תומכל תוכיא ןיב


הלאל רורב ןפואב תקלחתמ היסולכואה :םייתוכיא םיחנומב הרדגהל תונתינ תובר תונוכת
שיש הלאל וא ,(םילוח תמועל םיאירב לשמל) התוא םירסחש הלא תמועל הנוכתה םהל שיש
A םד גוס ילעב לשמל) הלש תרחא הרוצ םהלש הלא תמועל הנוכתה לש תחא הרוצ םהל
לכ ;הזכ חונ ןוימל תונתינ ןניא תורחא תובר תונוכת םלוא .B םד גוס ילעב תמועל
םיטרפ היסולכואב שי :םייתומכ םיחנומב הנוכתל סחייתהל אוה ןהיבגל תושעל ונתלוכיבש
םיטרפ רשאמ הלש רתוי טלוב יוטיבל וא הנוכתה לש רתוי םיהובג םיכרעל םיעיגמש
:יאלקחל תערכמ ןתובישחש ולאכ תונמינ תונוכתה לע .םירחא םיטרפ רשאמ תוחפו םימייוסמ
יערזב ןמושה זוחא םג ךכו ,םייתומכ םיחנומב העבהל תנתינ רקב לש רדעב בלחה תבונת
הלאכ .םייתומכ םיחנומב שמתשהל ףידע ונמצע ונל תועגונה תובר תונוכת יבגל םג .תוינמחה
תוישגר וא תוילכש תונוכת םג ילואו םדב רכוסה זוחא ,ןמוש ,םד ץחל ןוגכ תונוכת ןה
.(הלא "תונוכת" לע םירבדמ רשאכ םינווכתמ המל יעמשמ דח ןפואב רידגהל היה רשפא וליא)
ומצע תא חיכוהש לדומה .יתשרות ביכרמ שי ולאכ תויתומכ תונוכת לש םייוטיב תעיבקב םג
לש הייוטיבל הנטק המורת םרות םהמ דחא לכש םיבר םינג לש הז אוה םינש תורשע ךשמב
תדימ תא םיעבוק (םייתשרות אל הביבס ימרוג םע דחי ןבומכו) אתווצב רשאו הנוכתה
לע תוססובמה תומכחותמ רוריב תוטיש וחתיפ םייח ילעבו םיחמצ יחיבשמ .אלמה הייוטיב
םרטש יפ לע ףא ,קשמה תויחו תואלקחה ילודיג תבונת תא תיתועמשמ הדימב ולעהש ,הז םגד
םימוזומורכה לש םירוזיאה ורתוא םיטעמ םירקמב ךאו ,ולא תונוכתל םינגה ודדוב
ללכב םינג לש תועמשמה תיעב לע ןויד) הלא םינג םיזכורמ םהבש ,ונחבנש םימזינגרואב
לש ןומיס רשפיא פ"לפר-ה תטיש חותיפ .(וז תרבוחבש יתמישרב אצמת יאדווב הלא םינגו
רלוס השמ .רחבנש ןימ לש םימוזומורכה ינפ לע םוקמ לכב ידמ םיכורא אל DNA יעטק
םינג רותיאל הטיש סקז לרק יאקיטנגה עיצה תובר םינש ינפל רבכש םיריכזמ ןתיא באויו
"םינג"ל םוקמ תברקב יוצמ ןמסה רשאכ .תיתוכיא הניחבל םינתינה םינמס תועצמאב םייתומכ
תוגלפתה ןיב םאתמ םיאצאצב היהי האלכה ייוסינבש תופצל שי תיתומכה הנוכתל םיארחאה
תורידנ וא) רתוי תובורק םיתיעל גלפתי ןמסה ,רמולכ ,תיתומכה הנוכתהו יתוכיאה ןמסה
הייולת םאתמה תדימ .םידומצ ויה אלול יופצ היה רשאמ תיתומכה הנוכתה םע אתווצב (רתוי
לש העפשהה יפוא ןוגכ םימרוג םג םלוא ;הזל הז םימרוגה ינש לש הברקב הנושארבו שארב
.תויופצה תואצותה לע םיעיפשמ העצובש האלכהה תרוצו הז לש ותוליעפ לע הז "םינג"ה
,תויתועמשמ תואצות תלבקל יוכיסה לע םינושה םיאנתה תעפשה תא וקדב ויתימעו רלוס השמ
,"םייתומכ םינג"ל םינמסכ םיידוחייה פ"לפרה יעטקמ תא לצנתש הטיש םיחתפמ םה רקיעבו
ידכ םייתומכה םינגל הבריקב אצמי הזכ דחא ןמס תוחפלש םייוכיסה םילודגש ינפמ
לדג רפסמ י"ע רבכ הצמוא וז השיג .הלא םינג תוגלפתהל הובג םאתמב היהת ותוגלפתהש
.םייח ילעב יחפטמ ןיב םג ןיינע תררועמו םיחמצ יחפטמ לש ךלוהו

