הביבסה תוכיאו תויצטומ


לש היצולובאל ירקיעה םלגה רמוח ןה ,תויצטומ יטנגה רמוחב םייונישש ונילע לבוקמ
תומרוג תובר .היסולכואב תודרוש תויצטומ ה לש ןטק טועימ קר ,םלוא .םייח םירוצי
,תורחא ;עדימה לש םוגרתהו קותעתה ןפואבו DNA-ה לש לופכישה יכילהת תוליעיב שובישל
רוצא םתריציל עדימה רשא ,םירצותה לש תוינימאה תוצמוחה ףצרב יונישל קר ומרגש
"הקודב"ו תבכרומ ,"תנמושמ" תכרעמב רבודמש רקיעב ,דוקפתב שובישל תומרוג ,הלא םיעטקב
היצטומה רשאכ) תיתשרות הלחמ תוחתפתה תויהל הלוכי האצותה .םייח םירוציב וז ומכ בטיה
וא תויציב ,גיווז יאת ןיימתהל םייושע ויאצאצמש אתב ,רמולכ טבנה תליסמ לש אתב הלח
תובישח אופיא שי .(ףוגה יאתב ולחש תויצטומ לש םיגוסב) ינטרס לודיג תעפוה וא ,(םינוערז
.תויצטומל םורגל םייושעש םירמוחהו DNA-ב םייונישל םיאיבמה םינונגנמה תרכהל הבר
ריוואבו םילכוא ונאש ןוזמב םינגטומ תויצטומ ירצוי םירמוח לש םתוחכונל תועדומה
תויצטומ יוליגל תוטיש חתפמ ןנור םרימע .תונורחאה םינשב דואמ התלע םימשונ ונאש
רשא ,ףוגה תמקר יאתמ םיברב תויצטומ לש ריהמ יוליגל יאנת והז .םיקלחתמ םניאש םיאתב
תקידבל תינויח תויהל אופיא הייושע הטישה .תוקוחר םיתיעל אלא ללכ ךרדב םיקלחתמ םניא
הביבס ירמוח תעפשהב ,ינטרס לודיג תעפוה ןיבל תויצטומה לש ןתעפוה ןיב םאתמה
.םינוש

השחרתה םא אלא ,םינוש םיקדייח םישירפמש םינלער לש םתלועפל םישיגר םיקנוי לש םיאת
דחאל רשקתמה ןלער שירפמ הירתפידה קדייח .אתב לערה תוליעפ תא תענומה היצטומ םהב
ךכמ האצותכו םינובלח ביכרהל רשוכה דוביאב אטבתמ הז .ותוליעפ תא שבשמו אתה יביכרמ
תא עונמל יושע הילא רשקתהל גהונ ןלערהש הלוקלומה הנבמב לק יוניש .אתה תומב
אוה ךכל םייוטיבה דחא .ותוחכונב תויחל לגוסמו ןלערה ינפב דימע היהנ אתהו תורשקתהה
יביכרב םתוא בלשלו לדג אוה ובש עצמה ןמ םיביכר טולקל רמולכ ,ןוזיהל ךישממ אתהש
.ופוג

הזכ ןוחבא .ולגתי אל םהיתובקעו םירמוחה ףוליח קספ ,קדייחה ףיקתה םתואש םיאתה ראשב
דואמ הבושח הטישל סיסב תויהל יושע ןוזיהל םיכישממו ןלערל םידימע וכפהש םיאת לש
םג םה םינטרסמה םירמוחה בורש רחאמו ,תויצטומ םימרוגה םירמוח לש םדקומ רותיאב
.ןטרסה תלחמ תוטשפתה תעינמב רזעל םג תויהל הטישה הייושע ,םיינגטומ


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©