יניורט סוסכ ףיגנ


גפה לש םינגה לכ אל יטילה לולסמב םג
ןתינ ךכיפל .הדבעמ יאנתב תוחתפתהל םישורד
םיקלחה םוקמבו ,יפיגנה םונגב םירסח רוציל
יפיגנה א"נדה ;רז א"נד טבשל רשפא ורסוהש
ולוכ םונגה ,אדבמל גפב .טובישל ,ןכ םא ,חונ
לש תבוקעמ םיוהמה ,םינג 50-מ הלעמל ליכמ
.(ב"זק 50) םידיטואילקונ תוגוז 50,000-כ
ףתתשמ גפה שאר ךותב א"נדה תזירא ךילהתב
תא עטוק הז םיזנא .זנימרט יפיגנה םיזנאה
םינג לש םכרואכ ןכרואש תובוקעמל א"נדה
לעופ םהבש ,עוטיקה-ירתא .םימלש םייפיגנ
.(COS) סוק-ירתא םינוכמ ,זנימרטה


,יתוכאלמ ןפואב םיגפ רזחשל תורשפאה איה אדבמל גפה לש תישומישו תנינעמ הנוכת
לש תורמגומ-יתלב ןובלח תודיחי םע יפיגנ א"נד לש ,םיתואנ םיאנתב ,בובריע - "הנחבמב"
ןתינ יכ אוה רבדה שוריפ .םיניקת םיגפ תונגראתהל ליבומ הזכ בובריע ;בנז לשו שאר
ישאר ךותב טבושמה א"נדה תא זוראל ,םייוניש וב ךורעלו הנחבמב וב לפטל ,א"נד תוקנל
,םיקדיח-יאתל א"נד רידחהל ןתינ הזכ רזחושמ גפ תרזעב ."םיסדנוהמ" םיגפ לבקל ךכו םיגפ
.םידימסלפ תרזעב הרמתהמ תרכינ הדימב ליעי הז הרדחה ךילהת .תיסחי-תולקבו תוליעיב

ךרואכ הכרואש תבוקעמ אוה יבטימה ךרואה .גפ לש שאר ךותל רידחהל ןתינ א"נד עטק לכ אל
ולאכ) ידמ-תוכורא א"נד תולוקלומ .זנימרטה תלועפמ יעבט ןפואב תורצונה ןגה-תודיחי
א"נד תולוקלומ וליאו ,גפה שארב א"נדה תזירא תורשפאמ ןניא (ב"זק 50-מ הלעמל תוליכמה
,ןיקת גפ שאר לש ותינב תוענומ (ירוקמה יפיגנה א"נדה ךרואמ 78%-מ תורצק) ידמ תורצק
.םויס ידיל העיגמ הניא (ולש הסנגופרומה) גפה תונגראתה ךכיפלו

תויטוח-דח תובוקעמ א"נדה יעטק תוצקב הריתומ זנימרט םיזנאה השועש עוטיקה תלועפ
לש הריהמ הריגס תרשפאתמ ךכיפל .םידיטואילקונ 12 ןהמ תחא לכ ךרואש ,(תומילשמ
.לופכישה ךילהת תלחתה םשל השורדה הרוצה - תילגעמ תעבטל גפה םוזומורכ

םינג תרדחהל םיאשנכ םישמשמה ,אדבמל גפה לש םיבר םינז םירקוחה תושרל םידמוע םויכ
יאשנ :תוצובק יתשל גווסל ןתינ םיאשנכ םישמשמה םיברה םינזה תא .םיקדייחל םייוצר
א"נדהמ םיזוחא 20-10 םהמ ואצוהש םיפיגנ ינז םה הרדחהה יאשנ .הפלחה-יאשנו הרדחה
הפלחהה יאשנב .רקוחל יוצרה א"נדה ,רז א"נדב אלמל ןתינ רסחה םוקמ תאו ,גפה לש ירוקמה
.יוצר א"נד לש רתוי םיכורא םיפצר טבשל ןתינ ךכ - רתוי םיכורא םיעטק ףילחהל ןתינ
ימיזנאל םאתהב ,הפלחה-אשנכ ןהו הרדחה-אשנכ ןה ,םיתיעל ,שמתשהל ןתינ ומצע גפ ותואב
.(הלא םימיזנא לש םהיתונוכת תא ראתנ ךשמהב) םישמתשמ םהב א"נדה עוקיב

הז הרקמבש רחאמ ,רקחמה לע לקהל ,תובורק םיתיעל ,לוכי תוכורא א"נד תובוקעמ לש טוביש
רבעש םיוסמ ןג רחא הקירסה ךלהמב םיפיגנ לש וא םיאת לש רתוי ןטק רפסימ ןוחבל שי
10-5 תויושעה תובוקעמ תוליעיב רידחהל ןתינ םידימסלפ תרזעב הרמתהה ךילהתב .טוביש
,ןתינ םיגפ תרזעב וליאו ,רתוי השק אתל התרדחה רתוי הכורא תבוקעמהש לככ - ב"זק
.רתויו ב"זק 20 ןכרואש תובוקעמ רידחהל ,רומאכ


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©