רוציה לש ההזמה םגדה


המכ דעו ?הל המוד וא התרבחמ הנוש ןיערג תצמוח לש תחא הלוקלומ םא עובקל ןתינ דציכ
וזל התוושהלו תחאה לש םיסיסבה תבוקעמ תא עובקל רשפא הרואכל ?תונוש וא תומוד ןה
תובוקעמב ,תוכורא ןה DNA-ה תולוקלומ ,רתויב ןטקה וליפא ,אתב םלוא .תרחאה לש
ינוילימ יפלא וא םינוילימ ףאו (םיקדייח יאתב) םידיטואלקונ יפלא תואמ ןהלש םיסיסבה
העיבקב ךרוצה לש ישוקה לע רבגתהל הטושפ ךרד .(םייאליע םירוצי יאתב) םידיטואלקונ
ידוחייה גוויזה תנוכת לע תססובמ ןיערג תצמוח לש לידגב םיסיסבה תובוקעמ לש תטרופמ
םיסיסב ןיב קר לוחל לוכי םילידג ינש ןיב גוויז ,ללככ .םידיטואלקונ-יסיסב ינש ןיב
,תילידג-וד םייאלכ תלוקלומל וז ךרדב רשקתהל םייושע םילידג ינש .םימילשמ םידיטואלקונ
,ינשה לידגבש םיסיסבה תבוקעמל המילשמ דחאה לידגבש םיסיסבה תבוקעמ לכ אל םא םג
יתש םיבברעמ רשאכ .םימילשמ םילידגה ינשבש תובוקעמה לש םיעטק וא עטק תוחפלש יאנתב
ושגפוהש םילידגה ינש תובוקעמ ןיב םואיתה לדגש לככ תוילידג דח תולוקלומ לש תוסימת
הובג רועיש ףיקהלו רתוי רהמ לוחל תוילידג ודה םייאלכה תולוקלומ תורצוויה הייושע
ורציש םילידגה ינש ןיב םואיתה לודגש לככ ,ןכו .תוילידג דחה תולוקלומה ןמ רתוי
.בוש ןדירפהל השקי םייאלכ תולוקלומ

םירצויה הנוש אצוממ ןיערג תוצמוח תולוקלומ לש םילידגה יעטק לש ךרואה תעיבק
תוהזה תדימ תעיבקל רתויב טושפה יעצמאה אופיא איה (תוידירביה) םייאלכ תולוקלומ
"ריכמ" םהמ דחא לכש (Restriction Enzymes) עוקיב ימיזנא םיקדייחב ולגתנשמ .ןהיניב
השדח ךרד החתפנ ,ול ינייפואו ידוחיי רתאב DNA-ה תא ךתוחו DNA לש תידוחיי תבוקעמ
תבוקעמש ךכל םימרוג DNA-ה תבוקעמב םילדבהה :םינוש תורוקממ DNA ןיב תוושהל
רוציב ליבקמה עטקב ךתחית אל דחאה רוציב עוקיבה םיזנא י"ע תכתחנה םייוסמ עטקב
,םלוא ,תוידוחייה ויתובקעמ לע DNA לש עטק לכ ריכהל ןתינ אל וז הטישב םנמא ,רחאה
ךותחל רשפא ,ולש ידוחייה ךותיחה רתא דחא לכלש ,עוקיב ימיזנא לש הלודג הרדס תרזעב
וז ךרדב .ול םיידוחיי (טעמכ) םהש םיכרוא ילעב םהש םיעטקל רוציי לכ לש DNA-ה תא
לש הנומת רוציל םג ןתינ ךכיפלו ,ימיזנא ךותיח יעטק לש ההזמ םגד רוציי לכמ לבקל ןתינ
םיעטקה תומכ ,קוידה ןעמל) היסולכואבש DNA-ה תובוקעמ לש (םזיפרומילופה) תוינוג ברה
דע ,הלודג הכ איה םינוירדנוכוטימבש וזל דוגינב ןיערגבש DNA-ה ללכמ םילבקמש
םיעצמאב םיטקונ ןכ םא אלא ,םיעטקמ לש הפיצר "החירמ" תויהל הלולע תלבקתמה הנומתהש
םיעטק תועצמאב םזיפרומילופה תגצה לש וז הטיש .(שקובמ דידב עטקמ תוהזל ידכ םיפסונ
(Restriction Fragment Length Polymorphism תילגנאב וא) עוקיב ימיזנאב םיכותח
,"RFLP יעטק" םינוכמ הב םילבקתמש םיעטקהו RFLP תטיש , תובתה ישאר ש"ע ,התנוכ
.פ"לפר יעטק ירבע קיתעתבו

ךרואה ילעב םיעטקה ןיב דירפהל שי .יגס אל םיידוחיי םיעטקל DNA-ה תריבשבש אלא
,הנוש ךרוא תולעב תולוקלומ לש הנושה הדידנה בצק לע ססבתהב השענ הז רבד .הנושה
דמועה ,ילילש ילמשח ןעטמ שי תולוקלומל ןכש ,(הסרופורטקלאה תטיש) ילמשח הדשב רקיעב
שי םכרוא יפל םיעטקה ןיב ודירפהש ירחא .ןהבש םידיטואלקונה יסיסב רפסמל רשי סחיב
תויהל יושע הזכ "עבצ" .דחוימ עבצב תודרפנה תולוקלומה תא םיעבוצו שי .םתוא תוהזל
רמוח לש לילשת תרחשהל םרוגה ,יביטקאוידר פוטוזיאב ףלחוהש הלוקלומה לש דחא םוטא
םירקוחה םיניינועמ םיבר םירקמב םלוא .תולוקלומה ודרפוה ובש רישכתל דמצומה םוליצ
"גוויז"ה תונוכת בוש ולצונ ךכ םשל .DNA-ה ךותמ תידוחייו תחא תבוקעמ אקווד תולגל
תפלחהב ןמוסש ) הייוצר םיסיסב תבוקעמ לעב עטק :םימילשמ םידיטואלקונ ןיב תוידוחייה
התוחכונ תא רתאל ןתינ ותרזעבו ,יאלגכ שמשמ (םייביטקאוידר םימוטאב ובש םיליגר םימוטא
ורמאמב אורקל ולכות הלא תוטיש יטרפ לע .קייודמה המוקימ תא ףאו המילשמ תבוקעמ לש
.תויתשרות תולחמ לש םדקתמ ןוחבאב הטישה לש המושיי רואית םג ורמאמב ;ןמדירפ םדא לש
הטיר יזוע לש ורמאמב וליאו ,ןתיא באויו רלוס השמ לש םרמאמב ראותמ תואלקחב ןמושיי
לזרב ןאצ יסכנל וכפה ולא תוטיש ,תמאה ןעמל .םינימה אצומ רוריבל רקחמב המושיי ראותמ
.תרבוחבש המישר לכב טעמכ תורכזנ ןהו ,תיטנגה הסדנהה לש


רמאמה טירפתל הרזחלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©