"תילמרונ" תוגלפתה תמוקע


.םרגוטסיה תרזעב היסולכואה ךותמ םגדמ לש תוגלפתה ראתל ןתינ
?םרגוטסיה תארקנה ,תאז רואית תטיש יהמ

:(1 רויא) םיטנדוטס 1000 לש םיהבגה תוגלפתה תא ראתמה םרגוטסיהב ןייענ

1 רויא


הצובקה בחורל הווש ןבלמ לכ בחורש ךכ ,םינבלמ לש הרוש ונינב יקפואה ריצה לע
תולובגו ,ןבלמה זכרמב היהי הצובקה זכרמ .הבוג מ"ס 10 ונינפלש המגודב ,המיאתמה
לש תוצובקה רפסמכ אוה םינבלמה רפסמ .ןבלמה תוצק ינש תא םיווהמ (םייתימאה) הצובקה
.יונב אוה הילעש הצובקה לש התוחיכשל ינויצרופורפ ןבלמה לש וחטשו ,תוחיכשה תלבט
םיחנומב וא ,100% -ל הווש ולוכ םרגוטסיהה חטשש ירה ,םיזוחאב תאטובמ תוגלפתהה םא
.1 -ל הווש חטשה ,תיסחי תוחיכש לש
?1 רויאבש םרגוטסיהה ךותמ דומלל רשפא המ
.מ"ס 170-160 הבוגה תצובקל םיכייתשמ םיטנדוטסה תייסולכואמ 28%
.מ"ס 170 דע םהבוג םיטנדוטסה תייסולכואמ 34.5%
.(170-160 -ו 160-150 םינבלמה ינ לש םיחטשה םוכס)
.מ"ס 190 לעמ םהבוג ,םיטנדוטסהמ 2.5% קר
םגדמה ךותמ טנדוטס יארקאב רחבנ ,לשמל םא :תיתורבתסה הנומת םג ןתונ הז םרגוטסיה
מ"ס 190-170 ןיב ;0.28 איה 170-160 ןיב היהי והבוגש תורבתסהה ,םרגוטסיהב ראותמה
.(םינבלמה ינש יחטש םוכס) 0.63 איה
.מ"ס 10 היה הצובק לכ לש חווטה ,1 רויאב ראותמה םרגוטסיהב

:(2 רויא) אבה םרגוטסיהה לבקתי ,מ"ס 5 -ל הצובקה חווט תא ןיטקנ םא

2 רויא


1 הלבט
מ"ס 5 לש חווטב תוצובקל הבוג תקולח
םיטנדוטס 'סמ
הבוג
5
195
20
190
90
185
130
180
150
175
260
170
160
165
120
160
50
155
15
150

:לשמל ,ומדוקמ רתוי טרופמ עדימ לבקל לכונ 2 רויאב ראותמה םרגוטסיההמ.מ"ס 175 דע מ"ס 170 -מ םהבוג םיטנדוטסה תייסולכואמ 26%
.0.185 איה מ"ס 165 -מ תוחפ היהי והבוגש תורבתסהה ,יארקאב רחבנש טנדוטס
(0.15+0.05+0.12=0.185 םינבלמה 3 לש חטשה םוכס)
םיניחבמ ,םיטנדוטס לש םגדמ ותוא רובע ונכוהש ,םינושה םימרגוטסיהה ינשב םיננובתמ םא
:תוטלוב תונוכת המכב
בחור רשאכ ,ןושארה םרגוטסיהב מ"ס X=173.6 אוה םיטנדוטסה תצובק לש עצוממה הבוגה .א
.מ"ס 10 היה הדומעה
.מ"ס X=173.375 אוה ,מ"ס 5 היה הדומעה בחור רשאכ ,ינשה םרגוטסיהב עצוממה הבוגה
.זכרמב םימקוממו הזל הז דואמ םיבורק הלא םירפסמ ינש

הווש ,עצוממהמ ןטק םהבוגש םיטנדוטסה רפסמ :רמולכ ,זכרמל סחיב הירטמיס תמייק .ב
.עצוממהמ לודג םהבוגש םיטנדוטסה רפסמל

