תוחתפתהה לש םיחילשה ץורמ


אתמ :הניקתה תירבועה תוחתפתהה ךילהת אוה תדחוימ תובישחו ןיינע לעב יגולויב ךילהת
ןמזב ,םיאתה תוניימתה יכילהת לש הרושב יאת בר רוצי חתפתמ תירפומה תיציבה לש דחא
ןכות ותוא ונשי ףוגה יאת לכב טעמכש רורב םיבר םירקחממ .רגובה רוציל ,בחרמבו
.תירפומה תיציבה אתל ומכ םייתוחתפתה םירשכ רגאמ ותוא םלוכל רמולכ ,ימוזומורכ
את ,וזמ הרתי .ב"ויכו יעמ את רחא דועו ,בצע את רחא ,רירש את ךפוה דחא את ןכ-יפ-לע-ףא
דעומבו םוקמב יעמה אתו ול םיאתמה םוקמבו ןוכנה דעומב ללכ ךרדב רצונ רירשה
.יאת ברה רוציה אילפהל תמאותמו תבכרומ תכסמל םיבלתשמ דחי םלוכו ,ול םימיאתמה
םיניינועמ ונא ;םירמשבו םיקדייחב ונל יד אל ולא תולאש רוריב םשל ?רבדה השענ דציכ
,וזמ הרתי .םדאה לש וזמ תלפונ הניא התובכרומ תדימש ,תבכרומ תיאת בר תכרעמ רוקחל
תויעב רוריב רשפאל תבייח איהש םשכ שממ ,טרופמ יטנג רקחמ עצבל ךרוצ שי תאזכ תכרעמב
אוה וללה תושירדה בור לע הנועה רוציי .תירבועה תוחתפתהה לש היגולויסיפבו הימוטנאב
ןהמ תועקוב הממי ךותש תורפומ םיציב הליטמ הבובזה .היליפוזורד ריעזה הסיסתה בובז
הלש ינוציחה הטעמה תא הלישמ ,הלדג וזכ המיר .רגובה בובזל ןוימיד לכ תורדענה ,תומיר
תמלגתמ םימי השימחכ רחאל .הילע רצ ךפהש הטעמה תא בוש הלישמ רפסמ םימי רחאלו
המירה תומקר בור :תוינוציק תורומת וב תולח םלוגה בלש ימי תעברא ךלהמב .המירה
םינשמ" ,דיקפת ירסחו הרוצ ירסח םיאת ישוגכ תויוצמ ויהש ,תורחא תומקר וליאו תוקרפתמ
םלוגה ןמ חיגמ הציבה הלטוה זאמ םימי הרשע .רגובה בובזה לש םירביא םיכפוהו "םרוע תא
ץבשת יניע גוז ובו שאר בובזל :רתויב ירקמ הארנ המירה ןיבל וניב ןוימד לכ רגוב בובז
גוז וידיצלו תוקרפוממ םיילגר תוגוז השולש ובש הזח ,םיצצומ הפ יפגו םישוחמ ,תולודג
גוז ןוונתה םהב ,םינובובזל טרפ ,םייפנכ תוגוז ינש ללכ ךרדב םיקרחל) דחא םייפנכ
רפסמ תלעב ןטבו (םייפנכה ירוחאמ תוינכובה םידחוימ השיח ירביאל ךפהו ינשה םייפנכה
,השרפהו הנזה תכרעמ ויברקבו שוח ירביאו םיפיז לש ינייפוא םגד ףוגה ינפ לע .םיקרפ
תבכרומ תוגהנתה בובזל .הזב אצויכו ,חומ יאתו םירירש ,גיווז תוכרעמו םיבצע תוכרעמ
םיבכרומ דוקפתו הנבמ בובזל ,תורחא םילימב .הדימל וליפאו ,החרה ,המיעט ,היבר ,הנזה
הזמ יוניש תילכת הנוש אוה וליפא ,בכרומ םייח לעב לש תוחתפתהל םגד שמשל ידכ םייד
.םדאה לש

