השעמו הכלה - טוביש


א"נדה יעטק רפסימ המ :תובר תולאש תודמוע םיוסמ ןג לש דודיב ומצע לע לטנש רקוח ינפב
תוהזל ןתינ ךרד וזיאב ?ותמישמב חילצהל ידכ ןיהל וילעש ( םיטנניבמוקר ) םיטבושמה
?םייוצרה םיטבושמה א"נדה יעטקל ודחאתה םיאשנה תיברמ יכ אדול דציכ ?יוצרה ןגה תא

םינג-תירפס ."םינג-תיירפס" תריצי אוה םינג לש םטוביש ךילהתב ןושארה בלשה ,ישעמ ןפואב
ורבעש ,ולש cDNA יעטק לש ףסוא וא ,םיוסמ יח-רוציב םרוקמש א"נד יעטק לש ףסוא איה
-מ הלעמל ליכמ - לודג אוה ,םדאה ללוכ ,םיקנויה יאת לש םונגה .םימיאתמ םיאשנל יוחיא
םונגה תא םיעטוק םא יכ ררבתמ .םינג 100,000 -כ ליכמו ,םיסיסב תוגוז דרילימ 3
היהת הירפסהש ידכ םיטבושמ םיעטק ןוילימכב ךרוצ שי ב"זק 20 לש ךרואב א"נד יעטקל
5 -כב םינג 5,000 -כ ליכמה ,קדיח את .םינגה לכ תא לולכת איהש ידכ - רמולכ ,תגצימ
.דבלב םיטבושמ םיעטק 1000 -כ ליכהל הכירצ ורובע המוד הירפס ,םיסיסב תוגוז ןוילימ
;םיוסמ ישונא ןג לש ורותיאמ רתויה ברה טושפו חונ והשלכ יקדיח ןג רותיאש ,אופיא ,רורב
.רתוי-ריהמ יוצרה ןגה רותיא היהי ןכ ,תטבושמה א"נדה תומכ לדגתש לככ יכ ןבומ םג

קדיחל םינקמה ,םידימסלפב שמתשהל ןתינ טבושמ א"נד םיליכמה םיאשנה זוחא המ עובקל ידכ
טובישה ךרוצל םישמתשמש חיננ .יטויביטנא רמוחלש םיוסמ גוסל תודימע םתוא ליכמה
א"נדה עטק םא .ןילקיצרטט ינפבו ןיליציפמא ינפב תודימע םינקמה םינג ללוכה דימסלפב
תודימע תונקהל ךישמי דימסלפה ,ןילקיצרטטל תודימע הנקמה ןגה ךותל יוחי רבוע יוצרה
התע .רחא א"נד םע ויוחיאמ האצותכ שבתשה הז ןג ירהש ,ןילקיצרטטל אל ךא ,ןיליציפמאל
,(ןהילא רדח דימסלפהש ולאכ) ןיליציפמאל תודימעה םיקדיחה-תובשומ לכ תא רתאל לכונ
זוחאה תא תולקב עובקל ךכו ,ןילקיצרטטל תודימע ןניא תובשומ וליא ררבל ןכותמו
.שקובמה

.אדבמל גפה - ןוגכ ,םיפיגנ תרזעב איה םטוביש םשל א"נד יעטק תרדחהל תפסונ ךרד ,רוכזכ
קלחה תא גפה לש םונגה ךותמ ריסהל ןתינ ."תועורז" יתשו יזכרמ קלח יושע גפה לש א"נדה
הרסה-"חותינ" ורבעש םגפ םתואב .יוצרה א"נדה תא תועורזה ןיב רידחהל ומוקמבו ,יזכרמה
ידמ רצק היהי א"נדה ,חלצ אל וטבשל שיש א"נדה םע יוחיאה ךילהתש ךא יזכרמה קלחה לש
הבש הירפס רוציל ןתינ ךכו ,םיאשנ םיוהמה םיגפ קר ונגראתי ךכיפל .ןיקת גפ תונבל ידכמ
.טבושמ א"נד לש עטק ליכמ אשנ לכ

