רבעה תולחמ


בור לש תיתגרדהה ןתומלעיה איה םינורחאה תורודב וניניע דגנל תוללוחתמה תוכפהמה תחא
,רבד .םינש יפלא ךשמב ישונאה ןימה תא ודירטהש תויתרוסמה תוימוהיזה תולחמה
לילכ ומלענ הרבחב תומש רבעב ושעש תולחמ דועו תלעש ,הביז ,הירטנזיד .סופיט,תועובעבא
ומושייו יעדמה רקחמב תומישרמה תויוחתפתהל תודוה תאז לכ .תוילוש תולחמל וכפה וא
וא בויב תוכרעמ חותיפב ,םירוגמה יאנתו הנוזתה רופישב תענומה האופרה תועצמאב
רקיעב ,תולחמ תרבדהל םיעצמא חותיפבו ;אסיג דחמ הרבדה ירמוחב בחרנה שומישב
תומכחותמ תוילופיטו תוינוחבא תויגולונכטו ,ןהינימל תויטויביטנאה תופורתה תועצמאב
םייחה יאנתב ןרוקמש תולחמ לש ןתובישחב הילעל ואיבה הלא תורומת .אסיג ךדיאמ
ולאכו ,(םימהו ריוואה םוהיז ,הייוקל תינפוג תוליעפ ,תנזואמ אל הנוזת ,ןושיע) םיינרדומה
ץמאמה תרבגה הררג תויתשרותה תולחמה לש ןנרק תיילע .םייתשרות םימרוגב ןרוקמש
.הלא םיעגפב רושקה ירקחמה


רמאמה טירפתל הרזחלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©