תמכחותמ תכרעמ םירקוחה תושרל דימעה הליפזורדה יבובז לש הנש םינומש ןב יטנג רקחמ
וז ךרדב הנשמ תחא לכש ,תויצטומ דואמ הברה לש םינווגמו םיבר םיפוריצ תריצי תרשפאמה
רוד תמקה רצקה םייחה רוזחמ .בובזה לש הניקתה תוחתפתהב םיכילהת וא ךילהת תרחא וא
"ותרקוי"ל ופיסוה ךא ,םירוה גוזמ קיפהל ןתינש ברה םיאצאצה רפסמו םייעובשכ ךות שדח
םיאתב ןיחבהל רשפא המירבש הדבועה .תוחתפתהה יכילהת רקחמל םיאתמ דמעומכ ,בובזה לש
.הז רקחמב ךשומ דמימ דוע ףיסוה םלוגה בלשב קר יוטיב ידיל עיגמ תוחתפתהב םדוקפתש
לש תקדקודמו תטרופמ הקידב עצבל רשפא תומירה יאתבש הדבועה רזעל התייה ףוסבל
.רחא רוצי םושב טעמכ ןתינ אלש יפכ ,םימוזומורכה

את תוחתפתה לש םינושארה םיבלשה םיראותמ דוסנייפ םהרבאו םואבנירג ףסוי לש םרמאמב
השמיש רבד לש ודוסיב .המירה ירביא לכ טעמכ רבכ םייוצמ ובש ,רבועל ותכיפהו תיציבה
דחא לכבש ,םייטנטומ םיעזג לש בר רפסמ ףוסיא :יאקיטנגה לש תלבוקמה הטישה ןאכ םג
הליפזורדה ירקוח ולקתנ בר אל ןמז ינפל דעש אלא .הניקתה תוחתפתהה ךלהמב והשמ שבתשה
תאו םישבושמה םירצותה תא תוהזל דואמ היה השק :יתועמשמ יתוחתפתה רקחמ ענמש ישוקב
םירצותה םיעיפומ םהבש םירתאה יוהיזב ישוק םג היה .ןיקתה רוצייה יאתב םהיליבקמ
התייה תיטנגה הסדנהה .הנושארל םתעפוה לש קייודמה דעומבו ,ריעזה רבועב םינושארה
םע דימ רחא וא הז ןג לש RNA רצות יוהיז תורשפאמה תוטיש וחתופ .ןאכ םג רזעל
תועצמאב רותיאל ןתינ הזכ רצות .םינוש תוחתפתה יבלשב רבועה לש תונוש תומקרב ורצוויה
םיניכמ רשאכ ,רבועב םידדוב םיאתב קר יוצמ אוה רשאכ וליפא םיירלוקלומ םיאלג
ןובלח יוליגב םיניינועמ םא .פוקסורקימב ותוא םינחובו ,חתפתמה רבועה לש תוקד "תוסורפ"
ןובלחל םינדגונ ןוגכ ,םירחא םיאלגב רזעהל רשפא רבועבש םירחא וא הלא םיאתב ידוחיי
הסדנהה לש תוטיש בולישב םויכ םיניכמ הלא םיאלג םג .ןמוס םהימוטאמ דחאש ןודינה
.תיטנגה

