ןובלחה לא DNA-ב םיסיסב תבוקעממ


,ןמדירפ םדא לש ורמאמב איה םג תראותמ DNA-ב םיסיסב לש האלמ תבוקעמ תעיבקל השיגה
םידיטואלקונה םיסיסבה לש תקייודמה תבוקעמה תא עובקל דואמ השק ןיידע םויכש תורמל
םיסיסב תבוקעמ לש תטרופמ העיבקש ךכל ומרג הלא םיישק .DNA לש םיכורא םיעטקב
תושדח תויגולונכט תויוחתפתה םלוא .יסיסב רקחמב רקיעב , תולבגומ תורטמ קר השמיש
ךרוא ילעב DNA יעטקב תטרופמ םיסיסב תבוקעמ לש תיסחי הלק העיבק םויכ תורשפאמ
אל ךפהמל איבת וז תוחתפתה יכ ,הארנ .ורמאמב ןמדירפ רפסמ ולאה תוטישה תחא לע .רכינ
תוימוהיז תולחמ לש רותיאה יכרדב םג אלא ,תויסופיט תויתשרות תולחמ יוליגב קר
.עובקל רשפא ויפואו ותוחכונ תאש ,םהיאתב DNA הלא תולחמ ימרוגל םג ןכש תויסאלק
תוליעיל הלא תוטיש תוכפוה תירלוקלומה הסדנהה םוחתב תושידח תויגולונכט תויוחתפתה
רותיאל תוססובמה תוקיתווה תוטישה ןמ ףא לוזו ריהמ ןהב שומישהש ךכ ידכ דע תוחונו
ינצינב םג ןיחבהל השקתי אל ןמדירפ םדא לש ותמישרב ןיטישה ןיב ארוקה .ולא תולחמ
קר אלו ,תחאכ תוימוהיזהו תוינגרואה תולחמב לופיטל םיכרד חותיפ ןוויכל תומדקתה
.ןרותיאב

םיטביהב אוה ףא ןד ,ותביתכ םויס םוי תרחמל םיכרד תנואתב התפסנש ,סופ תור לש הרמאמ
הקלחמב תיטנגוטיצה הדבעמה תא הלהינ סופ תור .תירלוקלומה היגולויבה לש םיימושייה
תוטישה לולכישל שדקוה הנמזמ דבכנ קלח ."הסדה" םילוחה תיבב םדאה תשרותל
קר דואמ קד ךא ךורא לידג אוה DNA-ה .םמצע םימוזומורכב םימגפ יוהיזל תוירלוקלומה
לש םילידגה םיבעתמ אתה תקולח תעב .ורטוק (רטמוננ 2) רטמילימה תוינוילימ יתשכ
םה אלה תבה יניערגל הרידס הרבעהל םיכורעו םיזוראה םינבמל ןיערגבש DNA-ה
.םימוזומורכה לש םינידעה הנבמה יטרפב ןיחבהל השק הפופצה הזיראה ללגב .םימוזומורכה
םילדבהב םיניחבמ זאו הזיראה לש תוסיחדה תא תצק תיחפהל רשפא תודחוימ תוטישב םלוא
םיעטקל יוהיז ינמסכ םישמשמ הלא םילדבה .התמצועבו הזיראה יפואב ,םימוזומורכה ךרואל
םימוזומורכה ינפ לע םירתאה םיבר ןכ ,רתוי תומכחותמ העיבצה תוטישש לככ .םינוש
לחש שוביש וא יוניש לכב ןיחבהל ונרשוכ לדג ,םינמסה םיברש לככו ,יוהיזל םינתינה
הדימב וריבגה םיידוחיי םיאלגב שומיש לש תוירלוקלומה תוטישה .םימוזומורכה ןוגראב
לע תדמוע סופ תור לש התמישר םלוא .םימוזומורכב הנבמ יטרפ ןחבאל רשוכה תא תרכינ
.םיירלוקלומה םייגולונכטה םיחותיפה םע האבש תפסונ תוחתפתה

םימייוסמ םיטרפב התלגתהש תרחא וא וז העפות ,יטנג רקחמ לש אצומה תדוקנ התייה רבעב
תמועל תיתייסכ-תפיילב םילוח לשמל ,הנותנ הלחמב םילוחה םיטרפ :יהשלכ היסולכוא לש
ילעב הלא תמועל דחא םד גוס ילעב םיטרפ וא ,הב םיעוגנ םניאש היסולכואב םיטרפה רתי
תא שפחל םירקוחה ואצי עפומב םילדבהה תרכה ךותמ .Rh- תמועל Rh+ לשמל ,רחא גוס
פיטונפה ךותמ םיאקיטנגה ןושלב םירמואש ומכ וא ,העפותב םירושקה םייתשרותה םימרוגה
:השדח השיגל ואיבה תירלוקלומה היגולויבה הדשב תויוחתפתה .פיטונגה לא עיגהל וסינ
ןותנ עטקב םייוניש םירשמ רשאכ םילבקתמה םייפיטונפה םייונישה תניחב :"ךפוהמב הקיטנג"
ויפ לע רשא רשקה תא רמולכ ,יטנגה דוקה תא בטיה םיריכמ ונא .ןגכ ההוזמה ,DNA לש
תוצמוח לש םיפצרל DNA-ה תובוקעמ ,אתבש םימוזובירהו חילש RNA תועצמאב ,תומגרותמ
,רפסמב תושלש 61) תחא תינימא הצמוחל תמגרותמ םידיטואלקונ לש השלש לכ .תוינימא
הנבמל םכתסמ תוינימאה תוצמוחה ףצרו ("קוסיפ ינמיס"-ל תומגרותמה תושלש 3 דועו
ןותנ עטקב םיסיסבה תבוקעמ תא עובקל םויכ ןתינו ליאוה . ןובלח תלוקלומ לש ינושארה
עטק יפל הנבנה ןובלחה לש תוינימאה תוצמוחה ףצר והמ ךכ ךותמ תעדל רשפא ,DNA לש
םדוק הנחבמב טבושו דדובש עטק ,לשמל) DNA-ה לש עטקב םייוניש םירשמ רשאכ .הז
DNA עטק יוצמ ובש רוציב אטבתמש פיטונפה תא םינחובו (םזינגרואה יאתל הרזח לתשוהש
דיקפתל רמולכ ,יפוס פיטונפ ל ,ןג לש ינושארה רצותה ,ןובלחה ןיב רשקל רשפא ,הז
הלולע הלחמ וזיא לשמל תעדל לכונ בורקה דיתעבש אופיא ןכתיי .אתב ןובלחה אלממש
הזכ עדיש ןבומכ .ומצע םגפה הלגתנ םרטב ,הנותנ DNA תבוקעמ רבועל שי רשאכ עיפוהל
.עגפה תועפוה תעינמל םיכרד ןונכתב רוזעל יושע


רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©