היגולונכטויבו יגולויב רקחמ


וא ,תיאתה המרב םייחה יכילהת תנבהב תיטמרד תוחתפתה הללוחתה ,הלא םייונישל ליבקמב
םוחתל 50 -ה תונשב ורבח ,יטנגה רקחמהו ימיכויבה רקחמה .תיאת ךותה המרב ,קויד רתיל
וב תילגת לכש אוה הז ססות הדשל ינייפוא .תיתרלוקלומ היגולויב הנוכש ,שידח רקחמ
ןעדמל וליפא השק םיתיעלש דע ,רתוי דוע בר רועישב תויופצ יתלב תויוחתפתהל האיבה
המכ תחא לע .הדיכלו הפיקמ הנומתל דחי םתוא רושקלו םירבדה ירחא בוקעל ומצע רקוחה
ומצעל רוציל ,םירבדה יטרפב יוצמ וניאש ,לוכיבכ "ברועמ יתלב"ה הפוצה השקתי המכו
תחאש ינפמ ,"לוכיבכ ,ברועמ יתלב"-ה יתרמא .התועמשמ תשיפתל עיגהלו שחרתמה ןמ הנומת
ןיב ,םירקחמ תואצותב ונלוכ לש תוברועמה תדימ איה ולא תויוחתפתה לש יאוולה תועפותמ
תילגתש דע ,תורוד וליפא םיתיעל ,תובר םינש ופלח רבעב .ןאמנ םא ןיבו ךכב הצרנ םא
היגולויבה הדשב תויוחתפתה ןכ אל ."בוחרב םדא"-ה לע העיפשמו תמשוימ התייה הדבעמב
רקחמה תוחוד ינפ לע וידה השבי םרטב דוע ומשוי םיאצממהמ םיבר :תיתרלוקלומה
,ירבד חתפב יתנייצש הלא תמגוד ,וררועתהש םיכרצה לש הדלות התייה וז ילוא .םייתדבעמה
םגש הרק ךכ .ונתפוקת תא ןייפאמה ררחסמה םיעוריאה בצק לש ןממס טושפ ךכב שי ילוא
רקחמל הקלחמ אלא הניא הדוסיבש ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה לש הקיטנגל הקלחמב
רקחמה לש םייסיסבה םיטביהב םיימושיי םיטביה ,םישמ ילבמ טעמכ ,ובברעתה ,יסיסב
םירשכומה דחא לש ורכזל תשדקומה ,וז תרבוח לש םירמאמה תרדסב בטיה םיפקתשמ םירבדהו
,רדיס םייח לש המישרהמ חכוויהל ולכותש יפכ .סוכרמ השנמ 'פורפ וניתימעב םינייטצמהו
.ומצע השנמ לש ותדובעב םג יסיסבה רקחמה םוחתל ימושייה רקחמה לש השילפ התוא הרכינ


תא הנושארבו שארב ריכהל ןבומכ שי ,הקיטנגה םוחתב תושידחה תויוחתפתהה לע דומעל ידכ
םג תמייוסמ הדימבו ןיערגה תוצמוח ,רבדב תוברועמה תולוקלומה לש תודחוימה ןהיתונוכת
תוטוקנה תוטישה דוסייב םידמועה תונורקעה תא ריכהל שי :ךכב יד אל םלוא .םינובלחה תא
ןהב ושענש םימכחותמה םייונישהו הלא תוטיש ןכש ,השרותה תולוקלומ לש תונוכתה רוריבל
.תיטנגה הסדנהה דוסיב םידמוע

םותרל םלועמו זאמ הסינ םדאה יכ ףא ,ןכ לע .תונוכמ םניא ,םללכב םדאהו ,םייח םירוצי
לחה םייגולונכטה םיחותיפה ןיב ידמל הרורב הנחבא התייה ,ותלעותל עבטה תועפות תא
"םייעבט"-ה םיעצמאב םיחותיפה ןיבל םיינורטקלאה םיבשחמה יאלפב הלכו םישרפמה תוריסב
םדק ימיב רבכ :הדח התייה אל הדרפהה םלוא .תואלקחב וא האופרב לשמל ופקתשהש יפכ
.הלש היגולונכטהמ קלחכ םירמשה לש םייעבטה םיכילהתה תא רכישהו ןייה תיישעת "הלאש"
היגולונכט לע תידעלב טעמכ תססובמ התייה 30 -ה תונשב תופורתה תיישעת יכ ףאו
הליבומל וז היישעת התייה 40 -ה תונש ףוסמ תוחפל ירה ,תימיכה הדבעמב החתופש
ןיאמ תוליעי תולוקלומ תרציימ םוליצינפה תיירטפש ררבתה רשאכ ,היגולונכטויבה םוחתב
יתרלוקלומה רקחמב תומדקתה םע ךליאו 50 -ה תונשמ םלוא .םיקדייח תדמשהל ןהומכ
ךרד תנבהו יח אתה יביכרמ לש ירלוקלומה הנבמה יטרפ תודוא עדיה תבחרה םע ,יאת ךותה
תא תומשיימה תושדח תוטיש .םירכסה וצרפנ וב םיכילהתה לע אתה תולועפ לש הרקבה
שדח דמימל ואיבה ,ןהל תומכחתמ ףאו םייאת ןיבהו םייאת ךותה םייתרלוקלומה םיכילהתה
םיכילהתה תמיתר .תחאכ תויתיישעתו תוירקחמ תוכרעמל םייגולויב םיכילהת תקתעה לש
האיבה יתיישעתה לעפמבו הדבעמב תומישמ עוציבל םייחה םיאתה לש םייתרלוקלומה
םויה הל אורקל בטומ ילוא וא תיטנגה הסדנהה תכיפהמ ורעושי אל היתוכלשהש הכיפהמל
ןיידע איה תיטנגה הסדנהה לש התמורת רקיע םויכ ,תמאה ןעמל .תיגולונכטויבה הכיפהמה
.ומויב םוי ידימ הלוע הכיפהמב היישעתה לש הקלח םלוא ,ותדבעמב ןעדמל עויסב


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©