לש םינג הליחתב םינג לש "תוחפשמ" לש ןתוליעפ י"ע תרקובמ ןכא תירבועה תוחתפתהה
ןכמ רחאלו ;תיציבב ונוגרא תאו תיציבה לש ימזלפוטיצה ןכותה תוהמ תא םיעבוקה ,םאה
תוליעפל הבוגתכ ,רבועה לש םינוש םירוזיאב םינג לש תוחפשמ ,וז רחא וזב ,תולעפומ
לש םיחילש ץורימ ןיעמל תירבועה תוחתפתהה תכפוה ךכ .םהל םימדוקה םיבלשה לש םירצותה
.םדוקה תוליעפה רוזחמב וב ולחש םייונישהמ הנקסמכ ,יתוחתפתהה לולסמה ןוגראב יוניש
ךרואל רחא לולסמו ינוחג-יבגה ריצה ךרואל תוניימתה יכילהת לש לולסמ לעפומ ,לשמל ,ךכ
.ומוקמל ינייפואו דחוימל רוזיאו רוזיא לכ ךפוה ןכמ רחאל קר ,ירוחא ימדקה ריצה
לש הלא ללוכ ,םירחא םירבוע לש תוחתפתה רקחל אצומ תדוקנ שמשל םייושע הלא םירקחמ
הרקב ידיקפת תואלממה ,DNA לש תומייוסמ תובוקעמש םיאצומ םויה רבכ ,ןכא .םדאה
םירוציב תויוצמ אלא ,בובזל תוידוחיי ןניא ,הליפזורדה בובזב םייתוחתפתה םינג תלעפהב
.תירבועה תוחתפתהב הרקב ידיקפת םהב ףא תואלממ הארנכו םירחא םיבר
ויצמאמ רקיע .םירקחמ לש וז תכרעמב בטיה םיבלושמ ויה ומצע סוכרמ השנמ לש וירקחמ
אתה תקולח יכילהת תא רקבמה יטנגה ןונגנמה רוריבל םינווכמ ויה תונורחאה םינשב
םינשב תובר תודובעל ופתוש ,רדיס םייח ראתמש יפכ .םיקנויב ,הזוטימה ,הניקתה
ךלהמ לש םינוש םיבלשב םישוביש לש הרוש וידימלתו השנמ וניייפאו וליג ,תונורחאה
איה עוגפה בלשה רוריבל תוטישה תחא .המקר תיברתב םיקנוי יאת לש הניקתה הקולחה
העיפשמ ,קלחתמ וניאש ינשהו קלחתמ דחאה ,םייאלכ יאת םירצוי רשאכ .םייאלכ יאת תריצי
ךותמ .םנמז םרט םימוזומורכ ץווכל וב תמרוגו וגוז ןב לע קלחתמה לש המזלפוטיצה
הרקבב ברועמה "אתה רוזחמ לש ןג" ןייפאל השנמ לש וידימלת וחילצה ונייפואש םישובישה
ןוגרא לש הלאשה ויתימעו השנמ תא הניינע תונורחאה םינשב .DNA-ה תזתניס תליחת לש
םימייוסמ םימיזנא .הז ןוגראל תידוקפת תועמשמ שי םאהו םימוזומורכה ינפ לע םינגה
יוצמש יפכ ,םיאתמ ידממ תלת הנבמ DNA-ל רשאכ DNA לש לידגב קתנ רוציל םייושע
םיאתל םיפיסומ רשאכ תולגל רשפא ולא קותינ תודוקנ .RNA-ל DNA קותעית תעב לשמל
קותינ"-ה תטישב הזה שדחה DNA-ה תא םינמסמו ,DNA תיינבל םלגה ירמוח לש תולוקלומ
םדיקפתש םינג .םוזומורכה ךרואל יארקאב םירזופמ םניא םינגהש הלגתה וז ךרדב ."םוגרתו
,םתלעפהו םתקולח ,ןיקתה םלופכש לע רמולכ ,םמצע םימוזומורכה לש "תיבה קשמ" לע חקפל
קותינה ךילהתב ןמסה לש םיספכ פוקסורקימב םילגתמ הלא םישוג ."םישוג"ב הארנכ םיזכורמ
םירושק םניאש ,םירחא םינג םייוצמ והנשמל דחא ספ ןיב רשאכ ,םימוזומורכה ךרואל םוגרתו
םיכישממו וקספנ אל ,השנמ םהב ליחתהש ,הלא םירקחממ םיבר .םימוזומורכה לש תיבה קשמב
.ויתימע-וידימלת םהב

קלפ לאפר :רבחמ
5-6 ,ב"ל עדמ
1988/89
222-227,275 'מערמאמה טירפתל הרזח

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©

למע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©