א"נדה
:טוריפבו) םידיטואילקונ םה ולש (םירמונומה) ןינבה-ינבאש רמילופ אוה א"נדה
:םיביכרמ השולשמ יונב ומצעלשכ דיטואילקונ לכ .(א"נד לש םידיטואילקונ
ךותמ דחאו תיתחרז הצמוח לש ריש ,זוביר-יסכואד הנוכמה ינמחפ-שמח רכוס
,אוה דיטואלקונ לכ לש ודוחייו C, T.A םהינמיסש םיינקנח םיסיסב העברא
.G וא ,A,C,T ,ולוכ דיטואילקונה הנוכמ ויפ לעו ,ינקנחה סיסבה ,אופיא
תיתחרז הצמוח לש רישש ךכ השענ א"נדה ךרואל םידיטואילקונה ןיב רשקה
ןמחפ םוטאל דחא דיטואילקונ לש (5' ונמיס) 5 רפסמ ןמחפ םוטא ןיב רשגמ
,יוצמ א"נדה טוח לש דחא הצקב .ךומסה דיטואילקונה לש (3' ונמיס) 3 רפסמ
לש ינשה הצקב ."5' הצק" הנוכמ הז הצק ;תיתחרז הצמוח לש ריש ,ןכ םא
."3' הצק" הנוכמ אוהו ,יתחרז ריש ןיא הלוקלומה
לש תבוקעמ וא ,םידיטואילקונ לש ףצר הוהמה עטק) א"נד טוח לש עטק ךרוא
רפסימ .ללוכ אוהש םידיטואילקונה רפסימ יפ-לע עיבהל ןתינ (םידיטואילקונ
לכ ירהש ,תבוקעמה ךרואלש םיינקנחה םיסיסבה רפסימל םג הוש הז
,הנוכמ םידיטואילקונ הרשע ןב עטוק .דחא ינקנח סיסב ליכמ דיטואילקונ
םיסיסב יפלאב םידדמנ רתוי םיכורא םיעטק "םיסיסב 10 לש עטק" ,ךכיפל
.(kilo-base=kb)
םג םינוכמה) א"נדה יטוח ינש - תיטוח-וד הלוקלומכ א"נדה עיפומ ליגרכ
םירשקמ םיטוחה ינש ןיב .תבכר-יספ תמגוד הזל הז םיליבקמ (םילידג
.םיטוחה ינשמ םיינקנח םיסיסב ןיבש - תיסחי םישלח םירשק - ןמימ-ירשק
T-ל רושק A :םיסיסב לש םיעובק תוגוז ןיב םירצונ םיינמימה םירשקה
םידיטואילקונה רדסש םייטוח-דח םיעטק ינש .G-ל רושק C וליאו (ךפיהלו)
הלאכ םייטוח-דח םיעטק ינש .ןמימ ירשקב הזל הז דמצהל םיטונ ,םאות םהלש
המילשמ AACTG תיטוח-דחה תבוקעמה :לשמל .םימילשמ םיעטק םינוכמ
רפסימב םיעיבמ םייטוח-וד א"נד יעטק לש םכרוא תא .TTGAC תבוקעמל
.(םיסיסב תוגוז יפלא kbp) ב"זק ,םיסיסב-תוגוז-וליקב וא (bp) םיסיסבה תוגוז
בר קוידב המצע תא תלכפשמה תינבת תשמשמ איהש ךכב תדחוימ א"נדה תלוקלומ
הז לופכיש ;רוקמל תוהז א"נד תולוקלומ יתש תורצונ א"נד לש תחא הלוקלוממ -
הזל הז רשוקה םיזנאה .םייח םירוצי לש םתיברלו םיאתה תקולחל סיסבה אוה
תריצי ךות ,תיטוח-דח ,תירוקמ א"נד תינבתל ודמצנש םיישפוח םידיטואילקונ
שמשמ א"נדה .(זרמילופ א"נד) "א"נד לפכשמה םיזנאה" הנוכמ ,שדח םילשמ טוח
לש םיישפוח םידיטואילקונמ א"נר לש תולוקלומ תונבינ היפ-לעש תינבתכ םג
םינבנ היפ-לעש תינבתכ שמשמ ,הז ןפואב הנבינה ,(mRNA) חילש-א"נרה .א"נר
הצמוח תבצה תעבוק חילש א"נרב םידיטואילקונ לש תרדגומ השלש :םינובלחה
םגד יפ לע חילש-א"נר תינב ךילהת .ןובלחה תינב ךילהתב תרדגומ תינימא
קר .םייחה םירוציה לכב םיקתמ אוהו ,(transcription) קותעיש הנוכמ א"נדה
תינבת יפ לע (יטוח-דח) א"נד תינב :ךפוהמ ךילהת שחרתמ א"נרה-יפיגנמ קלחב
) "רוחאל קתעשמה םיזנאה" תרזעב לעופל אצוי הז ךילהת .יפיגנה א"נרה
.(reverse transcriptase
תבוקעמ ללכ ךרדב יהוז - ןג הנוכמ דחא ןובלח לש הנבימ עבוקה א"נד עטק
םונגה אוה יח-רוצי לש םינגה לולכימ .םידיטואילקונ יפלא וא תואמ תללוכה
םינוכמה םינבימל ,םידחוימ םינובלח םע דחי ,ןגראתמ אתבש א"נדה בור .ולש
.םימוסומורכ


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©