אובמ


יפנעל דוסיה יחינממ םג היהש ,סדמיכרא עדונה ינוויה איצממהו יאקיסיפה ,יאקיטמתמה לע
.ולוכ םלועה תא זיזהל לכוי התואנ ןעשימ-תדוקנ ול ןתנית ךא םאש ןעט יכ רמאנ ,הסדנהה
ונמלוע לש ותומד הארמב הנפימ-תדוקנ לש התבריקל םויה ונעגה יכ הארנ השרותה-תסדנהב
.ובש יחה-םלוע תא ונתשיפתבו

לעו היתוטיש לע ,(תיטנגה הסדנהה) השרותה תסדנה לש היתונורקע לע דומענ הז רמאמב
,תופורת ינרצי ,םינישעת ינפב תחתופ איהש תויורשפאה לע עיבצנ ;םייסיסבה היגשומ
.םיידוסי םייח יכילהת חונעיפל התמורת תא ראתנו ;םיאלקחו םיאפור

הכ התוחתפתה בצק םלואו - דבלב רשעכ- םינש תרציק איה השרותה תסדנה לש הירוטסיהה
תודבעמב אל םג ,םינש רפסמ ינפל לעופל-איצוהל היה ןתינ אלש המ יכ דע ,ריהמ
קיחרהל םיצור ונייה ול .ליחתמ טנדוטס םויה עצבל לוכי ,רתויב תוללכושמה
,רוחאל הנש 30-מ רתוי טעמ רוזחל םילוכי ונייה תיטנגה הסדנהה לש "הירוטסיהרפ"ל
לש "המלוע םוחת" אוהש רמוחה א"נדה הנבימ חונעיפ תונש ,תוריעסמה םישימחה תונשל
.תיטנגה הסדנהה

,םינוש םירוציב םידיטואילקונ רדס רוריב) םינגה הנבימ חונעיפ תרשפאמ תיטנגה הסדנהה
םייגולונכטויב םיכילהת חותיפ ;םיריעצ םירבועב תויתשרות תולחמ לש ןוחביא ;םדאב ללוכ
תננכותמ הריצי ;יתישעת ךרע ילע םירמוחו םינומרוה ,תופורת ןוגכ םירמוח לש םרוציי םשל
.םייתשרות םימגפ לש יופיר ;םיפידע םייאלקח םינז לש

א"נד תלוקלומ(טבושמ א"נד) (יטנניבמוקר) טבושמ א"נד אוה תיטנג הסדנהב חתפמ-גשומ
הז ךילהת .םינוש תורוקממ א"נד יעטק לש רוביח - רקיעבו ,םיננכותמ הנבימ ייוניש הרבעש
.(םידיטואילקונ לש תובוקעמ) א"נד יעטק לשו םינג לש םתלפכה רשפאמ

הלידגה-ןומרוה לש יגולונכטויבה ורוציי איה וגשוה רבכש םימישרמה םיחותיפה דחאל המגוד
הלא םיקדיחב - ךכ םשל דחוימב וסנכוהש םיקדיחמ ותוא םיקיפמ רבכ םויכ .hGH ,םדאה לש
תויומכב hGH לבקל היה ןתינ הז חותיפל דע .ןומרוהה תריצי לע יארחאה ןגה "לתשנ"
לש (הסיפופיה) חומה-תרתוי תוטולב ךותמ ודודיב לש ךרדב ,םיבר םיישקבו רתויב תולבגומ
םהלש חומה-תרתוי תטולבש םירענו םידלי םתואב לופיט םשל שרדנ הלידגה ןומרוה .םירטפנ
.רתויב םיכומנ ראשיהל םינודינ ויה ךכמ האצותכשו ,תקפסמ תומכב תרצימ הניא

יארחאה ןגה תא ללוכה ,ישונא א"נד עטק ,רציל וא ,ךותחל היה ךירצ הז גשהל עיגהל ידכ
ןפואב - רמולכ ,קדיחב אטבתהל לכוי ןגהש ןפואב קדיח ךותל ורדיחהלו ,hGH רוציי לע
יכ רוכזל שי .ןומרוהה רוציי םשל הז א"נרב שומישו ,חילש-א"נרל ןגה קותעיש רשפאתיש
,הז רמוח רצימ אוה יוארכ סדנוהשמ - תאז תורמלו ,hGH-ב שומיש לכ ןיא ומצע קדיחל
ןכא וב ןופצה עדימהש תורשפאהו קדיחב ישונא א"נד טבשל תורשפאה .םדאל ידוחיי אוהש
םימוד םייסיסבה תיתלוקלומה הקיטנגה יכילהתש הדבועה לע תוססובמ םירמוח רוצייל שמשי
.םדאב ללוכ ,םייח-ילעבבו םיחמצב ,םיקדיחב :ולוכ יחה םלועב

םניאש םירוצי םה םיקדיחהש םושמ ,ריהמו טושפ ,תיסחי ,אוה םיסדנוהמ םיקדיחב שומיש
םיאנת םהל םינתינ ךא םא ,םיהדמ היבר רשוכב םיניטצמ םהש םושמו ,דחוימב "םיקנופמ"
קדיחמש ךכ ,תוקד 20 לכ קלחתהל םיקדיח םילוכי (םיילמיטפוא) םייבטימ םיאנתב :םיתואנ
לש דדוב עורא ךכיפל .רפסימ תועש ךותב םיקדיח לש םידרילימ רצויהל םילוכי דדוב
,ןוילימ ןוילימ הרשע=) ןוילירט 10 הממי רובעכ בינהל לוכי קדיחב א"נד עטק תליתש
.ןג (cloning) טוביש לש ךילהת והז .םיהז א"נד יעטק (1013
רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©