ופלושלו יוצרה רפסה תא תוהזל דציכ - יומיד ןושלב וא ,יוצרה ןגה תא תוהזל דציכ ךא
הב רוחבל ןתינש אלא ,הטושפ הנושארה ךרדה .ךכ םיכרד שולש ראתנ ?הרישעה הירפסה ךותמ
םא - לשמל ,לתשומה קדיחל הרסח איהש הנוכת דדוקמ רדחומה ןגהשכ - םידדוב םירקימב קר
אל הלא םיקדיח .הסוטקלה ,בלחה-רכוס תא קרפל תלוכיה תא םירסחש םיקדיח לש ןז ונידיב
.קדיחה יכרצל היגרנאלו ינגרוא רמוחל רוקמכ הסוטקל ליכמה לודיג-עצמ לע לודגל ולכוי
קדיחל רשפאת - אשנכ ,אדבמל גפ תרזעב - הסוטקל קרפמה םיזנאה תא דדוקמה ןג תרדחה
יוהיזל תורחאה םיכרדה יתש .תובשומ רוצילו עצמה יבג לע תוברתהל ,הסוטקלה תא לצנל
םיאלג תרזעב א"נד תובוקעמ יוהיז לע תססובמ ןהמ תחא .רתוי הברה תויללכ ןה םינג
יוהיז לע תססובמ הינשה ךרדה וליאו ,(היצזידירביה) תילוקלומ האלכה הנוכמה ךילהתב
.םיילוגס םינדגונ תרזעב ,םינגה ירצות ,םינובלחה

תא וא ,םיקדיחה תובשומ תא ריבעהל שי תילוקלומה האלכה ה תטישב טבושמ ןג תוהזל ידכ
םיעצמא םיליעפמ ןוניסה רינ יבג לע .דחוימ ןוניס רינל הירפסה לש ,םיגפה ידקומ
א"נדה .הזמ הז א"נדה ילידג ינש לש הדרפהלו ,םיאתה לש (סיסיל) תוררופתהל םימרוגה
לבטנ הז ןוניס רינ .ןוניסה-רינ לא (תימיכ הרישק לש הדמצה - וניהד) עוביק רבוע יטוח-חה
לש םידיטואילקונ תבוקעמ ושוריפ יאלג .יויטקאוידר רמוחב ןמוסמה יאלג הליכמה הסימתב
ורוקמש א"נדל יאלגה רשקנ םימיאתמ םיאנתב ,ןגה תבוקעמל תמאותה ,א"נר לש וא א"נד
הנוכמה ,וז הרישקב חכוהל לק .שקובמה ןגה תא ליכה אוה םנמוא םא ,גפב וא דימסלפב
םיאלגב םישמתשמ ירהש ,םוליצ-טרסל הפישח ידי-לע ,"תילוקלומ האלכה, רומאכ
.םייויטקאוידר

תחא .םיכרד רפסימ תודמוע םירקוחה תושרל ?םיאתמ יויטקאוידר יאלג םיניכמ דציכ
ב שמתשהל ןתינ ,ןגה לש ורצות אוהש ןובלחה בכרה עודי םא .תימיכ הסתניס איה םיכרדה
זא .א"נדב םידיטואילקונה רדס תא רזחשלו (1 תרגסמ ,םישישה תונשב חנעפתהש) יטנגה ןפוצ
ןמס דיצהל ףוסבלו ,ףוסבלו ,חנעפתנש רדסה יפל הזל הז םרשקל ,םידיטואילקונ לוטיל שי
לע יארחאה ןגה לש ותניחבו ויוהיז םשל ,לשמל ,הטקננ וז ןיעמ הטיש .הצקב יויטקאוידר
ןניאש תובוקעמ תוימיכ תוטישב ןיכהל ןתינ םויכ םלואו .בלה-רירש לש ןובלחה תריצי
,ךכל האושהב ,עיגמ םינג לש םכרוא - םידיטואילקונ לש תודחא תורשע לע ןכרואב תולוע
דדוב המוד ןג לשמל םא .תויפולח תוטיש םג םירקוחה םיסנמ ךכיפל .םיסיסב תוגוז יפלאל
הוקת ךותמ ,םדאה םונג ךותב ןגה תא רתאל ןויסינב וב שמתשהל ןתינ ,םדא וניאש קנוימ
,חילש-א"נר תא תוהזלו תוסנל םג רשפא .תקפסמ הדימב םימאות םיעטק ויהי םינגה ינשלש
.יאלגכ ,רוחאל-קותעישה ךילהתב ויפ-לע רצונש א"נד טוחב וא ,וב שמתשהלו ןגה רצות אוהש
ןפואב ןמוסמה ,ןג לש עטקב וא ,ןגב שומיש ,ןכ-םא ,איה הטישה לש יללכה ןורקיעה
.םימאות א"נד יעטק רחא שופיח םשל יויטקאוידר

םינדגונב שומיש ,רומאכ ,איה םינג-תירפס ךותמ םייוצר םינג יוהיזל תרחא תיללכ ךרד
ןגה יכ היפיצ ךותמ ,םיקדיחל םירידחמ הירפסה תא םיוהמה א"נדה יעטק תא .םיילוגס
,יקלח יוטיב קר ולו (ןובלח תריציל איבי - רמולכ) ,יוטיב ידיל קדיחב אובי שקובמה
םינדגונ תרזעב תוהזל זא ןתינ ןגה לש ומויק תא .שקובמה ןובלחהמ םיקלח קר ורצוייש
.ןובלח אוהש ,ןגה רצותל םירשקנה

רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©