זגיל תרזעב ךותיר


תרזעב לעופל אצוי ,םיקיבד-יתלב וא םיקיבד םהיתוצק םא ןיב ,א"נד יעטק לש יוחיא
היגרנא תכרוצ יוחיאה תלועפו ,T4 גפב וקבדוהש םיקדיחמ קפומ םיזנאה .זגיל םיזנאה
.פ"טא קוריפב הרוקמש

:םיפסונ םיעקבמ םימיזנא ינש לש םתלועפ תא ראתנו םידקנ יוחיאה תלועפ תא םיגדהל ידכ
6 ינב םירתא םיהזמה ,(II הצובק) דבלב םיעקבמ םימיזנא םהינש .Bgl II-ו BamH 1 םיזנאה
:ךכ עקבמ BamH I .םידיטואילקונ תוגוז
5' - GGATCC - 3' 5'-G GATCC - 3'
3' - CCTAGG - 5' 3'-CCTAG G - 5'

:ךכ ועקבמו ,הנוש רתא ההזמ Bgl II םיזנאה
5' - AGATCT - 3' 5'-A GATCT - 3'
3' - TCTAGA - 5' 3'- TCTAG A - 5'

:ףצרה רצויי הלא םיעקבמ םימיזנא ינש ירצות לש ,זגיל תרזעב ,יוחיאמ
5' -GGATCT
3' - CTAGAC

איה ןיאו תמלשומ הירטמיס ןיא ונראתש המגודב הרצונש םיסיסבה תוגוז השיש תב תבוקעמב
ירטמיס ףצר אוה תבוקעמה לש "הביל" םלואו .Bgl II-ו BamH I םיעקבמה םימיזנאל תרכומ
:ךכ ,םימיוסמ םיעקבמ םימיזנאל הרכה-רתא הוהמה ,םיסיסב תוגוז העברא ןב
5' - GATC
3' -CTAG

רתא ןיב א"נדה תא םיעקבמ םהינש .הז ףצר םיהזמ ןכא Sau3a-ו MbO I עוקיבה ימיזנא
לש ותלועפמ ורצוייש םיקיבדה תווצקה .ויהי רשא ויהי ,ול םיכומסה םידיטואילקונל הרכהה
:ויהי הלא םימיזנאמ דחא
5'N GATCN 3'
3'N CTAG N5'

.(גוויזה יקוח יפל םימיאתמ תוגוזהש דבלבו) והשלכ דיטואילקונ ןמסמ N רשאכ

ףצר ,עצוממב ,ליכי ,ובכרהמ עבר הוהמ (A,T,C,G) םידיטואילקונ ה תעבראמ דחא לכש א"נד
6 ןב םיוסמ ףצר .(44) םיסיסב תוגוז 256-ל תחא םידיטואילקונ 4 ןב םיוסמ
םיכתוח טובישה ךרוצל .עצוממב ,םיסיסב תוגוז (46) 4096-ל תחא קר עיפוי םידיטואילקונ
ףידעהל שי ללכ ךרדב .םיאתל הרדחה םשל ,םיאשנ םע םתוא םיחאמו םיעטקל א"נדה תא
םיזנא ינפ-לע (םידיטואילקונ תוגוז 4) רצק ולש הרכהה-רתאש םיזנא הלא םירקימב
עוקיב .תיקלח היהת עקבמה םיזנאה תלועפש דבלבו ,(תוגוז 6) רתוי ךורא ולש הרכהה-רתאש
םיזנאל םירשפאמ ןיא םא שחרתמ ,םיעקובמ יתלב םיבר הרכה-ירתא םירתונ ויתובקעבש ,יקלח
ךשמ לשו םיזנאה זוכיר לש תואנ ףורצ תרזעב תאז ,"וחוכ אולמ תא ןיגפהל" עקבמה
.ותלועפ

תוגוז 10,000-5,000 ינב א"נד יעטק לש הרדחה תרשפאמה תכרעמ ונדיב שיש ,המגודכ ,חיננ
םיזנאה תרזעב םיעטקל א"נדה תא ךותחנ םא .םיוסמ ןג טבשל שקבנ התרזעבשו ,םיסיסב
ירהש) וניכרצל ידמ םיכורא ויהי א"נדה-יעטקמ םיברש ידמל ההובג תוריבס תמיק ,BamH I
ינש ואצמיש טלחהב ןכתי ,עצוממב םיסיסב תוגוז 4096 לכב דחא הרכה-רתא יופצ םא
,ןכתי ךכיפל .(תרכינ הדימב םילודג םיקחרמב ןהו ,הברהב הזמ רצק קחרמב ןה הרכה-ירתא
,ןכ-לע-רתי .יוצרה ךרואה ילעב םהש םיעטקה לע ללכ אצמיי אל םינינועמ ונא וב ןגה יכ
םיזנא תרזעב אלמ עוקיב א"נדה תא עקבנו ,ןגה ךותב םקוממ BamH I-ה לש הרכהה-רתא םא
םיזנאה תרזעב יקלח ךותיח ,תאז תמועל .ליעפו םלש ןג דדובל ללכ לכונ אלש ירה ,הז
ןתינ םינינועמ ונא םהב םיעטק םתואו ,טעמכ יוצר ךרוא לכב א"נד תריצי רשפאמ Sau3a
.טבשלו דדובל

ינש םא (םיאתמ אשנ םע יוצר ןג - לשמל) א"נד יעטק תוחאל ןתינ דציכ ונראת הכ דע
גוויז יקוח יפל ,םימאות םיסיסבהו םייטוח-דח תווצקה ינש םא וא ,םייטוח-וד תווצקה
דציכו ?יטוח-וד הצק - רחאלו יטוח-דח הצק דחאלש א"נד יעטק תוחאל ןתינ דציכ .םיסיסבה
םיכרדה תחא ?תומאות ןניא םהב םידיטואילקונה תובוקעמש םייטוח-דח תווצק ינש תוחאל
וא Ecor I תרזעב עוקיבמ רצונש הזכ ןוגכ) יטוח-דח הצקל םילשמ טוח-עטק תריצי איה ךכל
.םיישפוח םידיטואילקונו זרמילופ א"נד םיזנאה תרזעב תאז תושעל ןתינ .(BamH I תרזעב
ךרואב ,תורצק א"נד תולוקלומל איה הנוכה ."םייטתניס םימאתמ"ב שומיש איה תרחא ךרד
הצקל םאותו יטוח-דח ינשה הצקה דועב יטוח-וד םהלש דחא הצקש ,דבלב םידיטואילקונ 12-6
.עוקיבב רצונש יטוח-דח


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©