.םיחמצב עודיו םייוסמ ךילהתב תנווכמו הרישי תוברעתה איה םיחמצ תחבשהל הנוש השיג
,םירכוסל , םימו ינצמח וד ןמחפ םהלש תודיטסלפורולכה יבג לע םיעימטמ םיקורי םיחמצ
.שמשה רוא תייגרנא תועצמאב תעצבתמ העמטהה .םיאתה יביכר רתי ןכמ רחאל םינבנ םהמש
םייחה ילעב ,םייחה םירוציה בורל ינגרוא רמוח לש ינושארה רוקמה אוה הז העמטה ךילהת
ידכ דע ,םהיטרפ בורב םויכ םיעודי ,הזתניסוטופה וא ,העמטהה ךילהת יבלש .תחאכ םיחמצו
םימיזנא לש תולוקלומ הנבמב םיידוחי םייוניש ומרגי המל םיבר םירקמב אבנל רשפאש ךכ
ןפואב ,הדבעמב ,וב תורשהלו הזכ םיזנא דדוקמה DNA-ה תא דדובל רשפא .םימייוסמ
תובקעבו דקוקמה םיזנאה תוליעפב רופישל איביש יוכיס שיש ,DNA-ב יוצר יוניש ,ןנכותמ
םייתניב ,גרבשריה יסוי לש ותדבעמב םויכ םיכרענ הלא ןיעמ םייוסינ .לוביב הלדגהל ךכ
,המישמה עוציבל ךרדה אצמית רשאכ םלוא .תוצאבו תייוסינ הדובעל םיחונה םיחמצב רקיעב
הלועפה יטרפ םיעודי םירקמה לכב אל .םדאה תלעותל השיגה םושייב ןומטה יוכיסה רורב
תא םידדוקמה םינגה תרכה .הזתניסוטופה ךילהתב תופתתשמה ןובלחה תולוקלומ לש
לש הניקתה תוליעפה דומיל לש וז השיג .תוליעפה רוריבל חונ ילכ תקפסמ הלאה םינובלחה
ףוליח ךילהת תנבהב בר רזעל התייה,וב היצטומ בקע וז תוליעפב ולחש םישובישה ךותמ ןג
הקיטנגה ןדיעבש אלא .(הילא רוזחנ דועו) םייח םירוציב םיניקתה הינבהו םירמוחה
יכילהת יוקיח ךותמ ןכש ,ןוחבל םיצור העפשה וזיא קוידב ןנכתל רשפא תירלקולומה
תבוקעמ לעב DNA תיינבל תיטנג הסדנהל תוטיש וחתופ ,עבטבש DNA-ה לש לופכישה
ךכ םשל דחוימב בכרוהש רחא עטקב ןותנ עטק תפלחהל תוחפל וא ,הדבעמב תילוגס
,ולש ןגה הנבמב םייונישה תועצמאב םייוסמ ןובלח לש ותוליעפ העבקנש ןוויכ .הדבעמב
.לדגמה ידיב ורצות לש רתוי ליעי ריהמ לוצינל ואיביש ןגב םייוניש ןנכתלו ךישמהל ןתינ
ןמ םידסחל תוכחל רוסא" :םיעבראה תונשמ וקסניל לש ותמסיס תמשגהל אופיא םיברקתמ ונא
היגולואידיא ךותמ אלש ךכל םיעיגמ ונא םעפה לבא ,"וידימ םתוא איצוהל שי .עבטה
.תירלוקלומה המרב תיתרוסמה תיטנגה הטישה חותיפ לש ךרדב אלא ,תיטילופ


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©