םיאתה תוקולח יכילהת לש הרקב


,םוגריתה דעו קותעיתהמ םיכילהת תרקב לש תיללכה היעבב הרמאמב הנד גנילרפש תור דועב
הרקבב דוסנייפ םהרבאו םואבנירג ףסוי ןכו דיסק הנויו ןחמש ארויג םהירמאמב םינד
רבכ .םיינשל םעפ ידימ קלחתמ ןיערג לעב את .םייח םירוציב םיילוגס םיכילהת לע תיטנגה
םיבלש לש תקייודמ הרדיס ךלהמב .אתה לש יתשרותה רמוחה לפכושמ וב ןפואה לע ונדמע
םלוא .תב-את לכל םימוזומורכה תכרעמ לש תחא הלופכ תונקיידב תרבעומ הזוטימה תקולח
ףצרב יוניש ,(תוטמג) גיווזה יאת תריצי תארקל ,ללוחתמ תיגיווז םתייברש םירוציב
דחא רוזחמ תובקוע תוקולח יתש :תבה יאת ןיב םתקולחו םימוזומורכה לופכש לש םיכילהתה
רפסמ תיצחמ קר אופיא שי ,םירצונה םיאתה תעבראמ דחא לכב .DNA-ה לופכש לש
לופכש ןכו הזוטימו לופכש יכילהת .הזוימה תקולח יהוז .גוז לכמ דחא ,םימוזומורכה
לש םמויק לע .םיבר םינג לש הניקתה םתוליעפל תודוה הבר תונקיידב םיעצבתמ הזוימו
רשפאש ,הקיטנגה לש תיתרוסמה השיגב םידמל םהלש הרקבה תוליעפ ןפוא לעו הלא םינג
ךילהתה לש הניקתה ותוליעפב שוביש ,רמולכ ,"ןה עמוש התא ואל ללכמ" :הרמיאב התוצמל
םיפסוא רשאכ .ךילהתה לש ועוציבל השורד הניקתה ותוליעפש והשמ לש ומויק לע דמלמ
עזגב דחא שוביש ובו עזג אילכהל רשפא ןודנה ךילהתב שוביש םהמ דחא לכבש םיבר םיעזג
םא היהו :ךילהתה לש בלש ותואב םישובישה ולח םיעזגה ינשב םא ןוחבלו ,רחא שוביש ובו
ןבב ;םינוש םינגב אוה םיעזגה ינשב שובישה יכ םיקיסמ ,ךילהתב שוביש ןיא םייאלכה ינבב
עצבתמ אל םייאלכה ינבב םא .םינגה ינשמ דחא לכ לש תחא הניקת הרודהמ שי םייאלכה
ןבלו ומצע ןגה ותואב שוביש דחא לכ ומרת םירוהה יעזג ינשש םיקיסמ ונא ,ךילהתה
.ךילהתה תמלשהל שורדה ןודנה ןגה לש תחא הניקת הרודהמ אל ףא ןיא םייאלכה

ןגב שוביש דחא לכבש ,םירמש לש םיבר םיעזג וז ךרדב ודדוב ןחמש ארויג לש ותדבעמב
יאת תריציו הזוימ תקולח לש ךילהתל הזוטימ תוקולח לש ךילהתה ןמ רבעמה תא רקבמה רחא
לש ךרדב םיברתמ םה .תיתדבעמ תיברתב לודיגל םיחונו םיטושפ םירוצי םה םירמשה .גיווז
בלשה עבקנ ןושאר דעצכ .הבערה יאנתל םירבעומ םה ןכ םא אלא ,הזוטימ תוקולחו הצנה
םיעזגהמ דחא לכ רשאכ לעופל ואצי אלש גיווז יאתל תוניימתה ךילהתל ינייפואה
ןתינ םינג ינשב םישוביש ולח םהבש םיעזג ובכרוה רשאכ .הבערה יאנתל רבעוה םייטנטומה
הליעפמ הבערהה .תוניימתהה תרקבל םיארחאה םינגה ןיב ןילמוגה יסחי לע םג דומלל היה
לש לולסמה ןמ םירמשה יאת תא םיטוונמה םינג לש תיתרדס הלעפהב חתופ ודיצמ אוהש ,ןג
םינג ללוכ הרקבה לולסמש ררבתנ .גיווז יאת לש הריצילו הזוימה לש לולסמל הזוטימה
תוחפל ללוכ אוה ןכו ,םינאכד םה םהירצות ,רמולכ ,םירחא םינג תוליעפ םיאכדמ םהירצותש
.ןרשמכ ןכל שמשמו ,הזוימב םינגה תוליעפ תא הרשמ ורצותש יזכרמו בושח דחא ןג


רמאמה טירפתל הרזח


למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©