71% םיזכרתמ ,מ"ס 180-160 ןיב ,לשמל ,עצוממהמ םילודג אל םיקחרמב םגש תוארל ןתינ .ג
.םיטנדוטסה תייסולכואמ

,החיכשה הצובקה םג איה ,מ"ס 175-170 לש םוחתב יוצמ ההבוגש ,תיעצמאה הצובקה .ד
.ןויצחכ םג תשמשמ איהש רורבו

לש הרוצל ברקתי אוה ,םרגוטסיהה בכרומ ןהמש תוצובקה יחוורמ תא ןיטקנו ךלנ םא
:(3 רויא) תאזה המוקעה


עדונה יאקיטמתמה רקוחה םש לע ,'סואג תמוקע' םג וא 'תילמרונה המוקעה' תארקנ וז המוקע
.וז המוקע לש תויטמתמה תונוכתה תא רקחש ,סואג לרק
םגדמל םיטרפה ןהבש תולודג תויסולכואב רקיעב ,תועפות דואמ הברה תראתמ סואג תמוקע
.יארקאב םירחבנ
.'וכו םינחבמב החלצה רועיש ,הסנכה ,לקשמ ,הבוג :תויהל לוכי קדבנה הנתשמה

:תילמרונה תוגלפתהה תמוקע לש תוטלובה היתונוכת
.זכרמל סחיב תוירטמיס .א
.זכרמב םימקוממ םלוכ ןויצחהו חיכשה ,עצוממה .ב
.1 -ל הווש המוקעה חטש .ג

.תופתושמ תונוכת שי ןלוכל ךא ןתרוצב תוהז ןניא תילמרונ תוגלפתה לש תומוקעה
:האבה המגודה רוזעת רמאנה תשחמהל
,ירקמ חרואב ונפסאש םירבג 1000 לש םהבוג תוגלפתה תא תראתמה המוקע הוושנ םא
תמוקע" ,םירקמה ינשב ,יאדווב אצמנ ,לסרודכ ינקחש םהש םירבג 1000 תראתמה המוקעל
.םגדמה לש עצוממה ךרעל ביבס ,תירטמיסו ןומעפ תרוצ תלעב ,"תילמרונ תוגלפתה
ינקחש םגדמ הווהמ ,תאז תמועל ;רתוי ןווגמ היהי יארקאב ורחבנש םירוחבה לש םגדמה
.רתוי הדיחא היסולכוא לסרודכה
יטרפ לש רוזיפה תדימב אטבתמ ,הדיחא רתוי היסולכואל תנווגמ היסולכוא ןיב לדבהה
ביבס היסולכואה רוזיפ תא תדדומ ןקתה תייטס .םגדמ ותוא לש עצוממה ביבס םגדמה
תמוקע לש התרוצ תא םיעבוק ,ןקתה תייטסו עצוממה - הלאה םירטמרפה ינש .עצוממל
.תילמרונה תוגלפתהה

.םינותנ לש יטסיטטס דוביעל ןויליגב שומישה תא םיגדהל הדעונ האבה המגודה
,הייסולכואה ללכל גציימ תויהל לוכי וניא םגדמה ,תאבומה המגודבש ,תאז םע ,ןייצל שי
.ידמ ןטק אוה ןכש
םינותנ לש יטסיטטס דוביעל ןויליגב שומישה תא םשייל ןתינ ,ןורקיע ותוא יפ-לע ,םלוא
.גציימ םגדמב

ימושייל הכרדה רפס - יח ןוילג .(וק'צלק הרש ר"ד תכרדהב) הבוט ,יקסלכימ :רוקמ
,ןליא-רב תטיסרבינוא תאצוהב ,143-146 'מע ,היגולויבה תארוהב ינורטקלאה ןוילגה
.היגולויבה תארוה לע חוקיפה ,טרופסהו תוברתה ,ךוניחה דרשמו םיעדמה תארוהל זכרמה

למע ט"פמ ,תורומש תויוכזה לכ ©