ןיערגה תוצמוחב רוצאה עדימה


ופוג יאת לש םירושיכבו םהב יוצמ אוהש הביבסה יאנתב הייולת יח רוצי לכ לש ותוחתפתה
ךלהמב םירוציב רבטצהש עדימ לש יוטיב אלא םניא הלא םירושיכ .הביבסה יאנתל ביגהל
םיאתב רוצא הז עדימ .רודל רודמ השרותב םירבועה םירושיכ ,םייחה תישאר זאמ םינדיעה
.ןיערג תוצמוח לש (תולוקלומ ורקמ) תולודג תולוקלומב

,ןמצע לע תורזוחה תודיחי םייונבה םילידג דחוימ הנבמ ןיערגה תוצמוח לש תולוקלומל
הייונב לידגה תרדש .ינגרוא סיסבו רכוס ,תיתחרז הצמוח רייש לש ףוריצ םהש םידיטואלקונ
םיסיסבה וליאו ,לידגה ידיטואלקונ לכב םיהזה ,רכוסהו תיתחרזה הצמוחה יריישמ
םינוש תויהל םייושע ,הרדשל םיידדצ םיפנע ןיעמ לש תבוקעמ םיווהמה ,םיינגרואה
לש תולוקלומל תונקמה ןה םידיטואלקונה לש םיסיסבה תבוקעמ .דיטואלקונל דיטואלקונמ
:השרותה רמוחל תויחרכהה תונוכתה תשולש תא רמולכ ,ןדוחיי תא ןיערגה תוצמוח
.תולוקלומה לש קייודמ לופכש וא הלפכה רשוכ
.1
.תולוקלומב עדימ רוצאל רשוכ
.2
עדימב םייוניש ולפנ רשאכ םג תולוקלומה לש קייודמה לופכשה רשוכ תרימש
.ןהב רוצאה
.3

ינש יונב DNA-ה .RNA-הו DNA-ה םה ןיערג תוצמוח לש םיירקיעה תולוקלומה יסופיט ינש
תואיבמה תוימיכה תונוכתל תודוה ,םייניילול םילילס גוזכ הז ביבס הז םיפפולמה םילידג
תוגוז) םירחא םימייוסמ םיסיסב םע םימייוסמ םידיטואלקונ יסיסב לש ידוחיי גוויזל
לגוסמ אוה םג םלוא דדוב לידג לש הרוצב בור יפ לע יוצמ RNA-ה .("םימילשמ" םיסיסב
קלחב לוחל יושע םילידגה גוויז .DNA לש וא RNA לש רחא לידג םע ,לופכ לידג רוציל
לידגב םידיטואלקונה יסיסב לש תידוחייה המאתהה תדימל םאתהב ,םכרוא לכל וא םכרואמ
DNA-ה תולוקלומ לש הנבמה םיראותמ ןמדירפ םדא לש ורמאמל אובמב .ינשבש הלאל דחאה
.תודחוימה ןהיתונוכתו RNA-הו

איה רודל רודמו אתל אתמ עדימ תוריבעמה תולוקלומה לש הבושח תיסיסב הנוכתש תורמל
ידימו םלשומ וניא לופכישה ךילהת ,קייודמה ןלופכיש וא ,ןתלפכה לש ההובגה תונמיהמה
וא םייוניש ורבטצה תורודה ךשמב .עדימה תורצוא תולוקלומה הנבמב םייוניש םילח םעפ
לש תולוקלומ ןתוא םהיאתבש םירוצי ינש ןיא םויהש ךכ ידכ דע ,יתשרותה רמוחב תויצטומ
לש תוחולש וא ,םדא ינבכ תיגיווז היבר ילעב םירוציב םיהז םימואת ילוא איצוהל) DNA
,םיקדייחב ,םיחמצ הברהב ,לשמל ,םיאצומש יפכ ,תיגיווז לא היבר ילעב םייח ילעב
םג אלא םינימ ןיב קר אל םייקה ,הז םזיפרומילופ וא תוינוג בר .(םייאת דחבו תוירטפב
.רקחמל ירקיע אשונ אוה ,ןימ לכ ךותב


רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©