ןוקיתו ןוחביא ,הסדנה


לש תועיבק םשל ונראתש תיטנג הסדנה לש תוטיש ןתוא תושמשמ םויכ רבכ
.םינובלח לש קיודמה םבכרהו ,םינג לש הנבימ חונעיפל - ןאכמו , םידיטואילקונ-יפצר
רפסימ ךותב םידיטואילקונ 1000 תב תבוקעמ לש קיודמה הבכרה תא עובקל ןתינ םויכ
רוכזל שי םלואו .םינש רשעכ ינפל ךא העודי תיהש וזמ םינומ תורשע ההובג תוריהמ - םימי
םונגב ללוכה ףצרה תא עובקל ידכב (!)רקחמ-תונש יפלא-תורשע ושרדיי הזכ ריהמ בצק םגש
םיטובור ךכ םשל "ןמאל"ו ,יטמוטואל ךילהתה תא ךופהל ץמאמ םויכ השענ ךכיפל .םדאה לש
.םידחוימ

ןוחביא םשל תיטנגה הסדנהה תוטישב שומישה אוה הבר תוריהמב ךלוהו חתפתמה רחא חטש
רפסימ לש ןוחביא ךרוצל תיטנגה הסדנהה תשמשמ םויכ רבכ .ןטרס לשו תויפיגנ תולחמ לש
וב ,רתוי םדקומ בלשב םאו ,ריפשה לזונב םיפחרמה םיאתב םא - םירבועב תויתשרות תולחמ
יטנג ץועייב הבושח המורת תיטנגה הסדנהה תמרות ךכב .ריפשה תפטעמ החתפתה אל ןידע
.ינויחו קיודמ

םתוליעפ תאו םינוש םיבלשבו תומקרב םינגה תואטבתהה תא רוקחל רשפאמ םינג לש םדודיב
םתלוכי יכ ררבתה תיטנג הסדנה לש תוטישב .םייחה ךלהמבו תירבועה תוחתפתהה ךלהמב
ןוסיח-ינובלח לש לודג הכ רפסימ דדוקל םינדגונ תריצי לע םיארחאה םינגה לש האלפומה
םתוא תריצי לע תויארחאה תובוקעמה לש שדחמ-ןוגריא יכילהת לע הקלחב תססובמ םינוש
.םינדגונה ,םינובלח

תריציל איבהל ךכבו ,שארמ תננכותמ הרוצב םידיטואילקונה ףצר תא תונשל ןתינ םויכ
גישנ וז ךרדב .םהלש תוינימאה תוצמוחה בכרהב םיידוחיי םייונישב םיניטצמה םינובלח
וטבושש םינג .םדוקפיתל םנבימ ןיבש תולתה לשו םינובלחה הנבימ לש רתוי הקימעמ הנבה
םורגל - רמולכ ,אטבתהל ולכוי םהש ןפואב ,םדא-יאתבו םיחמצ-יאתב לותשל ןתינ םיקדיחב
לש תורפומ תויציבלו םיחמצ יאתל םינג תרדחהב םינושאר תונויסנ .םינובלח תריציל
םיאשונה םייח-ילעבו םיחמצ ולבקתה הלא םייוסינ תובקעב - החלצהב ורתכוה םירבכע
םיחמצ .םהלש םונגהמ קלחכ ,טבושמה ןגה תא ,םהלש םימוסומורכה יבג לע ,םבוחב
ןקתל תיטנגה הסדנהה רשפאת דיתעב יכ תווקל שי .םיינגסנרט םינוכמ הלאכ םייח-ילעבו
.םדאב םייתשרות םימגפ

עדמ :רוקמ
1986/7 :ךיראת
סומע ,ןונבל רודגיבא :רבחמה םש
םייהנפוא
241-246 :םידומערמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©