תיטנגה הסדנהה תורישב םידימסלפה


הסדנהה תוטיש חותיפ םע המצוע בר דמימ ףסונ הלא תויסאלק תויטנג רקחמ תוטישל םג
,ןיקתה דוקה אצמנ ובש ידוחייה עטקמה תא רתאלו DNA יעטקמ דדובל היה רשפא .תיטנגה
יהוז .המיאתמ תיגולויב תכרעמ תועצמאב םתוא לפכשל ןכמ רחאלו ,שבתשהש הז תא םילשמה
עטק לש דיחיו דחא קתוע ךותמ םיקתוע לש לודג טבש תריצי רמולכ ,יטנגה טובישה תטיש
תויוצמ םיקדייח יאתב .םימוזומורכב יוצמ אתבש DNA-ה לכ אלש ונייצ רבכ .DNA-ה
תוינויח ןניא ןרקיעב יכ ףא ,רשא DNA לש תורצק תואלול וא תועבט תובורק םיתיעל
אתה לש (ותומל םיאיבמה םינג םג םיתיעלו) וייחל םיינויח םינג תאשל תויושע ןה ,אתל
תולטוק תופורתל תודימע תונוכת םישכור םיבר םיקדייחש אצמנ רבעב .םידחוימ םיאנתב
םייורקה הלא DNA ינורבא יבג לע םהילא םירבעומ תודימעל םינגש ךכ י"ע םיקדייח
ואצומל רשק לכ ילב ,קדייחל קדייחמ תיסחי תולקב רובעל םילוכי םידימסלפה .םידימסלפ
,קדייחה לש אתה םורקב "רוח" רצונש ךכב יד .לבקמה הזל םרותה קדייחה לש ותברקל וא
םיקדייח לש םידימסלפ רידחהל וחילצה הדבעמב תיברתב .רודחל דימסלפה יושע וכרדש
ורבעו לבקמה אתה לש םימוזומורכב ובלתשה הלאו קנוי לש וא חמצ לש םיאתל וליפא
רשפא וליפא היה דחא רוצי לש םינג םידימסלפב שארמ ולתש רשאכ ."םישדח" םינגכ ויאצאצל
רבתסמ .םדא יאתל שותי לש םיאתמ ,לשמל ,רחאל דחא ןיממ DNA יעטק וז ךרדב ריבעהל
אתמ DNA יעטק תכלוהל תרחא ךרד .רתויב רידנ וניא הזכ היצמרופסנרט ךילהת עבטב םגש
דחא רוצי לש םיאת םיפקות הלא :םיפיגנ תועצמאב איה רחא רוצי לש אתל דחא רוצי לש
םיפיגנה םע רבעומה ,יאקדנופה לש DNA-ב םהלש DNA-ה הלתשהל יושע םייוביר ךלהמבו
.שדחה אתה ייחב רחא וא הז ןפואב בלתשמ םשו שדחה יאקדנופה אתל

DNA יעטק לש תנווכמ הרבעה םשל הלא םיפיגנו םידימסלפ תולצנמ תיטנגה הסדנהה תוטיש
ימיזנא תועצמאב רחא ףיגנ לש וא דימסלפ לש DNA-ה תא םיכתוח המכוח תישאר .אתל אתמ
ןיבש ,"םיסדנוהמ"ה םידימסלפה םיבורמ םויכ . DNA לש יוצר עטק וכותב םיבלשמו עוקיב
ידימסלפב .ףתושמה ןמ טעמ ךא ירוקמה דימסלפה לש הלאל םהלש DNA-ה תובוקעמ
רשאכ לשמל) דימסלפה חכונ םהבש םיאתה יוהיז םירשפאמה םינג ובלוש תיטנגה הסדנהה
תא םיריבעמו ןילקיצרטט יטויביטנאה רמוחל אתה לש תודימע הנקמה ןג דימסלפב םיבלשמ
םירשפאמה םיעטק ורדחוה ןכ ומכ ;(ןילקיצרטטל םישיגרה םיאת לש תיברתל םידימסלפה
לע רשא ,םינוש עוקיב ימיזנא תועצמאב וכתחנש םיעטק .םייוצר DNA יעטק לש חונ בוליש
תלעב DNA תבוקעמל ךומסה דימסלפה לש רתאב םיבלושמ ,דומעל םיצור םהיתונוכת
םיעצבמ לש הרדס תועצמאב .היוצר הכומס תבוקעמ לש קותעיתל תיארחאה ,הרקב תוליעפ
יתלב טוביש םירשפאמה (םיפיגנ וא) םידימסלפ םירקוחה תושרל םויה םידמוע הלאכ םייסדנה
קדייחל דימסלפה תרדחה ;םיקדייח תיברתב יוצר DNA עטק לש ופקיהב טעמכ לבגומ
תריצי וא ,תוקד 20 -כ לכ תחא הלפכה ,רמולכ ,"קדייחה בצקב" יוביר חיטבהל הייושע
DNA קיפהל ןתינ ,םימיאתמ םידימסלפ תועצמאב .תועש 10 -כ ךשמב םיקתוע ינוילימ ףלאכ
הזוימל תוניימתהל ןיקתה רבעמה לש ךילהתה שבתשה םהבש רמשה יאתל םג ורידחהלו טבושש
תרדחה םא .(םינג טובישב רזעיהל ןתינ םהב ףאו ,םייעבט םידימסלפ םג םימייק םירמשב)
לש ודיקפתל תחצינ החכוהכ רבדה שמשמ ,שובישה ןוקיתל האיבמ DNA-עטק-אשונ דימסלפה
.ןיקתה לולסמב DNA-ה עטק

רקבמ ותריצי תאש ןובלחה לש הרישי הניחב ,רומאכ ,תרשפאמ םיקדייחל ןיקתה ןגה תרדחה
לש םינובלחה תיינב תכרעמ תא רדחוהש ןגה לצנמ סדנוהמה דימסלפה תועצמאב :ןגה
אל םלועמש רצות םיקדייח תיברת תרצוי ךכ .ולש דוקה יפ לע ןובלח תריציל םיקדייחה
תויורשפאהמ לפונ וניא יסיסבה רקחמל הז ךילהת לש וכרע .הניקת תיברתב רצונ
ילעב םירמוח רוציל םיקדייח תומתורה תוישעת וחתפתה םויכ רבכ ,ןכא .ולש תוימושייה
.םהב ולתשוהש םירז םינג תועצמאב ,תובישח


רמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©