םיירוטסיה ךרד ינויצ.(Miescher) א"נד רמוחה יוקינ - 1869
םיקדיחב תויתשרותה תונוכתה תא עבוק א"נדה יכ החכוה - 1944
.(Avery)
.(Watson, Crick) א"נדה הנבמל לופכה לילסה םגד תעצה - 1953
.(Arber) א"נד יעקבמ םימיזנא יוהיז - 1962
לש םידיטואילקונה תושלש לש ןבומה ,יטנגה ןפוצה חונעיפ - 1966
חילש-א"נר
.(Khorana Nirenberg, Ochoa) תוינימאה תוצמוחה תפשב
.(Gellest) א"נד יעטק החאמה םיזנא ,זגיל-א"נד יוהיז - 1967
Berg Boyer, Cohen) א"נד טובישל תוטיש חותיפ - 1972רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©