ןיערגה תוצמוח יארב היצולובא


יפל רמולכ ,תוינויגהו תוישעמ ןוימ תודיחיל םירוצי ןיימל דימתמו זאמ ודקש םיגולויב
הירואיתה ,םלוא .םירחא םירוצי לש הלאמ םינושהו םידחא םירוציל םיפתושמה םינוירטירק
(המוד הרוצב לעופ וא) המוד הארנש המ לכ אלש ונתוא הדמיל תיניוורדה היצולובאה לש
תדימ םייח םירוצי ןוימב החנמה ןורקיעה ךפה ןיוורד ימי זאמ .ףתושמ אצומ לע הרומ
אצומ רשפאה לככ הבר תונמיהמב םינחבאמה םינייפאמ רתאל בושח ךכיפל .םאצומב הבריקה
"יחטש" ןוימידל םיאיבמה עקרהו םוקמה לש םימרוגמ ,רשפאה תדימב ,םיעפשומ םניאו ףתושמ
םישדח םיקפוא החתפ םירוצי לש DNA-ב תונושה תדימ תא ןוחבל תורשפאה .םירוצי ןיב
ןהמ קיסהלו םינוש םירוציב וחתפתהש תונוכתה תא ןוחבל ךרוצ דוע ןיא ןכש ,הז רקחמב
תורישי הלגמ ומצע DNA-ב םיסיסבה תבוקעמ תניחב .רודל רודמ רבעומש המ לע ןיפיקעב
.רודל רודמ רבעומה תא

תודחוימ תוימורקב דרפומה ,ןיערגב אתה לש יתשרותה רמוחה בור זכורמ םיבר םירוציב
יניערג ןיב הבר הדיפקב תקלוחמ ןכמ רחאלו תלפכושמ ןיערגה תלוכת .אתה יביכרמ רתימ
.ןיערגב יוצמ אתה לש DNA-ה לכ אל םלוא .(הזוימ וא הזוטימ) ןיערגה תקולח תעב תבה
.תודיטסלפורולכהו םינוירדנוכוטימה םה םהב םיטלובהש ,םיפסונ םינורבא םייוצמ אתב
םמצע םינורבאה .אתה ןיערגבש ולאמ הברהב תונטק ,ןהלשמ DNA תולוקלומ הלא םינורבאל
תוליעיב םירבעומ םה ןיא ,רקיעבו אתה תקולח תעב תבה יאת ןיב תונקיידב םיקלוחמ םניא
םאה לש תיציבה אתמ דימת טעמכ םירבעומ םינוירדנוכוטימה :רודל רודמ גיווזה יאתב הווש
רודל רודמ םינוירדנוכוטימ םירבעומ אל תאז תמועלו ,(תונבהו םינבה) םיאצאצה יאתל
ךרדב איה םינוירדנוכוטימה לש DNA-ה תולוקלומ לש השרותה ךכיפל .םינוערזה תועצמאב
DNA-ה תולוקלומ לש תדחוימה השרוהה ךרד .היאצאצל םאמ תקהבומ תיהמיא ללכ
תניחבל ליעי ילכל ןתוא וכפה ,ולא תולוקלומ לש ריהמה תונתשהה בצקו ,םינוירדנוכוטימב
םינשה ,ינוילימ וא יפלא תואמב רמולכ ,תורחואמה תופוקתב םירוצי לש תונתשהה ךלהמ
תא ףקשמה דדמכ DNA-ה תלוקלומב םיסיסבה תבוקעמ יונישב רזעיהל ידכ :תונורחאה
בצקב םייוסמ םאתמ תויהל בייח ,הלוקלומה ילעב םימזינגרואה לש תינויצולובאה תונתשהה
יונישה תא דדמה ץימחי ידימ רידנ םיסיסבה תבוקעמב יונישה רשאכ .םיינשה לש תונתשהה
היהי רשפא יא ,ידימ ףוכת םיסיסבה תבוקעמב יונישה רשאכ ,תאז תמועל ;ינויצולובאה
ותדובעב ראתמ הטיר יזוע .תינימ ןיבה תונתשהה ןיבל תינימ ךותה תונושה ןיב ןיחבהל
תונוש םילצנמ דציכו םינוירדנוכוטימ לש DNA-ה תולוקלומב תונושה תא םיחנעפמ דציכ
.היצולובאב תויעב רוריבל וז


רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©