ ידי לע הבקסומל קעזוה רנזייר ריאי ר"ד
םיסורה ידי לע ןמזוה רשא ,סל'גנא סולב הינרופילק תטיסרבינוא לש האופרל רפסה תיבמ
םג םילוחל תומצע חומ ליתשהל ךרוצ היהי יכ לייג 'פורפל ררבתהשמ .רוכה יעגפנב לפטל
הבקסומב הלצהה תווצ לא ףרטצהל רנזייר ר"ד תא ןימזה אוה ,תיטנג םימאות אל םימרותמ
.("םלועה לכב הז חטשב רתויב םיבוטה םישנאה תא ונשפיח יכ")
יעגפנ לכ ואבוה וילאש ,הבקסומב 6 רפסמ םילוחה תיבב םימי רפסמ ההש רנזייר ר"ד
חומ תלתשהב קסע םיסור םיאפורו םינקירמא םיחמומ םע ףותישב .ליבונר'צב רוכב הנואתה
רשאו תיטנג הניחבמ םימאות םימרות םהל ואצמנ אלש םילוח העבראב המשוי ותטישו תומצע
.רתויב השקה תיאופרה היעבה תא וויה

אשונב םירתאו םירמאמל םירושיק
םדה יאת

עזג יאת

Study Shows Early Marrow Transplant Key to 'Bubble Boy' Disease Cure

עזג יאת תלתשה


למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©