םידימסלפו םיקדייח


ידיל םאיבהלו חלצומ ןפואב םינג טבשל ידכ םישרדנה םיבלשה תא טוריפ רתיב ןחבנ הבה
תלעותל םינוש םירמוח לש יגולונכטויב רוצי םשל םיקדיחב השענש שומישב דקמתנ .תואטבתה
.םירחא םימוחת םג ןיצנ ךא ,םדאה

םיאתב תומיק ,םייח םירוציב תוירקיעה תויטנגה תודיחיה תא םיוהמה ,םימוסומורכל ףסונ
רבחל ןתינ ולא תודיחיל .יאמצע ןפואב לופכיש תורבועה ,"תוימונוטוא" א"נד תודיחי םייח
םשל םיקדיחל רידחהל ןתינ ולא תוטבושמ תודיחי ;ישונא א"נד - לשמל ,םייוצר א"נד יעטק
.תואטבתהו הלפכה

.םיגפוירטקב-ו םידימסלפ :תויאמצע א"נד תודיחי לש תוירקיע תורוצ יתש תומיק םיקדיחב
םידימסלפה
םיוהמ םה ,רמולכ - יאמצע םלופכיש ךילהתש ,יטוח-וד א"נד לש תועבטכ-םירוגס םיעטק םה
והוז םידימסלפ יבג לע ,םנמואו .קדיחל םיבושח םינג לולכל םילוכי םידימסלפ .םינוקילפר
םירמוחל תודימע ןוגכ תונוכת (יאקדנופה קדיחה) םתוא ליכמה קדיחל םינקמה םינג
תובוכרת לש ןקוריפ תורשפאו ,םימיוסמ (םיניסכוט) םינלער רציל תלוכי ,םייטויביטנא
.ותוא ןיפאמו יאקדנופל ידוחיי דימסלפה ללכ-ךרדב .קדיחה לש ושומישל תונוש תוינגרוא
ינונגנמ םישרדנ םיוסמ דימסלפ לש ולופכיש םשל יכ איה ךכל תוירקיעה תוביסה תחא
אוהש ךכמ תעבונ דימסלפה לש ותואמצע .םירדגומ םיאקדנופב קר םימיקה ,םיידוחיי לופכיש
רתא והז .לופכישה ךילהת תליחת םוקמ תא תנמסמה תידוחיי םידיטואילקונ תבוקעמ ליכמ
םנשי .לופכישה ךילהת ליחתמ ובש רתאה - ("ori-הרוזיא תיעוצקמ הגעבו ,origin) הצנה
רפסימ םיליכמה (םידיטואילקונ יפלא-תורשע םייושעה) "םייקנע" םייעבט םידימסלפ
םינטק םידימסלפב .לופכיש םירשפאמה םינובלח רפסימ לש םתריצי תא םידדוקמה הצנה-ירתא
ידי-לע לעפומה דדוב הצנה רתא יוצמ ,םילודג םידימסלפ לש םיעטקמ ונבינש הלאכבו ,רתוי
.תיטנג הסדנה יכילהתב (םירוטקו) םיאשנכ םישמשמ הלא םינטק םידימסלפ .קדיחה ינובלח
םינוויכ ינשב עצבתמו הצנהה רתאב ליחתמ דימסלפב א"נדה לופכיש ,קדיחה םוסומורכב ומכ
.םידגונמ

רפסימש םידימסלפ םימיק :דימסלפל יניפוא אתב םיוסמ דימסלפ ל םיקתועה רפסימ
ינשב וא ,דדוב קתועכ אתב םיעיפומה םידימסלפ םימייקו ,תואמל עיגמ אתב םהיקתוע
הסדנהב םילבוקמה םיאשנב .םיבכרומ הרקב-ינונגנמ ידי-לע עבקנ הז רפסימ .דבלב םיקתוע
.אתב 50-30 -ל עיגמ םיקתועה רפסימ ,תיטנג

םידימסלפב םירושקה הלא ןיב - תיטנג הסדנהב םישמשמה םינושה םיכילהתה תא ןיבהל ידכ
םירושקה םייתלוקלומ-םייגולויבה םיכילהתב ךשמהב קוסענ - םהב םירושק םניאש ןיבו
םיכרדה לע דומענו ,םיעטקה תא תוחאלו א"נד עוטקל ןתינ דציכ ררבנ ,םינגה תואטבתהב
.םיוהיזלו הלא םיעטק לש םיובירל

ולא תוטיש .קדיחבש א"נדה ראשמ ידימסלפ א"נד לש הדרפה תורשפאמה תוטיש רפסימ תורכומ
ךומנ יתלוקלומ לקשימ - ידימסלפה א"נדל תויניפואה תוילקיסיפה תונוכתה לע תוססובמ
א"נדה תא ,תילגעמה ותרוצו ,(קדיחה םוסומורכ לש יתלוקלומה לקשימהמ תיפלא ךרעב) תיסחי
לש תואנ זוכיר תלעב הסימתב לופיט ,לשמל .םייח םיאתל רידחהל ןתינ הקונמה ידימסלפה
ותרדחה ךילהת .וכותל םידימסלפ תרדחה רשפאמ 1 ילוק היכירשא קדיחב (CA++) ןדיס-ינוי
דימסלפה שמתשמ אתל ותרידח םע דימ .(היצמרופסנרט) הרמתה הנוכמ םיאתל א"נד לש
ךכ ךותב .ול יניפואה םיקתועה רפסימל דימסלפה לפכתשמ ךכ .אתה לש לופכישה ינובלחב
דימסלפ תרדחה ידי-לע קדיח תרמתה :המגודל .תובושח תונוכת קדיחל םורתל דימסלפה לוכי
קרפמה םיזנא אוהש ,זמטקל-אתב ןובלחה לש ותינבל עדימ אשונה ןג) bla ןגה תא ליכמה
.ןיליצינפ ינפב תודימע קדיחל הנקת (ןיליצינפ

הביסה .א"נד יבגל ליגרה ןמ סוחד הנבימב אתב תואצמנ דימסלפה תולוקלומ יכ ןיצל יואר
יכ ררבתמ .(super-coiling) לע-ףופילב ומצע ביבס ףפולמ ידימסלפה א"נדה יכ איה ךכל
יונבה א"נדב םיפופילה רפסימ תעיבק לע םיארחאה םידחוימ םימיזנא םייוצמ את לכב
.ידימסלפה א"נדה תמגוד ,לגעמכ


םיילוש תרעה
םילבוקמ םינושה וינזשו םייעמב יוצמ ולש ירוקמה ןזהש ,ץופנ קדייח , E. coli
.רקחמב שומישל דואמ

.1

רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©