ישונאה םונגה טקייורפ


:רואת
רתויו רתוי לש םימונגה יופימ תמלשהב םימדקתמש לוככ !םייחה דוס תא תחנעפמ הקיטנגה
.האילפמ תוריהמב תבחרתמו ונתנבה הקימעמ ,םימזינגרוא

לבונ סרפ ןתח הנושארל וילע זירכה זאמ .ימלוע-ללכ טקיורפ וניה ישונאה םונגה טקיורפ
טקיורפה לביק ,(231 'סמ) Science תעה בתכ לש תכרעמה רמאמב Robert Dulbecco
תוהזל ידכ תונוש תוקינכטב שומיש תושוע םלועה יבחרב הקיטנג תודבעמ .תרכינ הצואת
םג .ונלש םימוזומורכה לעש םיסיסב תוגוז דראילימ -3מ הלעמל לש ןוכנה ףצרה תא תופמלו
איהו היתונופצב המיהדמו היפקיהב המוצע המישמה .הזה ףיקמה רקחמב קלח תלטונ לארשי
.בורקה ףלאה תליחתב םייתסהל תננכותמ

תורודהמ תורתוכב ובכיכ םקלחש ,םיינכדע םירקחמ לע םיססובמ ןאכ םירמאמה לש םבור בור
.םיניינעמ םירתאלו םירמאמל םיפסונ םירושיק ואצמת םירמאמה לכב .תושדחה

:אשונב םירמאמ תורתוכ תמישר

םדא-ינב טוביש רוסאלו תונגל שי םאה
םייגולויב םיירפסמכ םיליבגמ םימיזנא
לותח תרעשו ןמית ידלי ,ייא.ןא.יד ,ייא.יב.ףא
תיטנג הילפא
םוגפה ןגה
!הפמה לע םירמשה וא יטוירקוא אתל ןושארה םלשומה םונגה
e. coli-ה קדייח םונג
םיביכו תוירטקב - םימונג
ךרד תצירפ ךס לע תויתומכ תונוכת לש הקיטנג
PCR :רבכמ ודחכנש םירוציו תוריעז תומיגד
םייח-ילעבב ינוירדנוכוטימה א"נדה
הבר הדימב תלשוש לש הלגמ Y ירכזה א"נדה תקידב - ןה-וכ
ירלוקילומ ןוחביא :תויתשרות תולחמ
םדאה םונג יופימ
םינגה תיירפס לא םלשה םונגה ןמ
ןינהו באה אענצמ-ןינלא-לינפ ףדוע
יטנג יופיר
םדאה רופישלמע ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©