ןובלחה לש הינבה יכילהת תרקב


םויה רבכ תושמשמ , תיטנגה הסדנהה תוטיש תועצמאב ,לומתא וחתפנש תוירקחמה תויורשפאה
לש הקמעהלו תושדח תוילגתל םג התוחפ אל הדימב ואיבה ןה .רחמ ןמושייל ןתיא סיסב
,םתסה ןמ ,הנאבת ןדיצמ ולאו ,םתוליעפ ךרדו םייח םירוצי לש הנבמה יטרפב ונתנבה
.םייתרחמ לש םימושייל

ודועב ,ןורחאה הזו ,RNA-ל םוזומורכבש DNA-ה קתעותמ ,םיקדייחב ןיערגה ירסח םיאתב
תיינב ךילהת לע הרקבה תויורשפא .רחאה והצקב ןובלחל םגרותמ ,דחאה והצקב קתעותמ
,את ןיערג ילעב םירוציב .םוגרתה בלשלו קותעיתה בלשל טעמכ אופיא תולבגומ ןובלחה
לש םתוברעתה תרשפאמ וז הטסה ;ןמזבו םוקמב םוגרתה ךילהתמ קותעתה ךילהת דרפומ
םירבדה תולגלגתה התייה המ הרורב הנומת םויה רוציל השק ןיידע .םינוש הרקב יכילהת
DNA-הש איה הדבוע םלוא .ןיערגה ילעב םירוצייב ייוצמה בצמל האיבהש קוחרה רבעב
םימוזובירה ינפ לע ןובלחל םגרותמ אוהש דע םיבר םילוגלג רבוע ןיערגב קתעותמה
תוליעפ לע תקדקודמ הטילש תרשפאמ הלא םייניב יכילהת לע הרקב .אתה לש המסלפוטיצב
ךלהמבש איה רושעמ הלעמל ינפל ולגתהש תועיתפמה תועפותה תחא .םינווגמ םיעצמאב אתה
ונממ םיקחרומ ,המסלפוטיצבש םימוזובירה לא ןיערגה ןמ ,קתעותמה DNA-ה לש ותדידנ
ךילהת שדחמ רוביחו ךותיח ךילהת תועצמאב ,(Introns) םינורטנא םיארקנה ,םילודג םיעטק
.הז ידוחיי רובחש ךילהת השענ דציכ רבתסמ הגרדהב קר .דואמ קייודמ (Splicing) רובחש
.רובחשה ךילהתב תופתושמה תולוקלומה ןמ תודחא תוראותמ גנילרפש תור לש הרמאמב
ןהלש תונטק RNA תולוקלומ לש המלש החפשמ םיאתה יניערגב התלגתה רבד לש ורקיעב
תועצמאב) RNA-ב םיסיסב תובוקעמ תוריכמ הלא תולוקלוממ קלח .רובחשב בושח דיקפת
RNA-ה תלוקלומ תא "תולפקמ" ןה ןהילא ורבחתהבו (ןהלש םיסיסב תובוקעמל ידוחיי גוויז
ןוחבל םיקימעמש לככ .התוא ףיקתהל רובחשה ימיזנאל עייסמה הנבמ רצונש ךכ תירוקמה
לש הרקבה ךרד לע םיטרפ דוע םיררבתמ ,הלא תונטק RNA תולוקלומ לש תוליעפה תא
תלגוסמו םינורטניאה תא הריכמ תכרעמה יכ ףא .רובחשה ךילהת תועצמאב אתה תוליעפ
ררבתמ ,תומיאתמה תובוקעמה תואצמנ םהבש תומוקמה לכב תקייודמ הרוצב םתוא קיחרהל
עטקמ םיקחרומ םניאש הלא תמועל םיקחרומה םינורטניאה לש תילוגס הריחב הלח םיתיעלש
תואיבמ RNA-ה רובחשו םינורטניא תקחרהל הלאכ תויפולח תויורשפא .RNA לש ןותנ
עקשומ גנילרפש לש התדבעמב .DNA לש םינותנ תובוקעמ י"ע ודדוקש םירצותב ףא תונושל
אשומ תא רובחשה ךילהתב תופתתשמה תולוקלומה תוריכמ הבש ךרדה רוריבב בר ץמאמ
ךותיחה תוליעפמ קלח םעפ אלש ררבתה ,וזמ הרתי .ךילהתב םיפתתשמש םינובלחבו ןתלועפ
שי ןמצע RNA-ה תולוקלומל רמולכ ,RNA לש תולוקלומ תועצמאב השענ המצע רוביחהו
תולוקלומ קרש ובשח התע דע ןכש ,הבר תינורקע תובישח הז אצממל !םימיזנא לש תונוכת
ןתויה לע תדמוע ןיערגה תוצמוח לש ןתוליעפ לכו תימיזנא תוליעפל תולגוסמ ןובלח
םיעטק ןיב גוויזל דוסי שמשמ אוהש ןיבו קתעותמ הז דוקש ןיב ,תודדוקמ םיסיסב תובוקעמ
,םייחה אצומ תא ראתל רמולכ ,יח רמוחל םמוד רמוחמ רבעמ רזחשל םייוסינב .םיידוחיי
ןיינמ הלאשה היה הלא םירואיתב יזכרמ ישוק .בושח דיקפת RNA-ה תולוקלומ תואלממ
בור יפ לע םה םימיזנא ןכש) הלא םייתישארב םיכילהת לש תיתמיזנאה תוליעפה האב
דוקה תויחנה יפ לע םינבנ םה ימצע לופכשל תלוכי ירסח םה םינובלחו ,םינובלח
,םימיזנא לש תונוכת תויהל תויושע RNA תולוקלומל יכ ררבתי םא (ןיערגה תוצמוחבש
.וז ההימת לע רבגתהל רשפא


רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©