םיקדיחב םיפיגנ


םיגפוירטקבה .םיגפוירטקבב שומיש איה וטוביש םשל קדיח אתל א"נד תרדחהל הינש ךרד
.םיגפ םינוכמ םה רוציק ןושלב ;םיקדיחב םיברתמה םיפיגנ םה (םיקדיח ילכוא - תינויב)
תיטנגה הסדנהל .תינובלח תפטעמב הפוטעה (א"נר וא א"נד) יטנג רמוח תדיחי ללוכ גפה
לש א"נדהש אלא ,א"נד יפיגנ םהינש .M13-ו (אדמל :ירק) אדבמל :םיגפ ינש רקיעב םישמשמ
םתרדחהל םיאשנכ םישמשמ הלא םיגפ .יטוח-דח אוה M13 לש הז דועב ,יטוח-וד אוה אדבמל
.םטוביש םשל א"נד יעטק לש

ךותב זורא יטנגה רמוחה ;רתוי-רצ "בנז"ו בחר "שאר" תרצוי אדבמל גפה לש תינובלחה תפטעמה
ןיערגה תצמוח) יפיגנה יתשרותה רמוחה לש הקרזהל איבמ קדיחל גפה ןיב םיאתמ עגמ .שארה
,קדיחה לש קותעישה תכרעמ תרזעב קותעיש רבוע יפיגנה א"נדה .קדיחה את ךותל (ףיגנה לש
.יפיגנה יתשרותה רמוחה ידי-לע תודדוקמה תונוכת קדיחה ומצעל שכור ךכו

לולסמ וא יטיל לולסמ :םילולסמ ינשמ דחא יפ-לע להנתהל הלוכי אדבמל גפה תוחתפתה
ךות ,(הסמה קוריפ :תינוויב ,סיסיל) קדיחה-את סרהב םייתסמ יטילה לולסמה .ינגוסיל
לולסמב .אתל רדחוה ולש א"נדהש ,ירוקמה גפל םיהז ,םיאצאצ םיגפ 100-כ רורחיש
םוסומורכ לופכיש םע לפכתשמ אוהש ךכ ,קדיחה א"נד םע יפיגנה א"נדה דכלתמ ינגוסילה
הניא יפיגנה א"נדה תיברמ הז לולסמב .קדיחה תיבר םע דבב-דב ,הברתמ ףיגנהו ,קדיחה
םימיוסמ םיאנתב קר .אתל םיינסרה םינובלח תריציב אטבתמ אוה ןיאש ךכ ,קותעיש תרבוע
םיתסמ רבדהו ,ףיגנה יביכרמ םירצונ- ויתובקעב ,ינגוסילה ףיגנה א"נד לש קותעיש ליחתמ
.סרה ללוחל לוכיה לולסמ - "ינגוסיל לולסמ" םשה ןאכמ ;(סיסיל) קדיחה סרהב

לולסמב .םילולסמה ינשמ דחא לכב םישחרתמה םיכילהתה תא טוריפ-רתיב ראתנש יוארה ןמ
םינובלח תרזעב תישענ וז הלעפה .א"נדה תסתניסל הצנהה רתא לש הלעפה תשרדנ יטילה
םרוציי ליחתמ גפב קדיחה תקבדה רחאל תוקד רפסימ .קדיחב םרוקמש םינובלחו גפב םרוקמש
ינובלח םישמשמ שארה תינב ךילהתב .ובנזו גפה שאר תינבב םיפתתשמה םינובלחה לש ריהמה
א"נדה לופכיש רמגב .רמגומה גפב םיללכינ םניא ףוסבלש ,םימוגיפכ יאקדנופה קדיחה
לע םיארחאה םינג םינגראתמ ,תפטעמה-ינובלח תינבל תינכותכ וב שומישה רמגבו יפיגנה
ףוקתל םילגוסמש ,םיאצאצ-םיגפ ונממ םיררחתשמו ,ץצופתמ אתה ,קדיחה לש אתה ןפוד קוריפ
- רמולכ) הלילד "העירז" .ףסונ יטיל רוזחמב ליחתהלו ,םתביבסב םיאצמנה םיקדיח דימ
,תמרוג ("םיקדיח דברמ") םיקדיחב תופיפצב עורזה חטשימ יבג-לע םיגפ לש (לילד רוזיפ
הלחהו קדיחל ערזנש-גפ דמצינ וב םוקמ לכב ,םיקדיחמ יקנ ,ףוקש רוח תעפוהל ,ךכיפל
.קלפ הנוכמ םיקדיחה דברמב ןיעל-הארנה הזכ ףוקש רוח .םייטיל םירוזחמ לש הרדיס

הז ןובלח .(רוסרפר) בכעמ הנוכמה ,דחוימ יפיגנ ןובלח אתה זתנסמ ינגוסילה רוזחמה ךלהמב
בכעמה סרהנ םהב םיאנת םתואב קר .יטילה לולסמל םישורדה םינג םתוא תואטבתה ענומ
גפה תונוכת תולעפומ הלא םיאנתב - םיאת סרהב ,גפורפה ,"יומסה" גפה לש וחוכ הלגתמ
.יטילה לולסמב תוחתפתהל תושורדה


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©