ןיערגה (תצמוח) עוקיב


קתעשמה םיזנאה ,זרמילופ-א"נד םיזנאה :םיידוחיי םימיזנא םיפתתשמ א"נדה טוביש ךילהתב
םימיזנא לש םתוליעפ רואתל התע הנפנ .עוקיב ימיזנאו ,זגיל - א"נד החאמה םיזנאה ,רוחאל
.הלא

תימיזנא תכרעמ שי םיקדיחל יכ רברא יציושה רקוחה הליג הנש םירשעמ הלעמל ינפל
םג םיתיעל םינוכמ םיעקבמה םימיזנאה .אתל רדחש רז א"נד (םיעטקל תכתוח) תעקבמה
אצמ םג רברא .(enzymes restriction ,יזעולה םמש לש ילולימ םוגרת) "םיליבגמ םימיזנא"
תכרוע וז תכרעמ .תדגנתמ התלועפש ,תרחא תימיזנא תכרעמ תמייק םיקדייח םתואב יכ
וז תימיזנא תכרעמ .הילע לועפל םילוכי םניא בוש עוקיבה ימיזנאש ןפואב ,א"נדב םייוניש
ןינדא םיסיסבל (CH3-) יליתמ ריש רוביחל םימרוגה םימיזנא - היצליתמ ימיזנא תללוכ
.(modification enzymes) היצקיפידומ ימיזנא םינוכמ הלא םימיזנא .ןיזוטיצו

םישועה םימיזנא תללוכ II הנומיסש הצובקה .תוצובק שולשל קלחל ןתינ עוקיבה ימיזנא תא
:הלופכ הלועפ ילעב םהש םימיזנא תוללוכ III-ו I ןנומיסש תוצובקהש דועב ,דבלב עוקיב
יתשל םיכיישה םימיזנאה .א"נדה תלוקלומ עוקיבו םיינקנחה םיסיסבה לש היצקיפידומ
עוקיבה ךילהת .םייליתמ םירייש תוליכמ ןניאש א"נד תולוקלומ םיעקבמו םיהזמ ולא תוצובק
יקדיחב םרוקמ הצובקל םיכיישה םימיזנאה .(ATP) פ"טא קוריפמ תקפומ וזו ,היגרנא ךרוצ
רתאמ המ קחרמב התוא םיעקבמו ,א"נדה תלוקלומב םיידוחיי הרכה ירתא םיהזמ םה ,ילוק
םיגפ לש םונגב לולכ םנינבל עדימהש םינובלח םה III הצובקמ םימיזנאה .ומצע הרכהה
,הרכהה רתאמ המ קחרמב ,םיילוגס םירתאב א"נדה תלוקלומ תא םיעקבמ םהו ,םימיוסמ
םיילוגס םירתא םיהזמה םימיזנא םא הלא .II תצובק ימיזנא רקיעב םישמשמ תיטנג הסדנהב
וז הצובק לע םינמנה םימיזנאה .ומצע הרכהה רתא ךותב השענ עוקיבה ללכ ךרדבו ,א"נדב
אלא ,םירקוחל הכרב אוה הז עפש .םהמ 400-מ הלעמל םירכומו ,םינוש םיקדיחמ םיקפומ
קדיחה םש לע הנוכמ םיזנא לכ :לובליב עונמל ידכ ,תצקמב "השבי" ןומיס תטיש ךירצמ אוהש
Haemophilus קדיחהמ וצומש םימיזנאה :המגודל .ויוליג רדס יפ לעו ,קפוה ונממ
.Hpa II-ו Hpa I םינוכמ parainfluenzae

וא השימח ,העברא םיללוכה םירתא םיהזמ ,II הצובק ,וז הצובק לע םינמנה עוקיבה ימיזנא
א"נדה תא םיעקבמה םימיזנא שי .ירטמיס אוה הרכהה-רתא םירקימה בורבו ,םיסיסב השיש
ומכ ,תווצקהש ןפואב םיעקבמ םירחא ;("םיקיבד תווצק") םייטוח-דח םיעטק םירצונש ןפואב
.םייטוח-וד םה ,הלוכ א"נדה תלוקלומ

רתאה תא ההזמו ,ןושארה גוסל ךיתשמ ,ילוקה קדיחב ורוקמש ,EcoR I םיזנאה
5'-GAATTC-3'
3'-CTTAAG-5'

.םידיטואילקונ תבוקעמ התוא םיללוכ א"נדה ילידג ינשש ךכב תאטבתמ רתאה לש הירטמיסה
:םייטוח-דח ,םיקיבד תווצק םיעיפומש ןפואב הז רתא ,רומאכ ,עקבמ EcoR 1
5'-G AATTC-3'
3' - CTTAA - 5' G - 5'

םיללוכ הלא םא ,א"נד לש םייטוח-דח םיעטק םהילא דימצהל םילגוסמ םייטוח-דחה תווצקה
תווצק" םייוניכ ןאכמו ,(G םע C ,T םע A) םיסיסבה גוויז יללכ יפ-לע תומיאתמ תובוקעמ
."םיקיבד

,Sac I םיזנאה ונל שמשי םיקיבד תווצק ריתומה II הצובקמ עקבמ םיזנאל תפסונ המגודכ
:רתאה תא ההזמה
5' - GAGCTC - 3'
3' - CTCGAG - 5'

:ולא םיקיבד תווצק םירצונ הז םיזנא לש עוקיבה תלועפמ
5'-GAGCT C - 3'
3'-C TCGAG - 5'

רתאה תא Sma I םיזנאה ההזמ ,הלא םימינא ינש תמועל
5' - CCCGGG - 3'
3' - GGGCCC - 5'

:ךכ ,םייטוח-וד םה םירצונה תווצקהש ךכ ותוא עקבמו
5'-CCC' GGG - 3'
3'-GGG CCC - 5'

.א"נד לש יטוח-וד הצק לכל תוחאתהל םילוכי הלא םיקיבד-יתלב תווצק


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©