ןג לש ותואטבתה


תרגסמ ואר) קותעיש הנוכמה ךילהתב ,חילש-א"נר לש הלוקלומ תרצונ ןגה-תבוקעמ יבג לע
,אבה בלשה .ןגה לש הזל - עדימ-הושו - םאות ףצר היושע א"נרה תלוקלומ .(א"נדה קרפב
השלש לכ "חילש-א"נרה לש עדימה חנעפתמ ובו ,םימוסובירה יבג לע שחרתמ ,םוגרת הנוכמה
.ךלוהו-הנבנה ןובלחב תמיוסמ תחא תינימא הצמוח לש התבצה תעבוק םידיטואילקונ לש

ןגה תבוקעמ תא קיודמב םאותה קתוע אוה קותעישה ךילהתב רצונש חילש-א"נרה היפל ,הנעטה
םוחתב דואמ םיבר םירקחמ ושענ םהילעש ,םיקדיחב םינגה לש םבור-בור יבגל תספות
יכ ,םיעבשה-תונש תליחתב ,ררבתנשמ העתפהה ,ךכיפל ,התיה הבר .תיתלוקלומה הקיטנגה
לש םינגה תיברמ .םינגה תיברמב וז תוהז תרמשנ אל ,םיפיגנב ןכו , 1 םיטוירקיא םיאתב
,םוגרתה ךילהתב חילש-א"נרב םיאטבתמ םניאש םיפצר םכותב םיליכמ םיטוירקיא םירוצי
ןגבש הלא "םימלענ" םיפצר .ןובלחה ןינבל תינבת תשמשמ חילש-א"נרה תלוקלומשכ - רמולכ
םינוכמ ,ןובלחה תינבב יוטיבל ףוסבל םיאב ןכאש ןגה לש םירוזא םתוא .םינורטניא םינוכמ
הליחתכלמ רצונ םיטוירקיאב קותעישה ךילהתב יכ ךכ לע םידיעמ םיבר םירקחמ .םינוסכא
שחרתמ ךשמהב יכו , םינורטניאה ללוכ ,ולוכ ןגה לש קיודמב-םאות קתוע הוהמה חילש-א"נר
ןתינש ךילהת ,הזל הז םינוסכאה לש תקידמ הריפתו ,םיפדועה םיעטקה תרסה לש ךילהת
תא קפסל "לשב" חילש-א"נרה רובחישה ךילהת רחאל קר .(splicing :תילגנאב) רובחיש ותונכל
השולש יושע ןיבולגומה ןובלחה ןינב תא דדוקמה ןגה ,המגודל .ןובלחה ןינבל עדימה
-מ הלעמל םייוצמ ןגלוק ןובלחה תריצי לע יארחאה ןגב וליאו ,םינורטניא ינשו םינוסכא
ינש ןיב אצמנה ןוסכא ןגה ךותמ תאצל לולע םינורטניאה לש םתרסה ךילהתב .םינורטניא 50
ךילהת .ןגה רצות אוהש ,ןובלחה הניבמב יונישל םורגת תאזכ תפדוע-הרסה .םינורטניא
ותואש הרקימב - ןיקתו יעבט תויהל לוכי ,ןוסכא לש תפדוע-הרסה תובקעב השענה רובחיש
היתובקעבש ,היצטוממ עובנל לוכי םג אוה ;םינוש םינובלח ינש לש הסתניס דדוקמ ומצע ןג
.ליעפ יתלבל ךפוה ,ןגה רצות ,ןובלחה

,םוסומורכה ןמ ידודיב ידי-לע ,דבועמ יתלב ,ירוקמ בצמב אוהשכ יוצר ןג טבשל אופיא ןתינ
,הלשבה חילש-א"נרה תלוקלומ יפ לע - תרמגומה ,תדבועמב ותרוצב ותוא טבשל םג ןתינ ךא
.םוגרתה ךילהתב תשמשמה

לש קיתעת אוהש א"נד רציל ןתינ יכ ררבתמ ?תרמגומ א"נר תלוקלוממ ןג םיטבשמ דציכ
ךילהת איה חילש-א"נר תלוקלומ יפ-לע א"נד לש הינב .cDNA הנוכמ הזכ א"נד .חילש-א"נר
רחאל-קתעשמה םיזנאה תרזעב ,יטוח-דח א"נדל א"נר ךפוהמב םיקתעשמ הליחתב :יבלש-וד
םילשמ טוח תינבל זרמילופ-א"נד םיזנאה שמשמ ינשה בלשב ; 2 (reverse transcriptase)
.יטוח-וד cDNA רצונ ךכ .א"נד לש םיישפוח םידיטואילקונמ יטוח-דחה א"נדל


םיילוש תורעה
,תימורקב ףקומ ,רדגומ ןיערג םהיאתבש םירוצי םה םיטוירקיא םירוצי
הירדנוכוטימ ןוגכ ,ןהב םיפקומ וא ,תוימורק םייושעה םירחא םינורבאו
םה םיקדיחה - הלאכ םינורבא ירסח םיקדיחה יאת .םיטסלפורולכו
.םיטוירקורפ
.1
.119-114 'מע ,1984 ,3/ח"כ "עדמ" :ןכו ,א"נדה קרפב תרגסמ האר
.2


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©